Dúverná zmluva medzi mníchom a diablom - Juraj Fándly

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Civinka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.04.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 863 slov
Počet zobrazení: 18 593
Tlačení: 919
Uložení: 952
Juraj Fándly patril medzi najpoprednejšie osobnosti prvej osvietenecko-buditeľskej generácie. „Bol typickým osvietenským prozaikom a propagátorom bernolákovskej spisovnej slovenčiny.“ Bol pokrokový a vzdelaný osvietenec. „Juraj Fándly bol v bernolákovskom národno-obrodenskom hnutí (popri Bernolákovi) najaktívnejší a najlepšie dokázal stelesniť vývinové tendencie svojho veku. Jeho činnosť mala jednak buditeľský, jednak ľudovo-výchovný charakter.“

Narodil sa 21. Októbra 1750 v Častej pod Malými Karpatmi v remeselnícko-roľníckej rodine. Jeho matku bieda donútila robiť slúžku, dojičku – „kraviarku“ v kláštore šaštínskych paulínov – tak sa pravdepodobne Juraj Fándly zoznámil s kláštorným životom.

Vyštudoval teológiu v Trnave a pôsobil ako kaplán v Seredi a neskôr ako farár v Naháči (1780 – 1807). Pre svojich dedinských farníkov bol „dedinským apatekárom“ – zelinkárom. Bol nielen ich duchovným vodcom, ale aj učiteľom poľnohospodárstva čoho dôkazom sú diela ako Piľní domajší a poľní hospodár, O úhoroch a včelách, Zelinkár, Slovenský včelár.
V roku 1807 odchádza na vlastnú žiadosť do „penzie“ do blízkych Doľan – Ompitálu. Zomrel 7. Marca 1811.

Do literatúry vstúpil v 80 – tych rokoch 18. storočia. Bol najplodnejším spisovateľom svojich čias s mimoriadne širokým záberom. Ohlas jozefínskych reforiem a kodifikácia prvej normy slovenského spisovného jazyka (bernolákovčiny) sa odrazili v jeho tvorbe. Jeho najvýznamnejším dielom je DÚVERNÁ ZMLÚVA MEZI MŇÍCHEM A DIÁBLEM o prvních počátkoch, o starodávnich aj o včulajších premenách rehoľníckych.

„Bolo to prvé väčšie literárne dielo napísané a vydané bernolákovským pravopisom. Malo prakticky uviesť do slovenčiny uzákonenie spisovnej slovenčiny.“ Potvrdil to aj v úvode tohto diela: „Túto knižku som písal pre našich mladých kňazov, prešporských chovancov, ktorí v nej chvályhodnou usilovnosťou na mnohých miestach opravili moje domáce nárečie podľa pravidiel nového pravopisu nášho slovenského národa.“ Toto dielo sa stalo úspešnou previerkou slovenského jazyka. Mladí ho prijali z nadšením ale u starších narazilo na odpor. Odsúdila ju aj cirkevná vrchnosť. Medzi odporcami Juraja Fándlyho bola J.I.Bajza, ktorí sa cítil bernolákovcami obídený a Jurajom Fándlym predbehnutý. Vznikla medzi nimi ostrá výmena názorov, ktorá je známa ako tzv. bernolákovské polemiky.

„Ide o ideologicky najvyhranenejšie dielo. Zasahuje do pálčivých otázok svojich čias. Jej predmetom je podať historické odôvodnenie riešenia kláštorov Jozefom II. Jej úlohou nebolo ani tak poučovať, ale skôr „kratochvíliť“, „zabavúvať“. Ťažiskom je vyrozprávanie historického vývoja mníšskych rádov, najmä tých etáp, keď sa mnísi odchyľovali od svojich prvotných zásad.“

Juraja Fándlyho podnietilo k napísaniu tejto knihy viac menej aj to, že v blízkosti jeho fary v Naháči sa tiež vyskytoval takýto žobravý kláštor, jeho fara pustla, pretože farníci podporovali žobravé rehole a nie faru. Dúverná zmlúva mezi mníchom a diáblom je písaná formou dialógu medzi Atanáziom a Titinilom. Atanázius tu predstavuje konzeravtíneho, prepusteného mnícha, ktorý sa vydáva „do sveta“ a Titinilus uštipačného a inteligentného čerta, ktorý mu na tejto ceste robí spoločnosť. Atanázius vidí rehoľný život ako také „leháro, hovorí: „Už nebudem môcť spokojne spávať, že zaklope hebdomadár, kedy mám vstávať na chórus. Už mi nebude vikár poskytovať dišpenzy, ani refektárius vymývať poháriky, už ma nebude kuchár zvoncom volať na obed – o všetko toto som sa dovčuľ nemusel starať, ale včuľ na starosť čakajú moju šedivú hlavu toľké starosti!“ Titinulus je kritik žobravých reholí, prostredníctvom jeho slov predpokladá osvietenecké myšlienky a hovorí: „Doteraz ste zo sveta žili – teraz do sveta idete, dosiaľ ľudia k vám putovali – včuľ vy k nim vandrujete, a ktorí vám doteraz dávali, tým teraz musíte vy vlastnou prácou navrátiť – veď viete, že bez práce nie sú koláče.“
Paradoxné je, že hoci je Juraj Fándly kňaz vyjadruje sa ústami diabla.

Toto dielo má 4 časti.

V prvej časti autor vyzdvihuje dejiny žobravých reholí a vývin reholí. Rehole mali žiť v samote a živiť sa prácou svojich rúk. Z toho čo vyprodukovali mali pomáhať núdznym, krotiť telo, zachovávať pôst, modliť sa. Autor tu poukazuje na to, že sa veľmi odklonili od prvotnej myšlienky. Majú majetky, ktoré využívajú iba vo svoj prospech, sú ťažobou – parazitom spoločnosti. Autor to tiež poukazuje na „tých sedem príčin významných príčin, pre ktoré treba zmenšiť počet mníchov a zrušiť rehole, a ktoré zavinili všetky zmeny klášotorného života v minulosti a najmä teraz v súčasnosti.“

Tieto príčiny sú:
1. Nepomáhanie núdznym
2. Rozmnoženie mníchov
3. Rozmnoženie žobravých mníchov
4. Kláštorné spôsoby
5. Vzdialenie sa od pôvodnej myšlienky
6. Nové pobožnosti
7. Bratské laické spoločnosti.

Taktiež tu prostredníctvom Titinila opisuje rôzne „kumšty“, ktorými mnísi žobrali. Napríklad rozdávaním odznakov, címerov, rôznych darov rehole, tabaku, zeliniek.. Ale taktiež si vymýšľali aj prefíkanejšie fígle, ako nahováranie ľudí, aby do masla začreli čarovnou lyžičkou, ktorou Jozef a Mária kŕmili svoje dieťatko.

V druhej časti poukazuje na bohatstvo týchto žobravých reholí a na ich využitie. Najprv kritizoval to, že tieto spoločenstvá svoje majetky nevyužívali, pre ľud, ale pre seba. Napríklad neoberali pôdu, a tak ju mohli dať do prenájmu ľudu.

V tretej časti hovorí, kde by sa mali tieto majetky zrušených reholí využiť (stavanie nemocníc, zmiernenie biedy, stavanie a renovovanie fár.
V poslednej štvrtej časti poukazuje aj na tie kultúrne a vedecké hodnoty, ktorými tieto spoločnosti obohatili ľudstvo (prepisovanie kníh). Autor tu vstupuje do knihy ako naháčsky farár. Ide tu o rozhovor advokáta so svetomiláčkom. Advokát bojuje proti zrušeniu reholí zatiaľ čo svetomiláček predstavuje zemianstvo a šľachtu. Vyzerá to ako by sa autor snažil o kompromis.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019