Úloha kresťanstva pri formovaní Európy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 429 slov
Počet zobrazení: 6 644
Tlačení: 497
Uložení: 535
Vysvetlite úlohu kresťanstva pri formovaní Európy
- Uveďte príklady vzťahu medzi cirkevnou a svetskou mocou
- Porozprávajte o živote v stredovekých kláštoroch a o ich význame
- Zhodnoťte význam kresťanstva pre vývoj Európy
- Analyzujte historický text. Prečo sv. Benedikt žiadal od mníchov zachovávanie poslušnosti?
Pomôcky: Historický text- Z ustanovení regule sv. Benedikta(Dejepis 1., s. 178)


- história kresťanstva ako oficiálneho náboženstva sa datuje od roku 313, kedy ho vydaním Milánskeho ediktu oficiálne povolil rímsky cisár Konštantín Veľký
- kľúčový význam pre kresťanstvo mala inštitúcia pápežstva
- po rozdelení rímskeho impéria na 2 časti bol rímsky biskup jediným patriarchom, ktorý sídlil na západe a tým rástol jeho význam
- keďže však po páde ZRR roku 476 významne vzrástol význam Konštantínopola ako centra východorímskej cirkvi, odmietala nadradenosť rímskeho biskupa(pápeža) čo viedlo k neustálym sporom
- na čele východorímskej cirkvi stál ako najvyššia autorita cisár(cézaropapizmus)
- v 8. storočí ohrozovali pápežov Longobardi zo severu Talianska, pápežstvo sa proti nim spojilo s franskými kráľmi
- spoločne Longobardov porazili pričom dobité územie sa stalo základom pápežského štátu, na oplátku bol obnovený inštitút cisárstva na západe a prvým cisárom sa stal franský kráľ Karol Veľký
- definitívny rozkol medzi cirkvami nastal roku 1054
- v 11. storočí prebiehalo tzv. clunijské hnutie zamerané na obnovu cirkvi
- roku 1073 sa pápežom stal Gregor VII., ktorý presadzoval zvrchovanosť pápeža nad všetkými kresťanmi, teda aj kráľmi a cisárom
- vypukol boj o investitúru, ktorý bol ukončený roku 1122 wormským konkordátom, výsledkom bolo utuženie pápežskej moci a celá cirkev sa začala riadiť podľa tzv. kanonického práva
- v 14.stor. prebehlo tzv. avignonské zajatie pápežov, počas ktorého boli súčasne traja pápeži
- problém bol vyriešený až na koncile v Kostnici roku 1414, ktorý zvolal panovník Žigmund Luxemburský, zároveň bol na tomto koncile upálený Ján Hus(6.júla 1415)
- na koncile v Bazileji(1431-1447) sa podarilo vyriešiť otázku cirkevnej reformy

- kláštory patrili v stredoveku k najvýznamnejším centrám civilizácie, masovo sa začali šíriť najmä v 6.-8.stor. a nahrádzali tak putujúce skupiny mníchov
- významne k tomu prispelo najmä prijatie regule sv. Benedikta, ktorej základným heslom bolo pripútanie mnícha ku konkrétnemu kláštoru
- hlavnou náplňou misijnej činnosti bolo predovšetkým šírenie kresťanstva, rovnako kláštory boli vďaka zakladaniu kláštorných škôl najdostupnejšou formou vzdelania
- kláštory boli takmer úplne sebestačné, mnísi si dokázali dopestovať všetku obživu a preto ich ľudia vyhľadávali nielen ako božích služobníkov, ale aj pri množstve svetských problémov
- medzi najvýznamnejšie rády patrili benediktíni, neskôr vznikli rehoľa františkánov, ktorá sa delila na mužskú, ženskú(klarisky) a laickú, či rehoľa dominikánov

- žiadne iné obdobie v histórii kresťanstvo neovplyvnilo tak, ako práve stredovek
- viedli sa kvôli nemu vojny( napr.30-ročná medzi katolíkmi a protestantmi, križiacke výpravy), ovplyvňovalo všetky sféry ľudskej spoločnosti niekoľko storočí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014