Dejepisné pojmy: industrializácia a kolektivizácia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 11 445
Tlačení: 720
Uložení: 806
Vysvetlite pojmy industrializácia a kolektivizácia
- Opíšte príčiny prebiehania industrializácie v ČSR
- Opíšte dôvody a problematiku kolektivizácie v ČSR
- Analyzuj historický text
Pomôcky: Historický text- Opatrenia proti „kulakom“(Kronika Slovenska II, S. 354)


- pripravované zmeny v hospodárskom živote ČSR pokračovali aj po prevrate 1948
- v prvej fáze boli poštátnené podniky nad 50 zamestnancov a začalo sa s úplnou likvidáciou súkromného sektora
- začína sa tzv. centrálne riadeným direktívnym hospodárstvom- od roku 1947 platil 2-ročný plán, od roku 1949 päťročnice
- v roku1953 prebehla menová reforma, ktorou došlo k znehodnoteniu úspor občanov, zároveň bol zrušený prídelový lístkový systém
- na SVK bol kladený veľký dôraz na rýchlu industrializáciu(hlavne ťažký a chemický priemysel) so zameraním na prvovýrobu a spracovanie surovín
- na druhej strane zariadenia boli často zastarané, nekvalitné a energeticky náročné
- vzhľadom k izolovanosti Východu od Západu bol najväčším obchodným partnerom ČSR ZSSR
- obrovské plytvanie do neefektívneho zariadenia v novom priemysle viedlo v 60. rokoch k hospodárskej kríze a krachu tretej päťročnice
- reakciou na zlú hospodársku situáciu bol vznik nového hospodárskeho reformného programu , ktorý by podľa potreby reguloval trhové vzťahy
- jeho autormi na Slovensku boli Viktor Pavlenda a Hvezdoň Kočtúch, v Čechách Ota Šik
- na území Slovenska bolo od 1945-1960 vybudovaných celkovo 170 nových závodov a v ďalších 150-tich bola rozšírená výroba
- najvýznamnejšími závodmi na území SVK boli VSŽ v Košiciach, Gumárne Púchov, Chemko Strážske, či Slovnaft Bratislava
- spolu s množstvom novopostavených závodov rástli aj energetické nároky, a tak sa začali budovať nové vodné a tepelné elektrárne, v Jaslovských Bohuniciach bola roku 1978 postavená jadrová elektráreň, roku 1977 bola s Maďarskom uzavretá dohoda o postavení vodného diela Gabčíkovo- Nagymaros
- v 70.rokoch stúpla životná úroveň obyvateľstva, no nie vďaka rozvinutému priemyslu, ale vďaka lacným úverom zo ZSSR, v tomto období sa komunisti opätovne vrátili k plne centrálne riadenému hospodárstvu
- primárnym cieľom komunistov bolo vyrovnať rozdiel mesto/dedina
- na získanie dôvery roľníkov bola prijatá pozemková reforma- rozdeľovanie pozemkov roľníkom, no vo februári 1949 bol prijatý zákon o JRD a začalo sa s kolektivizáciou
- spočiatku bolo rešpektované súkromné vlastníctvo pôdy i hospodárskych zvierat, no od roku 1951 sa začalo s násilným združstevňovaním a poštátňovaním pôdy
- súkromní roľníci museli odovzdávať privysoké kontingenty(dodávky) do výkupov, ich neplnenie sa chápané ako trestný čin
- súčasne so zakladaním JRD sa objavil problém rozkrádania majetku a finančne nákladného hospodárenia
- postupne sa aj v poľnohospodárstve prechádzalo k mechanizácii a veľkovýrobe
- v 70. a 80. rokoch prebehli veľké dotácie do poľnohospodárstva, čo sa prejavilo zvýšením poľnohospodárskej výroby a zlepšením životnej úrovne obyvateľov vidieka
- sprievodným javom kolektivizácie bola masová emigrácia bývalých roľníkov do miest za prácou vo fabrikách, Slovensko sa zmenilo z agrárnej na priemyselno-agrárnu krajinu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018