Roky 1848/49 - Marcové zákony, žiadosti slovenského národa

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 562 slov
Počet zobrazení: 3 415
Tlačení: 149
Uložení: 150

Roky 1848/49

(Marcové zákony, žiadosti slovenského národa)

 • Veľká francúzska revolúcia priniesla vznik nacionalizmu (základom štátu má byť národ a každý národ má mať vlastný štát a vládnuť si sám)
 • V revolučných rokoch sa myšlienky nacionalizmu dostali i do Talianska a Nemecka → vedomie národnej jednoty, túžba po zjednotení
 • Národno-obrodenecké hnutie vyvrcholilo počas revolúcie rokov meruôsmych, ktorá sa preto nazýva i jar národov
 • Revolúcia 1848/49 = reťaz revolúcií v záp. Eu., cieľ : odstrániť absolutizmus poddanstvo
 • 13.3.1848 vypuknutie revolúcie vo Viedni –žiadali zosadenie Metternicha (abdikuje),zmeny, novú ústavu, obč. práva, zrušenie feudalizmu, poddanstva
 • 15.3. 1848 ľudové zhromaždenie v Peštipredstavitelia maď. revolučnej mládeže žiadajú od uh. snemu : odstránenie poddanstva, zrušenie daní odvádzaných zemepánovi a cirkvi, chcú všeobecnú daňovú povinnosť, sloboda tlačezrušenie cenzúryrozšírenie volebného práva, zavedenie št. súdnictva, vytvorenie nezávislej uh.vlády, maďarčina ako úradný jazyk Uhorska
 • cisár Ferdinand Dobrotivý +uhorský snem → prijíma marcové zákony (zrušenie poddanstva len pre zapísaných v terez. urbári)

Uh. získava autonómiu (Maďari) 

 • Právomoci kráľa a ríšskej rady čo sa týka Uhorska obmedzené, rozhodovanie len v oblastiach financií, zahraničnej politiky a vojenstva, ...→ Habsburská monarchia -personálna únia medzi Uhorskom a rakúskou časťou monarchie, konštitučná monarchia

 

 • predstavitelia slovenského národného hnutia nesúhlasili s riešením národnostnej otázky Uhorska →organizovali národné zhromaždenia po celom Slovensku a spisovali petície s národnými požiadavkami
 • 11. máj 1848 - fara Liptovský Mikuláš - prijatý slovenský revolučný štátoprávny program  Žiadosti národa slovenského -14 bodov o štátopráv. postavení Slovákov v Uhorsku

→ prebudovanie Uhorska na federatívny štát

→ slovenčina na slov. území úr. jazykom, 

 určitá autonómia :národný snem, symboly (vlajka, farba), národné gardy

rozdelenie stolíc podľa národnost. kľúča 

pomerné zastúpenie v uh.sneme

úplné zrušenie poddanstva, volebné právo pre všetkých

prepustiť Janka Kráľa a Jána Rotaridesa

 • neúspech →zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu 
 • predstavitelia rozvíjali aktivity na Slovanskom zjazde v Prahe - J. M. Hurban– Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských ( uznanie Slovákov za národ, zákaz národnej nadradenosti, federalizáciu Uhorska, slovenský snem a všetky stupne slovenských škôl, vytvorenie slovensko-rusínskeho výboru (vlády), neobsahovali požiadavky týkajúce sa sociál. otázok a demokratiz. verej. života)

→neúspech

 • september 1848 Budíne - zavraždenie cis. voj. veliteľa pre Uhorsko F. Lamberga
 • Viedenský dvor rozpustil uh. snem a vyhlásil vojnový stavu
 • Moc v Uhorsku prebral Výbor na obranu vlasti na čele s Ľ. Kossuthom
 • Nepokoje vo Viedni → útek cisárskeho dvora do Olomouca 
 • Neschopný Ferdinand V. Dobrotivý nahradený Františkom Jozefom  

Dobrovoľnícke výpravy

(Viedeň, Štúrovci, 3 výpravy, Világoš)

 • 16.9.1848 Viedeň – Slováci založili Slovenskú národnú radu (1.polit.orgán Slovákov) –najvyšší polit. a vojenský orgán (Štúr, Hurban, Hodža, Bloudek, Zach, Janeček, Nosák, Bórik)
 • SNR zorganizovala dobrovoľnícky zbor, obsadil Myjavu,vyhlásil (Štúr) nezávislosť Slovenska od uh.vlády a vyzval obyv. zapojiť sa do ozbrojeného povstania  
 • 1. výprava(jesenná) 1848

-prípravy na hraniciach, obsadili Z Slovenska

-boje proti maď.armáde, gardám, cis.vojsku

 porážka povstania,vyhnaní za hranice

 • 2.výprava (zimná) 48/49 

dobyli Z a S Slovenska a časť J

- január – J.M.Hurban – Martin - nový program- žiadal oddelenie Slovenska od Uhorska a jeho autonómne postavenie v rámci Habsburskej monarchie

- počas výpravy zmena cisára na Františka Jozefa I.

-marec 49 –Slováci vytvorili text Marcový prosbopis (zákl. žiadosti: odčlenenie Slov. od Uhorska,Sl. pod rak.vládou,vlastný snem,SJ úradný a vyuč. j,..)  adresovaný ciárovi 

 • 7. marca 1849  oktrojovaná ústava- krajiny monarchie mali obmedzené právomoci, nezávislé postavenie Uhorska, Slovensko neoddelila od 
 • → prepracovať prosbopis -žiadali uznať slovenský národ a vyčleniť mu osobitné územie na etnickorn základe; zabezpečiť rovnoprávnosť slovenského národa s ostatnými národmi monarchie a chrániť ho pred maď. nadvládou, slovenčina ako úradná reč; odstrániť maď.úradníkov a vytvoriť slovenský snem a štátnu správu  podliehajúcu viedenskej vláde
 • Fr.Jozef vymenoval 3 slov. dôverníkov –obhajovať pri vied.vláde slovenské záujmy
 • boj pod vlajkou rak.cisárstva, dohoda-odklad prosbopisu
 • 3.výprava (letná) 49

-Slováci v armáde ruského cára pomáhajú Fr.Jozefovi I.

-13.8.1849 bitka pri Világoši-definitívna porážka Maď.

 • petičné hnutie- Slováci žiadajú od Viedne politické i správne vyčlenenie Slovenska ako osobitnej korunnej krajiny
 • prosbopis zamietnutý, územie obývané Slovákmi naďalej súčasťou Uhorska
 • november 1849 v Bratislave rozpustené slovenské dobrovoľnícke zbory a slovenská politika tak stratila poslednú mocenskú oporu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Roky 1848/49 - Marcové zákony, žiadosti slovenského národa

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016