Revolúcia 1848/49 v Európe a Uhorsku / Bachov absolutizmus

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 043 slov
Počet zobrazení: 36
Tlačení: 1
Uložení: 1

Revolúcia 1848/49 v Európe a Uhorsku / Bachov absolutizmus

Príčiny a charakter

 • r. 1847 je rok hladu – neurodia sa zemiaky, ľud (robotníci, roľníci + nezamestnaní) sa búri
 • hospodárska kríza – nadvýroba, neschopnosť kúpy
 • buržoázia (podnikatelia a obchodníci) chcú podiel na moci Þ liberálnu republiku
 • počiatok občianskej spoločnosti
 • padajú piliere feudalizmu – všetky revolúcie sú zamerané proti feudálnym prežitkom:
 • avicita = nepredajnosť pôdy
 • poddanstvo (nevoľníctvo) – dávky, buržoázia potrebuje slobodnú pracovnú silu, aby ju mohla najať
 • stavovské privilégiá – buržoázia nie je privilegovaný stav
 • boj za národnú emancipáciu – politické požiadavky sú koncipované národne
 • tzv. buržoázno-demokratický charakter (v čele je buržoázia, keď sa dostane k moci, rýchlo zabúda na ľud)
 • veľký podiel na revolúcii má inteligencia – vidí nedostatky feudalizmu
 • 1848 – 49 – súria revolúcií, ktoré sa vzájomne ovplyvňovali

Taliansko

 • rozdrobené na niekoľko malých štátov, časť Talianska je pod nadvládou Rakúska
 • ľud túži po národnom zjednotení, vytvorení jednotného štátu, odstránení tyranie a nastolení demokracie
 • 1848:
 • európska revolučná vlna zasiahla aj Taliansko
 • boj za samostatnosť, proti cudzej nadvláde
 • Camillo Cavour – teoretik, Giuseppe Garibaldi – praktik
 • Garibaldi – „pochod tisícich“ – oslobodiť Sicíliu
 • 1859 – bitka pri Solferine – úplná porážka Rakúska (podnet na založenie Červeného kríža)
 • 1861 – vyhlásenie samostatnosti celého Talianska pod vládou Viktora Emanuela
 • 1870 – pripojenie Ríma

Rakúsko

 • príčiny napätia:
 • habsburská monarchia – absolutizmus – moc je v rukách cisára a ríše
 • šľachta má veľké výsady, ľud má poddanské povinnosti
 • žije tu veľa národností a národov, ktoré bojujú za národné práva
 • kríza 1847
 • nepokoje:
 • 11.3. – Praha:
 • stretnutie predstaviteľov českého národného hnutia
 • požiadavky:
 • utvoriť český zákonodarný snem
 • zrušenie poddanstva
 • demokratické slobody
 • koncepcia Františka Falckého:
 • český národ nechce súčasťou nemeckého Þnová koncepcia – austroslavizmus
 • rakúska monarchia bude zachovaná, ale ako federácia s rovnoprávnym usporiadaním
 • 13.3. – Viedeň:
 • revolúcia
 • Ferdinand I. prepustí kancelára Metternicha a prisľúbi ústavu
 • marcové zákony (ústupky spôsobené tlakom na cisára):
 • zrušenie poddanstva pre urbariálnych poddaných (podnet uhorského snemu)
 • zrušená cenzúra
 • uznaná právoplatnosť uhorského snemu
 • obmedzené hlasovacie právo (podmienkou je gramotnosť)
 • feudálne výsady sú zrušené
 • zhromažďovacie slobody
 • 6. – 7. jún – Praha – Slovanský zjazd:
 • aj Slováci (Štúr, Hurban)
 • aj slovenská otázka sa stáva medzinárodnou
 • počas zjazdu sa koná povstanie (barikády na uliciach), ktoré je však potlačené (1. významný neúspech revolučného hnutia v Rakúsku)
 • do revolúcie sa zapájajú Maďari, cisár proti nim pošle vojsko, čo vyvolá pobúrenie vo Viedni a 6.10. tu vypuklo krvavé povstanie Þ cisár a snem sa presťahovali do Olomouca
 • koniec októbra – vojsko pod velením generála Windischgrätza (potlačil aj pražské povstanie) zlikviduje viedenské povstanie
 • po upevnení vládnej moci odstupuje Ferdinand I. a nastupuje mladý František Jozef I.
 • všetci nepriatelia okrem Maďararov sú zlikvidovaní
 • jar 1849:
 • Uhorsko je samostatná krajina (vyhlásenie uhorského snemu)
 • vojskám sa nedarí potlačiť povstanie, na pomoc prichádza ruský cár
 • august 1849 – porážka maďarských povstaleckých vojsk pri Világosi Þkoniec revolúcie:
 • cisár nemohol zrušiť marcové zákony, a tak vydal len oktrojované ústavy (z vôle panovníka):
 • iba obmedzenie marcových zákonov
 • poddanstvo, cenzúra a cechy naďalej zrušené
 • rozvoj školstva
 • sloboda zhromažďovania sa
 • demokratické ústavy
 • dôsledky:
 • ciele sa nepodarilo splniť – sklamanie národných snáh
 • presadzuje sa cisárska moc
 • poddanstvo je zrušené, vytvorené podmienky na slobodné podnikanie

Slovensko

 • Po zamietnutí Žiadostí slovenského národa neuspeli, bol vydaný zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu Þ Slovanský zjazd v Prahe, ktorý bol prekazený revolúciou (6. – 7. júna); vyhlásené stanné právo
 • revolučná cesta – dobrovoľnícke výpravy:
 • na strane Viedne – vkladajú nádeje do rakúskeho panovníka Þ proti Maďarom (Koshut – chce tiež oslobodenie, ale potom chce jednotný národ Maďarov)
 • koncom augusta sa vo Viedni začal organizovať slovenský dobrovoľnícky zbor
 • 16.9.1848 vzniká vo Viedni Slovenská národná rada – najvyšší slovenský politický i vojenský orgán
 • jesenná výprava:
 • slovenskí dobrovoľníci na západné Slovensko
 • 19. 9.1848 vyhlásila na Myjave Slovenská národná rada odtrhnutie od Uhorska a vyzvala slovenský ľud do celonárodného povstania
 • koncom septembra vytlačili maďarské ozbrojené národné gardy slovenských dobrovoľníkov zo Slovenska
 • maďarská vláda nastolila na Slovensku teror (zatýkanie a prenasledovanie slovenských povstalcov, poprava dvoch povstalcov)
 • zimná výprava:
 • po vypuknutí revolúcie vo Viedni v októbri 1848
 • prvá skupina pôsobí na severnom, strednom a časti východného Slovenska (Těšín – Žilina) – správu v oslobodených oblastiach preberajú do svojich rúk Slováci
 • druhá skupina pôsobí na juhozápadnom Slovensku
 • Slováci sa obracajú na rakúskeho cisára, ale dostanú len neurčité sľuby, slovenskú autonómiu nedosiahnu (František veľa sľubuje, ale na sľuby rýchlo zabúda)
 • letná výprava
 • význam – formovanie 1. politického programu

Slovensko za Bachovej éry

 • po revolúcii sa František Jozef I. snaží centralizovať - v Uhorsku je diktatúra →minister vnútra Alexander Bach
 • úradný jazyk je nemčina (slovenčina sa mohla u nás používať v styku s úradmi, vyučovala sa na ľudových a niektorých stredných školách)
 • snahy opäť zaviesť biblickú češtinu (podpora vlády) – Ján Kollár sa stal dôverníkom pre slovanské veci → október 1851 – porada katolíckych i evanjelických zástancov slovenčiny – zhodli sa na ustálení spisovnej slovenčiny a zavedení nového pravopisu (Martin Hatalla)
 • všetky revolučné zákony vydané vládou v Uhorsku Bachova vláda odvolala
 • cisársky patent z marca 1853 – zrušenie poddanstva, ale Bachova vláda sa všemožne usilovala zachovať čo najviac šľachtických výsad
 • národy dostali malé jazykové ústupky, ale žiadne politické práva, protesty sa ignorovali
 • vodcovia slovenského národného hnutia sa dostali do nemilosti (Ľ. Štúr, J.M. Hurban)
 • Ľ. Štúr:
 • názory – spis Slovanstvo a svet budúcnosti (spojenie so silným Ruskom)
 • nemohol verejne vystupovať → žije utiahnuto v Modre
 • 1856 – náhodné zranenie na poľovačke a smrť

Memorandum slovenského národa

 • 1859 – bitka pri Solferine – po 2 rokoch zjednotené Taliansko, porážka Rakúska Þ vláda je oslabená → zmiernenie protirevolučnej politiky
 • 6. – 7. júna – Memorandum slovenského národa:
 • Turčiansky sv. Martin
 • Štefan Marko Daxner
 • 5000 ľudí – prijali slovenský program
 • kritika útlaku ostatných národov v Uhorsku
 • chcú práva, jazyk, Slovenské Okolie (autonómia), prepísanie ústavy a zákonov do slovenčiny, povolenie spolkov, Katedru reči a literatúry slovenskej
 • kritika umelého zavádzania jazykov, kritika nerovnosti

Matica slovenská

 • celonárodná kultúrna a osvetová organizácia, ktorá mala zabezpečiť „jednotu milovníkov národa a života slovenského“
 • založená 4.8.1863 v Turčianskom sv. Martine podľa vzoru Matice srbskej a českej
 • predseda – Štefan Moyzes, podpredseda – Karol Kuzmány
 • činnosť:
 • vydavateľská – knihy, časopisy, ...
 • osvetová – vzdelávacia
 • výchovno-vzdelávacia
 • zberateľská
 • 1875 – zatvorená
 • 1862 – založené 3 slovenské gymnáziá – Revúca, Turčiansky sv. Martin, Kláštor pod Znievom – posilnenie slovenského stredného školstva (neskôr tiež zatvorené)
 • noviny v 60. rokoch – Národné noviny + Pešťbudínske vedomosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky z dejepisu

Diskusia: Revolúcia 1848/49 v Európe a Uhorsku / Bachov absolutizmus

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024