Dejepis 5. ročník - otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča tinuska55 (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 780 slov
Počet zobrazení: 30 181
Tlačení: 947
Uložení: 771
DEJEPIS – 5. ročník
1/ Koho pokladáme /prezývajú/ za otca dejepisu ?  = Herodotos /grécky učenec/, ktorý žil pred 2000 rokmi.
2/ Prečo sa učíme dejepis ?
Aby sme sa dozvedeli, aké mali úspechy naši predkovia, ale aj sa nedopúšťali chýb našich predkov a  neobjavovali objavené.
História  (dejepis)  je učiteľkou života.
3/ Čo skúma dejepis ? (čo je predmetom skúmania, čím sa zaoberá)
Dejepis skúma minulosť. Opisuje udalosti, ktoré sa už stali v dejinách národov, krajín ,vo svete.
4/ Kto to bola Kleidó ? =  Kleidó bola grécka bohyňa - múza dejepisu a ochrankyňa historikov .
5/ Čo je to archeológia ? =  Archeológia je veda, ktorá skúma históriu prostredníctvom hmotných prameňov vykopaných spod zeme.

6/ Čo sú to hmotné pramene (hmotná kultúra) ?
  To sú rôzne predmety - šperky , šaty, zbrane, pracovné nástroje a náradie, nádoby, príbory, vykopané základy rôznych stavieb.
  Hmotné sa volajú preto, lebo ich môžeme vidieť aj ohmatať /chytať/.
7/ Čo je to múzeum ?
  Je to budova, v ktorej sa vystavujú predmety hmotnej kultúry našich predkov čiže hmotné pramene.
  Múzeum skladá z dvoch častí – z výstavnej časti  a  skladu /depozitár/.
a) Čo je to depozitár ?
Je sklad historicky cenných predmetov, do ktorého návštevníci múzea nemajú prístup.
b) Čo je to exponát ?
Je to vystavovaný predmet alebo vec.
c) Aké múzea poznáme ?
Archeologické, historické, prírodovedné, technické, umelecké a skanzeny.
Múzeum voskových figurín.
d) Čo je to skanzen ?
Je to múzeum v prírode, kde sa nachádzajú pamiatky ľudovej kultúry.
8/  Čo je to duchovná kultúra (duchovné pramene) ?
  To sú rôzne obrazy, fotky, pohľadnice, písomnosti, knihy, filmy, zvukové nahrávky , ktoré môžeme vidieť alebo aj  počuť , ale ich
  nemôžeme ohmatať .
9/  Kde sa môžeme stretnúť /nájsť, hľadať/ z duchovnou kultúrou ? = V galériách alebo v archívoch.
10/ Čo sú to galérie ? = Obrazárne. Miestnosti, v ktorých sa vystavajú obrazy.

11/ Čo je to archív? = Je to budova, v ktorej sú uložené archívne materiály /listiny, spisy, písomné pamiatky/.
12/ Čo sú to pyramídy? = Obrovské hrobky vládcov krajín. Najznámejšie sú pyramídy v Egypte.
13/ Čo sa môžeme dozvedieť z pomníkov ? 
Kto sa kedy narodil a kedy zomrel, niekedy aj čím bol /zamestnanie/, životné krédo /odkaz, v ktorom videl svoj zmysel života/.
14/ Vymenuj sviatočné dni !
6. december – Mikuláš  /okolo roku 270 sa v dnešnom južnom Turecku narodil biskup Mikuláš, ktorý šíril milosrdenstvo, lásku a
dožadoval sa starostlivosti o chudobných a chorých. 
1. január – oslavujeme nový rok, ale aj vznik nášho štátu.
Fašiangové sviatky – začínajú 6. januára, na Troch kráľov, a trvajú do Popolcovej stredy /slávnosť na počesť mŕtvych/.
Vianoce – 24. december oslavujeme Štedrý deň, kedy podľa kresťanov narodil Ježiš Kristus. Tento sviatok zaviedla cirkev do 
   svojho kalendára už v 4. storočí. 
25. decembra – 1. sviatok vianočný
26. decembra - 2. sviatok vianočný
1. máj = sviatok práce
8. máj = Deň oslobodenia od fašizmu
5. júl = Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
29. august = Slovenské národné povstanie 
6. október = Deň obetí Dukly
17. november = Deň boja študentov za slobodu a demokraciu
28. október = Výročie vyhlásenia samostatného štátu Slovákov  a Čechov /1918/
15/  Čo sú to priadky ? =  spoločné pradenie spojené so zábavou, pri ktorom sa spriadal  kúdeľ do vlákien. Z nej sa potom tkala látka.
16/ Na aké časové úseky rozdelili ľudia čas ?
Na roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty a sekundy.  Desaťročia, storočia, tisícročia.
17/ Čo je to kalendár ? = Kalendár je súpis dní, týždňov a mesiacov jedného roka .
18/ Na základe čoho si ľudia začali uvedomovať čas ?
Uvedomovali si to na základe kolobehu prírody, striedania dňa a noci, zimy a leta.
19/ Ktoré najznámejšie kalendáre poznáš ?
Juliánsky kalendár starých Rimanov .
Gregoriánsky kalendár mnoho krajín používa aj dnes.

20/ Na aké časové obdobia rozdeľujeme našu históriu ?
Na udalosti pred naším letopočtom a udalosti nášho letopočtu. Alebo pred narodením Krista a po narodení Krista.
Ďalej na pravek, starovek, stredovek, a novovek.
Hranicu medzi pravekom a starovekom tvorí vynález písma.
Hranicu medzi starovekom a stredovekom tvorí zánik Západorímskej ríše roku 476 nl.
   Hranicu medzi stredovekom a novovekom tvorí objavenie Ameriky roku 1492.
21/ Čo je to matrika ? = Matrika je kniha, do ktorej zapisuje, kedy sa človek narodí, sobáši sa, kedy zomrie.
22/ Čo je to kolonizácia ? = Osídľovanie voľného /prázdneho/ územia, zakladanie osád.
23/ V ktorých storočiach bolo tzv. „veľké sťahovanie národov“?  = 3. až 7. storočí v Európe ?
24/ Čo je to kartografia ? = Vedecký odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou máp, ich obsahom, použitím, vývojom.
25/ Aký je rozdiel medzi  mapou a glóbusom ?
Mapa je dvojrozmerná , plošná – nákres zemského povrchu.
Glóbus je trojrozmerný, guľa ľubovoľného polomeru, na ktorej je zobrazený zemský povrch.
26/ Čím sa odlišuje dedina od miest ?
  V dedinách prevláda poľnohospodárstvo.
 V mestách remeselnícka výroba /v súčasnosti priemysel – závody, podniky, továrne/, obchod.
27/  Aký je rozdiel medzi dvojpoľným, trojpoľným a striedavým hospodárením ?
  Dvojpoľné hospodárenie – pole sa delilo  na dve časti – obrábanú  a  úhor /neobrábanú, aby si pôda oddýchla a načerpala živiny/
  Trojpoľné hospodárenie – pole sa rozdelilo na tri časti =  oziminy, jariny , úhor .
  Striedavé hospodárenie – striedali sa oziminy s jarinami / úhor zanikol, lebo sa začalo hnojiť/.
28/ Kto a kedy objavil  žiarovku ? =  EDISON  v 19. storočí  / v roku 1879/
29/ Čo to znamená solárny ? =  slnečný .,  Čo je to buchar? =  tlakovzdušné  kladivo

30/ Kto a kedy zdokonalil parný stroj  ? =  James Watt /džejms uot/ koncom 18. storočia .
31/ V ktorom roku a kde zhodili americké lietadlá prvé jadrové /atómové/ bomby ?
  1945 – na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki .
32/ Čo je to CECH ? = je organizácia remeselníkov jedného remesla.
33/ Čo je to špecializácia ?
  Keď sa napr. remeselník zamerá na  len na určitú úzku oblasť =  kováč len na výrobu nožov.
34/ Kedy a kde sa objavili prvé peniaze – mince ? = Pred 2700 rokmi v Lýdii  (dnešné Turecko).
35/ Kedy a kde sa objavili prvé papierové peniaze ? = V 11. storočí  v  Číne.
36/  Čo je to výmenný obchod ?
Keď  neboli ešte peniaze tak si ľudia navzájom vymieňali veci.  Napríklad vrece obilia za jednu sekeru.
37/ Vymenuj jednotlivé druhy dopravy ? = cestná , vodná, vzdušná
38/ Kto a kedy objavil KOLESO ? =  Sumeri pred 6000 rokmi v Mezopotámii.
39/ Kto staval prvé kamenné cesty ? = starí  Rimania 
40/ Kedy a kde sa uskutočnil prvý let lietadlom ?  -   USA  1903

41/ Kedy a kde vypustili prvú umelú družicu do vesmíru ? = V bývalom  Sovietskom zväze / Rusi / - 1957
42/ Ako sa volal prvý kozmonaut, ktorý letel do kozmu a kedy ? =  Rus – Jurij  Gagarin – 1961
43/ Ako sa volal prvý pozemšťan, ktorý sa poprechádzal po Mesiaci a kedy to bolo ? = Americký kozmonaut Neil Armstrong 1969 .
44/ Čo je to rasa ?
  Obrovská skupina ľudí rovnakej farby pleti  / čierna, biela, žltá, červená /
45/ Čo je to národ ?
  Národ je veľká skupina ľudí hovoriacich jedným jazykom žijúcich vo vlastnom štáte / Slovák na Slovensku, Angličan
  v Anglicku/ .
45/ Čo je to národnosť ?
 Väčšia skupina ľudí hovoriaca jedným jazykom žijúca, ktorá nežije vo vlastnom štáte, ale v cudzom. Napríklad národnostná
  menšina Maďarov, Čechov, Poliakov, Nemcov žijúcich na Slovensku.
46/ Čo je to etnická skupina ?
Väčšia alebo menšia skupina ľudí hovoriaca jedným jazykom , ktorá nemá vlastný štát  žije spolu s nejakým národom.
Napríklad – Rusíni, Rómovia  na  Slovensku .
47/ Kedy sa v Európe začali formovať národné štáty ?
Koncom 18. storočia a v priebehu 19. storočia .
48/ V Ktorom roku Slováci predložili uhorskej /maďarskej / vláde  tzv. Žiadosti slovenského národa ? = 1848
49/ Čo je to deklarácia ? = slávnostné verejné vyhlásenie niečoho významného
50/ Kto sú to  mulati ? = miešanci bielej a čiernej pleti

51/ Kto sú mestici ? = miešanci bielej a červenej pleti
52/ Kto sú to zambovia ? =  miešanci čiernej a  červenej pleti
53/ Čo je to rasizmus ? =  je to nenávisť medzi rasami – bieli nenávidia čiernych apod.
54/ Čo je to nacionalizmus ? = Keď národ nenávidí národnostné menšiny žijúce v jeho štáte.
55/ Čo je to pergamen ? = je to vypracovaná žltkastá priesvitná koža zo zvieraťa /oslia, barania, teľacia/  , na ktorú sa písalo
56/  Čo je to papyrus ? =  papier vyrobený z trstín
57/ Kto vynašiel prvé písmo a ako sa volalo ? =  Sumeri z Mezopotámie a písmo sa volalo klinové.
58/ Ako sa volalo písmo Egypťanov ? =  hieroglifické – obrázkové
59/ Ako s volalo písmo Vikingov ? = runové
60/ Ako sa volá písmo Rimanov ? = latinka

61/  Ktorý národ mal hláskové písmo z  22  znakmi ? =  Feničania
62/ Ako sa volalo písmo solúnskych bratov Cyrila a Metoda  na Veľkej Morave ? = hlaholika  a neskôr  cyrilika
63/ Vymenuj svetové náboženstvá  ? = budhizmus , judaizmus , islam , hinduizmus , kresťanstvo
64/  Čo je to biblia , korán , tóra , talmud ?
biblia – je posvätná kniha kresťanov
korán – je posvätná kniha islamov
  tóra a talmud – sú posvätné knihy židov
65/ Kto je to prorok ? =  prorok je ohlasovateľ a vykladateľ  božieho zjavenia
66/ Čo je to front ? = front je územie, na ktorom sa bojuje
67/ Čo je to mozaika ? =  obraz zložený z drobných rôznofarebných kamienkov
68/ Čo sú to masmédiá  ?
  Masmédiá šíria informácie a správy pre množstvo ľudí . Sú to noviny, knihy, rozhlas, televízia, video, kino či internet.
69/ Ktoré najstaršie masmedické  dorozumievacie prostriedky poznáš? = znamenia ohňom, dymom a bubnami
70/ Kto vynašiel kníhtlač a vytlačil prvú knihu. = Johan Gutenberg
z Štrasburgu v období stredoveku v 15. storočí .

71/ Kedy a kde začali vychádzať prvé noviny ? = V 17. storočí v Anglicku.
72/ Kedy a kde sa začalo s prvým rozhlasovým vysielaním ? = V roku 1920 v USA .
73/ V ktorom roku začalo rozhlasové vysielanie na Slovenku ? = 1926
74/ V ktorom roku začalo masové televízne vysielanie vo svete ? = V 50. rokoch  20. storočia .
75/ V ktorom roku začala vysielať televízia na Slovenku . =  1956
76/ Kedy a kto premietol prvý pohyblivý film ?  = Bratia Lumierovci  v Paríži koncom 19. storočia
77/ Ako sa volá prvá literárna pamiatka ?  = Sumerský príbeh o kráľovi Gilgamešovi
78/ Čo je to sfinga ? =  staroegyptská obrovská  kamenná socha sediaceho leva s mužskou hlavou
79/ Kto je to šaman ?  = mediciman , čarodejník , pohanský kňaz
80/ Čo je to stéla ?  = zdobený náhrobný kmeň

81/ Vymenuj architektonické /stavebné/ štýly !
  egyptská architektúra – pyramídy  .,  grécka architektúra – stĺpy, oblúky, klenby a kupoly románska architektúra v ranom feudalizme v 5.-11. storočia gotická architektúra v rozvitom feudalizme v 12. – 15. storočie renesančná architektúra v 15.-16. storočie  ,  baroková architektúra v 17. až 18. storočie   klasicistická architektúra v 19. storočí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.1)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018