Uhorsko – dynastia Anjouovcov

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 578 slov
Počet zobrazení: 35
Tlačení: 2
Uložení: 2

Uhorsko – dynastia Anjouovcov

Boje o uhorský trón

Po smrti Ondreja III. nastáva obdobie súbojov o uhorský trón. Karol Róbert (rod neapolských Anjouovcov) bojoval so skupinou vedenou Matúšom Čákom. Kráľom sa za pomoci pápeža stáva r.1308 Karol Róbert.

Kráľ chcel dobre vychádzať s Matúšom Čákom. Vymenoval ho jedným z 3 palatínov (najvyšší kráľovský hodnostár), spravoval približne územie dnešného Slovenska, bol taverníkom (správca kráľovských majetkov). Tieto právomoci však zneužíval a získané majetky si ponechával, preto ho kráľ zbavil hodností a Gentilis ho exkomunikoval (vylúčil z cirkvi).

Omodejovci ovládali viaceré stolice na východnom Slovensku. Košickí mešťania proti nim povstali a Omodeja zabili. Matúš Čák poslal jeho synom vojsko, no na pomoc Košičanom prišlo vojsko kráľa. V rozhodujúcej bitke pri Rozhanovciach Omodejovcov porazili. Matúš Čák naďalej sídli na Trenčianskom hrade. Až po jeho smrti kráľovské vojská porazili Trenčín a kráľ sa zbavil moci oligarchov.

Nastúpením Karola Róberta začala nová etapa budovania uhorského štátu – zaznamenal mocenský a ekonomický rozmach. Okolo kráľa sa sústredila domáca a talianska šľachta a preláti – cirkevní hodnostári. Svoju moc opieral o žoldnierske vojsko a banderiálny systém. Zemepáni na vlastné náklady postavili vojenskú jednotku – bandérium (bojovala pod ich zástavou).

Kráľ sa venoval hospodárskym reformám – daňovým reformám, úprave meny a banského podnikania. Namiesto každoročnej výmeny mincí zaviedol portálnu daň:

(porta – sedliacka usadlosť, daňová jednotka). Zemepanská banská sloboda – aj šľachtici a cirkevní hodnostári mohli na vlastnom území dolovať kovy a z nich odvádzali daň – urburu -1/12 až 1/15 hodnoty. Boli zriadené dve banské komory v Kremnici a Smolníku. V Budíne a Kremnici sa začali raziť zlaté dukáty (florény) a strieborné groše (hodnotnejšie ako pôvodné denáre).

R. 1335 sa na kráľovskom hrade – Višegráde pri Dunaji stretli Kazimír Veľký (poľský kráľ), Ján Luxemburský (český kráľ) a Karol Róbert, aby zlepšili hospodárske a politické vzťahy. Výsledok:1. Prestali boje medzi Poľ­skom a Českom; 2. Poľsko sa vzdalo Sliezka v prospech Česka; 3. Karol Róbert chcel, aby mohli kupci slobodne prechádzať cez Čechy do Uhorska a späť. Boli vydané privilégiá pre českých, moravských a nemeckých kupcov prechádzajúcich po „českej ceste“ z Prahy do Budína. 4. Dohodla sa hospodárska spolupráca a vzájomná pomoc.

Karolov nástupca Ľudovít I. Veľký vydal dekrét na potvrdenie Zlatej bule, keď vo vojne o neapolské dedičstvo potreboval podporu šľachty. Tým formálne zrovnoprávnil vysokú šľachtu a zemanov. Šľachtici nemohli predávať a odkazovať majetok cirkvi bez súhlasu panovníka. Ak vymrel rod, majetky pripadli kráľovi. Zemepánovi platili poddaní a mešťania nekráľovských miest deviatok, a ak sa chceli slobodne sťahovať tak dávky. Mestá s hradbami deviatok neplatili. V roku 1381 udelil Ľudovít I. Privilégium Pro Slavis, čo bolo právo rovnakého zastúpenia Slovákov a Nemcov v žilinskej mestskej rade v pomere 6:6 a dovolil používať Slovákom aj svoj slovenský jazyk.

Podporoval cirkev a šírenie vzdelanosti. V r. 1367 založil prvú uhorskú univerzituPäťkostolí (Pécs).

Kráľovstvo dosiahlo najväčší mocenský rozmach. Na základe zmlúv s Kazimírom Veľkým sa stal Ľudovít po jeho smrti aj poľským kráľom. R.1370 vznikla uhorsko-poľská únia.

Po kráľovej smrti zasadla na trón jeho dcéra Mária zosobášená so Žigmundom Luxemburským. Nároky na trón si robil aj Karol Malý (rod neapolských Anjouovcov) a vtrhol do Uhorska. Stúpenci Márie ho popravili. Mária a jej matka Alžbeta sa však dostali do zajatia a v krajine nastali zmätky.

Belo IV. podporoval kolonizáciu, pozýval cudzincov - hostí(hospites). Pozývanie hostí bolo jedným z prostriedkov, ktoré sa mali postarať o rekonštrukciu krajiny (po vojne) a urýchliť proces dotvorenia miest. Pozývaní boli najmä baníci a obchodníci, ale aj poľnohospodári a remeselníci. Vznikali mesta ZV, TT, BB, BS, ..

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky z dejepisuOdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025