Kultúra obdobia vrcholného stredoveku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 426 slov
Počet zobrazení: 5 174
Tlačení: 411
Uložení: 421
Opíšte kultúru obdobia vrcholného stredoveku
- Zhodnoťte stav kultúry, vedy a umenia v období vrcholného stredoveku
- Zhrňte dominantné znaky gotického slohu a vymenujte reprezentačné ukážky architektúry, umeleckého remesla a výtvarného umenia na Slovensku


- až do 15. stor. sa latinčina hojne využívala ako literárny, diplomatický a komunikatívny jazyk vyššej spoločnosti
- v bežnej komunikácii sa ale využívali tzv. živé jazyky- slovenčina, nemčina, maďarčina
- prvú česky písanú listinu na SVK vydal roku 1422 šľachtic Stibor zo Stiboríc
- rozšíreniu češtiny pomohlo dočasné pripojenie Moravy k Uhorsku za Mateja Korvína
- od začiatku14. stor. sa popri cirkevných vzdelancoch začínajú objavovať aj svetskí vzdelanci, čo svedčí o rozvoji školstva
- vznikajú mestské školy, ojedinele aj školy na dedinách(prvá v roku 1342)
- v 14.-15. stor. dosahuje vysokú úroveň výroba a výzdoba kódexov, centrom ich výroby je najmä Bratislavská kapitula, zachoval sa napríklad latinsko-český výkladový slovník, Klaretov glosár
- v 15. stor. k nám preniká humanizmus, najmä zásluhou našincov, ktorí študovali na zahraničných univerzitách, no k rozvoju humanizmu u nás prispelo i manželstvo kráľa M. Korvína s Beatrice Aragónskou
- kráľ v Budíne vybudoval knižnicu s množstvom cenných rukopisov(bibliotéka Korviniana)
- poprednými šíriteľmi humanizmu v Uhorsku- Ján Vitéz, ostrihomský arcibiskup
- Ján z Čazmy, biskup v Päťkostolí
- spolu s kráľom sa podieľali na vzniku univerzity Istropolitana(neskôr Academia Istr...)
- na základe pápežovho povolenia bola založená roku 1467 podľa bolonského vzoru, no po sérii udalostí ju postupne opustili študenti i profesori a roku 1490 jej priestory slúžili ako sklad zbraní, napriek tomu mala pre SVK kultúru a vzdelanosť veľký význam
- v tomto období tvorba kroník, napr. Obrázková kronika, najrozsiahlejšou kronikou dielo Jána z Turca
- od polovice 15. stor. sa na SVK dostávajú prvé knihy tlačené v zahraničí- inkunábuly, domáce prvotlače až koncom storočia najprv ako listiny, až neskôr ako knižné publikácie

- v architektúre 14. stor. dominuje gotický sloh
- väčšina pamiatok z tohto obdobia je ale jednoduchšia, bez veľkej dekoratívnosti, s výnimkou pár bohatých miest
- ukážkou štýlovej gotickej architektúry je kaplnka sv. Jána v bratislavskom františkánskom kostole, najvýznamnejšími pamiatkami gotickej architektúry sú u nás dómy v Košiciach a Bratislave, okrem toho aj Zvolenský zámok stavaný podľa talianskeho vzoru hradu so štvorcovým pôdorysom- kastelu, ale aj žigmundovská prestavba bratislavského hradu
- v mestách sa budovali meštiacke domy s vysokými štítmi na priečeliach, stavané z kameňa
- na prelome 15. a 16. stor. má architektúra neskorogotický charakter, súvisí s prenikaním renesančných prvkov
- v banských mestách typ opevnenia tzv. mestský hrad, kedy kostol a radnica v rámci opevnenia
- neskorogotické umenie vyniká členitosťou lineárnych tvarov(kaplnka v Spišskej kapitule)
- ťažisko výzdoby sa presúva na krídlové oltáre, nástenná maľba ustupuje
- najvýznamnejším neskorogotický oltár Majstra Pavla z Levoče(dokončený 1517)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021