Časovanie

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 2 998 slov
Počet zobrazení: 15 211
Tlačení: 504
Uložení: 447
Praktické!
Časovanie

7.4.1  Pomocné slovesá
to be -  byť


Prítomný čas

Stiahnuté tvary

Minulý čas

Budúci čas

j.číslo

m. číslo

j.číslo

m. číslo

j.číslo

m. číslo

j.číslo

m. číslo

I am

we are

  I´m

 we´re

I was

  we  were

 I  shall

  we shall

you are

  you are

  you´re

you´re

you  were

you were

you  will

  you  will

  he

 

  he´s

 

  he

 

  he

 

 she  is

 they are

  she´s

they´re

 she  was

they  were

  she will

  they  will

  it

 

  it´s

 

it

 

it

 

Tvorenie : jednotlivých časov  - viď tab.
Otázka :  prehodením slovosledu , zámenou podmetu a prísudku  : am I ? ,  were you ?
odpoveď : Yes , I am . bez  skracovania t.j I´m , No , I am not . !!!
Zápor  :  pridaním častice  not za sloveso : I am not , he is not  ,  you were not 
  plné tvary používame  v zápore  ak  je dôraz  na  not .
Minulý čas : sa tvorí nepravidelne : v  1. a  3. osobe j.č. má tvar  was [ woz ] a v ostatných osobách  were [ w':]
  Pozor na striedanie tvarov  was / were v jednotnom čísle
  Otázka sa  tvorí zámenou podmetu a prísudku : Were you ill ? Bol  si chorý ?
  odpoveď : Yes , she was . Yes , we were .  No , he wasn´t .  No , they weren´t .
  !!! Where were you (they..) born? , Where was she (he) born ? Kde ste sa narodili ?...
  Plné tvary používame , ak je was/were na začiatku alebo na konci vety :
  Were you there ?  Boli ste tam ?  Yes , I wasÁno , bol.
Zápor : I was not  ( wasn´t ) ill .  We were not ( weren´t ) glad .
V zápore používame plné tvary , ak je dôraz na  not .
Minulé príčastie :  been
Budúci čas sa tvorí pravidelne t.j. shall  / will  +  neurčitok bez  to :  I shall be .
Rozkazovací spôsob : be  , záporný rozkaz.spôsob :  do not be
Použitie vo funkcii pomocného slovesa :
1. pri tvorení priebehových tvarov  -  I am speaking
Ak chceme vyjadriť , čo máme v úmysle urobiť , čo sa chystáme urobiť v blízkej budúcnosti , použijeme
opisný tvar  I am going to + neurčitok významového slovesa. K tomu udávame aj čas deja :
  I am going to watch TV in the evening . Večer si pozriem televíziu .
! Rozlišujte prítomný čas priebehový a väzbu I am giong to :
 I am going home  - Idem  ( práve ) domov .  I am going to walk home  - Pôjdem domov peši
Na vyjadrenie budúceho času môžeme v hovorovej reči  použiť  priebehový prítomný čas , ak ide o dej ,
ktorý sa odohrá v blízskej budúcnosti :
 What are you doing this evening ? Čo robíš dnes večer ?
Pri slovesách  to go  , to come  sa opis I´m going to  nepoužíva !
2. pri tvorení trpného rodu -  I was asked
Ako významové sloveso to be ( byť , existovať ) sa najčastejšie vyskytuje vo väzbách  there is , there are .
Väzba to be +  neurčitok významového slovesa označuje potrebný alebo možný dej , ktorý do slovenčiny
prekladáme najčastejšie slovesom  mať , dať :
I am to go to hospital - Mám ísť do nemocnice.  It was to be expected  - Dalo sa to čakať.
  Pozor na rozdiel medzi touto väzbou a opisom slovesa  I must - I have to , ktoré vyjadruje nevyhnutnosť :
I had to send a wire . Musel som poslať telegram.  I am to send a wire .  Mám poslať telegram .
 
there is  ( are )  (  je ) , sú
 
Použitie : na opis niečoho : Vyjadruje , že niekde niečo je . Keď pred podmetom (kto,čo) stojí tvar pomoc-
ného slovesa to be . Väzba sa používa preto aby nebol porušený vetný slovosled  ( SVOMPT) :
There are twenteen students in the classroom.
Väzba môže stáť i v strede vety: In the classroom there are twenteen students.
Väzbu treba rozlišovať od príslovky miesta  : There is a nice car there .
  !!!  túto väzbu možno použiť vo všetkých časoch  , ale nie v trpnom rode !!!
Otázky : Is (are) there ...?. yes, there is (are)  , no, there isn´t (aren´t)
Použitie neurčitých zámien pri vyjadrení množ.č. :
 some - v pozitívnych vetách  : There are some flowers
  any - v negatívnych vetách a v otázkach :  There aren´t any cups . Are there any books ?
 
to have -   mať , vlastniť


Prítomný čas

Minulý čas

Stiahnuté tvary prít.č.

jednot. číslo

množ. číslo

jednot. číslo

množ. číslo

jednot. číslo

množ. číslo

I  have
 you  have
he
  she  has
  it

we  have
 you have
 
 they  have
 

  I had
you  had
he
  she  had
  it

we had
  you had
 
 they had
 

  I´ve
  you´ve
  he´s
  she´s
it´s

  we´ve
  you´ve
 
they´ve
 

 
 Otázka : prehodením slovosledu  :  have I ?, had you ?
Zápor:  pridaním častice  not  za sloveso  : I have not ,  he has not ,  you had not .
Minulý čas :  sa tvorí pravidelne a tvar  had je pre všetky osoby rovnaký .
  Otázka i zápor sa tvoria pomocou  did . Podobne ako otázku  i zápor  v prítomnom čase ,lenže
  namiesto tvaru  do  , does  používame  did .  Tento tvar  did je pre všetky osoby rovnaký :
  Did  +  podmet +  neurčitok  bez  to: We played football yesterday . Did you play football yesterday ?
 Iba vtedy , ak sloveso  to have  má význam  mať utvoríme otázku ( tak ako v prítomnom čase )
  premiestnením podmetu a slovesa a zápor pripojením not za sloveso :
Had he any money ? Mal nejaké peniaze ?  No , he hadn´t .  Nie , nemal .
Minulé príčastie:  had
Použitie vo funkcii pomocného slovesa:
1. Predprítomný čas ( I have asked )
2. Predminulý čas  ( I had asked )
3. Budúci dokonavý čas ( I will have asked )
Ako významové sloveso to have (mať, vlastniť) má rovnaké tvary vyslovované však spravidla s dôrazom.
V hovorovej angličtine sa uprednostňujú výrazy s  got  (I have got , he has got) , spravidla v skrátenom
tvare :  (I¢ve got , he¢s got).
Otázka  a  zápor sa tvoria pomocou do : Do you have  ? I  do not  have .
Poznámka : Väzba  have/has + to + neurčitok  vyjadruje potrebu  - musieť
  I ( don´t ) have to work hard . (Nemusím) musím ťažko pracovať .
  Does she have to work hard ?  Musí ťažko pracovať ?
 
to do  -  robiť


Prítomný čas

Minulý čas

  I do  we do
  you do you  do
he, she, it  does  they  do

  I  did we did
you  did  you did
  he, she, it  did they did

Minulé príčastie: done
Použitie vo funkcii pomocného slovesa:
1. otázka v jednoduchom prítomnom a minulom čase
2. zápor v jednoduchom prítomnom a minulom čase
 

Prítomný čas  -  otázka

Prítomný čas  -  zápor

do I ask?  do we ask?
do you ask?  do  you ask?
does he, she, it ask?  do they ask?

I do not ask we do not ask
you do not ask  you do not ask
he,, she, it does not ask  they  do not ask


Minulý čas - otázka

Minulý čas -  zápor

did I ( you, he, she, it, we, you, they)  ask?

I ( you, he, she, it, we, you, they) did not ask
 
Výnimka : do  sa nepoužíva v otázke , ak sa pýtame na podmet :  Who knows him?
3. zastupuje významové slovesá v krátkych odpovediach  a používa sa  aj namiesto opakovania
významového  slovesa
Do you know him ?  Yes, I do.  No, I do not. ( I don´t ) . He works better than I do.
 4. vo vetách s citovým zafarbením - dôrazné tvrdenie , dôrazná žiadosť, prosba
Why do not you leave ? I do leave.  Do be quiet.
 5. v disjunktívných otázkach (však, všakže)
He returned yesterday, didn¢t he?  He did not return yesterday , did he?
!!!  Významový rozdiel slovies  to do  a to make :
to do  -  ako bolo spomenuté , sa používa ako pomocé sloveso pri tvorení otázky a záporu , a ako  významové sloveso  robiť = konať , činiť niečo v zmysle  abstraktnom :
väzby : to do  some work - robiť nejakú prácu ,  to do the shopping - robiť nakupovať ,
  to do the housework - konať domáce práce , to do the cooking - variť  , atď.
to make - znamená robiť = vytvoriť , vyrobiť , pripraviť t. j. má  konkrétny  zmysel :
  väzby : to make a cake - robiť tortu  , to make a dress  - ušiť šaty ,  to make a mistake -urobiť chybu
 
shall [ š'l ]- should [ š'd ]   -  mať (povinnosť)
 

Čas

Tvar

Zápor

Skrátený tvar

Prítomný
Minulý

shall
should

shall not
should not

shan¢t
shouldn¢t

Použitie vo funkcii pomocného slovesa:
  1. shall  - 1. os. j. č.  a  mn. č. budúci čas  a  budúci, dokonavý  čas
    I shall go.  I shall have asked.
  2. should - podmieňovací spôsob
   We should leave.
Should vo význame  mal by : ak použijeme should v 2. alebo 3. osobe má veta odlišný význam
  should , ktoré značí mali by ste , mal by  sa nikdy neskracuje a vyslovujeme ho s plnou výslovnosťou
  [ šud ] , lebo je na ňom dôraz : You should do it at once . Mal by si to ihneď urobiť .
She should see a doctor .  Mala by ísť k lekárovi .  They should wait .  Mali by počkať .
Porovnaj : I´d come too . Aj ja by som prišiel .  I should come too .  Aj ja by som mal prísť .
 
 Použitie vo funkcii modálneho slovesa :
  1. shall - ponuka, záväzok, povinnosť  (v 1.  a  3. os ) ( v slovenčine = mám )
  Soldier shall wear a uniform .   Vojak má nosiť uniformu.
- použitie v otázkach , kde sa vyžaduje odpoveď :
  Shall I write it?  Mám to napísať?
- v prívesných otázkach vyžadujúcich  súhlas :
 I´ll ask her to come  , shall I ?  Požiadam ju aby prišla , dobre ?
2. should - povinnosť, záväzok, nutnosť vo všetkých osobách ( v slovenčine mal by som ) alebo 
  predpoklad , pravdepodobnosť :
    You should go there . Mal by si tam ísť.
    They should bee  there by now.  Už by  tam mali byť.
will - would  -  chcieť
 

Čas

Tvar

Zápor

Skrátený tvar

Prítomný
Minulý

will
would

will  not
would  not

won¢t
woldn¢t

 
Použitie vo funkcii pomocného slovesa:
  1. will budúci čas a  budúci dokonavý čas 2.  a  3. os. j.č. a  mn. č.
  He will come  at six . When will they  hhave finished their work?
  2. would podmieňovací spôsob
    They would ask.
Použitie vo funkcii modálneho slovesa  (will)
  1. vyjadruje vôľu, úmysel, rozhodnutie ( v zápornej vete opak )
    I will come  at six  . Pôjdem tam ( už som sa rozhodol ).
    The window von¢t open.  Okno sa nedá otvoriť.
  2. v otázke v  2. os . vyjadruje zdvorilú žiadosť, prosbu
    Will you please open the window? Otvorte okno, prosím.
  3. vyjadruje ponuku
    Will you have a  cup of tea? Dajte si šálku čaju .
  4. vyjadruje obvyklý alebo opakovaný dej v prítomností
    He will never close the door.  Nikdy tie dvere nezatvorí.
  5.  vyjadruje domnienku alebo predpoklad
    This will be your brother?  Tak toto bude  asi váš brat
Tvar would má vo funkcii modálneho slovesa rovnaké použitie ,  vzťahuje sa spravidla k minulému , opako-
vanému , času : I would smoke . Kedysi som fajčieval .
 
7.4.2  Modálne , spôsobové slovesá :
Nemajú same o sebe plný význam , vyjadrujú vzťah hovorcu k deju a väčšinou sa ich  užíva v spojení s neurčitým spôsobom iných , významových slovies  ;  nemajú neurčitok ,  v  3. os. j.č. prít. času nemajú koncovku -s , neurčitok , ktorý  po nich  nasleduje , nemá časticu to, netvoria priebehový tvar. Otázku i zápor tvoria bez pomocného slovesa do. Zápor tvoria nepravidelne , jedine ako výraz prekvapenia , údivu .
 

Prítomný čas

Minulý čas

Zápor

Opisné tvary

I can
môžem
I may
smiem
 
I must
 musím

I could
 
I might

I cannot
nemôžem
I must not
I may not
nesmiem
I neeed not
   nemusím

to be ablle to
 
to be  allowed to
( to be permitted to )
 
to have to
(to be obliged,  foorced , compelled)

 
  Modálne slovesá nemajú neurčitok , minulý čas ( okrem can - could ) ani budúci čas !!!
Použitie modálnych slovies:
1.  can  [ k'n ] , pri zdôraznení  [ kaen ]  môcť
  ·  vo význame môžem : I can do what I want. Môžem urobiť čo chcem.
  ·  vo význame viem , dokážem : I can speak English.  Viem po anglicky.
  ·  v otázke a zápore slovies  zmyslového vnímania : Can you hear me?  Počujete ma?
Minulý čas : je pre všetky osoby rovnaký : I , you , he , she , it , we , you , they  could [ kud ] .
Otázka : prehodením slovosledu ,( bez do) : Could you come ? Mohol si prísť ?
odpoveď : Yes , I they can/could .  No , I can´t . No , we couldn´t .
Zápor : I could not ( could´t ) come at six . Nemohol som prísť o šiestej .
Príčastie minulé : nemá
  Pri použití trpného rodu po  can  nesmie mať nasledujúci neurčitok časticu to :
The luggage can be left here .  Batožina sa môže nechať tu..
Podmieňovací spôsob slovesa can  ,: tvorí sa pre všetky osoby pomocou could , a neurčitku  bez to
  I could come .  Mohol by som prísť . They could join us . mohli by sa k nám pripojiť .
  Otázka : tvorí sa zámenou podmetu a pomocného slovesa should :
  Could you stay ?  Mohol by si zostať ? Could they wait ?  Mohli by počkať ?
  Zápor : Stiahnutý tvar couldn´t je pre všetky osoby rovnaký :
We couldn´t go there . Nemohli by sme tam ísť .  I couldn´t do it .  Nemohol by som to urobiť .
  Poznámka : tvar could môže mať dva významy : I coul do it  -  Mohol som to urobiť
  Mohol by som to urobiť
  Vyjadrenie neurčitku : to be able to - byť schopný ( niečo urobiť )
   v minulom čase :  I wasn´t able - nemohol som prísť
v budúcom čase  :  I shall be able to it - budem to môcť urobiť
aj  v  prítomnom čase : He is abble to finish it . Môže ( je schopný) to dokončiť.
2.  may smieť
  ·  vyjadruje dovolenie v zdvorilostných otázkach (smiem ?)  May  I smoke?  Smiem fajčiť?
  ·  vyjadruje možnosť , pravdepodobnosť:  He may come tomorow.  Možno príde zajtra.
  Príčastie minulé : nemá
Podmieňovací spôsob  slovesa   may  : tvorí sa pre všetky osoby  pomocou  might a neurčitku bez  to ,
  a prekladáme ho buď  mohol by som  alebo  azda by som ( niečo urobil ) :
  I might need it .  Mohol by som to potrebovať . He might come .  Azda by prišiel .
Vyjadrenie neurčitku : to be allowed to - mať dovolené ( to urobiť )
  v  minulom čase :  I wasn´t allowed to come -  nesmel som prísť
  v  budúcom čase :  I shall be allowed to come  - budem smieť prísť 
  aj v prítomnom čase : I am not allowed to drink it . Nesmiem (nemám dovolené) to piť .
Poznámka : sloveso I may má popri pôvodnom význame ( smiem ) aj význam slovenského možno (že) , azda
   He may come tomorrow . Možno že príde zajtra. It may rain . Azda bude pršať.
 
3.  must [m'st ] , pri zdôraznení  [ mast ]  musieť
  ·  vyjadruje nutnosť, záväzok: You must stay  here.   Musíš tu zostať.
  ·  s minulým neurčitkom vyjadruje dej, o ktorom sa predpokladá , že sa uskutočnil
( v slovenčine  určite, asi)  : He must have forgotten.  Určite  zabudol.
  Príčastie minulé : nemá
Pri použití trpného rodu po  must  nesmie  mať nasledujúci neurčitok časticu to :
What must be done ? Čo sa musí urobiť ?
Vyjadrenie neurčitku :  to have to - musieť ( to urobiť )
  v minulom čase : I didn´t have to come  -  nemusel som prísť
  v budúcom čase :  I shall not have to do it -  nebudem to musieť urobiť
  aj v prítomnom čase : He has to work hard .  Musí ťažko pracovať.
Poznámka : sloveso  I must má popri pôvodnomvýzname ( musím ) ešte aj význam slovenského
  určite , dozaista : He must know that .  Určite to vie (musí to vedieť).
   it must be there .  Iste to tam je .
 
 
Prítomný čas týchto spôsobových slovies majú  vo všetkých osobách  rovnaký  tvar . Keďže nemajú plný výz-
nam , sú vždy spojené s neurčitkom významového slovesa , ktorý po týchto slovesách nemá časticu  to :
  I can wait there .  I must wait there .
Otázka : tvorí sa zámeno podmetu a slovesa :  Can you come ?
Odpoveď: Yes , I can . No , I can not (can´t)
Nepravidelný zápor  k I can je  I cannot  ( I can´t ) -  nemôžem
I must  je  I need not ( needn´t )  -  nemusím
I may je  I may  not  len v odpovedi na otázku : May I come in ?  No , you may not.
Keď chceme inak vyjadriť zákaz  vo  vete , použijeme výraz I must not :
You can come , but he  must not.  Môžeš prísť , ale on nesmie.
Lucy can stay ,bat John mustn´t stay here . Lucy môže ostať ale Ján tu nesmie ostať.
 
Ďalšie modálne slovesá
4.  need  [ ni:d ]  potrebovať 
  ·  čiastočne  sa  používa aj ako významové sloveso, ktoré môže  tvoriť všetky  časy  a tvary
  ·  ako modálne sloveso sa používa v zápore k I must - I need not  a v otázke a v oznamovacej vete
  (v zmysle , je  potrebné) : You needn¢t have gone there. Nemusel si tam ísť.
  Need you come on Sunday? Je potrebné , aby si v nedeľu  prišiel?
5.  ought to  [ o:t ]  mal by (si)
·  má význam  mal by  som  :   You ought to helps us.  Mal by si nám pomôcť.
6.  dare  [ de' ]  vyzývať
·  používa sa  aj ako významové sloveso , ktoré môže tvoriť všetky časy a tvary , najmä vo význame 
   vyzývať
·  ako modálne sloveso má význam odvážiť sa ,  opovážiť sa
How dare you say it ?  Ako sa to opovažuješ povedať?
 
7.4.3  Časovanie významových slovies

  Významové slovesá sú slovesá s plným dejovým významom t.j. všetky slovesá okrem pomocných slovies
to be  , to have  a spôsobových slovies  I can  , I may  ,  I must  ,  I need not
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036