Podmieňovací spôsob

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 080 slov
Počet zobrazení: 22 913
Tlačení: 839
Uložení: 869
Podmieňovací spôsob:
7.7.1  •  Prítomný podmieňovací spôsob  sa tvorí  :  should  ( v 1. osobe j. a  m.č. )  alebo would  ( v 2. a
3. osobe ) + prítomný neurčitok významového slovesa bez častice  to ,  teda podobne ako budúci čas :


Prítomný podmieňovací spôsob

Otázka

Zápor

I should  ask
he would  ask

should  I ask?
would  he  ask?

I should  not ask
he would  not  ask

 
  I should do it. Urobil by som to .
  They would come . Prišli by .
  Otázku : tvoríme podobne ako u budúceho času , zámenou podmetu a pomocného slovesa should/ would
  Should I need it ?  Potreboval by som to ?  Would he do it ? Urobil by to ?
  pomocou Would you vyjadrujeme zdvorilostnú žiadosť
  Would you help me ?  Pomohol by ste mi láskavo ?
  Zápor : sa tvorí pomocou  not , ktoré dávame za pomocné sloveso should / would , používame tiež skrátené
  tvary : I shouldn´t come . neprišiel by som . They wouldn´t leave . Neodišli by .
  Poznámka : · V hovorovej angličtine môžeme použiť tvar  would pre všetky osoby :
I would do it .  Urobil by som to .
  ·  Pomocou should vyjadríme povinnosť ( niečo urobiť ): You should do it. Mal by si to urobiť.
  ·  Pozor na vyjadrenie slovenského
  rád by som ( niečo urobil ) : = I should like to (do something)
  bol by som rád = I should be glad
  chcel by som ( niečo urobiť) = I would like to
  ·  podmieňovací spôsob prítomný tvoria i spôsobové slovesá  can  a  may :
  He could .  Mohol by .  He might .  Smel by. Snáď by .
·  môžeme tvoriť i trpný rod .  He would be finished .  Bol by hotový .
7.7.2  •  Minulý podmieňovací spôsob sa tvorí  : pomocou  should / would + minulý neurčitok významového 
  slovesa  bez  častice  be


Minulý  podmieňovací spôsob

Otázka

Zápor

I should  have asked
he would  have  asked

should  I  have  asked ?
would  he  have asked ?

I should  not have  asked
he would  not  have asked

  Minulý neurčitok : pravidelných slovies -  have + - ed  : have prepared  , have tried
nepravideľných slovies -  have  + III . tvar  have bought  ,  hawe written
I should have come . Bol by som prišiel.  They would have worked .  Boli by pracovali
I should have come last week , but I couldn´t .  Bol by som prišiel minulý týždeň , ale nemohol som .
Použitie :  Vyjadruje dej , ktorý by sme boli vykonali v minulosti , ale ku ktorému nedošlo .
I should have changed it .  Bol by som to zmenil . ( ale nezmenil som to )
It wouldn´t have been ready . Nebolo by to hotové .
Poznámka : ·  v súčasnej hovorovej angličtine sa  would  používa vo všetkých osobách .
Podmieňovací spôsob minulý , tvoria i spôsobové slovesá  can  a  may  :
  He could have worked .  Bol by mohol pracovať . He might have worked . Bol by smel pracovať.
 
7.7.3 Podmienkové súvetia  , v angličtine rozlišujeme tri typy podmienky :
1 - podmienka  skutočná t.j. splniteľná ( v budúcnosti , v prítomnosti i v minulosti ) , v slovenčine ju uvá-
  dza spojka  ak  ,  v angličtine  if .
  pre podmienku splniteľnú v budúcnosti platí toto pravidlo :
 

Vedľajšia veta

Hlavná veta

If  + prítomný čas

budúci čas

If it is nice , I shall go for a trip .  Ak bude pekne , pôjdem na výlet .
 If he doesn´t come , you will have to do it .  Ak nepríde , budeš to musieť urobiť ty.
  pre prítomnosť a minulosť používame tie isté časy ako v slovenčine :
If he did it , he was right .  Ak to urobil , mal pravdu .
2 - podmienka  neskutočná t. j. nesplniteľná v prítomnosti , v slovenčine ju uvádza spojka  keby ,
  v angličtine zase  if , po ktorom nasleduje jednoduchý minulý čas :
 

Vedľajšia veta

Hlavná veta

If  + minulý čas

prítomný podmieňovací  čas

If he came , we should start at once .  Keby prišiel , začali by sme hneď .
If I were you , I shouldn´t do it .  Keby som bol vami , neurobil by som to .
Poznámka : pri slovese  to be  používame tvar  were  pre všetky osoby , ak je splniteľnosť podmienky veľmi
  málo pravdepodobná : If  I were you - keby som bol vami  
  If he were in my place  - keby bol na mojom mieste
3 -  podmienka neskutočná minulá , t.j. nesplnená v minulosti , v slovenčine ju uvádza spojka  keby ,
  v angličtine znova  if  , po ktorom nasleduje  predminulý čas :


Vedľajšia veta

Hlavná veta

If  + predminulý  čas

minulý podmieňovací čas

  If  I had time , I should have waited . Keby som bol mal čas , bol by som počkal .
If it hadn´t rained , I should have gone to the mountains . Keby nebolo pršalo , bol by som išiel
do hôr .
porovnajte : If it rains  -  ak bude pršať  ;  if it rained - keby pršalo ; if it had rained - keby bolo pršalo ,
  Poznámka :  Could  a  might možno použiť aj po if  :  If I could come  - keby som mohol prísť
  If I might ask you  -  keby som sa vás mohol opýtať
Väzba  radšej  + podmieňovací spôsob
  - na vyjadrenie slovenského  radšej by som  používame väzbu I´d  rather : t. j skrátený tvar od 
I should/ would rather  : I´d rather stay here .  Radšej by som tu zostal .
  - na vyjadrenie slovenského  radšej by som mal používame väzbu  I´d  better : skrátený tvar  od I had better
I´d better it myself . Radšej by som to mal urobiť sám.
Poznámka : neurčitok , ktorý nasleduje , je vždy bez  častice  to  :  I´d  better ( rather ) go now . 

7.7.4  Konjuktív :  vyjadruje želenie , vôľu , rozhodnutie  a  v súčasnej angličtine sa používa zriedkavo ,
  okrem  niektorých ustálených spojení , napr .:
  Long live the president !  Nech žije prezident !
  May you be happy !  Buď šťastný !
ªJednoduchá forma  :
 ·  V prítomnom čase  sa rovná prítomnému neurčitku bez  to :
  he be  , she do  , it contain
  · V minulom čase sa nelíši od oznamovacieho spôsobu , len sloveso  to be má vo všetkých osobách tvar
  were
  I were,  he had,  it contained
  Použitie:  najčastejšie sa vyskytuje po výrazoch  I wish, I suppose, it is time, if  a pod.
    I wish I were dead .  Najradšej by som bol  mŕtvy .
  I wish I had known her.  Kiež by som ju poznal.
 
ª Zložená forma :
 Pomocné sloveso should  /  would , may , might, let + prítomný alebo minulý neurčitok
I think it is better that she should know about it.  Myslím , že je lepšie , ak bude o tom vedieť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu