Životopis

Pomôcky » Žiadosti

Autor: queen (14)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.10.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 837 slov
Počet zobrazení: 432
Tlačení: 39
Uložení: 36

Životopis

Životopis má zdôvodniť hodnotu uchádzača o prácu. Je jeho osobnou vizitkou – ide vlastne o produkt, ktorý ho predáva. Je teda v záujme uchádzača, aby čo najlepšie, pritom objektívne a pravdivo prezentoval svoje osobné a odborné kvality.

Životopis má byť primerane stručný a výstižný. Nie je to autobiografický román, Jeho hlavnou úlohou je zdôrazniť prínos uchádzača pre budúceho zamestnávateľa. Aby zaujal, musí prezentovať najmä kvalifikačnú charakteristiku uchádzača. Nemá to byť prehľad o dosiahnutom stupni školského a mimoškolského celoživotného vzdelávania ani prehľad zamestnávateľov, ale zhrnutie druhu a dĺžky profesijnej praxe, jazykových schopností, technických, organizačných príp. umeleckých schopností a zručností osvojených mimo rámca povolania, ako aj sociálnych spôsobilostí získaných v koexistencii s inými ľuďmi, v tímovej spolupráci, v multikultúrnom prostredí alebo iným spôsobom.

Štruktúra európskeho životopisu

Vzorový európsky životopis je rozčlenený do týchto šiestich základných oddielov:

 1. Osobné údaje
 2. Profesijná skúsenosť
 3. Vzdelávanie a odborná príprava
 4. Osobné schopnosti a spôsobilosti
 5. Dopĺňajúce informácie
 6. Prílohy
 7. Osobné údaje. Dôležité je uviesť ich úplne a správne. Je vhodné uviesť všetky kontaktné údaje, v prípade potreby doplniť aj ďalšie, napr. adresu prechodného bydliska, ak má byť pošta zasielaná tam. Miesto narodenia, ako aj údaje o rodine sú zbytočné.
 8. Profesijná skúsenosť. Tu nejde len o prehľad zamestnaní a pracovných pozícií, ale najmä o charakteristiku zodpovedností, ktoré s danými pozíciami súviseli, o charakteristiku náplne práce, o prínos uchádzača pre jeho minulé zamestnania. Sústrediť sa treba na tie skúsenosti, ktoré sú dôležité z hľadiska konkrétnych potrieb potenciálneho zamestnávateľa.
 9. Vzdelávanie a odborná príprava. Uvádza sa nielen názov vzdelávacieho zariadenia, ale aj študijný odbor, forma ukončenia, príp. aj predmety záverečnej skúšky. Tu by mali byť uvedené aj zvláštne ocenenia či diplomy získané počas štúdia, ktoré majú zaujať potenciálneho zamestnávateľa.
 10. Osobné schopnosti a spôsobilosti. Tu je priestor na uvedenie všetkých osobných schopností, zručností a spôsobilostí. Ide o jazykové zručnosti s konkretizovaním úrovne ovládania jednotlivých jazykov, sociálne spôsobilosti, napr. práca s ľuďmi, interpersonálne cítenie, presviedčanie a ovplyvňovanie ľudí, komunikácia s médiami či verejnosťou, členstvo v záujmových alebo profesijných združeniach apod., organizačné schopnosti, napr. vedenie ľudí, riadenie projektov, orientácia na aktivitu, strategické myslenie, plánovanie, orientácia v kvalite, riešenie problémov a pod., technické zručnosti súvisiace napríklad s ovládaním počítačov, rozličných programových produktov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a pod. Medzi osobnými predpokladmi treba uviesť aj umelecké schopnosti, napr. skúsenosti z oblasti hudby, umeleckého ovládania slova, výtvarného umenia, dizajnu a pod. Ak niektoré špecifické schopnosti a zručnosti uchádzača hodné povšimnutia nemožno zaradiť k predchádzajúcim bodom, uvádzajú sa ako iné schopnosti. Súčasťou údajov o osobách schopnostiach je aj informácia o druhu vodičského oprávnenia. Pri všetkých týchto údajoch je vhodné uviesť, kedy a kde boli nadobudnuté, napr. v práci, doma alebo v mimopracovnej oblasti.
 11. Dopĺňajúce informácie. Tu možno uviesť všetky ďalšie informácie ďalšie informácie, ktoré môžu byť vo vzťahu k požadovanej práci relevantné. Môže tu byť uvedená zmienka o termíne nástupu, najmä ak ide o vzdialenejší termín. V tomto bode sa uvádzajú aj kontaktné osoby a referencie.
 12. Prílohy. Prípadné prílohy sa vymenúvajú na poslednom mieste životopisu. K životopisu môže byť priložená napríklad fotografia. Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, certifikáty) sa prikladajú len v takom prípade, ak sú vyslovene požadované.

Životopis sa zakončuje miestom a dátumom vypracovania. Tieto údaje sa umiestňujú od ľavého okraja. Pod týmito údajmi sa v pravej polovici listového papiera umiestňuje vlastnoručný podpis.

Odporúčania Európskej komisie pri písaní životopisu

 • Skutočnosti, ktoré sú z hľadiska potrieb zamestnávateľa najaktuálnejšie, sa uvádzajú v časovej postupnosti v opačnom chronologickom poradí, t. j. údaje o zamestnaniach a získanom vzdelaní sa spracúvajú od posledných, súčasných údajov k prvým.
 • Časová postupnosť údajov má byť úplná, t. j. má pokryť celé obdobie prípravy na povolanie i obdobie zamestnaní; prípadné časové výluky treba vysvetliť.
 • Dôraz treba klásť na pravdivosť a obsahovú úplnosť uvádzaných skutočností, na výstižnosť a aktuálnosť údajov, a to najmä z hľadiska požiadaviek, ktoré sú kladené na ponúkanú prácu.

Rozsah a formálna úprava životopisu

 • Rozsah životopisu závisí, samozrejme, od obsahu a rozsahu relevantných informácií, vo všeobecnosti by však nemal presiahnuť dve strany.
 • Z formálneho hľadiska je životopis rozčlenený do dvoch stĺpcov – ľavý stĺpec obsahuje názvy (nadpisy) oddielov a pododdielov, širší pravý stĺpec slúži na doplnenie aktuálneho obsahu, t. j. na samotný text životopisu.
 • Text životopisu sa píše rovnakým typom písma, aký sa použil v predtlači nadpisov, t. j. v celej písomnosti sa používa jeden typ písma.
 • Odporúča sa použiť Arial alebo Times New Roman veľkosti 12 bodov.
 • Na zvýraznenie sa používa zväčšené písmo (nadpisy), prípadne tučné písmo.

Ako zaslať životopis

Pri rozhodovaní o tom, ako životopis zaslať, je rozhodujúca poznámka o spôsobe zaslania (príp. vyhotovenia) uvedená v inzeráte (poštou, osobne, e-mailom, označiť heslom, rukou napísať). Takúto poznámku treba rešpektovať a podľa nej konať.

Životopis (spolu s motivačným listom) teda v niektorých prípadoch možno zaslať aj elektronickou poštou, ale len ako prílohu – napr. ako dokument vypracovaný v textovom procesore (napr. MS Word). Nemožno pritom zabúdať na problém počítačových vírusov. Niektoré, najmä väčšie organizácie nedovoľujú príjem žiadnych príloh do svojich počítačov. Preto je vhodné najskôr zaslať správu a až po súhlasnom vyjadrení odoslať príslušné dokumenty e-mailom. Po vložení príloh sa treba presvedčiť, či sa prílohy dajú bez problémov otvoriť a prečítať.

Dobré rady na záver

 • K písaniu životopisu treba pristupovať s vedomím, že životopis je osobnou vizitkou; mal by teda čo najvýraznejšie prezentovať pozitívne osobné aj odborné kvality pisateľa a vytvárať o ňom optimálny obraz u potenciálneho zamestnávateľa.
 • Údaje o rodine sú v životopise zbytočné – sústrediť sa treba na seba.
 • Údaj o národnosti sa uvádza najmä pri uchádzaní sa o prácu v zahraničí.
 • Akékoľvek zručnosti uvádzané v životopise treba doplniť príkladmi.
 • V životopise sa nepredáva akademické vzdelanie, ale skúsenosti, zručnosti a schopnosti, ktoré budú zamestnávateľ potrebuje.
 • Pravopisné či strojopisné chyby kazia imidž, preto je namieste starostlivá kontrola.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu