Antropologické a scientistické prvky poklasicistickej filozofie 19. Storočia + hlavní predstavitelia

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 931 slov
Počet zobrazení: 1 937
Tlačení: 192
Uložení: 183

MATURITNÁ OTÁZKA č. 13

- Antropologické a scientistické prvky poklasicistickej filozofie 19. Storočia + hlavní predstavitelia
- Dedenie – spôsoby dedenia, kedy môže poručiteľ vydediť, aké údaje musí obsahovať platný závet + ukážka dedenia
- Politické strany – prečo sú dôležitými subjektmi, podmienky vzniku
- Klasifikácia parlamentných strán + príklady zo Slovenskej republiky - konzervatívne, liberálne, sociálne

POKLASISTICKÁ/MODERNÁ FILOZOFIA 19. STOROČIA
- symbolika zmeny postavenia filozofie, nové možnosti, funkcie aj témy
- spoločensko-politické udalosti ktoré ovplyvnili spôsob uvažovania
- nové poznatky prírodných vied
- pluralizmus = množstvo filozofických škôl
- multikulturalizmus
- rozlišujú sa dve línie: SCIENTISTICKÁ a ANTROPOLOGICKÁ

SCIENTISTICKÉ PRÚDY
- pristupujú k filozofii z prísneho vedeckého hľadiska
- vylučujú otázky ktoré presahujú skúsenosť a nemožno ich empiricky overiť ani vyvrátiť
• POZITIVIZMUS
- odmietanie metafyziky, vychádzajú len z overiteľných faktov = pozitívne fakty
- zovšeobecňuje poznatky špeciálnych vied, zameriava sa na poznanie spoločnosti
- zakladateľ: Auguste Comte
- 3 fázy: 1. fáza – Comte, Mill, Spencer, Bentham
2. fáza - empirokriticizmu = naše predstavy o svete nemusia byť správne
fyzici a matematici – Mach, Pioncaré, Avenarius
3. fáza – novopozitivizmus – Moritz Schlick

 • MARXIZMUS
  - veda o najvšeobecnejších zákonitostiach vývinu prírody, spoločnosti a ľudského myslenia
  - zakladateľ: Karl Marx, ďalší: Engels
  - vychádzajú z reálneho života strednej vrstvy, uspokojovanie materiálnych potrieb
  SPOLOČNOSŤ: základňa spoločnosti: 1. materiálna základňa spoločnosti = spôsob výroby
  2. sociálna základňa spoločnosti = prírodné zdroje, pracovné sily a vzťahy
  sociálna nadstavba - zákony, morálka, kultúra, náboženstvo, filozofia,..
  - pripúšťa len materialistický svetonázor, je zameraná politicky a prakticky, smeruje k činnosti

ANTROPOLOGICKÉ PRÚDY
- zameriavajú sa na človeka a jeho existenciu
- odklon od racionálneho a prísneho vedeckého prístupu k filozofickým otázkam
• IRACIONALIZMUS = pochybuje o možnosti rozumového poznania, zdôrazňuje iné: duchovné, citové, duševné, .. pričom za podstatu sveta považuje nejaký mimorozumový princíp
• VOLUNTARIZMUS = vôľa má prednosť pred rozumom, považuje ju za podstatu všetkého čo existuje
• FILOZOFIA ŽIVOTA = zameriava sa na jedinečnosť ľudskej existencie
- predstavitelia: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)
- iracionalista a voluntarista, pesimista, prepojil západnú filozofiu s Budhizmom - asketizmus
vôľa je podstata sveta – svetová vôľa nás posúva vpred (živelné chcenie, pudenie k životu)
- ľudskému vnímaniu a poznaniu je prístupný len svet ako predstava ktorý sa javí cez zmysly (Kant)
- vôľa je spätá s neustálym neuspokojením, preto je život len kolobeh utrpení
- diela: Svet ako vôľa a predstava, Génius, umelec láska a svätec

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)
- pokračuje v myšlienkach o vôli, nechápe ju metafyzicky, berie ju pozitívne
- ľudstvo si musí prejsť štádiami aby sa mohlo stať NADČLOVEKOM:
1. duch sa mení na ťavu – ľudia sa riadia normami, uznávajú hodnoty
2. ťava sa mení na leva – rozbíjanie, koniec normám a hodnotám
3. lev sa mení na dieťa – tvorenie nových hodnôt, stáva sa nadčlovekom
- vôľa k životu je vôľa k moci, človek je tvorca, dokáže zmeniť vnímanie seba a sveta
- „Čo ma nezabije to ma posilní“ – negatívne veci nás posúvajú vpred, vďaka nim si uvedomujeme tie pozitívne

SOREN KIERKEGAARD (1813-1855)
- skutočná filozofia sa musí zaoberať človekom a jeho životom = existenciou
- východiskom jeho filozofie je človek a jeho osobne prežívaná existencia plná rozporov, protirečení a zúfalstva
- človek si najintezívnejšie uvedomuje svoju existenciu práve vo chvíľach strachu, neistoty, na prahu života a smrti – hraničné situácie, najviac si uvedomuje dôležitosť rozhodovania
- práve v situácii „buď-alebo“ človek utvára sám seba, utvára svoje bytie vo vzťahu k sebe samému, k svetu a k Bohu
- dielo: Buď - alebo

DEDENIE
- všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na niekoho iného
- dedičstvo je prechod majetku – majetkových práv a povinností po zomrelej osobe na jeho dediča, a to buď zo závetu alebo zo zákona
- subjekty dedenia: 1. poručiteľ  2. dedič 3. štát

- spôsoby nadobudnutia dedičstva: zo zákonazo závetu alebo kombinovane
DEDENIE ZO ZÁKONA:
1.skupina = deti (prípadne ich potomkovia) + manžel – rovnakým dielom
2.skupina = manžel (najmenej polovicu), poručiteľovi rodičia, tí, ktorí žili s poručiteľom po dobu jedného roka v spoločnej domácnosti, ktorú sa o ňu starali alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa – rovnakým dielom
3.skupina = súrodenci (poprípade ich deti), ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka
 4.skupina = poručiteľovi prarodičia (poprípade ich deti) – rovnakým dielom

- potomok môže byť vydedený, ak:
• neposkytoval poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch
• o poručiteľa trvalo neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať
• bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 1 roka
• trvalo vedie neusporiadaný život
- potomok nededí, ak:
• sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom
• sa dopustil zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle (môže dediť, ak mu to poručiteľ odpustí)

 - druhy závetu: napísaný vlastnou rukou, napísaný v inej forme za účasti svedkov alebo napísaný vo forme notárskej zápisnice
- závet musí byť v písomnej forma a musí obsahovať dátum a podpis podpísania a taktiež podpisy dvoch svedkov

POLITICKÉ STRANY
- organizácie ktoré reprezentujú ekonomické, kultúrne, sociálne, ekologické a iné záujmy rôznych skupín obyvatelstva.
- pôsobia na verejnosti, snažia sa získať rozhodujúci podiel na štátnej moci

 • politická orientácia:
  konzervatívne strany = tradičné hodnoty, rodina, náboženstvo, národná solidarita
  ( KDH, SDKÚ, SNS)
  liberálne strany = demokratické, práva, slobody, zmierovanie konfliktov, ochrana jednotlivca kt. za seba zodpovedá, nepreferujú žiadny národ (OĽANO, SAS)
  sociálne strany = záujmy väčšej sociálnej pracujúcej vrstvy, komunistické, odstránenie nezamestnanosti, riešenie sociálnych problémov, ľavica (SMER)
 • zriadenie v politickom spektre:
  - ľavicové strany = sociálnodemokratické, komunistické, socialistické
  pravicové strany = konzervatívne, monarchistické, kresťanskodemokratické
 • politický vplyv ß parlamentné strany = vyjadrujú sa k politike, prijímajú zákony
  parlamentné vládne strany = najväčší politický vplyv, tvoria štátnu politiku
  parlamentné opozičné strany = ich vplyv závisí od počtu poslaneckých kresiel v parlamente
  neparlamentné strany = nepriami pol. vplyv – konferencie, meetingy, nátlakové akcie
 • politické správanie:
  ústavné strany = ústava, pol. tradície
  revolučné strany = neuznávajú ústavu

PODMIENKY VZNIKU POLITICKEJ STRANY:
- pri založení strany musia byť minimálne traja ľudia nad 18 rokov, zozbierať 1000 podpisov, registrácia na Ministerstvo vnútra
- strany musia dodať podpisy, stanovy strany (vnútorný poriadok) a program strany, názov a sídlo strany, zaplatiť poplatok (663,5€) na registráciu, podať informácie o štatutárovi (ten kto bude stranu zastupovať), hospodárenie strany, dokazovať nadobúdanie strany, postup ako zanikne strana
- nesmú mať ozbrojené zložky, nesmú porúšať morálne zásady a ústavnosť, nesmie propagovať národnostnú, triednu ani rasovú neznášanlivosť- ak to strany nesplnia, odmietnu im registráciu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#scientistické prúdy filozofie 19. storočia #antropologicke a scientisticke prudy #antropologické prúdy

Diskusia: Antropologické a scientistické prvky poklasicistickej filozofie 19. Storočia + hlavní predstavitelia

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.032 s.
Zavrieť reklamu