Vzťažné zámena

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 566 slov
Počet zobrazení: 7 563
Tlačení: 402
Uložení: 418
Praktické!
Vzťažné zámena
  Vzťažné vety sa uvádzajú zámenami  who ( kto ) ,  which  ( ktorý ) ,  that ( ktorý )
Obmedzovacie vzťažné zámena uvádzajú vedľajšiu vetu, ktorá je nevyhnutná pre význam hlavnej vety,
 neoddeľuje sa čiarkami
 

Pád

Osoby

Neosoby

Podmetový
Predmetový
Predložkový
 
Privlastňovací

who; that ktorý
that , whom) ktorému
that ... predložka
 
whose  ktorého

that , which  ktorý
that , which  ktorému
that ..... predložka
predložka + which
of which  ,  whose

Použitie:
  Who  - sa vzťahuje len na osoby :   The man  who (that) works  here has just left.
  Which - sa vzťahuje na veci , zvieratá a pojmy :The hotel which (that) stands at the corner isn´t 
expensive .
  That - sa môže vzťahovať na osoby i veci , podľa typu vzťažnej vety pričom rozlišujeme dva typy
vzťažných viet :
  · vety v ktorých zámeno nie je možné vynechať  - bližšie určujú podstatné meno , ku ktorému sa
   vzťahujú a preto ich nemôžeme vynechať aby sa nezmenil zmysel hlavnej vety .
Pre osoby používame  who alebo what  a  pre veci that . Nevynechateľné vzťažné vety
sa nikdy neoddeľujú čiarkou .
  Who uprednostňujeme ak je v 1.páde : Where´s the boy who brought this ?
  That dávame : - po 3.stupni prídavných mien :  the longest  , the best ,...
- po radových číslovkách : the first  , the second  ,...
- po niektorých zámenách : all , everything , no , none , not any , little , some ,...
   the only( jediný ) , the same ( ten istý )
v angličtine je charakteristické vynechanie  vzťažného zámena :
  - v  4. páde  : Where´s the magazine I gave you ? Kde je ten časopis ktorý som ti dal?
  - v predložkovom páde :  This is the lady  (that) you were talking to.
To je tá pani , s ktorou ste hovorili .
  po predložkách možno používať len tvary whom  u osôb  a  which u vecí a zvierat:
  This is the factory in which I worked . This is the factory I worked in .
  a predložku presunieme na koniec vety a vzťažné zámeno vynecháme !
  · Vynechateľné vzťažné vety bližšie neurčujú podstatné meno , ku ktorému sa vzťahujú .
Podstatné meno je už dostatočne určené samo o sebe ( Mr.Brown , my office  , this book ..)
Pre osoby používame  Who  a pre veci a zvieratá  which . Na rozdiel od vynechateľných
vzťažných viet sa oddeľujú čiarkami a v reči prestávkami . Vzťažné zámeno v týchto vetách
  sa nesmie vynechať :
My brother Jim , who is nineteen , studies at the university .
Môj brat Jim , ktorý má 19 rokov , študuje na univerzite .
This book of short stories , which I bought in London , is very good .
  Táto kniha poviedok  , ktorú som si kúpil v Londýne , je dobrá .
 
V predmetovom páde sa that ( which ) často vynecháva  -  vzniká tzv. tesné spojenie :
  The book ( that ) I gave you is very interesting .
!!!  Pred that  nesmie byť čiarka ani predložka : Who was the girl that you were talking about ?
 
Opisné vzťažné zámená uvádzajú vedľajšiu vetu , ktorá dopĺňa hlavnú vetu a možno ju vynechať.
Oddeľuje sa čiarkami
 

Pád

Osoby

Neosoby

Podmetový
Predmetový
Predložkový
 
Privlastňovací
 

... , who ... ,
... , whom ... ,
... , predložka  + whom ... ,
... , who (m) ... +  predložka
... , whose ... ,
 

... , which ... ,
... , which ... ,
... , predložka +  which ...
... , which ... + predložka
... , of which ... ,
... , whose ... ,

Použitie : My father , who was born in 1930 , is a good teacher .
  This book of short stories , which you gave me , is very good .
  Peter , to whom I wrote last week , will come tomorrow .
  Joan , whose brother is my best friend , will come too .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.122