Alexandr Veliký a Helenistické státy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 06.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 652 slov
Počet zobrazení: 6 501
Tlačení: 525
Uložení: 524
Makedonie - území na severu Řecka. V 6. Století ve styku s vyspělými řeckými oblastmi, v této době se projevují snahy sjednotit Makedonii, rozdrobenou na jednotlivá kmenová území. V Makedonii vládl král - jeho moc omezena aristokracií. Protože obyvatelstvo Makedonie bylo patrně thráckého původu, jazyk se podobal řečtině.

FILIP (FILIPPOS) II. (395-336 př.n.l.) - vzestup Makedonie, připravují se na ovládnutí Řecka. V mládí jako rukojmí v Thébách - získané poznatky z temní vojenské taktiky využil při budování silné makedonské armády. Využil rozporů mezi řeckými státy a získal značný vliv na jejich záležitosti (podplácením rozděloval jednotu Řeků). 338 př.n.l. u Chairóneie porazil protimakedonskou koalici Athén a Théb (zorganizoval ji athénský řečník Démosthénes - odešel do vyhnanství). 338-337 př.n.l. - celořecký kongres v Korintu - pod patronací Filipa vytvořena všeřecká federace sdružující všechny státy mimo Sparty, uzavřena smlouva o obraně a útoku (Makedonie jako vojenský vůdce), formální nezávislost států, ale ve skutečnosti pod nadvládou Makedonie. Filip byl zavražděn na svatbě své dcery makedonskou šlechtou.

Filosofové v Řecku v době Filipa: Isokratés - Řecko se musí přimknout k Makedonii, aby vydrželo boj s Peršany. Démosthenes - vidí v Makedonii nepřátele, píše filipiky.

ALEXANDER MAKEDONSKÝ - VELIKÝ (336-323 př.n.l.)
syn Filipa II., jeho učitelem byl Aristoteles, nastoupil na trůn jako dvacetiletý. Na počátku si sjednal poslušnost řeckých měst (srovnal se zemí Théby). 334 př.n.l. vytáhl proti Persii, bitva u řeckého Graniku (Helespont), podrobil si Malou Asii. U Issu (333) porazil perského krále Dareia III. Roku 332 dobyl Fénicii a Egypt, zde uvítán jako osvoboditel od Peršanů a prohlášen za božího syna. Roku 331 proběhla bitva u Gangamél ( po této bitvě Dareios zrazen a zabit) a založena Alexandrie. Tažení do Indie (327-325) - dospěli až k Indu, vojáci vyčerpáni, musel se vrátit.323 umírá na horečnatou nemoc (malárii) v Babylónu. Za Alexandra se řecká civilizace rozšířila do rozsáhlých oblastí. Alexandr založil mnoho měst, podporoval uzavírání sňatků mezi vojáky a podrobeným obyvatelkami. Alexandr se snažil zachovat zdání, že Perská říše stále existuje (zasnoubil se sám s Dareiovou dcerou Stateicou a s baktrijskou šlechtičnou Roxannou). Odpor makedonské šlechty proti zavádění despotismu krutě trestal. Kultura v této době - Helénismus -od dobytí př. Asie do doby Augustovy, vzájemné ovlivňování, prolínání prvků řeckých a orientálních, řecký vliv na kulturu, politiku, hospodářství a náboženství, malířství - hlavně portréty, sochy - naturalistické (Láokoóm, opilá stařena). Nejvýznamnější centrum byla Alexandrie - Ptolemaios tam založil Múseion, vědci tam mohli bádat, knihovna - 70 000 svitků, hvězdárna, zoo.... Velký rozvoj medicíny, astrologie, zeměpisu, matematiky a filosofie - Archimédes, Euklides.
Alexandrova říše nestála na pevných základech, po jeho smrti - boj mezi jeho vojevůdci - diadochové (nástupci), boj končí rozdělením monarchie na tři říše:

1.  Egypt - dynastie polemajovců - až do připojení k Římu, hlavním městem Alexandrie, největší rozkvět ve 3. století př.n.l. - patří tam Libye, Palestina, část Sírie, některé oblasti maloasijské a egejské. Později moc Egypta oslabována vnitřními rozpory a vzpourami obyvatel, Řím se do nich začal vměšovat - poloviční závislost a roku 30 př.n.l. obsazen Octaviánem Augustem.

2.  Makedonie - dynastie antigonovců - po smrti Alexandra v zemi anarchie. 276 př.n.l. - k moci potomek Alexandrova vojevůdce Antigonose jednookého Antigonos Gonatos, v říši zavedl pořádek. Makedonie měla opět nadvládu nad Řeckem; 148 př.n.l. pod Řím.

3.  Sírie - nejrozsáhlejší a národnostně nejpestřejší helénistický stát, dynastie selenovců, územní rozsah: Mezopotámie, Arménie, Persie a část Malé Asie; postupně se oddělovala jednotlivá území, problémy s helenizací, 175-164 př.n.l.povstání Makabejských (viz dějiny žid. národa).

FILOSOFIE
- zájem o více etické problémy, snaží se poskytovat praktické rady:
1.  Stoicismus - slovo pochází z řeckého „sloupoví“.Zakladatelem Zenón (dále Seneca, Marcus Aurelius). Poznat běh světa, na základě poznání žít podle přírody, ve shodě s rozumem a bohem, člověk se má podrobit řádu kosmu, nelpět na malichernostech, „stoický klid“.
2.  Epikureismus - zakladatel Epikúros - koupil zahradu, představitel atomismu - člověk z nedělitelných částic, i duše - užívat si dokud to jde, nezasahovali do politického dění. Př. Nebojte se smrti, když jsme my, není smrt, když je smrt, nejsme my. Nic nevzniká z ničeho, nic se nemění v nicotu. Člověk se vyhýbá strasti a vyhledává slasti. ....
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#helenistické monarchie #helenisticke štáty #Helenesticke staty #filosofie helénismu #alexander velký


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014