ČSR písomka + odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: maximus
Typ práce: Ťahák
Dátum: 02.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 623 slov
Počet zobrazení: 354
Tlačení: 10
Uložení: 12

ČSR písomka + odpovede

 • Akou zmluvou a kedy boli definitívne stanovené hranice Slovenska v ČSR? Str. 42

- 4. júna 1920 v Trianone – trianonská zmluva.

 • Na ktoré štáty a prečo sa Československo zahraničnopoliticky orientovalo? Str. 42

- Na Francúzsko – kvôli bezpečnosti + Malá dohoda (pozri nižšie:)

 • Čo bolo cieľom Malej dohody a ktoré štáty ju tvorili? Str. 42

- Tvorili ju Česko-Slovensko, Rumunsko a Juhoslávia, cieľom bolo udržať výsledky mierových zmlúv z Versailles, čeliť návratu Habsburgovcov na trón aj snahám Maďarska o ovládnutie podunajského priestoru.

 • Prečo ČSR uzavrela roku 1935 zmluvu o vzájomnej pomoci aj so ZSSR? Str. 42

- Pre posilnenie svojej bezpečnosti, ako ochrana pred vytvorením Veľkonemeckej ríše.

 • Charakterizujte politický systém v ČSR. Str. 46

- Najvyšším predstaviteľom výkonnej moci bola vláda, ktorú menoval po voľbách prezident. V prvej ČSR boli koaličné vlády, počas kríz prechodne úradnícke vlády, ktoré tvorili odborníci.

 • Ako bolo riešené štátoprávne usporiadanie Slovenska?

-Na Slovensku platil župný systém, neskôr krajinské zriadenie. ČSR sa rozdelilo na 4 krajiny: Českú, Moravsko-sliezsku, Slovenskú a Podkarpatskú Rus. Tie sa delili na okresy a na čele krajiny stál krajinský prezident s obmedz. právomocou.

 • Vysvetlite pojem a politiku čechoslovakizmu.

 

 • Vymenujte najvýznamnejšie politické strany v ČSR a na Slovensku. Str. 46

- Československá sociálnodemokratická strana –1919- na Slov. Ivan Dérer, Komunistická strana Československa – po 1929 na čele s Klementom Gottwaldom,

Najsilnejšia strana počas medzivojnového obdobia bola agrárna(roľnícka) strana – na Slov. Milan Hodža.

 • Aké národy a národnosti tvorili obyvateľstvo ČSR a v akom pomere? Str. 48

- Česi a Slováci – 65,5 %, Nemci – 23,4 %, Maďari – 18 % na Slovensku, v celoštátnom meradle 5,7%, 1,3 % bolo Židov a zvyšok iní.

 • Ako postupoval Hitler v pláne Fall Grun? Str. 50

-Bola to akcia na likvidáciu Československa. Hitler chcel rozbiť Československo využívaním nespokojnosti nemeckých národnostných menšín. Sudetonemecká strana Konráda Henleina v Čechách a Karpatonemecká strana na Slovensku mali stupňovať národnostné požiadavky kým ich nebude možné uspokojiť. Hitler chcel obsadiť najskôr pohraničné územie Česka, neskôr celé Čechy a Moravu.

 • Prečo susedné štáty podporovali úsilie Slovákov a dosiahnutie autonómie?
 • Ktoré štáty podpísali Mníchovskú dohodu a aké mala následky pre ČSR a vývoj polit. situácie v Európe? Str. 50

- Dohodu podpísalo Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia. Rozhodli o odstúpení pohraničných území Československa Nemecku.

 • Aké následky mala Viedenská arbitráž? Str. 50

- Viedenskou arbitrážou si Maďarsko pripojili 1/5 územia krajiny, vrátane Košíc. Poľsko obce na severe Slovenska a Tešínsko. Nemecko posunulo hranicu a k Bratislave a obsadilo Devín.

 • Zhrňte výsledky Parížskej mierovej konferencie.

-Na PMK víťazné mocnosti riešili povojnové usporiadanie Európy. Prijatím 5 mierových zmlúv vznikol tzv. versailleský systém. Nemecko muselo odstúpiť Alsasko-Lotrinsko Francúzsku, stratilo všetky kolónie a nesmelo budovať veľkú armádu. Vojnové reparácie ruinovali nemecké hospodárstvo.

 • Charakterizujte hlavné znaky komunizmu a fašizmu.

-Komunisti aj fašisti videli v silnej štátnej moci nástroj na ovládnutie celej spoločnosti, nazývajú sa totalitné režimy. Komunizmus ideologicky vychádzal z leninskej interpretácie marxizmu. Roku 1919 založili v Moskve Komunistickú internacionálu.

Fašizmus nerátal s poštátnením súkromného vlastníctva, ekonomiku iba reguloval, s ohľadom na vojenské ciele. Bola to akási cesta medzi kapitalizmom a komunizmom.

 • Prečo museli boľševici v Rusku nastoliť diktatúru?

-Boľševici sa snažili udržať pri moci za každú cenu. Vypukli boje proti každému s odlišným názorom. Na zdôvodnenie takejto politiky Lenin vypracoval teóriu prechodného obdobia medzi revolúciou a rozvinutým socializmom, nazval ho diktatúra proletariátu. Zvýšil potláčateľskú funkciu štátu. Zaviedol červený teror. 

 • Prečo vznikol fašizmus v Taliansku? Charakterizujte ho.

-Povojnová hospodárska kríza zasiahla Taliansko v plnej miere. Vyvolalo to zosilnenie robotníckeho a roľníckeho hnutia, ktoré vyvolávalo nevraživosť medzi strednými vrstvami. Situáciu komplikovala aj narastajúci nacionalizmus medzi bývalými dôstojníkmi. V takomto prostredí vznikol fašizmus.

 • Charakterizujte nacizmus.

-Ideológia nacizmu vznikla na základe štátu riadeného najvyšším vodcom a rasistickej teórie nadradenosti árijskej rasy. Hitlerov nacistický program hovoril o vytvorení Veľkonemeckej ríše, ktorá bude vládnuť svetu.

 • Prečo podpísali Nemecko a ZSSR pakt o neútočení? Čo bolo jeho následkom?

- Sovietska diplomacia sa usilovala vyhnúť vojne a tak prijala ponuku Nemecka o neútočení. V auguste 1939 bol podpísaný pakt s tajným dodatkom o rozdelení Poľska medzi Nemecko a ZSSR a rozdelení sfér vplyvu vo východnej Európe. Keď 1. septembra 1939 Nemecko napadlo Poľsko, netušilo že tak rozpútalo 2. svet. vojnu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#co je pojem čechoslovakizmus


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034