Výklad (PFIČ MS)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 227 slov
Počet zobrazení: 10 413
Tlačení: 207
Uložení: 228

VÝKLAD

Výklad sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky. Výklad je objektívnym slohovým útvarom. Autor stojí nad textom, obyčajne využíva neosobné vyjadrovanie alebo autorský plurál. Základom je analýza javov, predmetov, vzťahov, argumentácia a pod.

Základné znaky:

- patrí k žánrom náučného štýlu.

- informačný slohový postup sa v ňom mieša s výkladom a opisom.

- podľa toho, či prevláda informácia alebo výklad, referát buď' vecne a obšírne informuje o výsledkoch vedeckého výskumu, alebo vysvetľuje dosiahnuté vedecké riešenia a postupy.

- cieľom je objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok; je určený všeobecnému adresátovi, preto je sloveso najčastejšie v 3. osobe nominatívu

- používa sa v ňom veľa odborných termínov.

Pri vysvetľovaní sa používajú základné postupy logického myslenia, ako sú indukcia, dedukcia, argumentácia, analýza (rozbor, rozklad) a syntéza (zhrnutie), ale aj analógia, komparácia (porovnávanie), konkretizácia (znázornenie), exemplifikácia (doloženie na príkladoch), aplikácia (použitie, prenesenie poznatkov), generalizácia (zovšeobecnenie) a i.

Kompozícia:

Úvod: známe fakty, motivačné faktory - vysvetlíme, prečo sme si vybrali istú tému alebo na čo sa v práci zameriame
Jadro:  samotné vysvetľovanie, jednotlivé tematické celky jadra sú samostatné, ale majú na seba logicky (svojím obsahom) nadväzovať.

Záver: zhrnutie výsledkov, poznaného alebo zdôrazníme význam povedaného.

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • jasné vysvetlenie problému, používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi) a citátov, bibliografických záznamov ap.,
  • objektívnosť(použitie 1. os. pl. alebo 3. os. sg),
  • tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (odborné termíny, neutrálnosť jazyka).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017