Stavovské povstania a zápas s Turkami v 17. storočí

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 434 slov
Počet zobrazení: 7 768
Tlačení: 630
Uložení: 640
· Habsburgovci – snaha o centralizovanú ríšu, proti reformácii
· 1. stavovské povstanie Štefana Bočkaja
· 2. stavovské povstanie Gabriela Betlena:
§ zo Sedmohradska
§ obsadili Košice – umučili tu troch katolíckych kňazov
§ spojili sa s českými stavmi
§ šľachta – neochota bojovať → Betlen hľadal dohovor s cisárom
§ 1622mier v Mikulove:
· opäť zaručená náboženská sloboda pre protestantov
· Betlen – titul ríšske knieža + doživotne sedem východoslovenských stolíc
· 3. stavovské povstanie Juraja Rákociho:
§ sedmohradské knieža
§ podpora zo Švédska a Francúzska
§ jeho vojská prenikli z východného na západné Slovensko
§ postup cisárskej armády
§ 1645mier v Linci:
· náboženská sloboda aj pre poddaných
· negatívum povstaní: spájali sa s Turkami
· 1663 Turci začali vojenskú ofenzívu → vypukla otvorená vojna:
§ dobyli Nové Zámky, Nitru, Levice
§ cisár Leopold uzavrel s Turkami v roku 1664 nevýhodný mier vo Vašvári: Turkom zostali Nové Zámky – odtiaľ výboje do ostatných častí Slovenska
· Vešeléniho sprisahanie:
§ sprisahanie uhorskej šľachty (hlavne protestantov)
§ palatín František Vešeléni zomrel prirodzenou smrťou pred odhalením sprisahania
§ ostatní sprisahanci odhalení → zrada → hlavné osobnostipopravení, majetky skonfiškované
· začína rekatolizácia:
§ evanjelikom odobrali kostoly
§ cisár zrušil v Uhorsku ústavu a zaviedol diktatúru
§ cisárski vojaci (labanci) plienili
§ súdy v Bratislave, Levoči a Prešove s evanjelickými kňazmi (uväznili ich alebo poslali na galeje)
§ vzbury poddaných
§ povstanie Gašpara Piku:
· na Orave, zmocnili sa Oravského hradu
· povstanie kruto potlačené
· Piku a 25 oravských a liptovských richtárov popravili
· povstanie Imricha Tököliho:
§ 1678 v Sedmohradsku
§ Tökölikežmarský magnát
§ Turecký paša ho korunoval za kráľa stredného Slovenska ako tureckého vazala
· 1683 Turci boli porazení pri Viedni začiatok oslobodzovania slovenského a maďarského územia:
§ najprv bolo oslobodené Štúrovo, Nové Zámky, Ostrihom, Budín
§ 1699 – muselo Turecko uzavrieť s habsburskou ríšou mier v Karlovciach:
· Turci sa vzdali územia v Uhorsku → boli definitívne vyhnaní z Uhorska
§ porážka tureckých vojsk znamenala aj koniec Tököliho povstania (Tököli do tureckého exilu)
§ po dobytí Prešova cisárskym vojskom bolo tam popravených 24 protestantských šľachticov a mešťanov (za účasť v Tököliho povstaní) – prešovské jatky
· snem v Bratislave 1687:
§ Habsburgovci majú dedičný nárok na uhorský trón po meči
§ zrušil právo uhorskej šľachty na odpor (Zlatá bula Ondreja II.)
§ zdôraznil dominantné postavenie katolíckej cirkvi
· posledné stavovské povstanie Františka Rákociho (1703):
§ pravnuk Juraja I. Rákociho
§ nie len náboženské požiadavky, ale aj záujmy uhorskej šľachty
§ heslá o slobode → pridávajú sa aj poddaní → Rákoci tieto sľuby nedodržalstratil  podporu obyvateľstva
§ 1708bitka pri Trenčíne: povstalci popravení
§ 1711 mier v Szatmári: znamenal koniec stavovských povstaní v Uhorsku
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013