Vzťah: jazyk – reč – myslenie

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 556 slov
Počet zobrazení: 11 527
Tlačení: 858
Uložení: 888

Vzťah: jazyk – reč – myslenie

Jazyk:

-  je najstarší, najvšestrannejší a najpotrebnejší nástroj, ktorý človek vytvoril a ktorý sa zúčastňoval na jeho vzniku.
-  ovplyvňoval vývin abstraktného myslenia a intelektu
-  napomáhal telesnej a duševnej činnosti a účinkoval v nej
-  umožnil tvorenie, udržiavanie a odovzdávanie myšlienok a ideí v priestore a čase
-  bol tvorcom ľudských spoločenstiev a ich kolektívnej múdrosti
-  umožnil tvoriť a udržiavať duchovný svet ako najvyšší vývinový stupeň, ktorý je nám dostupný a známi.

Jazyk:

-  je dokonalý nástroj, ktorý nám umožňuje vyjadrovať myšlienky pocity a želania
-  umožňuje čerpať nové vedomosti a to nielen pozorovaním a zaznamenávaním, ale aj štúdiom doteraz nazhromaždených skúseností
-  nebol ľudstvu darovaný, ale vybudovaný človekom stáročia trvajúcim úsilím, ustavičným dotváraním, vybrusovaním a zdokonaľovaním.

Jazyk: Je systém znakov, ktorý v procese ľudskej činnosti plní poznávaciu a dorozumievaciu funkciu.

Jazyk:
– prirodzený: jazyk každodenného života

forma vyjadrenia myšlienok
prostriedok styku medzi ľuďmi
– umelý: vytvorený s určitým účelovým akcentom
(jazyk matematickej symboliky, systém signalizácie a pod.)

Jazyk: Má dôležitú úlohu pri formovaní vedomia, ktoré nemôže existovať mimo jazykového obalu.

Jazykové komunikáty: Vznikajú používaním jazykových znakov na prenášanie informácie a ich zoradením do lineárnych útvarov.

Reč:
-  je tvorená súborom  jazykových komunikátov.
-  je využívanie jazykových znakov na komunikovanie konkrétnych oznámení
-  je schopnosť vyjadrovať myšlienky
-  odlišuje človeka od zvierat
Rečová komunikácia = nepretržitá výmena myšlienok.
Myslenie: Je činnosť, ktorú je schopný vyvíjať jedine mozog človeka.

Proces komunikácie:
Pri rozprávaní vzniká v mozgu motorický slovný obraz ako súhrnná predstava všetkých pohybov, ktoré musíme vykonať, ak chceme vysloviť určité slovo, alebo vetu. Rečovými orgánmi vysielame rečové kódy, ktoré u adresáta nášho prejavu prenesie sluch (prijímač rečových kódov) do mozgu, ktorý ich dekóduje.
Ak nastane potreba odpovedať opäť vzniká motorický slovný obraz, ktorý vysiela pokyny rečovým orgánom.
Nemožno od seba oddeliť myšlienkovú a rečovú činnosť.

Proces učenia sa slov u detí:
– podstatné mená
– slovesá
–  prídavné mená

Priemerný rast slovnej zásoby u detí:

2r. = 272 slov  ─│
3r. = 896 slov  ─│600 slov ročne (nárast)
4r. = 1540 slov  ─│──│320 slov ročne (pokles)
5r. = 1860 slov  ────│ ───│720 slov ročne (nárast)
6r. = 2562 slov  ──────── │

Vytvorenie abstraktného pojmu:

Jazyková forma sa stáva  formou a spôsobom jestvovania myšlienkových objektov.
myšlienka ≠  reálny predmet
myšlienka = osobitný ideálny objekt v mozgu človeka
Spredmetňovaním myšlienok vzniká:

– stupeň: abstraktná jazyková forma
– stupeň: materializovaná jazyková forma = zvuková artikulovaná reč

Druhy pamäte:

-  skúsenostná – zaznamenáva zážitky a skúsenosti jedinca
-  slovná – slová
-  pojmová – pojmy
Pri vývoji ľudského jedinca sa slová upevňujú v slovnej pamäti, ktorá sa však musí rozvíjať s pamäťou pojmovou.
pojem = strom
slovo = breza, dub, topoľ
Medzi pojmami v pojmovej pamäti a slovami v slovnej pamäti jestvujú neuronálne vzťahy.
množstvo neuronálnych  spojov určuje stupeň dokonalosti myslenia. čím viac spojov, tým vyššia úroveň myslenia.

Zmyslový vnem:Je nevyhnutný podnet na rozvoj myslenia a reči.
Podiel zmyslových orgánov na spoznávaní okolia sa v priebehu života jedinca mení:
-  prvé mesiace života: čuch, chuť a hmat (prijímanie vnemov z blízka – dotykom)
-  neskôr: zrak, sluch ( prijímanie vnemov z diaľky)

Sluch a zrak:

Ucho – veľmi citlivý zmyslový orgán.
Rozoznávame sluchom – 340 000 tónov. (len teoreticky, lebo dva po sebe nasledujúce tóny sa dajú rozlíšiť,  len ak ich vnímame sa sebou)
Sluchom – rozoznávame dva tóny s rôznym kmitočtom (dokážeme oddeliť ľudský hlas od ruchu ulice)
Zrak – nie je schopný rozoznať dve  rôzne farby svetiel vychádzajúce s jedného zdroja.
Sluch – nízka úroveň selektívnosti (počujeme aj to čo nechceme)
Zrak – vysoká úroveň selektívnosti (ak sa nám predmet nepáči pozeráme sa inam)
Zrak a sluch: dokážu vnímať podnety prenášané prostriedkami techniky (tv, rozhlas)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu