Epos Svätopluk dielo – obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 620 slov
Počet zobrazení: 1 871
Tlačení: 58
Uložení: 56

Epos Svätopluk – Hollý

Ján Hollý

-jeho tvorba bola vyvrcholením slovenského klasicizmu

-myšlienku slovanstva rozvinul na príkladoch z národnej histórie, najmä z obdobia Veľkej Moravy

-výrazne sa inšpiroval antickou literatúrou, prekladal Homéra, Vergília, Ovídia =>tieto preklady vyšli pod názvom „Rozličné básne“.

-keďže bol katolícky kňaz, písal v bernolákovčine (spisovný jazyk, kodifikovaný v roku 1787, vychádzajúc z kultúrnej západoslovenčiny).

Kollár Hollý

-evanjelický kňaz -katolícky kňaz

-písal po česky -písal v bernolákovčine

-prevažuje lyrika -prevažuje epika

-hl. téma=>Slovanstvo -hl. téma=>Slováci

(jeho prítomnosť a budúcnosť) (ich minulosť –V. Morava)

Životopis:

Narodil sa v Borskom Miluláši pri Šaštíne

Ako katolícky kňaz najviac pôsobil v Maduniciach pri Piešťanoch

Najradšej písal v prírode(v hájiku Mlíč pod 100-ročným dubom)

Po tom ak jeho faru zachvátil požiar a on utrpel ťažké popáleniny hlavne na očiach, tak odišiel ku svojmu priateľovi Lackovičovi na Dobrú Vodu, kde ho v roku 1843 navštívili štúrovci a požiadali ho o súhlas s novým spisovným jazykom. Tu aj zomiera.

Tvorba: písal takmer všetky antické žánre

a)žalospevy(elégie)

-Plač matky Slávy nad odrodilými synmi

-Plač matky Slávy nad synmi Svätoplukovmi

b)ódy(oslavné básne)

-Na mlíč

-Na slovenský národ

- Pohled na Slovákov

c)eposy – z Veľkomoravského prostredia

-Svätopluk

-Cyrilometodiáda

-Sláv

d)bukolická poézia – básne, ktoré ospevovali pokojný, idylický život roľníkov a pastierov, krásu prírody a vysoké mravné hodnoty týchto ľudí.

Hollý preložil dielo Bucolica (Vergílius) a inšpiroval sa ním pri písaní vlastného diela Selanky => 21 idylických básní, v ktorých ospieval slovenskú prírodu a dedinského človeka pri jeho tvorivej práci, napr. Vyvolávanie jara, Jaroslav, Polislav.

Svätopluk

Je to bohatiersky, hrdinský epos z veľkomoravského obdobia, ktorý oslavuje boj za národnú slobodu. Vzorom pre jeho písanie bol Homérov epos Ilias (Homér – grécky básnik, 8. Storočie pred naším letopočtom, bol čerpaný z trójskej vojny, Ilion – grécky názov pre Tróju).

Je napísaný v Bernolákovčine, má 12 spevov, pričom dodržiava kompozíciu antického eposu:

-Propozícia->krátke naznačenie autorovho zámeru

-invokácia->vzývanie múzy

-in medias res->vstup priamo do deja

Epos

Z gréckeho epos = slovo, reč

Bol pred románom najväčším žánrom epiky. Východiskom pre jeho vznik boli staroveké mýty. Prvé eposy sa opierali o bájoslovie starovekých národov a boli to tzv. hrdinské alebo bohatierske eposy (najstarším z nich je Epos o Gilgamešovi ->sumerská literatúra). Z neho sa vyvinuli umelé eposy s hrdinskou tematikou (J. Hollý – Svätopluk), ale aj duchovné s náboženskou tematikou (Danteho Božská komédia), rytierske, idylické, reflexívne a komické. Epos má svoju záväznú kompozíciu:

  1. Propozícia – krátke naznačenie deja
  2. Invokácia – vzývanie múz alebo bohov
  3. Enumerácia – predstavovanie bojovníkov (postáv)
  4. Opis boja – opis hlavnej bitky
  5. Deus ex machina – zásah bohov do deja
  6. Ovplyvnenie udalosti – zázračnými prvkami bez zásahu bohov
  7. Epizódy(opis) – vedľajšej udalosti
  8. Peronácia – záver

Postavy eposov sú nadprirodzené bytosti, niekedy bohovia alebo polobohovia. Hl. postavou môže byť iba osoba s výnimočnými vlastnosťami a schopnosťami, kt. s pomocou bohov koná zázračné činy ovplyvňujúce život celej spoločnosti. V epose sa prelínajú prvky reality a fantastiky, pozemského a nadpozemského života. Popri hlavnom deji obsahuje aj epizódy skĺbené s dejom.

Kompozícia eposu Svätopluk:

-epos sa začína propozíciou(vyjadrením deja):

„Spívám, jak hroznú Svatopluk na Karlolmana vědel

vojnu, i jak víťaz, seba aj svoj od jeho vlády

oslobodiv národ, nepodliehdy stal sa panovník

a zmužitých velké založil královsktvo Slovákov.“

-pokračuje invokáciou:

„Umko milá, jestliž mne si v mých deky prispela piesňach,

učil navác prispej na pomoc,...

-potom autor priamo vstupuje do deja = in medias res

-podkad eposu tvoria historické fakty z 9. Storočia, autor sa ich striktne nepridržiaval, nešlo mu totiž o historickú pravdu, ale skôr o poukázanie na slávnu moc Slovanov práve oživením slávneho Veľkomoravského obdobia, chcel pozdvihnúť národné povedomie Slovákov.

Epos Svätopluk – stručný obsah:

Veľkomoravský panovník Rastislav úspešne odoláva náporu nemeckej Východo-franskej ríše, kt. si chcel podmaniť slovanské kmene na Morave i na Slovensku. Čo sa Frankom nepodarilo vojenskou silou, podarilo sa im podlou zradou Rastislavovho synovca Svätopluka. Ten vydal Rastislava nepriateľom, tí ho oslepili a uvrhli do žalára. Svätopluk je potom poverený Nemcami, aby vyjednával so Slovanmi na Devíne. Po dramatickom presviedčaní a rozhodovaní sa, sa Svätopluk napokon postaví na čelo Slovanov, porazí nemecké vojsko a v závere prijíma veľkomoravskú korunu.

Hollý opísal Slovanov v epose ako národ poctivý, pohostinný, mierumilovný, ktorý netúži po cudzom, ale rovnako odmieta žiť v otroctve.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Svatopluk #Svetopluk #svatoplik #vnutorna kompozicia svatopluka #ján hollý svätopluk dej


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015