Neurčité zámená

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 170 slov
Počet zobrazení: 5 268
Tlačení: 339
Uložení: 319
Praktické!

Neurčité zámená


S podstatným

Bez podstatného mena

menom

osoba

vec

miesto

čas

some
v kladnej vete
nejaký , niektorý

somebody , someone
 
niekto

something
 
niečo

somewhere
 
niekde,niekam

sometimes
 
niekedy

any
v kladnej vete  ktorýkoľvek  , hocijaký
v otázke  nejaký ?
v zápor. v.  nijaký, žiadny

anybody  , anyone
ktokoľvek , hocikto
niekto
niekto ?
 

anything
čokoľvek
niečo
niečo ?
 

anywhere
kdekoľvek
niekde
niekde ?
 

(at) any time
kedykoľvek
 
 kedykoľvek ?
 

every
každý
 

everybody , everyone
každý
 

everything
všetko
 

everywhere
všade
 

every time
vždy , zakaždým

no
nijaký
none bez podstatného mena  žiadny

nobody  ,  no one
nikto
 
 

nothing
nič
 
 

nowhere
nikde , nikam
 
 

never
nikdy
 
 

 
Poznámka : Some  , len kladnej oznamovacej vete :
* pred počítateľnými podstatnými menami v množ . č. - nejaký
Some man is waiting for you . Nejaký človek ťa čaká .
* pred nepočítateľnými podstatnými menami v jednot. č. -  trocha
In the evening we had some tea . Večer sme pili trocha čaju .
* v zdvorilostnej otázke , alebo v otázke , keď čakáme kladnú odpoveď :
   Will you have some tea ?  Yes , I will have some .
  Any ,  v záporných vetách alebo otázkach s nepočítateľnými podstatnými menami v množ. č. :
  There aren´t any people . Does she have any children ?
používajú sa i v kladných vetách s prekladom hocijaký , hocikedy
  Her dauther can any song . Jej dcéra pozná hocijakú pieseň.
  Any  , Some , môžu stáť samostatne t.j. bez podstatného mena . Nikdy nie je pred nimi člen !
  Does he need any textbooks ?  Potrebujete nejaké učebnice ?
 He needs some texbooks .  Potrebuje nejaké učebnice .
  Every , člen skupiny , ak ich je viac ako dvaja -  každý
  !! nemožno ho používať samostatne , musí za ním nasledovať podstatné meno !!:
  They come to see us every Sunday . Navštevujú nás každú nedeľu .
  No ,  tvar sa používa len s podstat. menom , bez člena - nijaký , žiadny
   ak je vo vete  no vo význame žiadny , nijaký , musí byť sloveso v kladnom tvare !
  I don´t know any English people . Nepoznám nijakých angličanov .
používa sa ako zdôraznenie , má silnejší výzam ako  any .
  None  ,  stojí samostatne , bez podstatného mena .
Do you have any small change ? No , I have none . Máš nejaké drobné ?
   Nie nemám nijaké .
  Everything = všetko vo význame všetky jednotlivé veci :
Have you got everything ?  Máš všetko ?  Everything is ready .  Všetko je pripravené .
 Everywhere = všade : I have looked for it everywhere .  Hľadal som to všade .
 
Ďalšie neurčité zámená :
 
all  -  celý , všetci : all my friends , all of them ,  all day
  -  ustálené slovné spojenia  : at all -  vôbec , all at one  - odrazu  ,  in all  -  vcelku , after all  - napokon
  above all  -  nadovšetko  ,  first of all  -  predovšetkým , v prvom rade
 
each  -  každý z určitého počtu vecí alebo osôb: možno ho používať s podstatným menom alebo samostatne :
Each of you must come . Each student must learn new words . Each of us knew him. Každý z nás ho
poznal.  There were five boys there. Each had a bicycle. Bolo tam päť chlapcov.Každý mal bicykel.
 
either  - 1. jeden alebo druhý z dvoch : There are two books . You can have either of them .
2. jeden aj druhý , obaja : on  either  side of the river  - na oboch brehoch rieky
 
neither  - ani jeden ani druhý z dvoch  : Neither of them could help him .
-  Korelatívne dvojice :  either .... or  -  buď ... alebo
neither ... nor -  ani ... ani
You can either go to the theatre or to stay at home .
He has neither written a letter nor sent a telegramme .
 
both  -  obaja , obe , jeden aj druhý  : Both my brothers are younger that I am .
Poznámka : Určitý člen a zámeno stoja za  both  - both the children
  Korelatívna dvojica  : both ... and  -  aj ... aj , ako ... tak  ,
Both London and Birmingham are industrial towns .
other ( others )  - v množnom č.  iný , ďalší ( iní )  the other ( the others )  - druhý ( ostatní )
another  -  spája sa len  v jed. č. s podstatným menom 1. Iný , druhý
2. ďalší , ešte jeden
Give me any other book . Daj mi nejakú inú knihu .
The others did not go wich us .  Ostatní s nami nešli .
That´s another problem .   To je iný problém .
Will you have another cup of tea ?  Dáte si ešte jednu šálku čaju ?
 
väzba  each - other  vyjadruje vzájomný vzťah dvoch objektov :  They live near each other .
väzba  one - another  vyjadruje vzájomný vzťah viacerých ako dvoch objektov
  Members of team do not know one another .
 
one  -  1.  má funkciu všeobecného neurčitého osobného podmetu  -  človek , my , ľudia
  má privlastňovací tvar  one´s  a  zvratné zámeno  oneself
  One must do one´s duty . Človek si musí plniť svoju povinnosť .
2.  zatupuje podstatné meno , aby aby sa nemuselo druhý krát opakovať po prídavnom mene alebo
  ukazovacom zámene :  Do you want this book or that one ?
  môže byť aj v množnom čísle po prídavnom mene , po ukazovacom zámene sa vynecháva
  I have the new shoes but I prefer the old ones .
 
many -  much - a lot ofveľa , mnoho
few  -  little  málo
Pred  many a much  nebýva člen : much work  , many chairs


Význam

S počítateľnými
podstatnými menami

S nepočítateľnými
podstatnými menami

veľa
málo

many  ( people , books)
few  ( days )

much  ( time , work )
little  ( money )

Použitie : little - ak ide o podstatné meno nepočítateľné :I have little money with me. Mám so sebou málo peňazí.
few - ak ide o podstatné meno počítateľné  :I have few English books . Mám málo anglických kníh .
To isté platí aj pre vyjadrenie trochu  ,  niekoľko : I have a little money. Mám trochu peňazí .
He has a few friends here. Má tu niekoľko priateľov.
Pozor na preklad slovenského menej :  -  fewer  books  - s počítateľnými podstatnými menami
  -  less time  - s nepočítateľnými podstatnými menami
  The more I think about it ,the less I like it . Čím viac o tom premýšľam , tým menej sa mi to páči .
 2. a 3. stupeň  od little používame aj na určovanie menšej miery vlastnosti , pri tzv. zostupňovaní:
  a difficult question - ťažká otázka  ,  a less difficult question - menej ťažká otázka  ,
   the least difficult question - najmenej ťažká otázka
Poznámka : ·  many a much  sa používajú väčšinou v opytovacích a záporných vetách
·  v kladnej vete dávame prednosť opisnému tvaru  a lof of  , ktorý ich nahradzuje :
   I have a lot of work every day.  John has a lot of englisch books .
  v otázke používame  a lot of  vtedy , keď čakáme kladnú odpoveď :
Has she  a lot of work ?  Yes , she has .
 !!! V zápore sa  a lot of  nepoužíva !!!
  ·  V kladných vetách sa nahrádzajú aj výrazmi  plenty of  ,  lots of  ,
  resp. a great ( good ) deal of  namiesto much a  a great number of  namiesto many
  ·  S neurčitým členom  neurčité zámená few  a little  menia význam :
  a few - niekoľko , pár  a few days - niekoľko dní
  a little  -  trocha  a little water - trocha vody
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024