Úvod do studia dějepisu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 467 slov
Počet zobrazení: 4 465
Tlačení: 463
Uložení: 499
Praktické!
(pomocné vědy historické, teorie stvoření člověka)
 
historie = souhrn dějů, které se staly v určitém sledu; vývoj lidské společnosti
historická věda (dějepis) = společenská věda
-  seznamuje s historií lidstva
-  dějiny mají svůj vnitřní řád, vnitřní logiku
-  vývoj způsobu života lidí, proměny mezilidských vztahů, vývoj kultury, lidského poznání, vědy, filosofie…
-  odhaluje souvislosti společenské, sociální, ekonomické, politické, kulturní
historiografie = dějepisectví – všeobecný popis dějin
 
členění historie:
- geograficky - univerzální (světové), regionální (národní, měst)
- věcně - dějiny umění, hudby,…
- časově - pravěk, starověk,středověk,novověk

historické metody zkoumání:
-  heuristika – shromažďování historických pramenů a literatury
-  kritika pramenů
-  interpretace – analýza
-  syntéza - shrnutí
 
historické prameny
-  zdroje informací o minulosti
-  každá epocha zanechala charakteristické druhy pramenů (pravěk-hmotné, moderní doba-audiovizuální)
 
- hmotné - kosterní pozůstatky, produkty lidské činnosti (nástroje, zbraně, umělecké předměty)
- obrazové - mapy, atlasy, kresby, fotografie
- tradiční - vyprávěné (mýty, písně, pověsti)
- písemné
-  úřední (matriky, smlouvy, zákoníky, záznamy o daních)
-  soukromé (deníky, dopisy)
-  kroniky (není zapsán každý rok), anály (psány v klášterech, zaznamenán každý rok)
-  noviny, letáky
zvukové, audiovizuální – filmy, CD, magnetofonové záznamy

význam studia minulosti
-  poznání vývoje společnosti
-  poučení pro přítomnost, porozumění současnosti – „vyvarování se chyb“
-  pohled na svět v souvislostech, odhalování příčin změn
-  historické vědomí má vliv na citové pouto k vlasti, národu
 
pomocné vědy historické
-  soubor vědních disciplín, které pomáhají historikovi v jeho historickokritické práci
 
- paleografie - vývoj a druhy písma
- diplomatika - úřední písemnosti, listiny
- chronologie - způsoby měření času
- heraldika - erby, znaky (glazonování-popis erbů)
- numismatika - peníze, mince, ražba
- sfragistika (=sigilistika) - pečetě
- genealogie - rodokmeny
- demografie – záznamy o obyvatelstvu
- epigrafika – nápisy (na hrobech, zvonech, stavbách)
- statistika - změny ve společnosti, vše co souvisí s obyvatelstvem,místy,číselné záznamy
- metrologie - měření míry a váhy
- filigranologie - průsvitky v papíru (výrobní značky papíru à stáří)
- faleristika - řády a vyznamenání
- kodikologie - knihovny (klášterní - skriptoria), knihy, písmo, druhy psacích potřeb
- kampanologie – zvony a jejich výzdoba
- vexikologie - prapory
 
Teorie stvoření člověka a světa
 
Teorie stvoření - většina mytologií přisuzuje prvotní stvoření jedinému bohu – tvůrci.
-  v monoteistických náboženstvích je jedině Bůh zodpovědný za celý vesmír, který stvořil podle své vůle
-  (křesťanství, židé, islám)
-  Bible – Genesis, svět stvořen před 6000 lety, Bůh – stvořen za 6 dní, první lidé Adam a Eva- vyhnání z ráje = symbol údělu člověka na zemi
 
-  v polyteistických náboženstvích Bůh stvořil jen to hlavní – Zemi, nebeskou klenbu, lidi, zvířata – poté jiní bohové vylepšovali jeho práci – rostliny, řídili střídání ročních období, atd.
-  na počátku často Chaos, prapůvodní oceán
-  člověk stvořen z hlíny, písku, dřeva – za rozdíly mezi lidmi může lenivost bohů
-  starověké mýty – Řecko, Řím; Skandinávie, Egypt
 
Teorie vývojová
-  anglický badatel Charles Darwin navázal na systém živočišných druhů švédského přírodovědce Carla Linného; napsal O vzniku druhů přírodním výběrem a O původu člověka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Historiografia umenia #mýtus o stvorení človeka


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012