Rodinné právo – formy uzavretia manželstva

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 674 slov
Počet zobrazení: 2 091
Tlačení: 176
Uložení: 169

MATURITNÁ OTÁZKA č. 10

- Rodinné právo – formy uzavretia manželstva, aké vyhlásenia musia urobiť manželia pred uzavretím manželstva, aké podmienky musia splniť, práva/povinnosti manželov, ako zaniká manželstvo
- Filozofia novodobého empirizmu – John Lock, John Berkeley, David Hume
- Postoj k fundamentálnej ontológii Martina Heidegerra - ako vzniká časovosť?
- autentické/nealtentické existenciály, bytie k smrti

RODINNÉ PRÁVO
- upravuje osobné a s tým súvisiace majetkové vzťahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi ako i vzťahy, ktoré ich nahrádzajú (pestúnska starostlivosť, opatrovníctvo, poručníctvo, osvojenie)
- vzťahy majetkovej povahy medzi manželmi upravuje Občiansky zákonník

MANŽELSTVO
- zväzok muža a ženy, sú si rovní v právach a povinnostiach, vzájomný rešpekt
- je chránený Ústavou SR a Zákonom o rodine
- účel manželstva: založenie rodiny, riadna rodinná výchova detí
- ochrana rodičovstva zo strany štátu: právna ochrana, hmotná podpora
- rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným presvedčením – náboženským, filozofickým
- pred vznikom manželstva musia manželia urobiť súhlasné vyhlásenie – verejné pred dvoma svedkami
formy uzatvorenia manželstva:
1.CIVILNÝ SOBÁŠ – uzatvára sa na matričnom úrade, v ktorom má jeden zo snúbencom trvalý pobyt pred starostom, primátorom alebo povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva
2.CIRKEVNÝ SOBÁŠ – vyhlásenie urobia pred pred duchovným registrovanej cirkvi, orgán cirkvi je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva príslušnému matričnému úradu

-formy zániku manželstva:
1.Smrť jedného z manželov
2.Vyhlásenie jedného z manželov za mŕtveho (napríklad pri leteckej katastrofe)
3.Rozvod
– jediný spôsob zániku manželstva za života oboch manželov
- súd môže manželov rozviesť na žiadosť jedného z nich, ak sú vzťahy medzi nimi natoľko rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel
- rozvodovým konaním je spojené aj konanie o výchove a výžive maloletých detí, ak sa manželia o výchove nedohodnú, alebo súd dohodu neschváli, musí rozhodnúť komu zverí dieťa do opatery, druhý rodič musí platiť výživné.

FILOZOFIA NOVODOBÉHO EMPIRIZMU
JOHN LOCKE (1632-1704)
- lekár, filozof, zakladateľ systematickej teórie poznania
senzualizmus = jediný zdroj poznania sú pocity
- „Nič nieje v rozume čo by predtým nebolo v zmysloch“
- ľudské vedomie = TABULA RASA – naše vedomie je pri narodení nepopísaná doska ktorá sa počas života zapĺňa skúsenosťami
- vznikajú zmyslové vnemy (pocity) ktoré sa pomocou mentálnej činnosti – rozmýšľaním, uvažovaním, chcením – spracúvajú a vytvárajú reflexie
idea = obraz v mysli vytvorený na základe skúsenosti
• jednoduché idey – jednoduché vnemy (tvar, vôňa,..), prijímané pasívne
• zložené idey – kombinácia jedn. vnemov, rozum ich usporaduváva, abstrahuje, aktívne tvorené – vzniká POJEM
- prišiel s myšlienkou rozdelenia štátnej moci (zákonodarná a výkonná moc nemôžu byť v rukách jedného)
- zástanca prirodzeného práva, bránil názorovú slobodu a toleranciu

GEORGE BERKLEY (1685-1753)
- filozof, teológ, misionár, empirik, predstaviteľ subjektívneho idealizmu
- spochybňuje materializmus, popiera existenciu hmoty (všeobecný a abstraktný pojem) – v zmyslovej skúsenosti hmote nič nezodpovedá
-„Byť znamená byť vnímaný“ - subjektívny idealizmus = všetko zaniká a vzniká so mnou, neexistuje nič okrem mňa
UNIVERZÁLNY VNÍMATEĽ = Boh je všadeprítomný vo vedomí každého z nás, vyvoláva rozmanitosť ideí a vnemov, všetky podstaty majú svoj predurčený význam ako idea v Božej mysli

DAVID HUME (1711-1776)
- historik, filozof, zavŕšil učenie empirizmu
- chcel preskúmať schopnosti ľudského mozgu, rozum sa musí pridržiavať zmyslových skúseností, nemôže zachádzať do nadzmyslových otázok
- vychádzal z obyčajného bežného života
- skúsenosť je prvotný, bezprostredný materiál nášho vedomia poskytuje nám:
• dojmy (impresie) – vnímanie okolitej skutočnosti, skúsenosti, živé zážitky
• idei (predstavy) – spomienky na dojmy, nemôžu byť tak živé, rozpamätávanie
- chcel aby sme rozpoznávali čisto ako deti, vnímali skutočnosť takú aká je
- dospel k agnosticizmu = svet nie je poznateľný, existenciu vonkajšieho sveta nemôžeme na základe skúseností dokázať ani vyvrátiť
- bol skeptik – nemôžeme nič poznať, ani seba samého

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976)
- „Prečo vôbec niečo je? Čo je to bytie?“ – otázky súvisiace so zmyslom bytia
- človek či chce alebo nechce musí sa zaoberať bytím lebo s ním súvisí, uvedomuje si svoju existenciu a aj existenciu vecí (veci si neuvedomujú svoju existenciu) = POBYT – ľudské bytie je existenciou, ostatné veci sú len:
• bytie vo svete – človek závisí od sveta, je v ňom začlenený
•bytie k smrti – človek vie že raz skončí – umrie, pociťuje úzkosť, starosť o svoju existenciu, uvedomuje si časové ohraničenie bytia, preto sa snaží získať maximum zo svojho bytia, má zodpovednosť za vlastnú existenciu =
autentické bytie ktoré súvisí so sebapoznávaním a sebaprekonávaním – len tu človek pochopí svoju podstatu
neautentické bytie – neosobné slovko MAN, neuvedomuje si svoju existenciu, nežije, nie je samým sebou
dielo: Bytie a čas – neautentické bytie = život v dave, ľudia sa strácajú vo všeubecnom

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#manzelstvo ako zvazok muza a zeny #formy uzavretia manželstva


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.035 s.
Zavrieť reklamu