Slovensko za Bachovho absolutizmu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 01.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 351 slov
Počet zobrazení: 9 252
Tlačení: 677
Uložení: 632
· po revolúcii 1848/49 v habsburskej monarchii:
§ zachované feudálne prežitky, nevyriešené národnostné problémy, potláčané liberálne a demokratické myšlienky
§ Uhorsko bolo rozdelené na päť vojenských dištriktov, dištrikty sa delili na župy, župy na okresy
· hospodárstvo: vznikajú malé živnosti – v garbiarstve, vodné mlyny, píly:
§ pohostinstvá a obchod boli v rukách nemeckýchžidovských podnikateľov
§ modernizácia dopravy, stavba ciest, splavovanie riek (po Váhu splavovali pltníci drevo, železnú rudu)
§ železnice; pošty, telegraf
· bol nastolený tvrdý absolutizmus – jeho predstaviteľom bol Alexander Bach:
§ policajný byrokratický systém
§ germanizácia
§ tvrdé diktátorské praktiky, špicľovanie, sledovanie, psychóza strachu, neistoty, policajný teror, obmedzovanie slobody prejavu, tlače a zhromažďovania
· bol prijatý urbársky patentvlastníctvom roľníkov sa stali len tie pozemky, ktoré boli zapísané v urbári, ostatné vlastnila šľachta, cirkev, štát
· Štúr, Hurban, Hodža boli postavení pod policajný dozor
· do popredia: Ján Kollár – hlavne jeho jazykovedné práce → v nižšom a strednom školstve sa používa slovakizovaná biblická čeština, podporoval to aj Andrej Radlinský (úradný prekladateľ ríšskeho zákonníka), no náboženská literatúra katolíkov vychádzala v bernolákovčine
· národná jednota Slovákov sa delila na jazykových problémoch (tak sa nemohla dostatočne vyvíjať ani kultúra)
· úradným jazykom v monarchii bola nemčina, v bratislavskom a košickom dištrikte sa tolerovala slovenčina, v ľudových školách sa vyučovalo po slovensky
· roku 1851 sa konala porada v Bratislave:
§ za evanjelikovŠtúr, Hurban, Hodža; za katolíkovAndrej Radlinský, Ján Palárik
§ je potrebné ustáliť štúrovskú podobu slovenčiny:
· Martin Hattalajazykovedecprofesor na univerzite v Prahe – napísal: Krátka mluvnica slovenská:
§ zavedený ypsilon
§ de, te, ne, le, di, ti, ni, li – bez mäkčeňa
§ bou → bol
· časopisy:
§ Cyrill a Methodvydával ho Andrej Radlinskýredigoval Ján Palárik
§ Katolícke noviny
§ Slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru – vydával Hurban
§ Spevy a piesne – zbierka básní od Štúra
§ Slovanstvo a svet budúcnosti od Štúra – vychádza 11 rokov po jeho smrti v Rusku
· roku 1855 cisár František Jozef uzavrel s pápežom konkordát – dohodu:
§ katolícka cirkev získala autonómne postavenie
§ správa ostatných cirkví bola podriadená štátnemu dozoru
§ gróf Zai presadzoval myšlienku zjednotenia všetkých protestantských cirkví v Uhorsku – proti boli hlavne evanjelici
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031