Egejská oblast v archaickém období

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 994 slov
Počet zobrazení: 3 192
Tlačení: 383
Uložení: 410
Praktické!
(Kréta, Řecko – městské státy, znaky antické společnosti)
 
EGEJSKÁ OBLAST
-  nejstarší oblast evropské civilizace
3 kulturní oblasti: Kréta, Kykladské ostrovy, Řecko
 
Kyklady
-  vyspělá mořeplavba, mramorové sošky žen
 
Kréta
-  tzv. mínojská kultura (podle bájného krále Mínoa)
 
a) předpalácové období (2.pol. 3.tis.př.n.l.)
b) období prvních paláců (2000 - 1700 př.n.l.)
palácové hospodářství – (palác = sídlo vládce, ale i centrum hospodářské, politické)
-  město Knóssos à palác Labyrynthos (à „dvojité sekery“ – sekera = kultovní symbol), objeven A.Evansem
c) období druhých paláců (16. - 15.st. př.n.l.)
-  vrchol mínojské civilizace à pak ovládnutí mykénskými Řeky – Acháji
 
-  lineární písmo A – nerozluštěno; hry s býky
 
Řecko
-  příchod Řeků do Řecka – osídlování dnešního Řecka novými řeckými kmeny, pronikaly sem od 2000 př.n.l. ze severu Balkánského poloostrova, prvními osídlenci byli Achájové – asi kolem roku 1900 př.n.l., zpočátku primitivní, pastevecké kmeny
 
Předmykénské období (1900 – 1600 př.n.l.) – nízká úroveň
 
Mykénská kultura (1600 – 1100 př.n.l.)
-  podle Mykén na Peloponésu
-  vliv Kréty, vyspělejší než Mykény, obchod s Egyptem, Sýrií, Foinikií
 
-  paláce s opevněním, mohutné kvádry – tzv.Kyklopské stavby
-  šachtové hrobky (H.Schliemann)
-  tabulky s lineárním písmem B – jazyk tabulek = řečtina
 
-  vrchol mykénské civilizace ve 13 st., poté zánik, neznámé příčiny, r. 1000 př.n.l. vpád nových řeckých kmenů (především Dórů)
-  koncem mykénské doby trojská válka – Trója ale pravděpodobně vyvrácena mořskými národy
 
•  Iónové – centra ve středním Řecku (oblast Attiky) a část západního pobřeží Malé Asie – Milétos, Efesos
•  Dórové – velká část Peloponésu, založili Spartu, jihozápadní pobřeží Malé Asie
•  Aiolové – severní Řecko a severozápadní pobřeží Malé Asie
 
Nejstarší období (1100 - 800 př.n.l.)
-  po zániku mykénské kultury – období kulturního úpadku à tzv. „temné období“ nebo „homérská doba“ (informace z Ilias a Odyssey), zapomenuto písmo
 
-  aristokracie - moc basilejů (králů)
-  nejpočetnější – svobodní rolníci – ale i spolurozhodování
-  patriarchální ráz otroctví
-  zemědělské hospodářství - oikos – základem rodina
-  mytologie – antropomorfní bohové
-  nevytvořila se vrstva kněží s politickým vlivem
 
1. řecká kolonizace – (1000) ostrovy v Egejském moři, Malá Asie (nové osady)
 
Archaické období (800 – 500 př.n.l.)
-  vláda rodové aristokracie
-  sjednocování malých řeckých obcí à vznik městských států (polis) = centrum výroby a správy

(vytvoření jednotného státu omezeno geografickými podmínkami – pohoří)
-  rozkvět vzdělanosti à obnoveno písmo – tzv. řecká alfabeta – z foinické abecedy

Velká (druhá) řecká kolonizace (8. – 6. století př.n.l.)
-  získat novou půdu, přelidnění, potřeba surovin, odbytiště zboží, dovoz otroků
-  nové osady – v jižní Itálii , severní Afrika, Z Středomoří, Černé moře
-  osady - styky s mateřskými městy (metropolis)
 
politické zřízení v Řecku:
-  nejdříve vláda rodové aristokracie, poté timokracie – vláda nejbohatších bez ohledu na urozený původ
-  následuje tyranida – vláda jedince, začátek byl pokrokový, konec – krutá vláda
 
2 nejvýznamnější městské státy: Athény, Sparta – ekonomicky, politicky, sociálně odlišné
 
Athény
-  poloostrov Attika
-  od 800 př.n.l. – vláda rodové aristokracie
-  každoročně voleni nejvyšší úředníci – archonti (eponymos, basileus…)

à eupatridové (z urozených otců)
-  bývalí archontià aristokratická rada – areopag
-  pak dalších 6 úředníků – thesmothétové (zákonodárci)
 
-  napětí mezi rolníky (dluhy) a aristokracii
Drakónovy zákony (621) podle zvykového práva
 
Solónovy reformy (594) – nejvyšší archont
-  zrušeno dlužní otroctví
-  obyvatelstvo rozděleno do 4 tříd podle majetku (bez práv – otroci, cizinci)
-  posílení rolnictva = jádro armády
-  nejchudší a bezzemci (théti) – zasedání lidového shromáždění
-  jen dočasné uklidnění
 
Peisistratos – tyranida (546)
-  podpora bezzemků a středních vrstev
-  období rozkvětu Athén (oslava tyrana)
 
Kleisthenés - timokracie (510)
-  územněsprávní reformy – rozdělení obyvatel podle bydliště (10 oblastí – fýly)
-  základní správní jednotka – démos
-  rada pěti set (50 z fýly) – schvalování návrhů lidového shromáždění
-  každý rok - voleno 10 stratégů (vojenských velitelů)
-  položen základ demokracii: zavedena politická práva pro všechny svodně občany = klasická otrokářská demokracie à společnost rozdělena na otrokáře a otroky
 
-  zaveden ostrakismos – tzv. střepinkový soud na ochranu demokracie, na hliněnou střepinu jméno člověka, který ohrožuje bezpečnost státu
 
Sparta
-  nejjižnější část Peloponésu, území Lakónie (Lakedaimóňané)
-  příchod Dórů (1000), ovládli původ kmeny Achájů
-  nadvláda Sparťanů, půda a otroci kolektivní majetek státu
 
rozdělení obyvatel:
1) Heilóti – otroci – nesvobodní, zcela bezprávné původní obyvatelstvo, práce v  zemědělství – naturální dávky nebo v rodinách Sparťanů
2) Perioikové (= bydlící kolem) – okrajové oblasti, svobodní, ale politicky bezprávní – zemědělci, řemeslníci, obchodníci – vykonávali vojenskou službu
3) Sparťané – privilegovaná nepočetná vládnoucí vrstva, plnoprávní, vojáci z povolání – vojenský výcvik
 
vojenský způsob života Sparťanů:
-  stálá pohotovost mužů (hrozba vzpoury otroků – každoročně vyhlášena heilotům válka)
-  vojenská výchova dětí svěřena státu (chlapci od 7 let) – tvrdý vojenský řád – život v táboře – až ve 30 plnoprávnými občany
-  vojsko – pěchota těžkooděnců (hoplité) – falanga
 
státní zřízení:
-  forma vlády – oligarchie (vláda mocné skupiny aristokratů)
-  společná vláda 2 králů (z 2 nejmocnějších rodů - dědičné), členové rady
-  5 dohlížitelů - eforů – nejvlivnější státní úředníci – dohled na úředníky, krále, výchovu mládeže, státní finance
-  rada starších gerúsia – 28 členů (+ 2 králové) - soudní a poradní orgán
-  občanský sněm, shromáždění apellá – plnoprávní občané, muži od 30 let – schvalování zákonů, volba eforů, rozhodování o válce a míru
 
-  aristokratický a vojenský charakter státu à zpomalení vývoje řemesel, umění, vědy
-  vojenská převaha à výboje, spojenectví à vznik Peloponéského spolku (nadvláda Sparty) – nejmocnější vojenská síla
 
Kultura
-  sepětí s náboženským životem
-  polis umožňovala svobodný rozvoj osobnosti – individualismus
literatura: Hesiodos, Sapfó
filozofie: Malá Asie à pralátka, míletská škola (Thales), elejská škola (Parmenidés); Pythagoras
architektura: sloupy - dórský, iónský, korintský
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#egejská oblasť #minojska mykenska kultura #evropa v řecké oblasti #egejska kultura #egejska architektura #egejská


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012