Starověké Řecko v období klasickém a helénistickém

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 629 slov
Počet zobrazení: 4 492
Tlačení: 410
Uložení: 486
Praktické!
(sociální, politický, kulturní a ekonomický vývoj)
 
Klasická doba (500 – 338 př.n.l.)
-  klasický = dokonalý, hodný obdivu (statečnost Řeků, demokracie)
-  vrchol řecké vzdělanosti a kultury
 
Řecko-perské války (492 – 449 př.n.l.)
-  před nimi – povstání maloasijských Řeků proti Peršanům (nesvoboda, daně), à pomoc evropských Řeků (Athéňanů)à záminka Peršanů (Dáreios I.) k napadení Řecka
 
1.řecko-perská válka
-  bitva u Marathonu (athénský vojevůdce Miltiádes), Peršané poraženi - poté vybudování athénského loďstva
2.řecko-perská válka (perský král Xerxés I. × spartský král Leonidás)
-  bitva u Thermophyl – vítězství Peršanů (zradou Řeka)
-  bitva u Salaminy (námořní) – rozhodující – vítězství Řeků (lepší lodě)
-  obranné boje Řeků vítězné (morální převaha)
 
478 př.n.l. – vznik délského (athénského) námořního spolku - cíl pokračovat ve válce s Peršany
-  nakonec uzavřen Kalliův mír (449) à konec řecko-perských válek
 
-  rostoucí nadřazenost Athén ve spolku à Athény námořní velmocí à upevnění a prohlubování demokracie (bez příspěvků spolku nemožné – vyplácení diet, loďstvo)
 
Perikles – největší rozkvět Athén
přímá demokracie – podíl všech občanů na řízení státu, věc cti – bezplatné à chudým vypláceny diety (náhrada za ztrátu času při výkonu státního úřadu nebo účasti na shromáždění – spolkové peníze)
-  nejdůležitější lidové shromáždění – hlasování všech občanů; rada pěti set, 10 stratégů
-  obyvatelstvo:
metoikové – osobně svobodní, cizinci, bez politických práv ale povinné příspěvky (leiturgie)
otroci – početní, nesvobodní
 
Peloponeská válka (431 – 404 př.n.l.)
-  o nadvládu nad Řeckem
-  Athény (athénský spolek, demokracie) × Sparta (peloponéský spolek, oligarchie)
-  rozhodující bitva r.405 – Aigos Potomai (Kozí říčky)

à porážka Athén – těžké mírové podmínky, konec spolku
-  hegemonie Sparty à v Athénách nastolena oligarchie („vláda 30 tyranů“) – záhy ale obnovena demokracie
 
protispartská koalice (Athény, Théby, Korint) – korintská válka à porážka Sparty
-  2. athénský námořní spolek – slabší
-  thébská hegemonie - nespokojenost se spartskou nadvládou, svržena oligarchie, přesto pokles thébské moci
à nakonec oslabení Athén, Sparty i Théb
 
Kultura
-  centrum – Athény
-  systém výchovy a vzdělání dětí – paideia
kalokaghatia – ideál výchovy, spojení tělesné a duševní dokonalosti = všestranný rozvoj člověka
filozofie: atomismus, sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles
dějepisectví: Hérodotos z Halikarnásu – „ otec historie“
řečnictví: Démosthénes (filipiky- odsouzení činů Filipa II.)
-  rozvoj dramatu: tragédie (Aischylos, Sofokles, Euripides) a komedie (Aristofanes)
 
Helénistická doba (338-146 př.n.l.)
-  vzestup Makedonie - vláda Filipa II. – cíl sjednocení Řeků proti společnému nepříteli (Peršanům)
-  bitva u Chaironeie à korintský (panhelénský) spolek (337) - federace řec.států (mimo Sparty) v čele s Makedonií (sjednocení, ale ztráta samostatnosti)
 
Alexandr Veliký (336-323)
-  vychováván Aristotelem, touha po světovládě
-  tažení do Malé Asie proti Peršanům à Sýrie à Foinikie à Egypt à nitro Perské říše à vznik mohutné světové říše
-  Alexandr – král s neomezenou mocí a božskými poctami
-  zakládání měst Alexandrií (nejvýznamnější v Egyptě) à ohniska řeckého vlivu à helenizace (splývání různých kultur – řecké a orientální); rozvoj dálkového obchodu
-  po smrti Alexandra à rozpad říše à boje o nástupnictví vojevůdci – diadochové (= následníci)
 
3 nejmocnější říše:
•  ptolemaiovská (Egypt)
•  Seleukovská (Přední Asie – Mezopotámie)
•  antigonovská (Řecko a Makedonie)
 
zachovávají se polis, ale také vznik spolků
spolky – federální státy – federace měst (aitolský, achajský spolek)
 
2.st.př.n.l. – nástup Římanů à ovládnutí Makedonie (148) a Řecka (146)
 
Kultura
-  nadnárodní; jednotící prvek – řečtina
centra vzdělanosti: Athény (filozofie), Alexandrie (Múseion - knihovna, maják Faros), Pergamon
náboženství: synkretismus – splývání představ o bozích
filozofie: otázka smyslu života jednotlivce – stoicismus, epikureismus, skepticismus
-  rozvoj vědy: Archimédes ze Syrakus (zabit Římany - 2.punská válka)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#starověké řecko #majak alexandrii #sizyfos #vznik demokracie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031