Dejepis 5. ročník - otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 802 slov
Počet zobrazení: 37 605
Tlačení: 1 126
Uložení: 894

Dejepis 5. ročník – otázky a odpovede

1/ Koho pokladáme /prezývajú/ za otca dejepisu ? = Herodotos /grécky učenec/, ktorý žil pred 2000 rokmi.

2/ Prečo sa učíme dejepis ?
Aby sme sa dozvedeli, aké mali úspechy naši predkovia, ale aj sa nedopúšťali chýb našich predkov a neobjavovali objavené.
História (dejepis) je učiteľkou života.

3/ Čo skúma dejepis ? (čo je predmetom skúmania, čím sa zaoberá)
Dejepis skúma minulosť. Opisuje udalosti, ktoré sa už stali v dejinách národov, krajín ,vo svete.

4/ Kto to bola Kleidó ? = Kleidó bola grécka bohyňa - múza dejepisu a ochrankyňa historikov .

5/ Čo je to archeológia ? = Archeológia je veda, ktorá skúma históriu prostredníctvom hmotných prameňov vykopaných spod zeme.

6/ Čo sú to hmotné pramene (hmotná kultúra) ?
To sú rôzne predmety - šperky , šaty, zbrane, pracovné nástroje a náradie, nádoby, príbory, vykopané základy rôznych stavieb.
Hmotné sa volajú preto, lebo ich môžeme vidieť aj ohmatať /chytať/.

7/ Čo je to múzeum ?
Je to budova, v ktorej sa vystavujú predmety hmotnej kultúry našich predkov čiže hmotné pramene.
Múzeum skladá z dvoch častí – z výstavnej časti a skladu /depozitár/.
a) Čo je to depozitár ?
Je sklad historicky cenných predmetov, do ktorého návštevníci múzea nemajú prístup.
b) Čo je to exponát ?
Je to vystavovaný predmet alebo vec.
c) Aké múzea poznáme ?
Archeologické, historické, prírodovedné, technické, umelecké a skanzeny.
Múzeum voskových figurín.
d) Čo je to skanzen ?
Je to múzeum v prírode, kde sa nachádzajú pamiatky ľudovej kultúry.

8/ Čo je to duchovná kultúra (duchovné pramene) ?
To sú rôzne obrazy, fotky, pohľadnice, písomnosti, knihy, filmy, zvukové nahrávky , ktoré môžeme vidieť alebo aj počuť , ale ich
nemôžeme ohmatať .

9/ Kde sa môžeme stretnúť /nájsť, hľadať/ z duchovnou kultúrou ? = V galériách alebo v archívoch.

10/ Čo sú to galérie ? = Obrazárne. Miestnosti, v ktorých sa vystavajú obrazy.

11/ Čo je to archív? = Je to budova, v ktorej sú uložené archívne materiály /listiny, spisy, písomné pamiatky/.

12/ Čo sú to pyramídy? = Obrovské hrobky vládcov krajín. Najznámejšie sú pyramídy v Egypte.

13/ Čo sa môžeme dozvedieť z pomníkov ?
Kto sa kedy narodil a kedy zomrel, niekedy aj čím bol /zamestnanie/, životné krédo /odkaz, v ktorom videl svoj zmysel života/.

14/ Vymenuj sviatočné dni !
6. december – Mikuláš /okolo roku 270 sa v dnešnom južnom Turecku narodil biskup Mikuláš, ktorý šíril milosrdenstvo, lásku a
dožadoval sa starostlivosti o chudobných a chorých.
1. január – oslavujeme nový rok, ale aj vznik nášho štátu.
Fašiangové sviatky – začínajú 6. januára, na Troch kráľov, a trvajú do Popolcovej stredy /slávnosť na počesť mŕtvych/.
Vianoce – 24. december oslavujeme Štedrý deň, kedy podľa kresťanov narodil Ježiš Kristus. Tento sviatok zaviedla cirkev do
svojho kalendára už v 4. storočí.
25. decembra – 1. sviatok vianočný
26. decembra - 2. sviatok vianočný
1. máj = sviatok práce
8. máj = Deň oslobodenia od fašizmu
5. júl = Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
29. august = Slovenské národné povstanie
6. október = Deň obetí Dukly
17. november = Deň boja študentov za slobodu a demokraciu
28. október = Výročie vyhlásenia samostatného štátu Slovákov a Čechov /1918/

15/ Čo sú to priadky ? = spoločné pradenie spojené so zábavou, pri ktorom sa spriadal kúdeľ do vlákien. Z nej sa potom tkala látka.

16/ Na aké časové úseky rozdelili ľudia čas ?
Na roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty a sekundy. Desaťročia, storočia, tisícročia.

17/ Čo je to kalendár ? = Kalendár je súpis dní, týždňov a mesiacov jedného roka .

18/ Na základe čoho si ľudia začali uvedomovať čas ?
Uvedomovali si to na základe kolobehu prírody, striedania dňa a noci, zimy a leta.

19/ Ktoré najznámejšie kalendáre poznáš ?
Juliánsky kalendár starých Rimanov .
Gregoriánsky kalendár mnoho krajín používa aj dnes.

20/ Na aké časové obdobia rozdeľujeme našu históriu ?
Na udalosti pred naším letopočtom a udalosti nášho letopočtu. Alebo pred narodením Krista a po narodení Krista.
Ďalej na pravek, starovek, stredovek, a novovek.
Hranicu medzi pravekom a starovekom tvorí vynález písma.
Hranicu medzi starovekom a stredovekom tvorí zánik Západorímskej ríše roku 476 nl.
Hranicu medzi stredovekom a novovekom tvorí objavenie Ameriky roku 1492.

21/ Čo je to matrika ? = Matrika je kniha, do ktorej zapisuje, kedy sa človek narodí, sobáši sa, kedy zomrie.

22/ Čo je to kolonizácia ? = Osídľovanie voľného /prázdneho/ územia, zakladanie osád.

23/ V ktorých storočiach bolo tzv. „veľké sťahovanie národov“? = 3. až 7. storočí v Európe ?

24/ Čo je to kartografia ? = Vedecký odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou máp, ich obsahom, použitím, vývojom.

25/ Aký je rozdiel medzi mapou a glóbusom ?
Mapa je dvojrozmerná , plošná – nákres zemského povrchu.
Glóbus je trojrozmerný, guľa ľubovoľného polomeru, na ktorej je zobrazený zemský povrch.

26/ Čím sa odlišuje dedina od miest ?
V dedinách prevláda poľnohospodárstvo.
V mestách remeselnícka výroba /v súčasnosti priemysel – závody, podniky, továrne/, obchod.

27/ Aký je rozdiel medzi dvojpoľným, trojpoľným a striedavým hospodárením ?
Dvojpoľné hospodárenie – pole sa delilo na dve časti – obrábanú a úhor /neobrábanú, aby si pôda oddýchla a načerpala živiny/
Trojpoľné hospodárenie – pole sa rozdelilo na tri časti = oziminy, jariny , úhor .
Striedavé hospodárenie – striedali sa oziminy s jarinami / úhor zanikol, lebo sa začalo hnojiť/.

28/ Kto a kedy objavil žiarovku ? = EDISON v 19. storočí / v roku 1879/

29/ Čo to znamená solárny ? = slnečný ., Čo je to buchar? = tlakovzdušné kladivo

30/ Kto a kedy zdokonalil parný stroj ? = James Watt /džejms uot/ koncom 18. storočia .

31/ V ktorom roku a kde zhodili americké lietadlá prvé jadrové /atómové/ bomby ?
1945 – na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki .

32/ Čo je to CECH ? = je organizácia remeselníkov jedného remesla.

33/ Čo je to špecializácia ?
Keď sa napr. remeselník zamerá na len na určitú úzku oblasť = kováč len na výrobu nožov.

34/ Kedy a kde sa objavili prvé peniaze – mince ? = Pred 2700 rokmi v Lýdii (dnešné Turecko).

35/ Kedy a kde sa objavili prvé papierové peniaze ? = V 11. storočí v Číne.

36/ Čo je to výmenný obchod ?
Keď neboli ešte peniaze tak si ľudia navzájom vymieňali veci. Napríklad vrece obilia za jednu sekeru.

37/ Vymenuj jednotlivé druhy dopravy ? = cestná , vodná, vzdušná

38/ Kto a kedy objavil KOLESO ? = Sumeri pred 6000 rokmi v Mezopotámii.

39/ Kto staval prvé kamenné cesty ? = starí Rimania

40/ Kedy a kde sa uskutočnil prvý let lietadlom ? - USA 1903

41/ Kedy a kde vypustili prvú umelú družicu do vesmíru ? = V bývalom Sovietskom zväze / Rusi / - 1957

42/ Ako sa volal prvý kozmonaut, ktorý letel do kozmu a kedy ? = Rus – Jurij Gagarin – 1961

43/ Ako sa volal prvý pozemšťan, ktorý sa poprechádzal po Mesiaci a kedy to bolo ? = Americký kozmonaut Neil Armstrong 1969 .

44/ Čo je to rasa ?
Obrovská skupina ľudí rovnakej farby pleti / čierna, biela, žltá, červená /

45/ Čo je to národ ?
Národ je veľká skupina ľudí hovoriacich jedným jazykom žijúcich vo vlastnom štáte / Slovák na Slovensku, Angličan
v Anglicku/ .

45/ Čo je to národnosť ?
Väčšia skupina ľudí hovoriaca jedným jazykom žijúca, ktorá nežije vo vlastnom štáte, ale v cudzom. Napríklad národnostná
menšina Maďarov, Čechov, Poliakov, Nemcov žijúcich na Slovensku.

46/ Čo je to etnická skupina ?
Väčšia alebo menšia skupina ľudí hovoriaca jedným jazykom , ktorá nemá vlastný štát žije spolu s nejakým národom.
Napríklad – Rusíni, Rómovia na Slovensku .

47/ Kedy sa v Európe začali formovať národné štáty ?
Koncom 18. storočia a v priebehu 19. storočia .

48/ V Ktorom roku Slováci predložili uhorskej /maďarskej / vláde tzv. Žiadosti slovenského národa ? = 1848
49/ Čo je to deklarácia ? = slávnostné verejné vyhlásenie niečoho významného

50/ Kto sú to mulati ? = miešanci bielej a čiernej pleti

51/ Kto sú mestici ? = miešanci bielej a červenej pleti

52/ Kto sú to zambovia ? = miešanci čiernej a červenej pleti

53/ Čo je to rasizmus ? = je to nenávisť medzi rasami – bieli nenávidia čiernych apod.

54/ Čo je to nacionalizmus ? = Keď národ nenávidí národnostné menšiny žijúce v jeho štáte.

55/ Čo je to pergamen ? = je to vypracovaná žltkastá priesvitná koža zo zvieraťa /oslia, barania, teľacia/ , na ktorú sa písalo

56/ Čo je to papyrus ? = papier vyrobený z trstín

57/ Kto vynašiel prvé písmo a ako sa volalo ? = Sumeri z Mezopotámie a písmo sa volalo klinové.

58/ Ako sa volalo písmo Egypťanov ? = hieroglifické – obrázkové

59/ Ako s volalo písmo Vikingov ? = runové

60/ Ako sa volá písmo Rimanov ? = latinka

61/ Ktorý národ mal hláskové písmo z 22 znakmi ? = Feničania

62/ Ako sa volalo písmo solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkej Morave ? = hlaholika a neskôr cyrilika

63/ Vymenuj svetové náboženstvá ? = budhizmus , judaizmus , islam , hinduizmus , kresťanstvo

64/ Čo je to biblia , korán , tóra , talmud ?
biblia – je posvätná kniha kresťanov
korán – je posvätná kniha islamov
tóra a talmud – sú posvätné knihy židov

65/ Kto je to prorok ? = prorok je ohlasovateľ a vykladateľ božieho zjavenia

66/ Čo je to front ? = front je územie, na ktorom sa bojuje

67/ Čo je to mozaika ? = obraz zložený z drobných rôznofarebných kamienkov

68/ Čo sú to masmédiá ?
Masmédiá šíria informácie a správy pre množstvo ľudí . Sú to noviny, knihy, rozhlas, televízia, video, kino či internet.

69/ Ktoré najstaršie masmedické dorozumievacie prostriedky poznáš? = znamenia ohňom, dymom a bubnami

70/ Kto vynašiel kníhtlač a vytlačil prvú knihu. = Johan Gutenberg
z Štrasburgu v období stredoveku v 15. storočí .

71/ Kedy a kde začali vychádzať prvé noviny ? = V 17. storočí v Anglicku.

72/ Kedy a kde sa začalo s prvým rozhlasovým vysielaním ? = V roku 1920 v USA .

73/ V ktorom roku začalo rozhlasové vysielanie na Slovenku ? = 1926

74/ V ktorom roku začalo masové televízne vysielanie vo svete ? = V 50. rokoch 20. storočia .

75/ V ktorom roku začala vysielať televízia na Slovenku . = 1956

76/ Kedy a kto premietol prvý pohyblivý film ? = Bratia Lumierovci v Paríži koncom 19. storočia

77/ Ako sa volá prvá literárna pamiatka ? = Sumerský príbeh o kráľovi Gilgamešovi

78/ Čo je to sfinga ? = staroegyptská obrovská kamenná socha sediaceho leva s mužskou hlavou

79/ Kto je to šaman ? = mediciman , čarodejník , pohanský kňaz

80/ Čo je to stéla ? = zdobený náhrobný kmeň

81/ Vymenuj architektonické /stavebné/ štýly !
egyptská architektúra – pyramídy ., grécka architektúra – stĺpy, oblúky, klenby a kupoly románska architektúra v ranom feudalizme v 5.-11. storočia gotická architektúra v rozvitom feudalizme v 12. – 15. storočie renesančná architektúra v 15.-16. storočie , baroková architektúra v 17. až 18. storočie klasicistická architektúra v 19. storočí

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038