Poměry za vlády Jagellonců

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 577 slov
Počet zobrazení: 3 472
Tlačení: 376
Uložení: 434
vláda Jiřího z Poděbrad
-  boj o zachování husitského odkazu, kališníci x katolíkům (na jejich straně uherský král Matyáš Korvín, touha ovládnout středoevropský prostor) - střídavé úspěchy - dvojvládí (Matyáš se nechal prohlásit českým panovníkem –uznáno na Moravě, Slezsku, Lužici)
-  Jiřímu tak zůstává pouze faktická moc v kališnických oblastech
-  před svou smrtí (1471) uzavřel dohodu s polským králem Kazimírem – nabídl trůn jeho synovi Vladislavovi
 
Vladislav II. Jagellonský
-  slabý a nerozhodný krále (Král Bene – král Dobře)
-  nadále trvá dvojvládí s Matyášem Korvínem (stále uznáván katolíky) - vleklé boje ukončeny olomouckými dohodami – vláda rozdělena (Matyáš si nechává Moravu, Lužici, Slezsko)
-  pokud by Vladislav zemřel dříve, připadne vše Matyášovi, pokud zemře dřív Matyáš – povinnost zaplatit jeho nástupcům 400000 zlatých
-  Matyáš umírá bez legitimních mužských potomků - Vladislav se ujal vlády na celém území Koruny české, navíc získal uherský trůn (spojení česko-uherské zůstalo až do r.1918)
 
-  podpora katolické církve (chtěl svou zem zbavit nálepky kacířská) - napětí mezi kališníky a katolíky
-  1485 českými katolickými stavy uznána v Kutné Hoře kompaktáta – uzavření náboženského smíru – české země oblastí náboženské snášenlivosti - ukončení období politicko-náboženských zápasů
 
během 15. a 16. století se zformovali a vyhranily jednotlivé stavy
-  panský stav (vyšší šlechta), rytířský stav (nižší šlechta), městský stav – dělili se o politickou moc
-  duchovenstvo nemělo zastoupení v zemském sněmu
 
správa země
-  zemský sněm – nutnost vzájemné dohody, práva: tvorba zákonů, povolování daní, vojenských tažení
-  zemský soud
-  nejvyšší zemští úředníci: nejvyšší kancléř (zástupce panovníka), nejvyšší kancléř, podkomoří
-  na Moravě – z titulu markrabě moravský
 
soupeření šlechty a měst
-  příčiny rozporů – přesvědčení vyšší šlechty, že má na vedení státu větší nárok; neutěšené hospodářské poměry po dlouhodobých válkách (snížení poddaných vlivem hladomorů atd., šlechta začíná hospodářsky podnikat, čímž narušuje výsadní postavení měst – šlo hlavně o pivovarnictví)
-  - kompromis 1517 – Svatováclavská smlouva – (města se vzdala některých středověkých privilegií, za to jim byla definitivně přiznána účast na zemském sněmu)
 
zahraniční politika – zápas Jagellonců s Habsburky o převahu v Evropě
 
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
-  další pokles panovnické autority v Čechách
-  vzrůst moci stavů a vlivných šlechtických skupin, vzájemné boje
 
rozvoj hornictví
-  v 16.století úpadek dolů v Kutné hoře
-  těžba stříbra v Jáchymově
-  ražba nové mince – tolary
 
hosp. podnikání šlechty (rybníkářství, výnosné pivovarnictví, vinařství, zakládání hutí, cihelen, skláren, pil)
ve městech - cechovní výroba, dva úspěšné obory (plátenictví, soukenictví)
zhoršování útisků poddaných - nepokoje a vzpoury (povstání havířů v Kutné hoře (1496))
 
1526 – vpád Turků do Uher (Süleyman) - bitva u Moháče - vítězství Turků, král při útěku zahynul - vymření Jagellonců po meči
 
českým králem zvolen Ferdinand I.Habsburský (manžel Anny –sestry Ludvíka)
-  brzy také získal uherskou korunu
- vznik soustátí – habsburská monarchie
 
Kultura 15. a 16. století
-  husitské bouře přerušily vývoj umění (zničeno mnoho katolických památek)
-  za vlády Jagellonců došlo k rozkvětu pozdně gotického umění – tzv.vladislavská gotika
-  přicházejí i první podněty renesančního slohu
-  stavitel Matěj Rejsek - Prašná brána v Praze, dostavba sv.Barbory v Kutné Hoře
-  Benedikt Ried - Vladislavský sál už s obdélníkovými renesančními okny
-  z malířů – Mistr litoměřického oltáře
-  bohatá Kutná Hora – umělecké soupeření s Prahou – nejbohatší cech mincířů a pregéřů si nechává vymalovat kapli v chrámu sv.Barbory, umělecky nejcennější výzdoba ve Smíškovské kapli
-  latinští humanisté: Jan z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský
-  čeští humanisté: Viktor Kornel z Všehrd, Hynek z Poděbrad, cestopisy
-  kronika – Václav Hájek z Libočan – Kronika česká
-  Jan Blahoslav (biskup Jednoty bratrské) – Bible Kralická
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Benedikt ried


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014