Neurčité slovesné tvary

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 797 slov
Počet zobrazení: 5 469
Tlačení: 314
Uložení: 327
Praktické!

Neurčité slovesné tvary
 
7.8.1  Neurčitok ( Infinitive ) 
Normálnym znakom neurčitku je neprízvučná častica  to  pred slovesom , ktorá však v niektorých prípadoch chýba. V angličtine  existuje činný a trpný infinitív v jednoduchom aj priebehovom tvare prítomnom aj v minu-
lom čase. Častic  to zodpovedá slovenskej prípone - ť.


Neurčitok

Činný

Činný

Trpný

 

jednoduchý

priebehový

 

Prítomný
Minulý

to ask
to have asked

to be asking
to have been asking

to be asked
to have been asked

Väzby s neurčitkom s to : sú v angličtine časté a do slovenčiny ich prekladáme neurčitkom alebo vedľajšou vetou
  uvedenou spojkami  že , aby : I hope to do it .  Dúfam , že vás uvidím.
They asked me to do it . Požiadali ma , aby som to urobil .
  Neurčitok s to  môžeme použiť :
1 – po slovesách  : ask , be allowed , arrange , begin I am to (= mám) , I have to (=  musím ) , care , forget ,
  hope , learn , like , know how ( vedieť ) , manage , get (prinútiť niekoho niečo urobiť) ,
  expect , go , come want , remember , tell , try …
2 – po prídavných menách  : ( I am ) glad , sorry , lucky , happy , ready , ( it is ) good , difficult , hard ,
  easy , kind of you , necessary , important  a po väzbách typu :
It´s difficult for me to…  Je ťažké aby som …
   It´s too difficult for us to … Je to príliš ťažké , než aby sme …
He´s too young to …  Je príliš mladý , aby …
Častica to sa pred neurčitok nedáva :
  ·  po pomocných slovesách  shall/should , will/would , ( do/ does /did  - v otázke a zápore)  a po spôso-
  bových slovesách  (may , can ,  must , need not , dare )
   Shall I come tomorrow?  Mám zajtra prísť?  They needn´t quarrel .  Nemusia sa hádať .
You must do it? Musíte to urobiť.  He´ll be tired . Bude unavený .
  ·  po slovesách zmyslového vnímania hear , see , watch ,  observe , feel , notice
   I saw her leave .  Videla som ju odísť. I haven´t heard her sing . Nepočul som ju spievať .
  ·  po slovesách  let (nechať) , make (prinútiť) , have, bid a niekedy aj  help
Let me help you . Dovoľte , aby som vám pomohol . I would rather do it.   Radšej by som to urobil.
They made us stay till Sunday .  Prinútili nás zostať do nedele . Let me go.  Dovoľte mi odísť.
  ·  a po väzbách :  I had better ( mal by som radšej) , I´d rather (radšej by som) , I would ,
  I would sooner , I cannot but
   You´d better ask someone . Radšej by si sa mal niekoho spýtať .
  I´d rather have a smaller piece .  Radšej by som si vzal menší kúsok .
 
Väzba  4. Pádu s neurčitkom :
  je v angličtine veľmi častá , v slovenčine spravidla použijeme vedľajšiu vetu s aby, že  . Väzbu môžeme použiť po slovesách :
a – vyjadrujúcich želanie : wish , like , want , prefer  I want Father to see it .  Chcem , aby to otec videl.
   b – vyjadrujúcich dovolenie , rozkaz , žiadosť , domnienku , predpoklad :
allow (dovoliť) , advise (poradiť ) , let (nechať) , ask (poprosiť) , make (prinútiť) ,
order (rozkázať) , think (myslieť) , expect (dúfať) , help (pomáhať) , tell (povedať) ,
invite (pozvať) , teach (učiť) , show how ( ukázať jako)
  We expect you to come to dinner tomorrov .  Dúfame , že prídete zajtra na večeru .
  Will you show me how to do it ?  Ukázali by ste mi , jako to mám urobiť ?
c – po slovesách zmyslového vnímania : see , hear , feel , notice ( potom však nasleduje neurčitok bez  to )
I saw her leave the office . Videl som ju odísť z kancelárie .
I didn´t hear him start the car . Nepočul som ho naštartovať auto .
 
Väzba  1. Pádu s neurčitkom :
A. väzba podmetu s prítomným neurčitkom
  - pri slovesách s väzbou 4.pád + neurčitok premenou slovesa  do trpného rodu :
  (They asked her) She was asked to come at once . Požiadali ju ,aby ihneď prišla .
( We know him ) He is known to be clever . Vie sa o ňom , že je múdry .
po slovesách zmyslového vnímania see , hear a po make nasleduje v trpnom rode neurčitok s to :
  He was seen to get on the bus . videli ho nastúpiť do autobusu .
  She was made to repeat it . Prinútili ju , aby to opakovala .
- po slovesách  to seem  a  to appear , tieto väzby prekladáme do slovenčiny neosobnou väzbou 
  zdá sa , vidí sa (že) :
John is ill - Ján je chorý ,  John  seems to be ill  -  Zdá sa , že Ján je chorý .
  He has a lot of troubles - Má mnoho nepríjemností . He appears to have a lot of troubles -Zdá sa,že ...
- po niektorých ďalších väzbách ako :  I happen to - náhodou ,  to be + likely  - pravdepodobne ,
  to be + sure - iste , určite, to be + unlikely - je nepravdepodobné ,
  Do you happen to know where it is ? Neviete náhodou , kde to je ?
  The weather is likely to change .  Počasie sa pravdepodobne zmení .(vyzerá to,že..)
B. väzba podmetu s minulým neurčitkom
prítomný  neurčitok ( to be , to know ) použijeme , keď sa oba deje odohrávajú súčastne :
  He seems to know it.  Zdá sa (teraz) , že to vie (teraz).
  He seemed to know it . Zdalo sa (vtedy) , že to vedel (vtedy).
minulý  neurčitok použijeme na vyjadrenie ak sa dej vedľajšej vety odohral skôr než neosobná väzba :
  He seems to have known it . Zdá sa (teraz) , že to vedel (prv).
  He seemed to have known it . Zdalo sa (vtedy) , že to vedel (už predtým).
7.8.2  Príčastie :
V angličtine existujú tri príčastia :
  ·  prítomne  zakončené na -ing
  ·  minulé ,  ktoré je pri pravidelných slovesách  zakončené na -ed , nepravideľné (pozri v zozname)
  ·  perfektové ,  ktoré sa skladá z prítomného príčastia slovesa  to have (having)  a minulého príčastia
  významového slovesa.
Prítomné a perfektové príčastia majú činný aj trpný rod.
 

Príčastie

Činné

Trpné

Prítomné

asking

being asked

Minulé

 

asked

Perfektové

having asked

having been asked

Použitie :
  ·  vo funkcii slovesného prídavného mena
    following years, a man sitting in an armchair
  ·  vo funkcii slovenského prechodníka , pričom sa skracujú vety
    Having finished his work , he went home.  Skončiac prácu, išiel domov.
  ·  po slovesách zmyslového  vnímania a niektorých ďalších slovesách (keep, eatch, start) sa používa
  väzba :  predmetový pád + príčastie
    I saw her crossing the street.  Videl som ju prechádzať cez ulicu.
!! Ako zmeníme činný rod na trpný : Z predmetu činnej vety sa stane podmet trpnej vety
  - ak chceme zdôrazniť , kto dej robí , musíme doplniť príslušné podstatné meno ( bývalý podmet činn-
nej vety ) predložkou  by : Mr Clark invited Tom .  Pán Clark pozval Toma.
  Tom was invited  by Mr Clark . Tom bol pozvaný od pána Clárka.
-  ak je podmet neurčitý  ( oni , niekto ,...) vykonávateľa deja nedopĺňame .
  They wrote the letter yesterday .  Napísali ten list včera .
  Theletter was written yesterday.  Ten list bol napísaný včera .
 
7.8.3  Gerundium


Gerandium

Činné

Trpné

Prítomné

asking

being asked

Minulé

having asked

having been asked

Čiastočne slovesný a čiastočne menný tvar , má rovnaký tvar ako prítomné príčastie . Tvorí sa od slovies
pomocou koncovky -ing  , má prítomný i minulý čas , činný a trpný rod
Tento tvar v slovenčine nemáme , preto ho prekladáme ako :
·  slovesné podstatné meno :  reading  -  čítanie  , smoking  -  fajčenie  ,  writing  -  písanie  ,
·  podstatné meno  : coming  -  príchod  ,  walking  -  chôdza
·  sloveso :  I went shopping -  ísť nakupovať  , it stopped raining  -  prestať pršať 
·  alebo veľmi často vedľajšou vetou :
  He soke of going there -  Hovoril o tom , že tam pôjde .
  Do you mind my smoking ? Neprekáža vám , že fajčím ?
Vyznačuje sa , že  :
  · môže byť podmetom vety : Reading is easier than writing . Čítanie je ľahšie než písanie.
  · môže pred ním stáť privlastňovacie zámeno alebo privlastňovací pád :
  my coming  -  môj príchod  ,  mother´s cooking  -  matkino varenie  ,
  · môže po ňom nasledovať predmet alebo príslovka : porovnaj :


Sloveso

Gerundium

to read

newspapers

reading

newspapers

to write

letters

writing

letters

to walk

quickly

walking

quickly

to read

slowly

reading

slowly

 
Použitie : je veľmi obľúbeným tvarom v angličtine  a používa sa :
· po slovesách označujúcich pohyb ,  začiatok , pokračovanie a koniec deja :
start , begin , stop ( prestať ) , finish , keep ( nachať , pokračovať ) , go on ( pokračovať )
He stopped smoking . Prestal fajčiť. I hate coming late . Nerád chodím neskoro.
· po slovesách, ktoré vyjadrujú citový vzťah záľubu alebo neľúbosť  :
enjoy , prefer  , dislike  ( nemať rád ) ,  like ( ak ide o trvalú záľubu ) , feel like a p.
· po ďalších slovesách a slovesných väzbách ako :
go  ,  come  , mind  , try ( skúsiť niečo )  , excuse  , remember ( pamätať , spomínať si )
I cannot help ( nemôžem si pomôcť ) 
Pozor : Pred gerundiom nesmie byť člen a nedáva sa za ním predložka  of , ako pri podstatných menách :
  The reading of books - čítanie kníh  ,  I enjoy  reading books  -  rád čítam knihy  ,
  
· po predložkových väzbách a spojkách :
to think of - pomýšlať na ,  to excuse for - ospravedlniť,že , to be used to - byť zvyknutý (na čo),
to be interested in - zaujímať sa o čo ,  to be good at - byť dobrý v čom , the idea of - nápad urobiť,
the hope of - nádej,že  , the interest in - záujem o , to thank for - poďakovať za , by - tým,že ,
to look forward - tešiť sa na ,  to pleased at - byť potešený,čím , instead of - namiesto čoho ,
without - bez toho,že by ,  to be surprised at - byť prekvapený čím ,:
  I was surprised at meeting him here . Bol som prekvapený , že som ho tam stretol .
Poznámky:
  - po niektorých slovesách môže byť neurčitok alebo gerundium , v niektorých prípadoch je medzi
oboma  väzbami určitý rozdiel :
  I¢d like to talk to you .  Rád by som sa  s tebou porozprával.
  I like talking to you.  Rád sa s tebou rozprávam.
  - po niektorých podstatných menách He had a possibility of doing this work.
  - po niektorých prídavných menách  ( proud of, used to, worth atď.)
  Is the book worth reading?  Oplatí sa tu knihu čítať?
 
Skracovanie viet predložkovým gerundiom : gerundiom môžeme skracovať aj vety časové po predložkách
  on ( pri , keď ) , after ( potom , keď )  a  before ( prv než ) :
  Ring me up before buying the tickets .  Zatelefonuj mi prv než kúpiš lístky .
  After coming home , he switched on the radio . Po príchode domov zapol rádio .
 
7.8.4  Slovesné  podstatné meno :
má rovnaký tvar ako gerundium , môže mať však člen aj množné číslo
  a building  -  buildings  ,  the saving  -  savings
7.8.5  poznámka k  tvoreniu opačného zmyslu  slovies - môže sa použiť i predpona  un-
dress - obliekať sa , undress - vyzliekať sa ,  pack - baliť  ,  unpack - zozbaliť ,  vybaliť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026