Veľká Morava

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 120 slov
Počet zobrazení: 36
Tlačení: 1
Uložení: 1

Veľká Morava

Veľká Morava bol západoslovanský štát existujúci medzi rokmi 833 a začiatkom 10. stor. (asi 907). Bol to prvý väčší slovanský štát vôbec.

Prehľad

Štátny útvar známy ako „Veľká“ Morava vznikol, keď moravské kniežaMojmír I. roku 833 dobyl Nitrianske kniežatstvo. Panovníkmi krajiny boli potom:

  • Mojmír I. (833-846)
  • Rastislav (846-870)
  • Svätopluk (871-894)
  • Mojmír II. (894-?)

Vláda Rastislava (846-870) znamenala vnútorné stmelenie a stabilizáciu štátu, pretože boli opätovne odrazené útoky Východofranskej ríše. Franské pramene tej doby spomínajú mocné, dnes už aj archeologicky doložené hradiskové centrá (Devín, Mikulčice a. i. ). Hoci toto územie bolo intenzívnejšie pokresťančované už asi od roku 800, povolal Rastislav okolo roku 863 do Veľkej Moravy z politických dôvodov Cyrila a Metoda, byzantských učencov(poslal list so žiadosťou byzantskému panovníkovi Michalovi III.). Títo vytvorili hlaholiku a stali sa zakladateľmi slovanskej literatúry. Ich žiaci vyhnaní z Veľkej Moravy vykonávali misie po slovanských územiach Európy a vytvorili aj cyriliku.

Za Svätopluka (871-894), ktorý bol vtedy najobávanejším nepriateľom Východofranskej ríše, boli k Veľkej Morave pripojené rozsiahle územia v strednej Európe. Spory jeho dvoch synov - jeden bol kniežaťom na dnešnej Morave, druhý na dnešnom Slovensku - krajinu oslabili. Útoky kočovných starých Maďarov potom po troch bitkách pri Bratislave zničili ústrednú moc Veľkej Moravy.

Názov

Zdroje 9. stor. označujú krajinu zväčša geografickým pojmom „Moravia“, pričom je ale ťažko rozlíšiť, či sa myslí mesto Morava alebo krajina Morava. Názov „veľká Morava“ megale Moravia) prvýkrát použil byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogennetes. Po stáročia tento názov všetky texty prekladali ako „Veľká Morava“, iba v posledných rokoch rôzni autori navrhujú, aby sa megalé Moravia preložilo ako „Vzdialená“ Morava. Vzdialená Morava a asi aj Veľká Morava majú zdôrazniť rozdiel voči - z pohľadu Byzantskej ríše - druhej Morave, ktorá sa nachádzala v Srbsku.

Pomenovania obyvateľov Veľkej Moravy - Slovieni , Sclavi (Slovania), Winidi (Slovania)

Politické udalosti

Predohra

V druhej polovici 8. stor. dosiahli dnešná Morava a dnešné Slovensko bod civilizačného zvratu. Vznikli tam (dokonca aj v horách a na východnom Slovensku) početné slovanské hradiská, vytvorila sa spoločenská elitná vrstva a kultúrny vplyv susednej Franskej ríše bol očividne silný. Vznikli tak dve slovanské kniežatstvá: Moravské kniežatstvo (pôvodne v dnešnej juhozápadnej Morave a v susediacich územiach Slovenska, asi od r. 850 aj v celej dnešnej Morave) a Nitrianske kniežatstvo (pôvodne na západnom a strednom Slovensku a v častiach severného Maďarska, neskôr až po západnú Podkarpatskú Rus). Moravské kniežatstvo sa prvýkrát spomína roku 822, jeho centrum sa volalo Morava (asi dnešné Mikulčice) a jeho kniežaťom bol asi od roku 830Mojmír I.. Centrum Nitrianskeho kniežatstva sa volalo Nitrava (od roku 880 aj Nitra ), prvýkrát sa spomína roku 828 (stavba prvého kresťanského kostola západných a východných Slovanov v Nitre a jeho knieža bol asi od roku 825 Pribina (Privina).

Mojmír I.

Roku 833 vyhnal Mojmír I. vládnuci v Moravskom kniežatstve svojho „suseda“ Pribinu z Nitrianskeho kniežatstva a spojil tak obe kniežatstvá. Tak vznikla tzv. Veľká Morava. Vyhnaný Pribina sa uchýlil v sídle pri Blatenskom jazere. Nitrianske kniežatstvo sa stalo lénnym kniežatstvom, v ktorom vládli nástupcovia na trón vládnuceho rodu Mojmírovcov.

Blatenské kniežatstvo - Vzniklo okolo roku 839, keď ho východofranský kráľ Ľudovít II. Nemec daroval do léna Pribinovi.

Rastislav

Problémy Veľkej Morave vznikli, keď sa Ľudovít Nemec stal kráľom novo založenej Východofranskej ríše a rozhodol sa, že sa začne miešať do záležitostí svojich východných susedov. Násilím dosadil za vládcu Veľkej Moravy Rastislava, Mojmírovho synovca. Potom sa stále snažil ovplyvňovať veľkomoravskú politiku. Okolo roku 850 sa ale Rastislav zbavil Ľudovítovho vplyvu, podporoval Ľudovítových nepriateľov vo východofranskej politike a vykázal bavorských kňazov z Veľkej Moravy. Ľudovít mal toho napokon plné zuby, zaútočil na Veľkú Moravu pri Devíne, ale bol úplne porazený.

Svätopluk, synovec Rastislavov, sa stal kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva. Roku 858 sa Rastislav spolčil s Karlomanom, grófomVýchodnej Marky a synom Ľudovíta Nemca.

Okolo roku 861 bojoval Karolman, podporovaný Rastislavom, proti Ľudovítovi Nemcovi podporovanému Pribinom. Pri tom Pribina prišiel o život. Karolmana porazili roku 863.

Približne v rovnakom čase (861) sa Rastislav rozhodol, že definitívne skoncuje s východofranským vplyvom na Veľkej Morave. Obrátil sa preto na pápeža v Ríme s prosbou o učiteľov, ktorí by mohli vychovať lokálnych kňazov (podľa niektorých prameňov chcel biskupa), aby sa znížil východofranský vplyv v jeho ríši. Pápež nereagoval.

Byzantskí kňazi, ktorí už dávno boli takisto činní na Veľkej Morave, navrhli Rastislavovi, aby sa s rovnakou prosbou jednoducho obrátil na byzantského cisára Michala III..

Rastislav tak urobil.

Michael III., ktorý sa tejto príležitosti v predvečer vznikajúcej východnej schizmy rád chopil, nato Rastislavovi asi roku 863 poslal Cyrila a Metoda.

Súčasne sa roku 862 po prvý krát v Karpatskej kotline objavili kočovní starí Maďari (Uhri), ktorí vtedy podnikali spoza Karpát sporadické lúpežné výpravy do Európy.

Východofranská okupácia

Po opätovnom (neúspešnom) východofranskom útoku Rastislav dal Nitrianske kniežatstvo do léna svojmu synovcovi Svätoplukovi. De facto došlo tak k rozdeleniu Veľkej Moravy na dve časti. Tak Rastislav ako aj Svätopluk museli potom odraziť ďalšie útoky. Roku 870 však Svätopluk prešiel na stranu nepriateľa a uznal východofranskú zvrchovanosť nad jeho Nitrianskym kniežatstvom. Potom čo sa následne Rastislav pokúsil Svätopluka zajať, dal zajať Svätopluk Rastislava a odovzdal ho v novembri Východným Frankom.

Východní Frankovia ho dali oslepiť a strčili ho do väzenia. Okrem toho poslali vlastných ľudí (grófov Viliama a Engelšalka) do Rastislavovej Moravy (čiže západnej Veľkej Moravy) ako regentov.

Svätopluk na Slovensku, ktorý dúfal, že sa teraz sám stane vládcom aj v Rastislavovej časti ríše, odmietol uznať túto východofranskú okupáciu, za čo ho spolu s Metodom uväznili. Roku 871 potom v lete vypuklo veľkomoravské povstanie proti východofranským regentom pod vedením Slavomíra. Frankovia Svätopluka prepustili pod podmienkou, že im pomôže poraziť povstanie. Prepustený Svätopluk sa však obrátil proti Frankom, porazil ich a stal sa novým vládcom Veľkej Moravy. Svätoplukovo víťazstvo znamenalo definitívny koniec akejkoľvek východofranskej nadvlády vo Veľkej Morave.

Svätopluk I.

Svätopluk musel odraziť ďalšie franské útoky. Roku 874 uzavreli vyslanci Svätopluka s Ľudovítom Nemcom Forchheimský mier. Odvtedy začal Svätopluk k Veľkej Morave pripájať rozsiahle územia (Čechy, Zadunajsko, Vyslansko).

Za Svätopluka dosiahla Morava svoj najväčší rozsah. Často sa preto označuje aj ako Veľkomoravská ríša alebo Svätoplukova ríša.

Roku 880 došlo k prvému pokusu rozdeliť ríšu na diecézy. Jediné známe biskupstvo (podliehalo arcibiskupovi Metodovi) vzniklo v Nitre.

Mojmír II.

Roku 894 zomrel Svätopluk, najväčší kráľ Veľkej Moravy. S ním sa skončilo aj vrcholné obdobie jeho ríše. Východní Frankovia (Nemci) boli radi, že sa zbavili svojho najväčšieho protivníka. Svätopluk ešte na smrteľnej posteli vyzýval Veľkomoravanov, aby s Nemcami neboli v mieri, ale ďalej proti nim bojovali. Jeho syn Mojmír II. sa stal novým kráľom a jeho druhý syn Svätopluk II. dostal do léna Nitrianske kniežatstvo. O rok neskôr vypukol medzi oboma bratrami spor, ktorý následne oslabil celú Veľkú Moravu.

Podľa niektorých zdrojov mal Svätopluk aj tretieho syna, ktorý sa volal Predslav.

Po Svätoplukovej smrti Veľká Morava stratila predtým pripojené územia.

Zánik Veľkej Moravy

- spory medzi Svätoplukovými synmi

- nájazdy starých Maďarov

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky z dejepisuOdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018