Telesná kultúra v staroveku

Ostatné » Šport

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 816 slov
Počet zobrazení: 5 354
Tlačení: 438
Uložení: 391
Telesná kultúra v staroveku
Začiatok staroveku ohraničuje vznik prvých mestských štátov a jeho koniec zánik Rímskej ríše v roku 476 n.l.
-  Zmeny v spoločnosti viedli k jej hierarchizácii. Tento proces nakoniec vyústil do vzniku štátu ako triednej kategórie.
-  Najväčšie zoskupenia takýchto štátov vznikali na sútokoch riek s vhodnými podnebnými podmienkami. Najstaršie štátne útvary sa vyvinuli v priebehu 3. a 2. tisícročia pred naším letopočtom v Egypte, na Blízkom východe, v Indii, Číne, a v egejskej oblasti (Kréta).
 
Staroveký Egypt   
-  V starovekom Egypte bola telesná príprava jednou  z najvýznamnejších zložiek výchovy.
-  Veľká pozornosť sa venovala telesnej príprave  gymnastickými cvičeniami (akrobaciou) a základným  lokomóciam (beh, skákanie, hádzanie).
Akrobatické cvičenia boli aj súčasťou tanečných prvkov   egyptských tanečníc. Choreografia takýchto tancov bola  nesmierne náročná  na obratnosť a kĺbovú pohyblivosť, ktoré sa dali dosiahnuť len  dlhoročnou prípravou.
Egypťania zdôrazňovali štíhlosť a tučných ľudí označovali za hlupákov.
 
Mezopotámia a Stredná Ázia
-  Ťažisko telesnej výchovy bolo vo vojenskej príprave.
-  Obsahom telesnej prípravy bola jazda na koni,  pochod  na dlhé vzdialenosti, streľba z luku a praku  na cieľ, hádzanie kopiou, vrhanie kameňom,  šermovanie, plávanie, zápas i box.    
-  Pomerne veľa správ sa zásluhou Starého zákona  zachovalo o telesnej príprave Židov.  
-  Medzi najobľúbenejšie činnosti patrila streľba z luku a praku. Prak používali aj pastieri na ochranu  svojich stád pred dravou zverou.
 
Staroveká India a Čína
-  Na indickom kráľovskom dvore sa pestoval akýsi predchodca desaťboja,  ktorý pozostával z 5 telesných a 5 duševných disciplín. Toto je jediný príklad telesnej aktivity, ktorý sa dochoval v podobe archeologických objavov.  
-  Osobitný druh pohybovej činnosti tvorí komplex cvičení  označovaný ako jogaSlovo joga znamená spájanie, čím sa chápalo spojenie duše s bohom.  Podstatou jogy je rôznymi príkazmi (nijami), zákazmi (jama), pozíciami (asány)   vypestovať nadvládu psychického nad fyzickým.  
V Číne vznikla liečebná a zdravotná gymnastika nazvaná Kung-fu, čo znamená umelec-muž. Medzi šíriteľov tejto gymnastiky patrili filozofi a kňazi.
-  Čínska telesná kultúra mala veľký  vplyv na telesnú kultúru Japonska. Vysokú úroveň dosiahol šerm,  ktorý pestovali prevažne japonský šľachtici a z ktorého sa zrodili prví samuraji. Cvične sa pestoval boj  s bambusovými tyčami, z ktorého sa  vyvinulo kendo, známe aj v súčasnosti. 
 
Antické Grécko
-  Grécka telesná kultúra bola ovplyvnená telesnou kultúrou Kréťanov.
-  Aj názov gymnastika vytvorili Gréci podľa toho, že videli Kréťanov cvičiť nahých (gymnos – nahý). 
-  Pôvod mnohých telovýchovných aktivít má korene na Kréte. Tu sa našli aj prvé  známe tribúny a dobre zachovaná aréna.
 
Sparta
-  Základom bola vojenská príprava, o čom svedči aj fakt, že každý slobodný Sparťan bol vo veku 20 až 60 rokov  aktívnym členom armády.   
Mládež od siedmeho roka žila v ústavoch, kde sa pomocou  telesných cvičení učili prekonávať únavu, otužovali sa,  zvykali si na nedostatok potravy a vody, zdolávali dlhé pochody…
-  Od 14 roka boli chlapci zaraďovaní do strážnych oddielov a boli vybavení zbraňami. Až po dovŕšení 30. roka sa stali plnoprávnymi občanmi a bolo im dovolené založiť si rodinu.
-  O niečo menej drsnú výchovu absolvovali aj sparťanské dievčatá. Dievčatá súťažili v behu, skokoch, hodoch, zápase a veľká pozornosť sa venovala nácviku tanca.
 
Atény
-  Proces výchovy sa uskutočňoval na školách. Najvýznamnejšie školské inštitúcie tvorili gymnáziá, ktorých súčasťou bola  palaistra  – ohradený priestor na výcvik zápasu a boxu.   
-  Ako hlavný prostriedok telesnej výchovy sa uplatňoval  pentatlon (päťboj), ktorý obsahoval beh na 1 stadión,   skok do diaľky, hod diskom a oštepom a zápas.
-  Veľká pozornosť sa venovala aj boxu (pygmé) a všeboju (pankration).
Aténsky človek, ktorý nevedel plávať ani písať sa považoval za nevzdelanca.   
-  Veľký rozmach telesnej kultúry podnietil vznik mnohých slávností spojených s telesnými cvičeniami a hrami. Vznikali hry ktorých názov sa často pripisoval miestu vzniku hier. Takto vznikli Olympijské hry, Pýtické hry, Nemeiské hry, Istmické hry alebo Panaténajské hry.
-  Ideálom gréckej kultúry bola KALOKAGATIA ( z gréckeho kalos – krásny a agathos – dobrý, ušľachtilý)
 
Rím
-  Rímsky mládenec až do dovŕšenia 17 rokov sa venoval telesnej a brannej príprave spolu so svojimi súrodencami. Náplňou telesnej prípravy boli hlavne šerm, jazda na koni a plávanie, ktoré ovládali aj ženy.
-  Po víťaznej púnskej vojne sa Rimania dostali do bližšieho kontaktu s Gréckom a jeho kolóniám, čo malo za následok uplatnenie gréckej kultúry.
-  Postupne pôvodné rímske hry strácali svoj tradičný starorímsky charakter a menili sa na atraktívne divadlo, ktoré zneužívala vládnuca trieda na svoje mocenské ciele.
-   Nastala doba gladiátorských hier. Spočiatku vystupovali gladiátori  v dvojiciach v zápase, pästnom boji a šerme. Postupne zápasy dostávali  masovejší charakter.  
-  Za cisára Tita postavili najväčší rímsky amfiteáter Koloseum pre 80 000 divákov. Rímske amfiteátre sa stali predchodcami a vzormi dnešných športových štadiónov. 
-  Gladiátori predvádzali skutočné bitky ako pešiaci i ako jazdci. Osobitným druhom krvavých gladiátorských bitiek boli naumachie – námorné bitky, ktoré sa konali na špeciálne  vybudovaných jazerách a neskôr aj v Koloseu. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014