Vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Anglicka a Svätej rímskej ríše

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 557 slov
Počet zobrazení: 7 500
Tlačení: 470
Uložení: 480
Popíšte vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Anglicka a Svätej rímskej ríše
- Charakterizujte francúzsko-anglické vzťahy a opíšte priebeh storočnej vojny
- Uveďte dôsledok storočnej vojny pre vnútropolitický vývoj v Anglicku
- Charakterizujte podstatu boja o investitúru
- Pomocou mapy vymenujte územia súčasnej Európy, ktoré pokrývala Svätá rímska ríša
Pomôcky: Historická mapa- Stredná a južná Európa v XIV. a XV. stor.(Atlas svetových dejín, 1.diel, Pravek- stredovek, s. 29)


- vzájomné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami boli tradične zlé
- korene tohto sporu siahajú až do roku 1066, kedy sa normandský vojvoda Viliam I. Dobyvateľ vylodil v Anglicku a v bitke pri Hastingse ho definitívne dobil
- bo dobití sa nechal korunovať za anglického kráľa, no to sa nepáčilo francúzskym kráľom, voči ktorým bol Viliam a jeho predchodcovia lénnikmi a rovnaké postavenie od neho vyžadoval francúzsky kráľ aj teraz, hoci Viliam ako anglický kráľ pochopiteľne lénnikom nebol
- navyše oba panovnícke rody boli počas histórie viac či menej spríbuznené, takže si navzájom robili nároky na ten druhý trón
- roku 1328 smrťou francúzskeho kráľa Karola IV. vymrela kapetovská dynastia v priamej línii
- nárok na trón si na základe príbuzenstva robil anglický kráľ Eduard III., no francúzska šľachta namiesto neho uprednostnila Filipa VI. z vedľajšej vetvy, rodu Valois
- okrem toho Filip si chcel podmaniť flanderské mestá, ktoré boli strategickým odberateľom anglickej vlny, čo bolo pre anglické hospodárstvo mimoriadne dôležité odvetvie hospodárstva
- práve tieto snahy viedli k rozpútaniu storočnej vojny(1337-1453)
- v prvej fáze vojny malo prevahu Anglicko, keď roku 1346 zvíťazilo v bitke pri Crécy(na strane Francúzov tu zahynul český kráľ Jen Luxemburský) a roku 1356 v bitke pri Poitiers
- neusporiadaní francúzski rytieri nedokázali odolať skvelej anglickej lukostreľbe
- po týchto bojoch vo vojne obrat a Francúzi dobili do konca 14. stor. späť stratené územia
- posledná fáza vojny sa začala roku1414a rok nato utrpeli Francúzi zdrvujúcu porážku pri Azincourte, čo využil anglický kráľ Henrich V. a stal sa francúzskym regentom
- proti tejto anglickej nadvláde sa zdvihlo všeľudové povstanie, na čelo ktorého sa roku 1429 postavila Jana v Arcu, ktorej sa podarilo na čele armády oslobodiť obliehaný Orleáns
- rok nato ju zajali Burgunďania, ktorí ju za 10 000 zlatých predali Angličanom, bola súdená a 30.mája ju ako bosorku upálili(rehabilitovaná 1456)
- napriek tomu Francúzi dosiahli konečné víťazstvo v storočnej vojne bitkou pri Castillone
- v dôsledku porážky v storočnej vojne sa Anglicko dostalo do hlbokej krízy, ktorá vyústila do tzv. vojny dvoch ruží, ktorá trvala 30 rokov a bola ukončená sobášom medzi Henrichom Tudorom a Alžbetou Yorkskou
- nástupom tudorovskej dynastie sa v Anglicku otvorila cesta k stabilizácii pomerov a novému mocenskému vzostupu v 16. storočí
- podstatou boja o investitúru, jedného z najvýznamnejších sporov stredoveku, kde oproti sebe stáli pápež ako najvyšší predstaviteľ cirkevnej a rímskonemecký cisár ako predstaviteľ svetskej moci, je právo dosadzovať vyššie cirkevné úrady
- pápež Gregor VII. zakázal duchovným prijať cirkevný úrad z rúk laika, čo porušil nemecký kráľ Henrich IV., ktorý dokonca vyhlásil zosadenie pápeža, načo pápež reagoval exkomunikovaním kráľa
- Henricha pod hrozbou exkomunikácie opustili jeho prívrženci a tak sa v januári 1077 vybral za pápežom do Canossy prosiť o odpustenie a prijatie späť do cirkvi
- boj o investitúru bol ukončený tzv. wormským konkordátom v roku 1122, kde bol nastolený kompromis- biskupa volí cirkev za prítomnosti kráľa, ten mu ako prvý odovzdá žezlo, potom nasleduje odovzdávanie berly a prsteňa
- z politického hľadiska vyhral kráľ, no z historického hľadiska pápež preukázal svoju prevahu nad svetskou mocou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Anglicka a Svätej rímskej ríše

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023