Ekonómia – vypracované maturitné okruhy

Ostatné » Občianska náuka

Autor: miruska (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 106 slov
Počet zobrazení: 2 687
Tlačení: 176
Uložení: 155

Ekonómia – vypracované maturitné okruhy

E1 - Definujte základné ekonomické pojmy, potreby, statky, služby a uveďte ich základné rozdelenie. Stručne charakterizujte základné typy ekonomík, uveďte aký typ ekonomiky sa realizuje v Slovenskej republike.

Ekonómia sa zaoberá ekonomickými fenoménmi, ich vzťahmi a procesmi, ktorých funkčnosť ďalej skúma, objasňuje, atď.

Základné ekonomické fenomény - potreby, statky, služby

Potreba – generátor akejkoľvek ľudskej činnosti, má spravidla neuvedomelý charakter. Sú prevažne biologické a psychické. Súvisia s pocitom nedostatku a vedú k uspokojeniu nedostatku. Ľudia sa potrebami líšia, ekonómia sa snaží definovať tie spoločné.

Potreby:
-primárne – biologické, rovnaké s inými živočíšnymi druhmi
-sekundárne – tie, ktorými sa odlišujeme, vznikli v procese socializácie, ich charakter je podmieňovaný historicky (šport, kultúra, hygiena, zdravotníctvo, …)

-individuálne – vyplývajú z charakteru, individuality človeka

-kolektívne – definuje a chráni ich zákon (ochranná kultúrneho dedičstva, ochrana súkromného majetku, životného prostredia)

Statky – sú produktom potrieb, produkt ekonomickej činnosti, ich hodnota je vyjadriteľná cenou, ich zmyslom je uspokojovať ľudské potreby.

Služby – špecifický typ statkov

Statky delíme:

 1. podľa dostupnosti:
  - voľné – v prírode v hotovom stave, cena je symbolická alebo žiadna (voda, vzduch)
  -vzácne – ich cena sa na trhu vyvíja – množstvo je obmedzené alebo ich spracovanie/ťažba je náročná
 2. podľa formy:
  - hmotné – materiálne produkty ekonomickej činnosti

- nehmotné – nedajú sa vyjadriť materiálne ( technológie, vzdelanie, energie...)

 1. podľa vlastníctva:
  - súkromné – existuje presný vlastník určený na zákl. záväzkového práva

- verejné (štátne) – vlastníkom je štát ( cesty, osvetlenie...)

- verejno – súkromné ( družstevné)

 1. podľa účelu:
  - výrobné – sú použité na ďalšiu výrobu – investičné stimuly

- spotrebné – určený na priamu spotrebu

Služby – majú nehmotnú povahu, spotrebúvajú sa v momente výroby, vyžadujú si prítomnosť spotrebných faktorov, sú určené pre spotrebiteľa, konzumenta. Ekonómia ich definuje ako nehmotné, neviditeľné, neskaziteľné, neskladné. Najefektívnejšie, ekologicky najčistejšie. Patria do 4.sektora.
Delenie:
-spotrebné (oprava)
-kapitálové (zamestnanec, konajúci prácu)

-materiálne (obchod, marketing)

-nemateriálne (školstvo, veda, umenie, zdravotníctvo)

Typy ekonomík – delenie podľa odpovedí na základné ekonomické otázky – čo, ako a pre koho vyrábať (chronologický vývoj):

 1. tradičná ( zvyková)
 2. trhová ( liberálna)
 3. príkazová (centralistická)
 4. zmiešaná ( monetárna)
 5. -odpovedá konzervatívne, usmerňujú ju náboženské predstavy, rodinné hospodárstvo, morálka, prevažuje barterový obchod, neskôr tovarové peniaze
 6. -vznikla v renesancii (14.-15.st.) – vznik bankovníctva – Florencia. Súvisí s rozvojom meštianskej kultúry a kolonizáciou Ameriky kalvínmi z VB
  -1. teória – teória merkantilizmu (Francúzsko)
  -ďalšia teória – fyziokratizmus

-veľký boom – koniec 19. st., pred 1. svet. vojnou. Na všetky ekonomické otázky odpovedá trh. Súvisí s liberalizmom –hlavný predstaviteľ John Locke a základná predstava ekonomického liberalizmu - Adam Smith, dielo Bohatstvo národov.
-rozvoj liberalizmu znamená slobodu podnikania, ochranu súkromného vlastníctva a základných ústavných práv

-trh funguje flexibilne v konkurenčnom prostredí, žiadne alebo minimálne zásahy štátu – samoregulujúci sa trhový mechanizmus

-zlyhanie liberálnej ekonomiky – veľká hospodárska kríza v 30-tych rokoch – nárast totalitarizmu ako dôsledok

 1. -opačný extrém ako liberálna, hlavná regulácia – štát = intervencionizmus – štát reštrukturalizuje trhovú ekonomiku – vyvlastnenie súkromných vlastníkov, nárast štátneho a družstevného vlastníctva
  -uniformita obyvateľstva, základné sociálne otázky rieši štát, preberá kontrolu nad občanom, porušovanie občianskych práv

-na ekonomické otázky odpovedá centrálny plán, medzinárodná spolupráca má formu barterového obchodu
-ekonomika niekedy prebytková, ale prevažne nedostatková
-cieľom je dosiahnutie rovnováhy a stability, ale takáto ekonomika je fiktívna, zadĺžená, dosahuje plnú zamestnanosť

 1. -.„lepší“ model trhovej ekonomiky – mierny štátny intervencionizmus, je právne presne definovaný, ale trhový mechanizmus stále podlieha samoregulácii

-najvýznamnejším nástrojom štátu je centrálna banka – kontroluje infláciu, platobnú bilanciu, nezamestnanosť, stabilitu meny, deficit štátu, konkurenčné prostredie kontroluje protimonopolný úrad, prokuratúra

-slovenská ekonomika je monetárna (rozbehnutie privatizáciami, reštitúciami, atď.)

E2 Charakterizujte prácu ako výrobný faktor. Analyzujte súčasný trh práce na Slovensku, vysvetlite príčiny nezamestnanosti. Uveďte výhody a nevýhody uplatňovania časovej a úkolovej mzdy.

Práca:

-cieľavedomá a účelná činnosť, ktorej nositeľom je človek s jeho fyzickými a psychickými vlastnosťami a talentom

-vedomá ľudská činnosť, zameraná na vytváranie statkov, slúžiacich na uspokojovanie potrieb

-výrobný faktor, ľudský kapitál

Množstvo práce v ekonomike určuje:

 1. množstvo populácie
 2. počet práceschopného obyvateľstva
 3. počet odpracovaných hodín za rok
 4. výška mzdy
 5. kvalita a kvantita vykonanej práce – vplýva na ňu vzdelanie, produktivita, kvalita nástrojov (technológie)

Cenu práce určuje trh – ponuka a dopyt, štát zasahuje minimálne. Cena práce na Slovensku – jedna z najnižších v EU.

Dopyt po práci vytvárajú podniky – firmy, štát, určuje ho veľkosť kapitálu, investícii, technológie

Ponuku práce ovplyvňuje počet práceschopného obyvateľstva, kvalita a kvantita práce, dĺžka pracovného času

Zamestnaní – tí, ktorí aktívne vykonávajú prácu

Nezamestnanosť:

-dobrovoľná – dlhodobá, nehľadajú prácu – strata pracovných návykov, sociálny parazitizmus
často práca načierno v zahraničí

-nedobrovoľná – záujem o prácu, ochota za prácou dochádzať, rekvalifikovať sa, atď.

-nezamestnanosť – záťaž na sociálny systém, strata dane z príjmu – štát nezamestnaní stoja peniaze

-na Slovensku 13% nezamestnanosť, napriek nárastu HDP neklesá (=problém)

Prirodzená miera nezamestnanosti – súčasť každej trhovej ekonomiky – vzťah medzi pracovnými silami a voľnými pracovnými miestami, počet voľných miest je väčší ako počet nezamestnaných – každý sa môže zamestnať

Nezamestnanosť:

 1. frikčná – dlhodobá, ťažko odstrániteľná, súvisí so závažnou nerovnováhou medzi ponukou a dopytom – spôsobuje migráciu a trvalý nárast dobrovoľnej nezamestnanosti (východ Slovenska, Orava, Kysuce)
 2. štruktúrna – krátkodobá (niekoľko mesiacov) – vyplýva zo štruktúry ekonomiky a tá ju sama aj rieši – napr. Absolventi škôl (jún-september)
 3. cyklická – sezónna, opakuje sa, súvisí s cest. ruchom, poľnohosp., ekonomika je na ňu pripravená

Produktivita práce – množstvo vykonanej práce za časovú jednotku, závisí od energii, kapitálu, množstva materiálu

Mzda - odmena za vykonanú prácu, vyjadrená vo forme platu

 • výšku určuje trh; štát určuje platy verejnej sféry
 • a) časová – mzda za časovú jednotku (lepšia pre pracovný pomer)
 • b) úkolová – za množstvo práce (u brigád atp.)
 • a) nominálna – číslo – hrubý plat
 • b) reálna – čistá mzda – po odpočítaní odvodov . to čo príde na účet

-na Slovensku vysoké odvodové zaťaženie

-valorizácia – navýšenie mzdy o infláciu

-mzdová diskriminácia – ženy zarábajú na tých istých miestach menej

 

E3 - Charakterizujte pôdu a kapitál ako výrobné faktory. Vysvetlite fungovanie trhu s uvedenými faktormi.

Výrobné faktory – práca, prírodné zdroje, kapitál

 

Prírodné zdroje – nerasty, vzácne statky, najvýznamnejším PZ je pôda – vzácny statok, širokospektrálne využiteľná, nedostatková – kvôli pomeru morí a súše, časť súše – ekonomicky nevyužiteľná

-cenu pôdy určuje trh (napr. Realitný), v minulosti bola regulovaná štátom

-kvalita pôdy = bonita, zisk z pôdy = renta

-fyziokratizmus – konzervatívna ekon. teória, podľa ktorej je poľnohospodárska pôda najvýznamnejším statkom

-4 typy pôd:

-poľnohospodárska – bonitu určuje poloha, úrodnosť – z bonity vyplýva výnos – ovplyvňuje rentu – z predaja, prenájmu (prechod do družstevného vlastníctva), užívania, najnižšia bonita – Orava, Kysuce, severné Slovensko

-stavebná – bonita vyplýva z lokalizácie – intravilárne/extravilárne pozemky, v meste – väčšia renta, ale obmedzené možnosti výstavby, bonita pôdy sa mení aj na základe polohy v rámci štátu

-realitný trh – najefektívnejší trh, developerské spoločnosti – predaj novostavieb – pred niekoľkými rokmi vznik realitnej bubliny, dnes problémy s predajom, absurdné správanie cien (nehnuteľnosti v BA drahšie ako v Prahe)

-lesná pôda – na bonite sa podieľa typ dreviny, ekologická kvalita, dostupnosť, územný plán(napr. lokalizácia v CHKO, NP, atď.)

- renta z lesnej pôdy – výnos z ťažby gulatiny, príp. agroturistiky, chovu, poľovníctva, prenájom LP – urbárne spoločenstvá

-diferenciálna – jej cena a kvalita je určená porovnaním s tým istým typom v inej lokalite

-kapitál – ekonomický statok, slúžiaci na výrobu ďalších statkov, účelom je zisk, neslúži na bezprostredné uspokojenie potrieb, má charakter investičného stimulu – úspory, premenené na investície

-formy kapitálu – vlastný (konkrétny vlastník na základe záväzkového práva) a cudzí (úver)

-peňažný – platidlá (bankovky, buď reálny – peniaze, ktoré sú k dispozícii, investície alebo potenciálny – úspory)

-výrobný – zhmotnené peniaze – zariadenia, technické zabezpečenie, IT tech., marketing, logistika, personalistika

-fiktívny – cenné papiere – majú odlišnú nominálnu a reálnu hodnotu, najfiktívnejší kapitál – dlhopisy

-trh kapitálu je riadený ponukou a dopytom

-ponuka závisí od ochoty obyvateľstva sporiť, od daní, tvorby zisku (HDP), ekonomickej a politickej situácie, úrokovej miery

-dopyt – veľkosť populácie, geografické podmienky štátu, zamestnanosť, ekonomická situácia (ekonomický blahobyt)

-výnos kapitálu = zisk – čistý alebo hrubý

-cieľ kapitálu = maximalizácia zisku, kapitál sa správa kumulatívne

E4- Vysvetlite podstatu a význam konkurencie v trhovej ekonomike. Charakterizujte typy konkurencie.

Konkurencia:

-základné médium pre fungovanie trhového mechanizmu

-boj subjektov, ktoré prichádzajú na trh s rôznymi (často protichodnými) záujmami – boj ekonomickými prostriedkami, ide o mieru naplnenia rôznych cieľov – maximalizácia zisku, kvalita výrobku, služby, propagácia

-subjekty trhu – domácnosti, firmy (podniky), štát

-typy konkurencie:

-podľa formy – na strane ponuky, dopytu, naprieč trhom

-podľa obsahu – cenová a necenová

-podľa podmienok na trhu – dokonalá a nedokonalá – monopol, oligopol, absolútny monopol

-konkurencia naprieč trhom – na trh vstupujú výrobcovia a spotrebitelia – protichodné záujmy – predať čo najviac za najväčšiu cenu --- kúpiť čo najviac, čo najlacnejšie, v čo najvyššej kvalite

-konkurencia na strane dopytu – súperenie (domácností) o co najlacnejší nákup výrobku/služby – je dôležitá pri nedostatku v ekonomike

-konkurencia na strane ponuky – významná v prebytkovej ekonomike – najsilnejšia forma konkurencie – konkurencia producentov, firmy – rovnaké záujmy – maximalizácia zisku, ponúkajúce firmy sa snažia konkurenta vytlačiť z trhu – cenovo a necenovo

-vytlačenie z trhu – pohltenie alebo prinútenie hľadať iný trh

-dočasná konkurencia = znamená dočasne efektívne znížiť ceny – odlákanie zákazníkov od konkurentov

-absolútna likvidácia – pohltenie/odchod z trhu

-cenová konkurencia – konkurencia určovaním výšky cien tovarov a služieb, ceny sú určované konkurenciou naprieč trhom, ale je možné ich čiastočne umelo regulovať – dumping, kartel

-dumping – legálna možnosť – cena výrobku je umelo stlačená pod výrobné náklady – dlhodobo vždy znamená krach, ale krátkodobo môže získať nových zákazníkov, neskôr po úprave cien – dosiahnutie monopolu

-kartel – nelegálny – umelé držanie cien skupinou firiem na základe dohody – ilegálnosť kvôli neexistencii konkurencie

-dokonalá konkurencia – neexistuje – všetky subjekty majú pri nej rovnaké postavenie na trhu

-nedokonalá konkurencia – rôzne postavenie subjektov na trhu

-monopol – dočasne výhodnejšie postavenie jedného subjektu voči konkurencii (napr. vďaka dumpingu), umožňuje dočasne regulovať ceny, konkurencia bojuje (obvykle úspešne) proti monopolu, monopol vzniká o.i. kumuláciou kapitálu – pohltením podnikov

-oligopol – dohoda producentov aby znemožnili príchod nového poskytovatelia služieb na trh – lobbovanie za výhodnú stragégiu, je v rozpore s požiadavkami dopytu

-absolútny monopol – len jeden poskytovateľ určitej služby/tovaru, žiadna konkurencia – subjekt určuje množstvo, cenu, kvalitu – dosiahnutie možné likvidáciou konkurencie alebo formou štátneho podniku, bežne v príkazovej ekonomike, ale AMP je deštrukčný pre trh – bojuje proti nemu štát – PMÚ, možný vplyv štátu reguláciou cien

E5 Vysvetlite fungovanie trhového mechanizmu. Na základe priloženého grafu popíšte procesy trhového mechanizmu.

- Trhový mechanizmus je samoregulujúci ekonomický systém.

- v prípade anomálií je zdôvodniteľný štátny intervencionizmus – musia byť presne zadefinované kompetencie št.orgánov, okrem toho štát na začiatku trhový mechanizmus dizajnuje

- tvoria ho 2 zložky: ponuka a dopyt

- môže efektívne fungovať len v konkurenčnom prostredí

- úloha: určuje cenotvorbu, kvalitu a kvantitu produktov a s., zabezpečuje trhovú rovnováhu

- fungujú v ňom určité zákonitosti – je predvídateľný

- subjekty trh. mech.: výrobcovia (ponuka), domácnosti (dopyt), štát (legislatíva)

- má 3 podoby:

 1. A) mechanizmus na strane dopytu (m. tvorby dopytu):

- dopyt vyjadruje záujem domácností

- krivka dopytu: vyjadruje vzťah ceny (P) a množstva (Q), hovorí o ochote domácností nakúpiť tovar za nejakú cenu (sekundárne aj v urč. kvalite), má klesajúcu tendenciu – čím je cena vyššia, tým je nižšia ochota nakupovať (nižšie množstvo)

- dopyt 1 domácnosti po 1 druhu tovaru/služby – individuálny dopyt

- dopyt všetkých domácností po 1 druhu t./s. – čiastkový dopyt

- dopyt všetkých domácností po všetkých typoch t./s. na trhu – agregátny dopyt

 1. B) mechanizmus na strane ponuky (m. tvorby ponuky):

- krivka ponuky hovorí o ponúkajúcich, ktorí prichádzajú na trh s výrobkami/službami v istom množstve a cene

- cieľom podniku je zisk – podniky sa zameriavajú na predateľnú produkciu

- krivka ponuky má rastúcu tendenciu – čím je cena vyššia, tým viac treba vyrobiť aby cena klesla

- ponuka 1 typu t./s. jedným podnikom – individuálna ponuka

- ponuka 1 typu t./s. viacerými podnikmi – čiastková ponuka

- ponuka všetkých typov tovarov od všetkých podnikov na trhu – agregátna ponuka

 1. C) mechanizmus naprieč trhom:

- ak prekryjeme grafy p. a d., krivky p. a d. sa pretnú v bode nazývanom ekvilibrium – stav trhovej rovnováhy – záujmy spotrebiteľov sú uspokojené z hľad. ceny a záujmy podnikov z hľad. zisku (všetka produkcia sa predala), dočasný stav, konkurenčným prostredím vždy prevážený

- priestor pod e. označuje nedostatok – pre ponuku to znamená zvýšenie produkcie, zníženie kvality, zvýšenie zisku, pre dopyt zvýšenie ceny, zníženie kvality

- priestor pod e. – prebytok – pre dopyt zníženie cien, pre ponuku zníženie zisku, zlepšenie reklamy a marketingu, prenos na iný trh

Trhový mech. zlyháva v prípade nerovnováhy ekon. vzťahov (turbulencie na trhoch), neefektivity legislatívy (slabé pokuty, kompetencie št. orgánov), neatraktivity štátu pre poskytovateľov, politickej a ekon. nestability (autoritárske režimy), vzniku nových externalít (zahraničné úvery – št. dlh).

E6 Vysvetlite funkcie peňazí v trhovej ek. Popíšte postavenie centrálnej banky v bankovom systéme. Stručne charakterizujte činnosť komerčných bánk.

Peniaze sú: nositeľ hodnoty, prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka

- Delenie:

 1. A) tovarové – typ tovaru, ktorý je všeobecným ekvivalentom
 2. B) mincové
 3. C) papierové
 4. a) hotovostné – obeživo – sú k dispozícii, v obehu
 5. b) bezhotovostné – depozitné – zástupné, manipulujeme nimi sprostredkovane cez bankové príkazy (cenné papiere, kreditná karta)
 6. c) skoropeniaze – peniaze uložené na termínovaných vkladoch (majú konkrétneho vlastníka ale nemožno ich použiť, sú len na vytváranie zisku)

- Konvertibilita peňazí:

 1. voľná – voľne zameniteľné (vo všetkých štátoch) za inú menu, ide o svetové peniaze (obchoduje sa s nimi na svetových burzách – am. dolár, euro)
 2. čiastočná – zväčša zameniteľné len sprostredkovane cez svetovú menu

Banky:

- vznikli v 14. st. (renesancia) vo Florencii (Cosimo di Medici)

- rozvoj v 2. polovici 19. st. (raný kapitalizmus) v západnej Európe a USA

- sú integrálnou súčasťou monetárnej ekonomiky

- ich zdravie podmieňuje zdravie celej ekonomiky

- špecializujú sa na finančné operácie a klientské služby

- ich chod riadi špeciálna legislatíva

- 3 typy finančných inštitúcií:

 1. centrálna = národná = emisná = cedulová banka

centrálna: - centrálne postavenie medzi bankami

- nie je prístupná pre FO, PO

- určuje podmienky pôsobenia komerčných bánk na trhu (ak nedodržujú podm., môže v nich vykonávať audity a donútiť ich ku krachu)

- úveruje k. b.

- určuje povinnosti k. b.

- je nástrojom štátu pri ovplyvňovaní menovej politiky cez exekutívu

národná: - je výhradne vo vlastníctve štátu (výnimka: FED – rezervná banka USA)

emisná: - vydáva a sťahuje peniaze z obehu (stiahnutie vedie k deflácii, je možné len ak je ek. zdravá, vydávanie vedie k inflácii, u občanov jej vplyv tlmí valorizácia miezd)

cedulová: - určuje úrokovú mieru pre k. b.

- určuje hmotný príspevok k. b. do štátnych rezerv

- určuje povinné minimálne rezervy k. b. (depozitné peniaze, ktoré sú k dispozícii v prípade krízových sit., insolventnosti; znehodnocujú sa lebo ich nemožno investovať)

- určuje solventnosť štátu splácať zahraničné úvery (od MMF, ECB)

 1. Komerčné = obchodné banky poskytujú 3 druhy operácií:
 2. aktívne – úverovanie (pôžičky, typy úverov: hypotekárny – nižší úrok, dlhšia splatnosť, spotrebný – vyšší úrok, kratšia splatnosť), podnikateľské aktivity
 3. pasívne – spravovanie vkladov, sporenie, bankové prevody
 4. poradenské – finančné audity, fin. analýzy, poradenstvo pri výbere produktov bánk
 1. iné bankové inštitúcie – poisťovne, sporiteľne

E7 Charakterizujte podmienky a formy podnikania v Slovenskej republike. Vymenujte hlavné podnikateľské subjekty. Analyzujte výhody a nevýhody podnikania formou živnosti, obchodnej spoločnosti a družstva.

Podnik:

-samostatná hospodárska jednotka, ktorá využíva výrobné náklady na maximalizáciu zisku

-tvoria ho hmotné, nehmotné a osobné zložky

-samostatnosť – ekonomická – štát neurčuje podniku, ako podnikať, ale poskytuje len legislatívny rámec – Obchodná zákonník

- hospodárska – podnik nesie zodpovednosť za záväzky zo zmlúv – úvery, podiel zo zisku
-zisk = rozdiel medzi príjmami z predanej produkcie a výrobnými nákladmi
-hrubý zisk – rozdiel medzi celkovými príjmami a nákladmi, nezdanený

-čistý zisk – zdanený, po odvodoch, priama daň – daň z príjmu, nepriame dane – DPH, spotrebné dane, odvody – zamestnancom na fondy

Zložky podnikania:

-hmotné – fyzický kapitál – to, čo tvorí podnik materiálne – vybavenie, pôda, softvér, technológie, patenty, nehnuteľnosti

-nehmotné – obchodná značka, tradícia, postavenie na trhu, povesť, atď.

-osobné – zamestnanci so svojím vzdelaním, odbornosťou, špecializáciou, manažment, marketing, personalistika, logistika

Podnikanie je nepretržitá a sústavná činnosť, vykonávaná pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť (práva a povinnosti podniku), v súlade so zákonom, cieľom je zisk.

-práva podniku – kumulovať kapitál, zamestnávať, slobodne investovať, vystupovať pod vlastným menom

-povinnosti:

-viesť účtovníctvo = evidencia príjmov, nákladov a výdavkov, len ak ide o sústavnú činnosť, ak sa účtovníctvo nevedie – ekonomická kriminalita

-odvádzať dane a odvody

-chrániť život a zdravie

-neohrozovať verejný záujem a životné prostredie

Základné právne normy – Obchodný zákonník – pre PO, Živnostenský zákon – pre FO

Živnosť – podnikanie vykonávané za podmienok, ustanovených v Živnostenskom zákone, povolenia vydáva Živnostenský úrad

-typy – voľné + remeselné + viazané = ohlasované, koncesované (už neexistuje)

-ohlasované – môžu byť vykonávané po ohlásení na živ. Úrade:
-voľné – žiadne výrazné podmienky, malá zodpovednosť – napr. podomový predaj
-remeselné – potrebná je odborná spôsobilosť na základe remesel. listu alebo praxe v obore – oprava, pohostinstvo, atp.
-viazané – odborná spôsobilosť sa dosahuje na základe skúšky, certifikátu (ukončené vzdelanie)

-koncesované – možné vykonávať až po udelení licencie alebo koncesie – vyžadované psychotesty, ukončené vzdelanie (záruka nezneužiteľnosti – časovo obmedzená platnosť skúšky)

-autoškoly, taxislužba, predaj zbraní, poskytovanie IT služieb

-v súčasnosti patria pod viazané

Právnická osoba – združenie dvoch alebo viac FO nad 18 rokov (so spôsobilosťou na právne úkony) alebo združenie majetku, ktoré má právnu subjektivitu, vzniká zápisom do Obchodného registra, zaniká vymazaním, o.r. je na okresnom súde a na internete

Formy obchodnej spoločnosti:

-verejné – zákon neurčuje výšku imania, všetci spoločníci ručia za záväzky bez obmedzenia, všetko je vec dohody, ak nie je dohodnuté inak, zisk sa delí rovnakým dielom, štatutárny orgán (osoba oprávnená konať v mene spoločnosti) je každý zo spoločníkov, minimálne dve FO

-komanditné – dva druhy spoločníkov – komandisti a komplementári:

-komandisti – ručia len do výšky vkladu, neriadia, nezastupujú

-komplementári – riadia, zastupujú, ručia neobmedzene-

-deľba zisku – polovica medzi komplementármi rovnakým dielom, polovica komandisti podľa výšky vkladu

-s ručením obmedzeným – všetci členovia ručia len do výšky svojho vkladu, kapitál je tvorený vkladom, zisk sa delí podľa obchodných podielov, štatutárny orgán – konateľ, najvyšší orgán – valné zhromaždenie, 1-50 spoločníkov, imanie min. 5000 eur, každý spoločník aspoň 750 eur)

-akciová spoločnosť – zmyslom je získať peniaze pôžičkou alebo prevedením majetku na akcie a predajom formou cenných papierov (obnovovacia investícia), kapitál tvoria akcie, základné imanie (min. 25 000 eur) je rozdelené na akcie

-akcionári – vlastníci akcii, neručia za záväzky

-vlastníci

-akcia = fiktívny kapitál – má nominálnu a reálnu hodnotu – nominálna od vlastníka, uvedená na akcii, reálna – na burze cenných papierov, hodnotu určuje trh

-nákup akcii sa ponúka zamestnancom alebo na burze cenných papierov

-akcionári poskytli peniaze a dostanú podiel na zisku – dividenda – na základe typu akcie

-prezident = majoritný vlastník fyzického kapitálu

-predstavenstvo – vlastníci – riadia a rozhodujú, štatutárny orgán
-dozorná rada – združenie vlastníkov a akcionárov, kontroluje aktivity predstavenstva

-valné zhromaždenie – aspoň raz ročne, všetci vlastníci a akcionári, volí sa dozorná rada a rozdeľuje sa zisk

-dividenda – zisk akcionára, nemusí ju získať, ak je schválená obnovovacia investícia

-tantiéma – zisk vlastníka (predstavenstva)

Delenie podnikov podľa:

-veľkosti – malé (do 50 zamestnancov), stredné (50-500), veľké (500+)

-vlastníctva – súkromné (FO/PO), verejné (štát alebo obec), družstevné (družstvo – viacero vlastníkov)

-obsahu – poľnohosp, priemysel., služby, stavebné

-organizácie – živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá

-činnosti – výrobné, nevýrobné

E8 Definujte makroekonomické ukazovatele výkonnosti národného hospodárstva. Uveďte príklady integrácie slovenskej ekonomiky do medzinárodnej deľby práce a do medzinárodného obchodu.

Národné hospodárstvo = domáca ekonomika, celonárodný trh – meranie úspešnosti pomocou údajov

-ciele NH – udržateľný, vysoký a rovnomerný rast, plná nezamestnanosť, cenová stabilita, rovnováha v oblasti vonkajších vzťahov – solventnosť štátu a aktívna platobná bilancia – tvoria magický 4-uholník – napredovanie všetkých je technicky nemožné, ale ak napreduje 1, ťahá ostatné

Makroekonomická činnosť je sledovaná cez ekonomický output – HDP, inflácia, nezamestnanosť, platobná bilancia

-HDP – zachytáva hospodársky rast štátu

-výška nezamestnanosti – vyjadruje situáciu na trhu práce
-inflácia – cenová stabilita, stabilita meny

-platobná bilancia – medzinárodný obchodného

HDP – najvýznamnejšie, ale toto postavenie je prehodnocované, ukazuje príjmy štátu (platcov daní)

- produkcia všetkých výrobkov, producentov na domácom trhu, zachytiteľná za štvrťrok alebo za rok – všetky domáce, zahraničné aj domáce so zahraničným kapitálom – firmy

ČDP – čistý domáci produkt – aké čisté zisky vykazujú firmy na území štátu po daniach a odvodoch – dôležité pre podnikateľov

-hrubý národný produkt – produkcia všetkých domácich firiem, aj v zahraničí

-pomocou HDP je možné definovať ekonomický blahobyt štátu = možnosť porovnania ekonomík, ekon. blahobyt = prerátanie HDP na 1 obyvateľa = vyjadrenie kúpyschopnosti obyvateľstva, sily meny, reálneho rastu miezd, blahobyt nezávisí len od HDP, ale aj od situácie na finančných trhoch, ekologických katastrof, poklesu práceschopnosti, atď.

HDP – nedokáže zahrnúť príjmy tieňovej (čiernej) ekonomiky

David Ricardo:
- hovoril o „otvorenej ekonomike“ - prijateľný rast HDP je len možný len pri otvorení vonkajším ekonomickým externalitám – sieťovanie ekonomík
- teória komparatívnych výhod – náraz ekonomiky na vonkajšiu konkurenciu spôsobuje tlak na ekon., preto sa domáca ekonomika má špecializovať na jeden typ produkcie, hľadať monopolné postavenie a tak tlačí na ceny v iných štátoch – výhoda na Slovensku je nízka cena práce, nevýhoda – vysoká cena poľnohosp. produktov, táto teória sa realizovala na západe po 2.sv.v.

Medzinárodná ekonomická integrácia:

 1. pásmo voľného obchodu – voľný pohyb kapitálu – zrušenie ciel a obmedzení pri obchode s tovarmi a službami
  2. colná únia – nahradenie vnútorných dovozných taríf/kvót tarifami voči nečlenským štátom – ochrana domáceho trhu
 2. hospodárska únia – spoločný trh – voľný pohyb kapitálu, pracovných síl, hospodárska koordinácia
  4. menová únia – spoločná mena
  5. politická únia – spoločné inštitúcie (napr centrálna banka)
  6. fiškálna únia – pokus o zjednotenie štátnych rozpočtov

  Slovensko – súčasť V4 (pôvodne zameranie na spoločný ekonomický postup v rámci Európy), OECD (org.pre spoluprácu a rozvoj) – koordinácia ekonomík v kontexte globálnej ekonomiky

E9 Charakterizujte ekonomickú úlohu štátu – vymenujte ciele hospodárskej politiky z hľadiska stability, predstavte hlavné nástroje štátu na reguláciu hospodárstva. Analyzujte príjmovú a výdavkovú stránku rozpočtu SR.


Ekonomická úloha štátu sa rozvíja s rozvojom svetovej monetárnej ekonomiky po r. 1945 – súvisí s Ricardovou teóriou a medzinárodnou integráciou


1) Kompetencie a ciele Štátneho ekonomického centra
-ŠEC = súhrn nástrojov, ktorými štát môže pomocou inštitúcii zasahovať do trhového mechanizmu
-ŠEC tvoria vláda, Ministerstvo financií, centrálna banka, plánovacie a prognostické ústavy, NKÚ, PMÚ, obchodná a finančná polícia, obchodná inšpekcia, prokuratúra
-má legislatívne určené kompetencie, ktoré mu umožňujú dosahovať určité ciele zasahovaním do ekonomiky, ciele – stabilita, rovnosť (distribúcia), efektivita (alokácia)

-stabilita – dosahovanie predvídateľných, kontrolovateľných, riaditeľných stavov – stabilita meny, zamestnanosti, rastu, platobnej bilancie (zahr. obchod):
-mena – zvládnuteľná inflácia (do 10%) - zasahuje centrálna banka – vytvára pokojnú cenovú hladinu (nekolísanie cien)
-zamestnanosť – nerastie nedobrovoľná zamestnanosť – vplývajú investičné stimuly, zahraničný kapitál, tvorba pracovných miest, rekvalifikácie, kurzy
-rast – HDP – stimulácia domácej produkcie – zvyšovanie ekonomického blahobytu
-platobná bilancia – štát dokáže splácať medzinárodné úvery bez brania ďalších úverov, dobrý rating, atď.

-distribúcia – rovnosť – prerozdelením – peniaze presunuté tam, kde nie sú, z iných sfér (podnikateľská sféra, dane) – do sociálneho systému – napr. Dôchodky, cieľom je efektívna deľba peňazí

-efektivita – zabezpečená funkčným legislatívnym rámcom – kvalitné podnikateľské prostredie, vynútitelnosť legislatívy

2) Hospodárska politika – je realizovaná zásahmi štátu do ekonomiky:
A. Monetárna hospodárska politika:

-menová = zahŕňa kvalitu meny, infláciu, konvertibilitu, indexy cien
B. Fiškálna (rozpočtová) HP – prerozdeľovanie zdrojov v štáte
C. Dôchodková HP – starobné a invalidné dôchodky, podpory
D. Zahranično-obchodná HP – medzinárodné vzťahy (napr. Úvery)

-ciele HP = zamestnanosť, kontrolovaná inflácia, dobrá platobná bilancia, rast (HDP)

3) Monetarizmus:
-monetárna HP sleduje hlavne otázku stability meny – stimulácia podnikateľského prostredia, rastu ekonomiky
-nástroje MP:
-priame – administratívne – Ministerstvo financií, vláda
-nepriame – ekonomické – centrálna banka

priame:
-regulácia investičnej činnosti – stimulovanie podnikateľského prostredia, MF určí pravidlá úverovej politiky komerčných bánk – len tie firmy, ktoré dostanú štátne záruky, dostanú úver – podmienky záruk určuje štát
-regulácia spotrebného úveru – štát určí dĺžku splatnosti spotrebného úveru – to mení atraktivitu úverov – vplývanie na banky
nepriame:
-diskontná sadzba = úroková miera
-povinné minimálne rezervy
-operácie na voľnom trhu – centrálna banka investuje, podniká – získava financie, napr. na tvorbu hmotných rezerv štátu

4) fiškálna politika
Rozpočet = finančný plán štátu, zahŕňajúci celkové príjmy a výdavky v nejakom období
-môže byť prebytkový, vyrovnaný (konsolidovaný) alebo deficitný

-príjmy štátu – dane (80%), do 20% nedaňové príjmy (dotácie EÚ, operácie centrálnej banky, poplatky, kolky, pokuty)
-daňové príjmy:

-priame – priama platba štátu (daň z príjmu, cestná daň, niektoré spotrebné dane, darovacia daň, dedičská daň)
-nepriame – pripočítavané k cenám tovarov a služieb – cez predajcov – DPH, najpohyblivejšia zložka – daň z liehovín, tabakových výrobkov, hazardu

-výdavky štátu – sociálny systém, školstvo, zdravotníctvo, štátna správa, armáda

-konsolidácia – prebieha zvyšovaním daní, znižovaním výdavkov, privatizáciou, atď.

4.1) Procedurálny charakter fiškálnej politiky:
Legislatívny proces štátneho rozpočtu
-schvaľuje sa na jeseň, účinný od 1.1, platí rok, je možné ho počas platnosti meniť (Úrad vlády, MF)

-návrh – Ministerstvo financií, medzirezortné pripomienkové konanie, parlament (tri čítania, rozprava), hlasovanie, podpis prezidenta – platnosť, účinnosť – 1.1

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#konsolidovaná rodina


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.073 s.
Zavrieť reklamu