Ľudovít Štúr

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 559 slov
Počet zobrazení: 7 140
Tlačení: 609
Uložení: 562
(28.10.1815 - 12.1.1856)

- vedúca osobnosť slovenského národného hnutia, národný budiťeľ
„Národ je predmet mô, k tomu účelu tiecť majú všetky hodiny života... Život náš dajme národu!“
„My dali sme sa do služby ducha, a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú...“
„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“


- narodil sa v Zay Uhrovci, pochádzal z 5 detí, jeho otec bol učiteľom a doma získal základné vzdelanie, študoval v Rábe (Gyor), potom prichádza na lýceu do BA a stáva sa členom Spoločnosti česko-slovenskej a po jej zrušení pôsobí ako zástupca prof. Palkoviča na Katedre reči a literatúri česko-slovanskej; neksôr študoval v Halle (nem.); pri návrate sa zastavil v Prahe, kde sa zoznámil s dcérou pražského nakladateľa Máriou Pospíšilovou, na lýceu v BA prednášal dejiny slovanských národov a literatúru; v prednáškach vystupoval proti útlaku Slovákov a proti feudalizmu; pre túto činnosť bol z katedry odvolaný, mal zákaz prednášať a tak sa venoval politickej, publicistickej a literárnej činnosti; neskor sa Štúr zoznámil s Adelou Ostrolúckov v Zemianskom Podhradí, ktorá sa stala jeho vernou priateľkou a podporovateľkou; 1948 sa Štúr niekoľkokrát stretol so srbským panovníkom Michalom Obrenovičom, ktorý finančne podporoval Štúra a slovenské revolučné hnutie; po neúspechu v revolúcii (1848-49) Štúr odišiel do Modry, kde žil pod policajným dozorom a venoval sa literárnej tvorbe; 1851 umrel Štúrov otec a jeho brat Karol, 1853 jeho matka a Adela a 1956 na následky zranenia umiera aj Štúr

- bol pedagóg, filológ, historik, politik, publicista, spisovateľ, jazykovedec
Politik
- bol poslancom za mesto Zvolen, na uhorsom sneme v svojich rečiach žiadal: zrušenie poddanstva, zdanenie šľachty, rozšírenie národného školstva, zveľadenie obchodu a priemyslu, príčinu biedy videl vo feudálnom zriadení
- známa je jeho pamätná reč na uhorskom sneme 21.12.1847
- 1848 – s Hurbanom a Hodžom sformulovali Žiadosti slovenského národa v LM – 1. politický program Slovákov – okrem iného žiadali zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. uhorská vláda vydala na tvorcov žiadostí zatykač, preto museli utiecť do Čiech a v Prahe sa zúčastňili slovanského zjazdu

- z Prahy odišli do Viedne, kde vytvorili Slovenskú národnú radu – orgán, ktorý organizova povstanie slovenských dobrovoníkov proti uhorskej vláde
- povstalci verili, že Viedeň splní ich požiadavky, no po potlačení revolúcie v Uhorsku cisár ich požiadavky neprial; rakúsky minister vnútra Alexander Bach zrušil demokratické slobody a vodcov povstania dal pod policajný dozor

Publicista

- 1945-48 vydávaj Slovenské narodné noviny – dva krát týždenne na 4 stranách (292 čísel); mali aj literárnu prílohu (Orol tatránsky) – 8 strán, obsahoval správy z kultúry, beletria, básne, poviedky, populárno-náučné články (97 čísel); prvé slovenské politické noviny
Jazykovedec
- v roku 1843 s Hurbanom a Hodžom kodifikovali na fare v Hlbokom spisovný jazyk na základe stredoslovenského dialektu
- potrebu spisovného jazyka zdôvodnil v diele Nárečia slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí – dokazoval, že národ môžno povbažovať iba ako celok s vlastnou jazykovou, duchovnou a materiálnou samostatnosťou
- Náuka reči slovenskej – opísal tu hláskoslovie, morfológiu, pravopis a skladbu slovenčiny
Spisovateľ
- Dumky večerní – zbierka českých básní, ktoré vydal ako študent
- Spevy a piesne – zbierka epických a lyrických elegických básní, ktoré boli inšpirované rodným krajom, mladosťou, stratou blízkych (stal sa 1. tvorcom intímnej romantickej lyriky)
- O národních písních a pověstech plemen slovanských – spis písaný po česky, všíma si ľudovú slovesnosť slovanských národoch
- Slovanstvo a svet budúcnosti – vyjadruje sklamanie z výsledkov revolúcie, vieru v rozpad rakúskej ríše (vyšlo po jeho smrti)
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020