Arabská říše a její vývoj, vznik a šíření islámu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 503 slov
Počet zobrazení: 7 796
Tlačení: 522
Uložení: 620
Praktické!
Arabský poloostrov – obchodní křižovatky
-  sever – poušť à kočovníci a obchodníci – beduíni (= synové pouště)
-  jih – úrodnější, zemědělství
 
-  společnost postavena na pokrevních svazcích – základem rody
-  pak klany a kmeny (obvykle jen dočasné – podle potřeby i kmenové svazy) – v čele kmenů šajchové
-  polyteismus, bohové se lišili podle kmenů
 
Mekka – nejvýznamnější obchodní křižovatka
nejvlivnější kmen Kurajšovci (uctívání černého kamene v Kaabě)
 
v 7.století – změna společnosti následkem nových náboženských názorů
 
Mohamed – tvůrce islámu, Alláhův posel, prorok
islám
-  jediný bůh: Alláh
-  naprosté oddání se boží vůli
-  rovnost všech věřících (mimo žen) à neexistence šlechty
-  stoupenci muslimové – Alláhovi služebníci
-  právo šířit víru mečem à džihád „svatá válka“ proti nevěřícím
-  soubor zjevení (súr) à posvátná kniha Korán; sunna (řeči a činy Mohameda)
-  islám se stal jednotícím prvkem Arabů, ideologie ospravedlňující následnou expanzi
 
Počátky jednotného státu
-  opozice proti Mohamedovi

- r. 622 odchod Mohameda z Mekky = hidžra (vystěhování) - počátek muslimského letopočtu

- návrat do Mekky s armádou – sjednocení teokratického (spojení politiky a náboženství) arabského státuchalífát
 
nástupci Mohameda – chalífové
expanze – úspěch: fanatická víra, bojová morálka, dobrá organizace
- Abú Bakr – části Persie, Byzance
- Omar – Egypt, Sýrie, Palestina
- Osman – Írán, Arménie, Gruzie
 
pak spory o následnictví à dva proudy (dodnes)
- šíité – funkce chalífy by měla být dědičná, pouze přímý potomek Mohameda
- sunnité - chalífa volen
 
vítězství – dynastie Umajjovců (7-8.st) - titul chalífa časem stejně dědičný
-  vrchol expanze – Kypr, s Afrika, Pyrenejský poloostrovà jižní část Francie: zastaveni Karlem Martelem r.732 bitva u Poitiers
-  nové centrum říše - Damašek
 
nová dynastie Abbásovců
-  nové hlavní město- Bagdád „město míru“
-  správní reforma - říše rozdělena do provincií – v čele s emírem
-  velká moc chalífova zástupce – vezíra
 
feudalizace - udělování půdy do dočasného nebo trvalého vlastnictví (iktá – obdoba léna), ale nikdy nevznikla dědičná léna jako v Evropě
 
Rozpad říše od 10.století
-  rozpad na samostatné státy – emiráty, chalífáty
 
- Cordobský chalífát – Španělsko
- Maghrib – s Afrika
- Egypt – osamostatnění
- východ – dynastie Sasanovců
 
11. století – vpád seldžuckých Turků, přijali islám
ve 14. století nositeli islámu osmanští Turci – Arábie připojena k osmanské říši
 
Kultura
-  na velmi vysoké úrovni, návaznost na staré kultury: helénistická, Egypt, Sýrie
-  vysoká kultura životního stylu
-  centra vzdělanosti - Damašek, Káhira, Bagdád a Cordóba
-  arabština - jazykem vzdělanců na Středním Východě
 
-  rozvoj geografie – mapy z obchodních cest
přírodní vědy – hlubší znalosti než v křesťanské Evropě (neomezeno teologií)
-  svobodné poznávání přírody a člověka (× křesťanství – až v renesanci)
-  poznatky z astronomie, fyziky, chemie, lékařství, biologie
matematika – arabské číslice (z indických, převzaty Evropou)
filosofie - ovlivněna Platónem a Aristotelem, např. Abu Alí ibn Síná (Avicenna), Ibn Rušd (Averroes)
literatura – Korán, Tisíc a jedna noc
architektura – byzantské a helénistické prvky; mešity (islámské svatyně), minarety (věže při mešitách)
výtvarné umění – rostlinné ornamenty (arabesky); afigurálnost (islámský zákaz zobrazování živých tvorů)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012