Slovensko za vlády Karola III. a Márie Terézie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 635 slov
Počet zobrazení: 6 920
Tlačení: 533
Uložení: 526
Karol III.(Karol VI.)

· postavenie Habsburgovcov v Európe bolo oslabené – sú vytláčaní zo západnej Európy → orientujú sa na Nemecko a proti Osmanskej ríši
· vnútorná politika v Uhorsku po Szatmárskom mieri:
§ Karol III. bude vládnuť spolu so snemom a bude dodržiavať zákony
§ uhorský snem zriadi stálu armádu a bude platiť vojenskú daň
· 1713 – 1715: morová epidémia
· zákon, ktorý poddaným zakazoval sa sťahovať bez písomného súhlasu zemepána (na následky neúrody a hladomoru poddaní odchádzajú na Dolnú zem)
· na Slovensku bolo asi 8 000 remeselníckych dielní = 40 000 ľudí
· sochár Rafael Donner dokončil hlavný oltár v Dóme sv. Martina
· 1713 – vydáva pragmatickú sankciu:
§ hlásala nedeliteľnosť vlády Habsburgovcov nad všetkými krajinami ríše a upravovala aj nástupníctvo
§ v prípade vymretia mužskej línie Habsburgovcov mohli vládnuť nad ríšou aj ženy
§ počas celej svojej vlády sa usiloval presadiť túto sankciu vo svojich krajinách a v zahraničí
§ uhorský snem ju schválil roku 1723 v Bratislave

Vláda Márie Terézie

· pri nástupe:
§ krajina hospodársky zaostalá
§ ľud zbedačený
§ bujnela byrokracia a úplatkárstvo
· po jej nástupe na trón pruský kráľ Fridrich II. vpadol do Sliezska, nárokoval si ho za uznanie pragmatickej sankcie:
§ Mária Terézia požiadala o pomoc uhorské stavy, ale predtým musela šľachte potvrdiť jej privilégiá
§ Mária Terézia stratila Sliezsko
· reformy zavádzala hlavne v Rakúsku, v Uhorsku si na to netrúfala – dostávala odtiaľ pomoc; keď sa pokúšala o reformy po skončení vojny, narazila na odpor šľachtyUhorsko zaostáva za západnými časťami ríše
· za jej vlády – do popredia jezuiti:
§ sprísnila tresty pre odpadlíkov viery
§ zmiešané manželstvá katolíkov a protestantov mohli povoliť len biskupi
§ katolíci nesmeli navštevovať nekatolícke školy
· Adam František Kollár:
§ rodák z Terchovej
§ riaditeľ Dvorskej knižnice vo Viedni
§ radca Márie Terézie
· v zahraničnej politike sa orientovala na Francúzsko
· pri delení Poľska (v roku 1772) získala Halič s 3 000 000 obyvateľov a spišské mestá zálohované Poľsku
· reformy:
§ ideovým východiskom bolo osvietenstvo
§ tereziánsky urbár:
· upravoval povinnosti poddaných voči zemepánovi
· určil maximálne poddanské povinnosti → zlepšil sociálne postavenie poddaných
· určil veľkosť poddanskej usadlosti
· štát chránil poddaného pred nadmerným zaťažením
§ pestovanie nových plodín, chov nových plemien koní a dobytka
§ boli zriadené tri nové biskupstvá: spišské, banskobystrické a rožňavské
§ znížil sa počet prikázaných cirkevných sviatkov
§ bola upravená štóla – výška poplatkov za náboženské úkony (krst, sobáš, pohreb)
§ Placetum regiumzákaz publikovať pápežské buly bez vládneho schválenia
§ zakázala procesy s čarodejnicami, zrušila stredoveké mučenie
§ poddaný mal právo na obhajcu
§ zakazovala ľudové povery a mágiu
§ veľká pozornosťzdravotníctvu
§ podpora manufaktúr – cechy sa stávajú brzdou vývoja
§ cisársky dvor rozhodol, že priemyselná výroba sa bude sústreďovať v rakúskych a českých krajinách, Uhorsko bude zásobovať krajinu poľnohospodárskymi výrobkami a stane sa odbytiskom priemyselných výrobkov
§ Ratio educationis (1777) – organizačný poriadok pre školstvo:
· bol vytvorený jednotný školský systém
· povinná školská dochádzka od 6 do 12 rokov
· vznikajú tri typy škôl:
§ triviálne – ľudové: čítať, písať, počítať, náboženstvo
§ lýceá, gymnáziá, hospodárske ústavy
§ univerzity:
· boli vyňaté spod právomoci cirkvi, boli poštátnené
· dve univerzity: Košice (bola zrušená) a Trnava (roku 1777 bola presťahovaná do Budína)
· v Banskej Štiavnici vznikla banská akadémia:
§ najstaršia vysoká škola v odbore baníctva na svete
§ pôsobila do roku 1919, potom bola presťahovaná do Maďarska
· vyučovací jazyk na stredných školách bol latinský, na ľudovýchmaterinský
· Matej Bel:
§ rektor evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a v Bratislave
§ polyhistor, pedagóg a jazykovedec
§ vypracoval viacero učebníc (hlavne zemepisu – používali sa na školách do 19. storočia)
§ jeho zásluhou: Bratislava = „Malé Halle
§ „Notície“ (Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku)
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011