Grécke umenie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 11.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 481 slov
Počet zobrazení: 956
Tlačení: 67
Uložení: 65

Grécke umenie

"Študovať dejiny gréckeho umenia znamená študovať dejiny umenia celého ľudstva." J.Wickelman

Archaické obdobie

Približne 6 storočie.Na Peloponéze umelecký rozkvet súvisel s rozvojom svätýň,poskytli umelvom(predovšetkým architektom a sochárom) veľké pole pôsobnosi.V architektúre v peloponézskom umení vytvorili typický pôdorys a dekoratívny štýl,ktoré vytvorili základ pre dórsky štýl.Hérin chrám v Olympii mal už takmer všetky jeho znaky,stĺpy boli drevené,neskôr kamenné.Vo východnom grécku sa objavuje iónsky stĺp.Plastika-monumentálna sochárska výzdoba,monumentálna korintská reliéfová plastika,prepojenie architektury a sochárstva predstavujú karyatídy.Vo vázovom maliarstve ľahká a pikantná harmónia dominuje nad snahou zobrazenia skutočnosti.V keramike najkôr čierne postavy na červenom pozadí,neskôr červené postavy na čiernom pozadí a maľovali mytologické výjavy.

Klasické obdobie

1.Prvé klasické obdobie-Dórsky sloh ovládol architektúru.Harmónia chrámu sa dosahovala tak,že sa vypracovalo ratio,modul,ktorý zodpovedal priemernému obvodu stĺpa.Každá časť chrámu sa potom vypočítala podľa toho ratia.Stavba Parteónu(447 pred Kr.) znamenala vrchol tejto klasickej architektúry.Pre originálne riešenie,ktoré spájalo dórsky sloh s viacerými prvkami iónskeho slohu,sa stal vzorom pre každý architektonický výtvor v druhej polovici storočia.Sochári vdýchli sochám pohyb.Pracovali hlavne s bronzom.Sochári:Myrón,Polykleitos,Feidias.

Myrón-dielo Diskobolos-syntéza viacerých následných pohybov.

Polykleitos-znakmi jeho diel sú pokoj a krása,vypracoval ideálny kánon(výška hlavy mala byť prenesená sedemkrát na výšku ľudksého tela),bol vzor pre celé klasické sochárstvo.

Feidias-najväčší sochár staroveku,viedol výzdobu najkrajšieho gréckeho chrámu Parteónu.

2.Druhé klasické obdobie-4.st.pred n.l. bolo obdoím prechodu,které oznamovalo príchod helenistického obdobia v umení.Korintský sloh a častejšie miešanie slohov.Sochárstvo sa zameralo na city a ženské telo.

Praxiteles-zachytil duševné stavy a vytvoril prvý ženský akt Afroditu Knidskú,mramor.

Portrétne umenie je v tomto období iba v začiatkoch.

Helenistické obdobie

Vznik mnohých miest a taktiež vzniká občianska architektúra z kameňa.Známa a najkrajšia z helenistického obdobia je akropola v Pergame.Sochárstvo malo námety bojov a bolesti,zobrazovalo okázalé postoje.Maliarstvo vedelo zobraziť trojrozmernosť.

Antropocentrizmus-miery a potreby človeka.V umení sa kládol dôraz na royumové myslenie,ktoré odpútalo Grékov od kultu mŕtvych.Harmonizovali ducha so zdravým telom,čo malo za následok uctievanie dokonalého a nahého tela.Ľudské telo bolo znázornené atleticky.

Maliarstvo,Divadlo a Hudba

MALIARSTVO:

maľba bola nástená,dosková i mozaiková,ale nepoznali perspektívu.Maľovali báje,Homérove eposy,vázy,.... 

HUDBA:

Na grécku hudbu vplýval Egypt a Ázia-mýtus o prvej lýre,ktorú zhotovil posol bohom Hermes a Orfeovi.

Apolón-stelesňuje zušľachťujúcu hudbu.

Dionýzos-opojná a radostbá hudba.

Pan-boh pastierov,ochranca hry na nástroj syrinx-Panova píšťala.

Gréci označili hudbu slovom musiké-spojená so spevom a tancom.Múzy zastupujú jednotlivé druhy umenia:

Polyhymnia-múza náboženskej hudby.

Terpsychoré-múza tanca.

Spevák Orfeus sa stal symbolom gréckej hudby a námetom pre hudobné diela baroka a klasicizmu(Orfeus a Eurydika-Ch.W.Gluck)

DIVADLO:

Grécko=kolíska divadla.Primitívne masky boli nahradené pomaľovanými maskami zo sadry a látky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Grécke Umenie #grécke sochárstvo


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013