Základný anglický slovosled

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 16 561
Tlačení: 589
Uložení: 563
Praktické!
Základný anglický slovosled
A. Oznamovacej vety : Angličtina má pevný slovosled


Subjekt

Verb

Object

Manner

Place

Time

Podmet
( kto?, čo ? )

Prísudok-sloveso
( čo robí ? )

Predmet
( koho ? čo ? )

Spôsob
( ako ? )

Určenie miesta
( kde ? kam ? )

Určenie času
( kedy ? )

My father

works

 

hard

in this factory

 

I

have

that books

in my

 

 

They

learn

English

 

at home

every day

Mr Brown

isn´t

 

 

here

on Sunday

 
1.  V každej anglickej vete musí byť  podmet  vyjadrený alebo  podstatným  menom  alebo  zámenom .
Podmet stojí pred slovesom , spravidla na prvom mieste vo vete .
  Výnimkou je väzba  :  there is + podmet + príslovkové určenie miesta/času
2.  Za podmetom nasleduje sloveso . Ak je v zápore ,  not  stojí hneď za slovesom .
3.  Za slovesom stojí  predmet  .
Ak sú vo vete dva predmety , predmet v 3. páde (komu?) , vyjadrený jedným slovom alebo zámenom
  má prednosť pred predmetom v  4. páde . Ale ak je predmet v  3. páde dlhší alebo ak je na ňom dôraz ,
  dávame ho za predmet v  4. páde a je pred ním to : to Jane and her friend ,
  Ak sú obidva predmety vyjadrené zámenami ( them , me ) , dáva sa prednosť  predmetu v 4. páde .
4.  Za predmetom nasledujú postupne príslovky  spôsobu , miesta  a  času .
Určenie času možno presunúť pred podmet v prípade ak ho chceme zdôrazniť :príkl.: Now I´m very busy .
  Ak je vo vete pomocné alebo spôsobové sloveso ( can , may , must ) , príslovkové určenie času príde až
  po týchto slovesách .
  Príslovky frekvencie ( always - vždy, often - často, usually - zvyčajne, sometimes - niekedy, never - nikdy,
  seldom  - zriedkavo ,  rarely - zriedkavo stoja medzi podmetom a prísudkom. Sometimes a Usually môžu
  stáť aj pred podmetom alebo na konci vety .
5.  Dbajte aby ste nikdy nezačínali vetu  predmetom !!!
  Tie knihy má teraz otec na písacom stole .  Father has those books on his desk now .
6.  Predmet má prednosť pred určením miesta :   Mám  v Londýne dvoch dobrých priateľov.
  I have two good friends in London .
7.  Zápor  v anglickej vete :  Smie byť iba  jediný záporný výraz !
  Ak je teda vo vete záporný výraz , napr. never ( nikdy ) , musí byť sloveso v kladnom tvare .
It is not too late . Nie je priveľmi neskoro. It is never too late .  Nikdy nie je prineskoro.
 He has no time . Nemá čas. I do not like it .  Nemám to rád.
B.  Otázky :

1.  Základný slovosled anglickej otázky : pomocné sloveso + podmet + významové sloveso + zvyšok ako stojí
v oznamovacej vete .
Všetky významové slovesá tvoria otázku v jednoduchom prítomnom a minulom čase pomocou
  do / does / did . Nedávame ich , ak je podmetom otázky ( who , what , which , how much a how many ).
2.  Spôsobové slovesá ( can , may , must ) a pomocné slovesá ( be , have , shall , will , should , would )
tvoria otázku zámenou slovesa (prísudku) a podstatného mena (podmetu) .
3.  Opytovacie častice  ( what , why , when , where ...) stoja vždy na začiatku otázky pred pomocným slovesom ,
  pričom základný slovosled otázky zostáva nemenný .
4.  Krátke časové určenia ( often , just , never a pod.) majú svoje pevné miesto za podmetom otázky , teda pred 
tvarom významového slovesa ako v oznamovacej vete .
5.  Predložky dávame na koniec otázky .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018