Občianske/ľudské právo

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 771 slov
Počet zobrazení: 433
Tlačení: 30
Uložení: 29

MATURITNÁ OTÁZKA č. 8

- Občianske/ľudské právo – vymenujte + charakterizujte dokumenty, ktoré sa týkajú ľudských práv a slobôd → vo svete aj na Slovensku - orgány, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv na SR
- priama/nepriama diskriminácia + príklady
- Filozofia stoikov, skeptikov, a Epikura
- Korupcia v súčasnosti - jej druhy, kde sa najčastejšie vyskytuje – sektory
- Čo by ste robili ako politik aby ste obmedzili korupciu?
- Pozitíva/negatíva korupcie
- Konkrétne príklady z praxe – významný verejný činiteľ

OBČIANSKE PRÁVA
- základné odvetie súkromného práva
- pramene: Občiansky zákonník a Ústava SR
- smeruje k naplneniu občianskych práv, slobôd, ochrane osobnosti a majetku
- upravuje vzájomné vzťahy medzi občanmi, cez ne sa človek prejavuje ako občan, zapája sa do ver. života
- patrí tu:
• ochrana osobnej slobody, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti apod.
• ochrana osobných prejavov
• ochrana mena (u fyzických os.) alebo názvu (u právnickych osôb)

ĽUDSKÉ PRÁVA
- prirodzené práva každého človeka, ktoré sú súčasťou medzinárodných dokumentov
- vychádzajú z ľudskej prirodzenosti, podčiarkujú dôstojnosť a jedinečnosť človeka
- medzi základné ľudské práva patrí:
• právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť
• nikoho nemož
no držať v otroctve, vystavovať mučeniu a ponižovaniu
• rovnosť pred zákonom bez diskriminácie
• ochrana súkromia, rodiny, domácnosti, korešpondencie pred nedovoleným zásahom
• právo na majetok
• petičné právo a iné
- medzi základné ľudské slobody patrí:
• sloboda myslenia, názoru a jeho prejavovania
• sloboda svedomia a náboženstva
• sloboda pokojného zhromažďovania a združovania sa

DOKUMENTY:
Európska charta ľudských práv
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou
- prijatá v roku 1961
- utvára európsky systém ochrany ľudských práv a základných slobôd európskych štátov

Všeobecná deklarácia ľudských práv
- prijatá 10. decembra 1948 (Deň ľudských práv)
- bola najvýznamnejším povojnovým dokumentom
- potvrdila neporušiteľnosť a nescudziteľnosť práv všetkých ľudí
- nebola záväzným dokumentom, pretože štátom nenastolila právne záväzky, ale stala sa vzorom pre medzinárodné dokumenty
- právnu záväznosť nadobudla tým, že jej práva sa stali obsahom dokumentov OSN
Ďalšie medzinárodné organizáćie, ktoré sa zaoberajú problematikou ĽP:
· UNESCO (Org. OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru – medzinárodná spolupráca)
· ILO – Medzinárodná organizácia práce (zabezpečuje práva na prácu, zriaďovanie odbor. org...)
· WHO – Svetová zdravotnícka organizácia (právo na zdravie)
· Medzinárodný inštitút pre ĽP v Štrasburgu (výskum)

Charta ONS (organizácia spojených národov)
- 24.10.1945 po 2. svetovej vojne 51 štátov proti hitlerovskej koalície ju podpísalo
- vyjadrila nádej, že dodržiavaním ľudských práv sa predíde vojnám, konfliktom a ponižovaniu človeka
- bola prejavom snahy poskytnúť právam človeka medzinárodnú ochranu

Ochrana ľudských práv na Slovensku:
- súdy, Ústavný súd SR
- od roku 2002 aj úrad ombudsmana – verejného ochrancu práv
Mária Patakyová – od 2017

PRIAMA DISKRIMINÁCIA
- „otvorená“- priame znevýhodňovanie určitej osoby v porovnaní s inou osobou
- konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii
Príklady:
- na miesto asistentky riaditeľa sa prijme mladšia a „krajšia“ uchádzačka, hoci staršia lepšie spĺňa kvalifikačné predpoklady
- Róma/Rómku nechcú obslúžiť v reštauračnom zariadení
- gej prepustený zo zamestnania kvôli sexuálnej orientácii

NEPRIAMA DISKRIMINÁCIA
- „skrytá“ - navonok neutrálne zaobchádzanie, ktoré má diskriminačný efekt („navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou“)
Príklady:
- rovnaká spodná hranica výšky pre obe pohlavia pri prijímaní do zamestnania
- požiadavky na obliekanie v zamestnaní – napr. zákaz nosiť pokrývku hlavy (môže ísť o nepriamu diskrimináciu na základe náboženstva alebo viery)
- nepriama diskriminácia nemusí byť vždy protiprávna – ak je objektívne odôvodnená sledovaním oprávneného záujmu a prostriedky na jeho dosiahnutie sú primerané a nevyhnutné

POKLASICKÉ OBDOBIE GRÉCKEJ FILOZOFIE
STOICI
- od slova stao = stĺpová sieň
- filozofia = jednota logiky (pravdivé poznanie sa nedá vyjadriť rozumom), fyziky (prírodné filozofia) a etiky (život človeka v súlade s prírodou)
- pohŕdanie všetkým materiálnym a pomynuteľným
ataraxia = stoický pokoj, duševná vyrovnanosť
- všetko je riadené zákonmi prírody, každý sa musí vyrovnať so svojím osudom, netreba sa vzpierať, báť sa chorôb, tým sa všetko len zhoršuje
- mnohí štátnici – MARCUS AURÉLIUS (filozof na tróne)
- ZENÓN z Kítia – človek = mikrokozmos, súčasť makrokozmu = vesmír – tým je vyjadrená jednota, existuje jediný základ ktorým je príroda, vážil si jednotlivca, právo pre každého (aj otroka)
- ďalší predstavitelia: Poseidonios, Seneca

SKEPTICI
- pochybujú o možnosti poznať svet, treba sa vyvarovať hodnotenia vonkajšieho sveta
- zakladateľ: Pyrrhon z Elidy
- ďalší predstavitelia: Sextus Empiricus, Marcus Tullius Cicero

EPIKUREJCI
- protiklad stoikov
- vyzdvihovanie jednotlivca, individuálneho pôžitku, slasti
- „Slasť je sprievodcom a cieľom šťastného života“
- filozofia ako liek na dušu, zbavuje vášní a nasmerováva človeka na rozum - aj pôžitok musí byť usmerňovaný raciom
- zakladateľ: EPIKOROS zo Samu – podáva základné princípy ako sa človek uchráni od utrpenia a bolesti = netreba sa báť Bohov, smrti (človek sa so smrťou nestretne priamo), dosiahnuť dobro je ľahké, zlu sa dá vyhnúť.
- „Ži v tajnosti“ = treba sa vyhnuť verejnému životu (obchodu, politike) aby bol človek šťastný

KORUPCIA V SÚČASTNOSTI
DôSLEDKY KORUPCIE
-brzdenie hospodárskeho rastu
- deformácia voľnej hospodárskej súťaž
- deformácia štruktúry verejných výdavkov
- negatívny vplyv na rozhodovanie zahraničných investorov
- negatívny vplyv na životnú úroveň obyvateľ­stva
- demoralizácia spoločnosti

MOŽNOSTI BOJA PROTI KORUPCII
- zvyšovanie protikorupčného povedomia verejných činiteľov
- zlepšenie sféry protikorupčnej prevencie
- odhaľovanie korupcie
- prijímanie a uplatňovanie účinných sankcií proti ko­rupčnému správaniu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dôstojnosť #ochrana ľudských práv #obcianska nauka


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014