Správa – právo, právna norma, zákonodarný proces, novelizácia, právo zákonodarnej iniciatívy

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 895 slov
Počet zobrazení: 1 761
Tlačení: 150
Uložení: 164

MATURITNÁ OTÁZKA č. 4

- Správa – právo, právna norma, zákonodarný proces, novelizácia, právo zákonodarnej iniciatívy
- kedy je zákon platný? nadobúda účinnosť?
- čo je právna subjektivita
- kvórum, kvalifikovaná väčšina, právo veta
- Ukážka – rôzne typy právnych noriem – od najvyššej po najnižšiu
- Staroveká grécka filozofia - Milétska škola, Pytagorovská škola, Atomisti, Herakleitos z Efezu
- Porovnajte slobodu prejavu a právo na informácie v totalitných štátoch vs. v demokratických štátoch
- Vysvetlite potrebu cenzúry – je možné zakázať/obmedziť slobodu prejavu a právo na šírenie informácii?

SPRÁVA

PRÁVO
- súbor noriem správania, ktoré ustanoví a ktorých dodržiavanie kontroluje štátna moc
- právne normy organizujú a riadia život spoločnosti, regulujú spoločenské vzťahy a vytvárajú meradlá podľa ktorých ľudia konajú
- právny systém prispieva k prehľadnosti práv a povinností
- právo môže byť: rodinné, občianske, trestné, pracovné

PRÁVNA NORMA – záväzné a všeobecné pravidlo správania sa, reguluje správanie spoločnosti
znaky: • stanovená štátnym orgánom
• vyjadrená štátom uznanou formou (ústavný zákon, zákon, nariadenie štátu,..)
• všeobecne záväzná

typy právnej normy:
- zákonné (ústava, ústavné zákony, zákony)
- podzákonné (nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev, nariadenia)
- normatívne (všeobecné, adresované jednotlivcom)
- individuálne (zamerané na určitú osobu)
- konštitutívne/právotvorné (vznik, zmena, zánik právnych vzťahov)
- deklaratórne (spojené s potvrdením existencie)

ZÁKONODARNÝ PROCES = proces vzniku zákona
- Má 4 fázy: - podanie návrhu
- prejednávanie a schvaľovanie
- podpisovanie
- publikácia
- zákony sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia

NOVELIZÁCIA ZÁKONA = upravenie, obnovenie alebo nová forma zákona

ZÁKONODARNÁ INICIATÍVA = možnosť navrhovať zákony – NR SR, poslanci, vláda, parlamentné výbory
- navrhovateľ = gestor návrhu zákona

PRÁVNA SUBJEKTIVITA = Spôsobilosť mať práva a povinnosti. U fyzických osôb vzniká právna subjektivita narodením, prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé, a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho.

KVÓRUM = potrebný počet poslancov na hlasovanie
- bežné zákony – nadpolovičná väčšina (zo 150 poslancov - 76)
- prijatie ústavy, ústavných zákonov, vypovedanie vojny – kvalifikovaná väčšina = 3/5 (90 poslancov)

STAROVEKÁ GRÉCKA FILOZOFIA (4-6. stor.p.n.l)
- filozofia oslobodená od náboženských predstáv, obsahuje prvky mytológie, rozvíja sa ďaleko od Atén – v kolonizačných oblastiach
- sústreďuje sa na prírodné otázky – vznik sveta, usporiadanie vesmíru,..

MILÉTSKA ŠKOLA 
- mesto Milét v Malej Ázii, najvýznamnejšie kultúrne, prístavné, obchodné centrum, rýchly vývoj myslenia
- zaoberajú sa fyzickými otázkami – z čoho je príroda? z čoho sú veci? (počiatočný materializmus)
dialektici = celý svet je v pohybe, Zem sa hýbe vesmírom
- hľadajú pralátku – ARCHÉ – z ktorej všetko vzniklo a na ktorú sa všetko obráti
- teórie sú jednoduché, naivné, za arché považujú zmysly
- predstavitelia: Táles, Anaximandros, Anaximedes

TÁLES
- filozof, štátnik, obchodník, cestovateľ
- ako prvý sa pokúsil vytvoriť teoretický obraz sveta – všetko vychádza z jedného základu – vody, všetko existujúce je určitá forma vody
- zástanca hylozoizmu = všetko na svete je oživené
- prikláňal sa k geocentrizmu = stred vesmíru je Zem

ANAXIMANDROS
- Tálesov žiak, autor prvej mapy sveta
- geocentrista, Zem je valec voľne sa pohybujúci po vesmíre
- za arché považoval APEIRÓN – niečo neurčité, neohraničené, nedefinovateľné, samé o sebe nie je vecou – prvý pokus o pojmové myslenie
- z apeirónu sa vylúčia veci, existujú nejakú dobu a potom sa opäť stávajú apeirónom za trest že boli vecami
- všetko živé vzniká vo vode – inšpirácia od Tálesa
- pôvod hviezd – okolo zeme bol prstenec ktorý sa rozpadol

ANAXIMENDES
- jeho arché je neurčitý vzduch (oživujúci dych) – hmotný, nekonečný, pohyblivý
- tvrdil že sa periodicky strieda vznik a zánik sveta, možná existencia iných svetov
- položil základy astronómie – hviezdy sú oheň ktorých teplo necítime lebo sú vzdialené

PYTAGOROVSKÁ ŠKOLA
- mesto Krotón
- riešili otázku usporiadania celého vesmíru
- vytvorili idealistickú filozofickú koncepciu založenú na číslach a číselných vzťahoch
- uzavretý náboženský spolok, odriekanie, prísne strážené učenie, ťažké preniknúť medzi nich, vážené ženy

PYTAGORAS
- filozof, matematik, astronóm, obchodník, cestovateľ
- jeho názory boli pokladané za neomylné
- nehľadá pralátku ale prazákon vytvárajúci poriadok – čísla, číselné vzťahy
- každé číslo má svoj význam – základné 1,2,3,4 =10 (magická desiatka-dokonalé číslo)
- kombinovaním čísel vznikajú živly, miešaním živlov vznikajú veci
- zaviedol pojem kozmos = poriadok/usporiadaná forma

ATOMISTI
- filozofický smer, podľa ktorého všetko dianie pozostáva z hry atómov, z ich spájania a oddeľovania, usporiadavania, presunov, priťahovania a vzájomného odrážania, každá látka pozostáva z atómov
- nadviazanie myslenia Anaxagora, svojím mysením predbehli dobu
- predstavitelia: Leukippos, Demokritos

LEUKIPPOS
determinista = všetko čo vznikla má svoju príčinu, všetko je podmienené nutnosťou

DEMOKRITOS
- tvorca teórie atómov, matematik
- existujú len arómy (bytie) a prázdny priestor (nebytie), v ňom sa atómy pohybujú, sú najmenšie čiastočky hmotnej podstaty z ktorých sú veci, sú nedeliteľné, večné a nemenné, majú vlastný samopohyb
- prvý krát sa objavil názor že duša človeka je smrteľná (po smrti sa atómy rozdelia a môžu sa stať súčasťou inej)

HERAKLEITOS Z EFEZU
- prívlastok temný – jeho myšlienky boli hlboké, podané obrazným básnickým jazykom
- žil samotársky, nemal rád davy, vzdal sa kráľovskej hodnosti
- filozofia „Pantha rei“ – všetko plynie a mení sa, nič nie je nemenné a netrvá stále
- „Dva krát nevstúpiš do tej istej rieky“ – propagátorom zmeny a pohybu
- dialektik, vytvoril dialekticko-materialistickú koncepciu
- hľadá praenergiu – OHEŇ – zo všetkých prírodných látok najpohyblivejší, najviac schopný zmeny, jeho neustále kmitanie vyjadruje pohyb, pomocou kmitania sa z neho vyčleňujú ďalšie živly: voda, vzduch, zem
- vo svete je všetko navzájom spojené a každý jav prechádza do svojho protikladu, navzájom si dávajú zmysel (keby sme neboli občas nešťastný, neuvedomovali by sme si čo je to šťastie) – vzájomný boj protikladov vytvára pohyb a zmeny, keď príde k prekonaniu boja protikladov vec zaniká, existuje len keď v nej bojujú vnútorné protiklady

Porovnajte slobodu prejavu a právo na informácie v totalitných štátoch vs. v demokratických štátoch:
Totalitné štáty - založené na totálnom presadzovaní štátnej ideológie či moci vo všetkých oblastiach, často aj násilnými a bezprávnymi metódami.
Demokratické štáty - aplikuje vládne právo, uskutočňuje sa v právnom štáte, štátna moc ochraňuje práva občanov.

Vysvetlite potrebu cenzúry – je možné zakázať/obmedziť slobodu prejavu a právo na šírenie informácii?:
- oficiálna kontrola a príp. následné obmedzenie či zákaz verejne publikovaných či prezentovaných textov, televíznych a filmových diel, divadelných hier a podobne z morálneho, politického či štátneho hľadiska

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Správa – právo, právna norma, zákonodarný proces, novelizácia, právo zákonodarnej iniciatívy

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu