Charakterizujte Rímsku ríšu v období cisárstva

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 091 slov
Počet zobrazení: 90
Tlačení: 5
Uložení: 6

14. maturitné zadanie

 1. Charakterizujte Rímsku ríšu v období cisárstva

Principát - Augustus vystupoval ako prvý v senáte (najväčší) = princeps senatus (najvyšší kňaz, cenzor, tribún ľudu)

– dal vyhlásiť svojho strýka, zárovň adoptívneho otca Caesara za Boha, prebral od neho meno, z ktorého vznikol nový titul cisár

 • najznámejší cisári:

juliánsko-claudiovská dynastia: (všetci)

 • Tiberius (syn Augusta, prišiel po ňom, pokračoval v jeho politike, obmedzil hry, zvýšil dane, umocnil moc cisára na úkor senátu, lakomý, zaviedol vojensko-policajnú diktatúru)
 • Caligula (nastúpil po Tiberiovi, jeho prasynovec, bol to despota, prenasledoval senátorov, konfiškoval majetky odsúdeným na smrť, mal intímny vzťah so sestrou, zavraždili ho vojaci – pretoriáni, sadistické sklony)
 • Claudius (strýko Caligulu, nastolil poriadok, bol koktavý a krívajúci, otrávila ho jeho 4. manželka a zároveň neter Agrippina kvôli trónu pre syna, lebo túžila po moci, no ženy nemohli vládnuť, na trón sa dostal jej syn Nero)
 • Nero (vychovával ho filozof Seneca, v 15 rokoch sa stal cisárom, do 20 rokov normálny, potom sa prejavujú jeho psychické a sexuálne úchylky, pokladal sa za najlepšieho básnika, herca, športovca, dal zabiť svoju matku Agrippinu – bál sa oslabenia svojho postavenia, mala mocenské nároky, založil požiar v Ríme, obvinil z neho kresťanov, vraždil svoje milenky, manťelky, dal zabiť aj Petra - ukrižovanie dole hlavou, aj sv. Pavla)

flaviovská dynastia: (dôležití)

 • Vespasianus (zakladateľ flaviovskej dynastie, dovtedy vojenský veliteľ, potlačil povstanie Židov v Judei, začal budovať amfiteáter)
 • Traianus (za jeho vlády Rímska ríša dosiahla najväčšiu územnú expanziu, pochádzal z Hispánie, výborný veliteľ - porazil Dákov (Rumunsko dnešné) a Peržanov v Mezopotámii, posledný cisár, ktorý viedol úspešné vojny)
 • Hadrianus (chcel udržať Traianom získané územie - dal vystavať Limes Romanus, súvislý pás opevnení = rímska hranica, adoptívny syn Traiana)
 • Marcus Aurelius Antonius (musel čeliť tvrdým útokom Peržanov a potom Germánov = markomanské vojny - z tohto obdobia pochádza nápis na trenčanskej skale (r.179) = popri bojoch s Kvádmi)

 – Expanzia v 1. a 2. st.:

 • hranice Rímskej ríše v Európe = rieky Rýn a Dunaj, severné pobrežie Afriky, na východe severná a východná hranica Čierneho mora, celá Malá Ázia, sever Arabského polostrova (viď mapu)

– Kríza Rímskej ríše:

 • vraždou posledného cisára, ktorý pochádzal zo severovskej dynastie, sa začala kríza R.R., jednotlivé vojenské posádky vyhlasovali za cisárov svojich veliteľov = vládlo súčasne niekoľko ľudí = ríša nedokázala chrániť svoje územie pred útokmi barbarov, preto sa jednotlivé územia odtrhli a bránili sa samy
 • neviedli sa výbojné vojny, žiadne nové územia sa nezískavali, preto bol aj nedostatok otrokov, ktorých nahrádzali slobodnými roľníkmi, ktorí si prenajímali od bohatých pôdu, a keď ju nemali ako splácať, nútili ich pracovať ako otrokov
 • Principát = cisár je najvyšší v senáte, najvyšší kňaz, cenzor, tribún ľudu, no moc obmedzená senátom
 • Dominát = cisár je neobmedzený vládca, považovaný za tzv. Pána a Boha, neobmedzovala ho žiadna inštitúcia, ani senát, (táto forma vlády utvorená za Diokleciána - rozdelil R.R. na provincie, na ich čele stáli úradníci, no mali len civilnú moc, oddelil vojenskú a civilnú správu, bál sa vyhlasovania veliteľov za vládcov v jednotlivých častiach ríše, tak si zvolil svojich spoluvládcov, aj svojho budúceho nástupcu - vládli dokopy 4 = tetrarchia)
 • Po D. pokračoval Konštantín Veľký (nadviazal na D. reformy, znovuzjednotil R.R. pod 1 cisára, vydal Milánsky edikt = kresťanstvo po 1.-krát ako oficiálne náboženstvo)

– zánik západorímskej ríše:

 • v 4. st. útočili na R.R. rôzne kmene, preto kvôli zabezpečeniu území si cisári priberali spoluvládcov
 • koncom 4. st. rozdelil cisár TheodosiusR. na 2 časti medzi svojich synov, východnú a západnú
 • Vandali (germánske kmene) prenikli cez Sicíliu a a južnú Itáliu až do Ríma, ktorý 2 týždne plienili, cisári sa germ. invázii nevedeli brániť, lebo v ich radoch bojovali aj germánski vojaci, (R.R. bola spojencom niektorých germ. kmeňov), a tí necheli bojovať proti svojim súkmeňovcom
 • 476 sa germánskemu náčelníkovi v službách R.R. - Odoakarovi podarilo zosadit cisára z trónu, zabiť jeho otca a sám sa vyhlásil za vládcu Itálie a kráľa germánskych kmeňov, onen rok sa považuje za definitívny zánik Západorímskej ríše a začiatok stredoveku

– vplyv rímskej civilizácie na vývoj Európy v ďalších historických obdobiach:

 • rímske právo (najviac rozvinuli správne právo, rozdelili právo na súkromné a verejné, autori výroku: Neznalosť zákona neospravedlňuje.), umenie (architektúra: koloseum, bazilika sv. Petra, Trajánov stíp, poézia: Ovídius, Horácius, Vergílius), filozofia (Cicero, Seneca)
 1. Charakterizujte národné aktivity Slovákov v 60. rokoch 19. storočia

– aktivity Slovákov sa začali v období odvolania Alexandra Bacha z funkcie

– snažili sa využiť odlišné záujmy Rakúska a Maďarska

– snaha o sformovanie nového národného programu (Hurban, Lichard, Palárik)

– Slovákom sa nepodarilo dostať do nového uhorského snemu, zvolali do Turčianskeho Svätého Martina Slovenské národné zhromaždenie (r. 1861), prerokúvalo sa Memorandum národa slovenského (rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku), zhromaždenie prijalo nový slovenský program (uznanie osobitosti slovenského národa, rozsah samosprávy slovenských žúp)

 • memorandum sformulovalo požiadavku slovenského okolia, maďarské úrady protestujú

– panovník rozpustil snem, Slováci pripravili nové, Viedenské memorandum (tu už žiadali vlastný snem a výraznejšiu samosprávu)

– Viedeň memorandum prijala, no uznala len niektoré požiadavky (školské, jazykové, kultúrne), povolila založiť Maticu slovenskú a 2 gymnáziá (memorandum odovzdal Štefan Moyses), 4.8.1863 v Martine sa uskutočnilo Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej (zišlo sa tu 5000 národovcov), zároveň sa konali oslavy 1000-ceho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, predsedom matičného výboru bol Moyses, podpredsedom Kuzmány a Országh

– Matica slovenská reprezentovala samobytnosť slovenského národa, podporovala vedeckú, zberateľskú a dokumentárnu činnosť, podporovala študentov, rozvoj vzdelanosti, slovenského umenia, slovenskej literatúry, ... Matica slovenská = reprezentant slovenského národa

 

 

 

 

 1. Zamyslite sa nad politickými a ekonomickými dôsledkami rakúsko-maďarského vyrovnania

– situácia: protihabsburská opozícia presadzovala väčšiu nezávislosť Uhorska od Viedne, medzinárodné postavenie habsburskej monarchie bolo otrasené, lebo utrpela porážku vo vojne s Pruskom, a stratili vodcovskú pozíciu v Nemeckom spolku

– viedenská vláda sa musela dohodnúť s Maďarskom (vnútorným nepriateľom), a bola vytvorená nezávislá uhorská vláda

– 28.7.1867 panovník podpisuje Zákon uhorského snemu o rakúsko-maďarskom vyrovnaní, monarchia dostala nový názov = Rakúsko-Uhorsko (dualistická monarchia), jednotu predstavoval 1 panovník (František Jozef I., dal sa korunovať aj za uhorského kráľa), boli tu 3 dôležité spoločné ministerstvá = financií, vojenstva, zahraničia, vyrovnali sa mocenské skupiny 2 vládnucich národov (veľkopriemyselníci = Rakúsko, veľkostatkári = Maďarsko),

hospodárske vyrovnanie: dualistická monarchia mala spoločné colné územie, menu, štátnu banku, voľný vnútorný obchod (každých 10 rokov sa dohoda mala obnovovať a predlžovať)

– maďarská vláda chcela vytvoriť centralizovaný štát, k Uhorsku bolo pričlenené Sedmohradsko a srbská Vojvodina

r.1868 bol prijatý národnostný zákon (obyvatelia Uhorska tvorili 1 nedeliteľný uhorský národ = Slováci, Rusíni - Ukrajinci, Nemci, Srbi, Rumuni - všetci boli len etnickou skupinou, súčasť jednotného uhorsko-maďarského národa), štátny jazyk maďarčina

– silný maďarský útlak vyvolával odpor Slovákov a to zasa stupňovalo protislovenskú kampaň, zatvorili sa všetky 3 gymnáziá aj Matica slovenská, do r.1918 tu neboli teda žiadne slovenské stredné školy

– Matica slovenská upevnila slovenský pocit národnej spolupatričnosti a hrdosti, bola pre uhorskú vládu nepohodlná, preto minister vnútra zastavil jej činnosť r.1875, jej majetok skonfiškovali, no aj tak sa stala symbolom slovenského národa

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné okruhy z dejepisuOdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018