Pracovné právo – spôsoby ako vzniká /zaniká pracovný pomer

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 864 slov
Počet zobrazení: 420
Tlačení: 33
Uložení: 27

MATURITNÁ OTÁZKA č. 6

- Pracovné právo – spôsoby ako vzniká /zaniká pracovný pomer, náležitosti ktoré musí obsahovať pracovná zmluva, pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú
- Porovnajte filozofiu Platóna a Aristotela
- Kriticky zhodnoťte jednotlivé druhy deviácií – pohlavná promiskuita, prostitúcia, vandalizmus, alkoholizmus, drogy, xenofóbia (vlastný názor)

PRACOVNÉ PRÁVO
- upravuje vzťahy zamestnanec (fyzická osoba vykonávajúca prácu od 15r.) – zamestnávateľ (fyzická osoba od 18r.)
pracovný pomer = právny vzťah, zamestnanec má povinnosť osobne vykonávať prácu na základe potrieb a pokynov zamestnávateľa
• na dobu určitú : možno sa dohodnúť, najdlhšie na 3 roky, zákonom určitá skúšobná doba - max. 3 mesiace
• na dobu neurčitú : ak nebola v pracovnej zmluve vyslovene určená
pracovný čas = 40 hodín týždenne, menej ako 16r. - 30 h/t, 16-18r. – 37,5 h/t

- pracovná zmluva má obsahovať: dohodnutú mzdu (min. mzdu určuje zákon), pracovný čas, dobu na ktorú je zmluva uzatvorená, údaje o skúšobnej (3 m) a výpovednej lehote, dĺžku dovolenky.

pracovná zmluva musí obsahovať : Hlavičku- meno zamestnanca, názov a sídlo zamestnávateľa, druh práce, pracovné zaradenie, dátum nástupu do zamestnania, miesto výkonu práce, podpisy zamestnanca a zamestnávateľa
*všetky zmeny v obsahu pracovnej zmluvy (zníženie mzdy, predradenie na iný druh práce...) musia byť urobené písomne po vzájomnej dohode
*okrem pracovných zmlúv existujú aj dohody o vykonaní práce (nesmie prekročiť 300 hodín ročne a dohody o brigádnickej práci študentov (maximálne 20 hodín týždenne)

vznik pracovnej zmluvy: uzatvorením písomnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať zamestnávateľovi jednu kópiu zmlvy

ukončenie pracovného pomeru môže nastať:
1. dohodou – pracovný pomer sa končí dohodnutým dňom po dohode oboch strán.
2.výpoveďou – zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný uviesť dôvod výpovede, zamestnanec aj bez udania dôvodu ale stráca nárok na odstupné
- možné dôvody výpovede: zrušenie firmy, organizačné zmeny, znižovanie stavu, opätovné porušenie pracovnej disciplíny
- pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej lehoty (2 mesiace, ak zamestnanec odpracoval viac ako 5 rokov, je to 3 mesiace), výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
3. okamžitým zrušením pracovného pomeru – nasleduje po úmyselnom trestnom čine a odsúdení na dobu dlhšiu ako 1 rok za čin spáchaný pri plnení prac. úloh, za porušenie prac. disciplíny
- zamestnanec môže zrušiť prac. pomer, ak je prácou ohrozené jeho zdravie, alebo ak mu zamestnávateľ nevyplatí mzdu 15 dní po stanovenom termíne
4. skončením pracovného pomeru v skúšobnej lehote - je možné kedykoľvek bez udania dôvodu, spravidla písomne 3 dni pred ukončením je oznámené druhej strane.

Zamestnávateľ je povinný:
• prideliť zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy
• platiť mu za vykonanú prácu mzdu
• dodržať všetky pracovné podmienky
• oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom a predpismi
• zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
• zabezpečovať odbornú prax
• umožniť zamestnancovi stravovanie
• informovať zamestnanca o zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prácu (organizačné zmeny, zmeny výroby...)
• Zamedziť akejkoľvek forme diskriminácie
• Nesmie od zamestnanca vyžadovať údaje o rodinných pomeroch, sexuálnej orientácii, tehotenstve, svetonázore
• Právo na mzdu
• Právo na odpočinok (po 6 hodinách práce polhodinová prestávka, za odpracovaný kalendárny rok dovolenka na zotavenie- 4 týždne, počas nich poberá zamestnanec priemerný plat)

Zamestnanec je povinný:
• Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy v stanovenom čase
• Dodržiavať pracovnú disciplínu a právne predpisy
• Spolupracovať so zamestnancami
• Riadne hospodáriť s prostriedkami zamestnávateľa a chrániť jeho majetok pred stratou, poškodením a zničením

DEVIÁCIE
POHLAVNÁ PROMISKUITA - je voľný pohlavný styk, časté striedanie partnerov
PROSTITÚCIA - Prostitúcia je pohlavný styk alebo iné sexuálne úkony vykonávané za finančnú a/alebo naturálnu odmenu
VANDALIZMUS - svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného alebo súkromného majetku, väčšinou kvôli vlastnému potešeniu alebo sebarealizácii
ALKOHOLIZMUS – závislosť na alkohole
DROGY
XENOFÓBIA - chorobný strach zo všetkého cudzieho

KLASICKÉ OBDOBIE GRÉCKEJ FILOZOFIE
FILOZOFIA PLATÓNA (427-347 p.n.l)
- Sokratov žiak, objektívny idealista, racionalista, napísal vyše 35 diel
- pochádza z Atén z vplyvnej a bohatej aristokratickej rodiny
- založil školu – Akadémiu – stredisko antického idealizmu
- podstatou jeho učenia sú idei, uvažuje nad tým čo je vo svete nemenné a večné,
tým dospel k DUALIZMU = existencia dvoch svetov
• svet zmyslov – zmyslovo vnímateľný, ide o subjektívny pohľad jednotlivca,
nepravé, nedokonalé bytie kde sa nachádzajú napodobeniny, odrazy sveta ideí,
svet v ktorom žijeme
• svet ideí – svet pravého bytia, pozostáva z pravzorov, idey sú večné, nemenné, hierarchicky usporiadané
- je poznateľný len racionálne, cez čisté myslenie
- dualizmus sa vzťahuje aj na človeka, človek pozostáva zo smrteľného tela (svet zmyslov) a nesmrteľnej duše (svet ideí), duša predtým ako sa spojila s telom prebývala vo svete ideí a spoznala všetky pravzory – proces poznávania a vzdelávania človeka je postupné rozpamätávanie sa duše na svet ideí
dialektika u Platóna = cesta od zmyslového vnímania k čistému mysleniu
- podobenstvo o jaskyni
Model ideálneho štátu: = UTÓPIA – neúspešná realizácia
- mal fungovať ako jeden celok, rozložený do troch vrstiev – vládcovia, strážcovia, výrobcovia
- nad všetkým musí panovať zákon
- všetko je spoločné, výchova detí spoločná – dôraz na zdravé a správne vychované potomstvo

FILOZOFIA ARISTOTELA (384-322 p.n.l.)
- Platónov žiak na Akadémii, pochádza zo Stageire, syn lekára
- založil Lykeilon (lýceum) – žiaci sa tam počas výučby prechádzali
- bol vychovávateľom Alexandra Veľkého
- diela: Organon, Metafyzika, Poetika,...
- podľa neho sa podstata nachádza vo veciach samotných, základ vedeckého
 poznania tvorí zmyslové vnímanie
logicky usporiadal pojmy: DRUH (najužší pojem), ROD, KATEGÓRIA (najširší pojem)
- prvý krát sa objavuje metafyzika = nadprírodné skúmanie nadzmyslového sveta
dualista – každá vec má svoju látku formu, látka je vec z ktorej môže niečo vzniknúť,
podlieha zmene, forma je nadobudnutie charakteristických vlastností
JEDNOTA VECI = látka (kus mramoru) + forma(socha)
- geocentrizmus, tvrdil že vesmír je konečný
- Aristotelova zlatá cesta
- porovnával ústavy, štát je nadriadený nad jednotlivé časti, najkladnejšie zhodnotil politeu = rozumná vláda väčšiny
- žiadal ponechať súkromné vlastníctvo, spol. nerovnosti chápal ako prirodzené

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#la famille #Spôsoby ukončenia pracovného pomeru #pracovný pomer

Diskusia: Pracovné právo – spôsoby ako vzniká /zaniká pracovný pomer

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037