Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Slovenský jazyk » Básne

Autor: tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 063 slov
Počet zobrazení: 102 174
Tlačení: 981
Uložení: 985

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Rozlúčka

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.

Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.

Do tmy si zapáli  
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.

V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz
naveky nespoja.

Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Bolestne sa ma (nás) dotkla nečakaná smutná správa o
náhlom skone vášho milovaného syna (dcéry), do ktorého
(ktorej) ste vkladali toľko nádejí. Spolu s vami skláňam sa pred
majestátom krutej smrti a vyslovujem vám svoju hlbokú
sústrasť.

Ako úder blesku zasiahla nás neuveriteľná správa, ktorá nám
zvestovala náhly tragický odchod vášho milovaného syna
spomedzi nás. Prijmite v tejto pre vás tak ťažkej chvíli prejav
našej najhlbšej účasti vo vašom nesmiernom zármutku.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

So srdcom preniknutým žiaľom smútime spolu s vami nad
smrťou vášho dieťaťa, ktoré ako kvietok v puku presadil Boh do
svojej nebeskej záhrady. Žialime nad jeho skorým odchodom a
prosíme Boha, aby u neho našlo blažený domov a prežívalo
večnú mladosť.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

So žiaľom a bôľom v srdci sme prijali správu o smrti vášho
syna (vašej dcéry). Vyslovujeme vám svoju najúprimnejšiu
sústrasť a prosíme Pána, aby vám ako rodičom dal silu znášať
veľkú bolesť nad nenahraditeľnou stratou a vlial vám do sŕdc
kresťanskú nádej, že svojho milovaného syna (milovanú dcéru)
raz uzriete vo večnej blaženosti.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

S bolesťou v srdci cítime spolu s vami nesmierny žiaľ nad
tým, že vzácny kvet vašej rodičovskej lásky odtrhla drsná ruka
smrti. Prosíme láskavého Boha, aby zmiernil veľký bôľ vášho
srdca a dodal vám útechy vedomím, že vaše drahé dieťa žije v
Božej blízkosti, kde sa s ním aj vy raz stretnete.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí 

S pocitom hlbokého smútku vyslovujcm vám svoju úprimnú
sústrasť nad úrnrtím vášho manžela (man=elky), otca (matky) a
starého otca (starej matky). Nech cez nesmiernu temnotu vášho
žiaľu prenikne aspoň slabý lúč útechy, že váš drahý zosnulý vo
svojorn plodnom a pracovitom živote vykonal pre vás všetko, čo
mohol. Priviňte sa ešte bližšie k sebe a vzájomnou láskou
spoločne sa snažte nahradit si nesmiernu stratu, ktorá vás postih-
la. Žiarivý príklad a svetlá pamiatka vášho drahého zosnulého
nech vám je posilou.

S bolesťou v srdci som prijal smutnú správu o odchode vášho
drahého otca (matky) spomedzi nás. Príjmite odo mňa prejav
úprimnej sústrasti nad stratou drahej bytosti, ktorá od útlej
mladosti láskavo viedla vaše kroky cestou života. Jeho (jej)
čestne prežitý život nech vám ostane vždy vzácnym príkladom a
povzbudením.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Vyslovujem vám svoju úprimnú sústrasť nad úmrtím vášho
otca (vašej matky), ktorého (ktorú) si povolal k sebe Pán života a
smrti. Nech u neho nájde večné odpočinutie.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Vo vašom žiali a zármutku nad smrťou vášho otca (vašej
matky) prijmite od nás prejav úprimnej sústrasti. Prosíme Boha,
ktorý nám prikázal ctiť otca a matku, aby sa láskavo zmiloval
nad vaším otcom (vašou matkou) a doprial vám spolu s ním (s
ňou) sa uvidieť vo večnej radosti.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Spoločne s vami skláňame sa pred Božou vôľou a
vyslovujeme vám úprimnú sústrasť nad tým, že Všemohúci
povolal k sebe vášho otca (vašu matku). Nech vo vašich srdciach
navždy žije a nikdy z nich nevymizne krásna pamiatka
milujúceho obetavého otca (milujúcej obetavej matky).
Obraciame sa na nebeského Otca s prosbou, aby bol starostlivým
otcom opustenej rodiny a nenechal bez opory zarmútené siroty.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.

Prijmite prejav mojej úprimnej sústrasti vo vašom hlbokom
smútku, ktorý na vás doľahol neúprosnou ťarchou pri náhlom
skone vášho verného životného druha, s ktorým ste toľké roky
prežívali spoločne radosti i strasti. Nech je vám útechou vo vašej
samote stála spomienka na neho a vzájomná láska vašich detí.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Dovoľujem si v mene svojom i celej svojej rodiny vysloviť
vám svoje pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad úmrtím
vášho vzácneho manžela, s ktorým nás viazali dobré priateľské
vzťahy. Spomienku na spolu prežité chvíle si navždy
zachováme.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Nech dobrotivý a milosrdný Pán Boh vás poteší vo vašom
hlbokom žiali nad stratou vašej milovanej manželky a nech je
vám posilou vo vašej samote, kým sa s ňou spolu stretnete vo
večnosti. Vyjadrujem vám svoju úprimnú sústrasť a modlím sa
za spásu jej duše.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Prijmite prejav mojej (našej) úprimnej sústrasti nad
odchodom vášho brata (vašej sestry), ktorého si Všemohúci
povolal k sebe. Prosím (-e) ho spolu s vami, aby vášmu drahému
zosnulému (vašej drahej zosnulej) doprial trvalú blaženosť.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujem
(-e) vám svoju sústrasť nad odchodom vášho blízkeho
príbuzného, ktorý v týchto dňoch dožil svoj plodný život
naplnený prácou a láskou k ľuďom. Jeho svetlú pamiatku si
zachovám (-e) vo svojom srdci (vnašich srdciach).

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Vyslovujem (-e) vám svoju úprimnú sústrasť nad stratou
vášho drahého príbuzného s uistením, že si na neho zachovám
(-e) stálu pamiatku.

Spájame sa s vami vo vašom veľkom zármutku nad smrťou
vášho blízkeho príbuzného, ktorý umrel po dlhej chorobe. Spolu
s vami prosíme Boha, aby za všetky útrapy ho odmenil vo
večnosti.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Spolu s vami žialime nad vaším blízkym príbuzným, ktorý
náhle umrel a prosíme Všemohúceho, aby nám ukázal svoju
nesmiernu dobrotu a prijal ho do svojho kráľovstva.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Zarmútení nad smrťou vášho (vašej) ..... spolu s vami ho (ju)
oplakávame a prosíme, aby náš Vykupiteľ, ktorý svojou smrťou
otvoril veriacim bránu života, uviedol ho (ju) na miesto svetla,
blaženosti a pokoja.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Je ticho po bolesti,
je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách, vyklonené sviecne
a zopár veršov na rozlúčku.
Taký je akord odchodu,
keď slzy vyplavili klasobranie dní,
keď slovo ešte naposledy zazvoní.
Láska - ako ľahko zapraskali putá,
čo držali nás pevne k zemi,
keď sme sa oddávali kvetom
pre zakvitnutie zajtrajšie.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Spi sladko, mati! Veď tvoja dcéra
ctí verne pamiatku Tvoju.
Spi sladko, duch Tvoj jej neumiera,
bárs telo padlo k pokoju.

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám,
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás - my v Tebe nie sme sami.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

Spi sladko, mati! Ved' Tvoja dcéra
skôr - neskôr sa k Tebe vráti;
spi sladko! Ach, je sladká to viera:
Spíš? - Sladko spíš, sladká mati!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

1.570