Od oslobodenia k Februáru (ČSR 1945-1948)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča apfel
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 010 slov
Počet zobrazení: 8 220
Tlačení: 552
Uložení: 528
- nemecké jednotky na ústupe systematicky ničili železnice, telegrafné a telefónne spoje
- výbušninami zničili 1250kmželezničných tratí, 1126 železničných mostov a priepustov
- priemyselná výroba klesla v roku 1945 na 36%, 2 tretiny robotníkov ostali bez práce
- zásobovanie sa celkom zrútilo: zásoby zo skladov ustupujúce vojská odvliekli alebo zničili
- ľudia sa vracali domov zo zajateckých a koncentračných táborov
- najväčší povojnový pohyb obyvateľstva: presídlenie Nemcov do Nemecka
- do konca roku 1946 bolo nútene odsúdených alebo dobrovoľne odišlo z ČSR  2 996 000 osôb nemeckej národnosti, z toho vyše 100 000 zo Slovenska
- v priebehu niekoľkých rokov sa do českých krajov presťahovalo do 400 000 ľudí, teda viac ako 10% obyvateľov Slovenska = najväčšia migračná vlna v dejinách Slovenska
 
Maďarská otázka
- československá vláda po vojne presadzovala, aby podobne ako Nemci, i Maďari s výnimkou antifašistov boli z republiky vysťahovaní
- na základe dohody medzi československou a maďarskou vládou došlo iba k výmene časti obyvateľstva: z Maďarska sa presťahovalo do ČSR asi 73 000 Slovákov, zo Slovenska odišlo asi 74 000 Maďarov
- reslovakizácia: tí Maďari, ktorí mali aspoň 1 slovenského starého rodiča, mohli sa prihlásiť za Slovákov, čím automaticky získali občianske práva
 
Obnova hospodárstva
- UNRRA = Úrad spojených národov pre pomoc a obnovu organizácia, ktorá dodávala potraviny lieky a suroviny
- ľudia sa starali o obnovu krajiny: zahŕňali zákopy, pomáhali obnovovať výrobu, opravovať mosty, vagóny, pretrhané vedenia
- v ČSR bolo po vojne 5 mien: protektorátne a slovenské koruny, nemecké marky, maďarské pengö a peňažné poukážky
- od 1. 11. 1945 bola zavedená nová mena = Kčs
- 3. 4. 1945 pricestoval do oslobodených Košíc prezident E. Beneš a na 2.deň vymenoval novú vládu; 5. 4. 1945 bol slávnostne vyhlásený Košický vládny program
 
Košický vládny program
- vláda sa zaviazala pripraviť demokratické voľby do Národného zhromaždenia, ktoré by potom prijalo novú ústavu; vyhlásila zásadu Čechov a Slovákov „rovný s rovným“
- SNR = nositeľka štátnej moci na Slovensku
- vláda sľúbila skonfiškovať pôdu nemeckých a maďarských veľkostatkárov, šľachty, kolaborantov a zradcov a odovzdať ju pracujúcim roľníkom
- priemysel, energetika a peňažníctvo mali byť pod štátnym vedením 
- zúžila sa sféra súkromného vlastníctva a rozšírilo sa vlastníctvo štátu
- v politickej oblasti bol systém strán: v Česku: Komunistická strana ČSR (KSČ)
  Česká strana lidová
     Česká strana národnosocialistická
  Česká strana sociálnodemokratická
  na Slovensku: Komunistická strana Slovenska (KSS)
  Demokratická strana
- v roku 1946 vznikli: Strana slobody
  Strana práce
 
Voľby 1946
- posledné slobodné voľby v ČSR: 26. 5. 1946
- najväčšou stranou vo voľbách sa stala KSČ spolu s KSS: dostali 38% hlasov a 114 poslaneckých mandátov
- na Slovensku sa víťazom vo voľbách stala Demokratická strana; dostala 62% hlasov
- Demokratická strana bola svojím antifašistickým pôvodom i programom stranou stredu
- pred voľbami vznikla Kresťansko - republikánska strana, ktorá uzavrela s Demokratickou stranou aprílovú dohodu, ktorou im postúpilo vo vedení DS 70% miest
 
Politická situácia po voľbách
- predsedom vlády v Prahe sa stal Klement Gottwald
- na Slovensku mala väčší vplyv Demokratická strana
- predsedom SNR sa stal reprezentant DS – Jozef Lettrich, predsedom Zboru povereníkov komunista – Gustáv Husák
- 26. 6. 1946 KSČ a KSS vnútili SNR pražskú dohodu – obmedzila právomoc slovenských národných orgánov v prospech centrálnej vlády na čele s K. Gottwaldom
- dekrétmi prezidenta republiky E. Beneša z októbra 1945 boli znárodnené všetky banky, poisťovne, bane, huty, energetické závody,…
- komunistická strana sa usilovala o zavedenie sovietskeho modelu hospodárstva i vlády
 
Odsúenie Jozefa Tisu
- proces pred Národným súdom trval od decembra 1946 do apríla 1947
- súd žaloval Tisu z účasti na rozbití republiky, z podielu na prenasledovaní židovských občanov, za zatiahnutie Slovenska do vojny, zo zrady na SNP a odsúdil ho na trest smrti
- vláda odmietla žiadosť o milosť a 18. 4 BOL Tiso popravený
- tým, že DS tomu nedokázala napriek sľubom zabrániť, jej autorita u časti voličov poklesla
 
Dvojročný plán
- 1. 1. 1947 sa začal v ČSR plniť dvojročný plán; jeho cieľ: obnoviť poľnohospodárstvo na predvojnovú úroveň, v priemysle ju prevýšiť o 10%
- z pohraničných oblastí Čiech a Moravy sa presúvali niektoré podniky na Slovensko
Marshallov plán
- v júni 1947 štátny tajomník USA Marshall ponúkol európskym krajinám rozsiahlu hospodársku pomoc
- ČSR to privítalo, ale na „odporúčanie“ sovietskej vlády, podobne jako ostatné východoeurópske krajiny, Marshallov plán odmietlo
- v roku 1947 bola katastrofálna neúroda a hlad
- československá vláda uzavrela hospodársku zmluvu so ZSSR na 5 rokov; ZSSR sa zaviazalo dať ČSR 600 000t obilia
- rozšíril sa čierny trh
- zavedenie milionárskej dane, ktorá mala postihnúť majetky nad 1 milión Ksč a veľké osobné príjmy; z tejto dane sa mali zaplatiť príplatky za dodávky potravín roľníkom a tak zlepšiť zásobovanie
 
Jesenná kríza 1947
- na Slovensku boli odhalené protištátne sprisahania bývalých ľudákov, zo spoluúčasti obvinili niektorých činiteľov DS vo vládnych úradoch v Prahe a Bratislave
- DS odmietla obvinenie zo sprisahania, celá záležitosť je vraj nafúknutá a zmanipulovaná
- na Slovensku vypukla politická kríza, Zbor poverníkov bol násilne zrekonštruovaný – DS v ňom stratila väčšinu
 
Vládna kríza
- vypukla 13. 2. 1948
- zástupcovia občianskych strán protestovali vo vláde proti persinálnej politike v bezpečnosti, preferovaniu komunistov a diskriminácii ostatných strán a nestraníkov, proti nezákonným metódam pri vyšetrovaní politických prípadov
- komunistický minister vnútra politiku odmietol
- 20. 2. 1948 12 ministrov národnosocialistickej, lidovej a Demokratickej strany podalo na protest demisiu
- 22. 2 sa zišiel v Prahe zjazd závodných výborov a odborových skupín
- zjazd podporil KSČ, ktorá si od 17. 2. začala budovať vlastný mocenský ozbrojený nástroj = Ľudové milície
- 23. 2. s odôvodnením, že členovia DS podali vo vláde v Prahe demisiu, zbavil predseda Zboru povereníkov G. Husák všetkých povereníkov za DS funkcií
- 24. 2. sa uskutočnil jednohodinový celoštátny generálny štrajk na podporu požiadaviek zjazdu závodných rád
- 25.2.prezident E. Beneš prijal demisiu 12 ministrov a menoval miesto nich nových
- odbory zastupovali 2 členovia: minister národnej obrany L. Svoboda a minister zahraničných vecí J. Masaryk
- parlament odhlasovával radikálne zákony: max. hranica pozemkového vlastníctva bola určená na 50ha, znárodnené boli všetky podniky nad 50 zamestnancov a celý veľkoobchod
- 9. 5. 1948 prijalo Národné zhromaždenie novú Ústavu ČSR
- 30. 5. 1948 sa konali voľby s jednotnou kandidátkou
- voliči mali možnosť namiesto jednotnej kandidátky vhodiť prázdny – biely lístok
- voľby boli nedemokratické – nebola možnosť navrhovania a výberu kandidátov, volilo sa pod nátlakom a voľby boli často sfalšované
- DS sa premenovala na Stranu slovenskej obrody
- 7. 6. 1948 E. Beneš odstúpil; 14. 6. bol za prezidenta zvolený K. Gottwald, predsedom vlády sa stal A. Zápotocký
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017