Dejepis 6. ročník - otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 974 slov
Počet zobrazení: 37 313
Tlačení: 928
Uložení: 869
DEJEPIS – 6. ročník
1/ Kto položil základy vedeckého triedenia a usporiadania historických pamiatok ? = Christián Jurgensen THOMSEN zač. 19 stor.
2/ Na aké tri obdobia THOMSEN rozdelil pravek na základe roztriedeného materiálu.
Praveké  predmety  / veci /  rozdelil  na  3 časti  podľa  druhu  materiálu : premety z kameňa,  bronzu,  železa . A  tak  aj  rozdelil
THOMSEN pravek tri doby: kamennú, bronzovú, železnú dobu
3/ Z čoho je bronz ?  je to zliatina medi a cínu
4/ Kto, kde a ke objavil neandertálskeho človeka ?
Johann Carl FUHLROTT /profesor matematiky a prírodopisu na gymnáziu Elberfelde/ v Neanderovej doline v Nemecku v 19.stor.
5/ Kto a kedy vymyslel vývojovú časovú priamku človeka ?  = CHARELES  DARWIN  19. storočí
6.a/ Vymenuj vývojové druhy človeka – časová priamka .
  človek zručný /homo habilis/ : 3 miliónov – 1,5 miliónov
  človek vzpriamený /homo erectus/ : 1,5 miliónov – 200 tisíc
  človek rozumný /homo sapiens/ : 200 tisíc – 40 tisíc
  človek dnešného typu /homo sapiens sapiens/ : 40 tisíc – 10 tisíc
6.b/  CHARAKTERIZUJ spôsob života našich predkov  ?
  NÁSTROJE : z dreva, kameňa , kostí / sekáče, úštepy, pästné kliny, nože, škrabadlá, oštepy, luky, šípy, kostené harpúny…/
  SPOLUŽITIE : spoločne v tlupách /skupinách/ sa sťahoval z miesta na miesto
  neskôr žil v rodoch = skupinách pokrvne príbuzných /táboriskách/
PREDSTAVY a NÁZORY : viera v nadprirodzené sily, prvé predstavy o duši, prvé pohreby
REMESLÁ : hrnčiarstvo, tkáčstvo, tesárstvo
DEĽBA PRÁCE : - prirodzená medzi mužmi /lov/ a ženami /zber plodov/ 
- spoločenská – remeselná výroba sa oddelila od poľnohospodárskej
Vznikom súkromného vlastníctva zaniká prvotnopospolná spoločnosť
7/ Kde sa našiel prechodný článok medzi opicou a človekom ?
Na ostrove Jáva  - bol opočlovek, ktorého nazvali PITEKANTROPUS
8/ Čo povedal americký mysliteľ Benjamín Franklin o rozdiele  medzi zvieraťom a človekom ?
„Hlavným znakom človeka je to, že vyrába nástroje“.
9/ Časová priamka praveku
3 mil. – 8000 pnl. staršia doba kamenná  = obdobie prisvojovacieho hospodárstva
8000 – 5000 pnl. mladšia doba kamenná = /svet/ obdobie výrobného hospodárstva
  stredná doba kamenná  = /Európa/ --- II --- 
  5000 – 3000 pnl. neskorá doba kamenná = /svet/ pokračuje obdobie výrobného hospodárstva
  mladšia doba kamenná = /Európa/  ----  II  ---- 
  okolo 4000 pnl. - /svet/  sa začal vyrábať bronz  v oblastiach  východného stredozemného mora
  okolo 2000 pnl.  - /Európa/ doba bronzová
  okolo 2500 pnl. - /svet/ objav železa v Mezopotámii a v Egypte
  okolo  800 roku pnl. - /Európa/ doba železná
10/ Kde na Slovenku sa našiel človek neandertálsky  a kto zachránil tento nález ?
v Gánovciach na úpätí Vysokých Tatier  Jaroslav PETRBOK

11/ Kedy žili neandertálski ľudia ?
300 tis. – 100 tis.  pnl
12/ Soška  VENUŠA čo symbolizovala ?
  po a/  v  praveku symbol plodnosti  po b/  v staroveku  bohyňa krásy a lásky
13/ Čo je to kult ženy ?
v praveku ženu uctievali ochrankyňu a strážkyňu života
14/ keramika = výrobky z vypálenej hliny /hrnce, misky, poháre, džbány, sošky, závažia, kolieska …/
15/ revolúcia = je zásadný zvrat vo vývoji napr. ľudskej spoločnosti k lepšej existencii /životu/
16/ V ktorej dobe sa začal roľnícky spôsob života ?
  v mladšej dobe kamennej  /drevený pluh , kamenné motyky, kosáky/
17/ Kedy prišli prví roľníci aj na Slovensko ? = pred 5000 rokmi pnl.
18/ V ktorej dobe vzniká náboženstvo a na základe čoho usudzuje, že vzniklo ?
  Náboženstvo vzniklo už v mladšej dobe kamennej. Tým, , že začali pochovávať svojich mŕtvych do hrobov a dávali im do
 hrobov veci všednej potreby /jedlo, zbrane…/
19/ Aké dva spôsoby pochovávania sa požívali v mladšej dobe kamennej
kostrový /do hrobov / a  žiarový /spaľovanie /
20/ Čo je to kult ?  = náboženské uctievanie, zbožňovanie

21/  antropomorfný = podobný človeku
22/ Kedy vznikajú remeselníci a obchodníci ? = v dobe kovov okolo roku 4000 pnl.
23/ okruhliaky = kúsky medi a zlata okrúhleho tvaru
24/ megality = praveké stavby z veľkých kameňov
25/ henge = kruhový tvar – typ obradnej /náboženské rituály / stavby
26/ slnovrat = keď  sa Slnko najviac odchýli na sever /zimný slnovrat – 21.dec./ alebo na juh /letný slnovrat – 23.jún/
27/ Vymenuj niektoré praveké megalitické stavby !
Stonhenge – Anglicko ,  Jaskynná chodba Menga v Španielsku  ,  Nákova zo svätyne na Baleárskych ostrovoch
Megality na Malte
28/ Čo je to mohyla ?
Je masový hrob ľudí / kostry alebo popol /
29/ Pri ktorých riekach vznikali najstaršie otrokárske štáty ?
-  medzi riekami Eufrat a Tigris  /Ázia západ/  = Mezopotámia  /Sumeri, Babylonská ríša/
-  rieka Níl = severná Afrika – Egypt
-  rieky Indus a Ganga = India
-  rieky  Chuang-che a Jang-c-ťiang (Žltá a Dlhá rieka) = Čína
30/ Vymenuj 5 objavov ČÍNY ?
hodváb, porcelán,  kompas, strelný prach, papier /??? = bronzové predmety/

31/ Vymenuj objavy Mezopotámie /Sumeri/ ?
koleso, kalendár, šesťdesiatková sústava číslic, klinové písmo, jednotky dĺžkovej miery
32/ Aký je rozdiel medzi mestským štátom a teritoriálnym ?
mestský štát = je samo mesto s bližším okolím
teritoriálny štát = štát s veľkým územím, ktorý vznikol spojením i viacerých miest alebo sa k mestu pripojilo rozsiahle územie
33/ Vymenuj nejaké známe mestské štáty ? = Ur, Uruk, Lagaš, Babylon – v Mezopotámii
34/ Vymenuj nejaké známe teritoriálne štáty ?
Egypt /ktorý vznikol spojením Horného a Dolného Egypta/ - 3100 pnl.
Akkadská ríša v Mezopotámii – panovník Sargon I. 2400 pnl.
Starobabylonská ríša v Mezopotámii - panovník Chamurapi 1850 pnl.
35/ ibis = cudzokrajný brodivý vták príbuzný bocianovi, staroegyptský posvätný vták
36/ sarkofág = kamenná rakva
37/ pyramídy = veľké hrobky faraónov v Egypte
38/ Ako sa nazývali panovníci
  - v Egypte = faraón // - v Mezopotámii = lugal //  u  Chetitov = kráľ -slnko
· vládli ako despoti  - neobmedzene, absolútne, celkom sami  pomocou úradníkov a kňazov, ktorí vedeli písať
39/ Čím sa odlišovalo židovské náboženstvo od náboženstva východných najstarších štátov ?
Židia veria v jedného boha – Jahve a  východné náboženstvá majú viacerých bohov
40/ mumifikácia = je balzamovanie mŕtvol

41/ Kedy a ktoré grécke kmene prenikli ako prvé do najjužnejšieho výbežku Balkánskeho polostrova ? = Heléni 2000 pnl.
42/ V ktorých rokoch bolo v Grécku  mykénske obdobie a čo ho charakterizovalo ?
  1600 – 1200 pnl. vznikali mestské štáty, z ktorých najvýznamnejšie boli Mykény
43/ Ako sa volal prvý grécky básnik a jeho známy epos ? =  HOMÉR – epos Ilias a Odysea
44/ epos = rozsiahla veršovaná skladba o hrdinských činoch legendárnych hrdinov – bohatierov
45/ Kto objavil pozostatky TRÓJE / ILIASU /  = archeológ Henrich Schliemann 19.stor.
46/ Akým spôsobom sa podarilo itackému kráľovi Odyseovi praziť Tróju ?
Daroval Tróji veľkého dreveného koňa, v ktorom boli ukrytí vojaci a tí v noci otvorili bránu.
47/ Kto a kedy zničil Mykény ? Nový grécky kmeň DÓROVIA 1200 pnl.
48/ Čo bolo príčinou toho, že v Grécku vznikali mestské štáty a nie teritoriálne?
Veľká členitosť povrchu – vysoké hory  nedovolili vznik teritoriálnych štátov.
49/ Ako sa volali a kedy vznikli najznámejšie grécke štáty ? ATÉNY a  SPARTA  9. stor.
50/ Čo sú to kolónie ? = sú to osady a mestá zakladané v cudzine, ktoré pomáhajú materskej krajine

51/ Prečo a kde si Gréci zakladali svoje kolónie ?
  Kolónie si zakladali preto, lebo mali málo úrodnej pôdy a boli to pobrežia Egejského mora a hlavne pobrežie Malej Ázie.
52/ Kto bol Heraklés /Herkules/  ? = hrdina gréckych bájí, ktorý sa vyznačoval veľkou silou a sociálnym cítením. 
53/ polis = mestský štát, obec
54/ Kto a kedy zapojil široké masy ľudu do riadenia štátu v Aténach ? SOLÓN  6.stor. pnl.
55/ Kto a kedy zaviedol vládu tyranie /krutej samovlády / v Aténach ? PEISISTRATOS  6.stor. pnl.
56/ Kto a kedy položil základy demokracie v Aténach ? KLEISTENES  6. stor. pnl
57/ aristokracia = vláda najbohatšej , najmajetnejšej skupiny ľudí v politike gréckych miest
58/ tyrania = je samovláda jedného človeka s ozbrojenou skupinou /Grécko/
59/ demokracia = vláda ľudu, politické zriadenie, v ktorom občania rozhodujú o všetkých záležitostiach štátu
60/ Kedy a čo bolo príčinou vojny medzi Grékmi a Perziou a ako skončil tieto gréckoperzské vojny ?
  V 5. stor. pnl.  a  príčinou bolo, že Gréci /spartský kráľ Leonid/ si bránili svoje kolónie v Malej  Ázii pred rozpínavosťou
  Peržanov /vodca Xerxes/ . Bitky boli dve , známe bitky boli pri Maratóne a Termopilách . Zvíťazili Gréci.

61/ Kedy a za vlády koho dosiahli Atény vrchol demokracie ? PERIKLES  v 5. stor. pnl.  /jedine otroci nemali nijaké práva/
62/ Prečo vznikol aténsky námorný spolok gréckych miest ?
Poučili sa z vojny z Peržanmi , na obranu pred nepriateľmi.
63/ Kedy a čo bolo príčinou bratovražednej vojny medzi Aténami a Spartou  a kto vyhral ?
  5.stor. pnl. Sparta a Atény navzájom súperili v obchodovaní. Zvíťazila Sparta.
64/ Kedy a prečo Macedónia Filip II. tak ľahko podmanil grécke mestské štáty?
Sparta a Atény boli vyčerpané z bratovražednej vojny, a tak ich v 4. stor. pnl. Filip II. Macedónsky podmanil.
65/ Kedy a ako sa podarilo Alexandrovi Macedónskemu vytvoriť veľkú Macedónsku ríšu a pokiaľ siahala?
  V 4. stor. pnl. keď porazil Perzskú ríšu . Ríša siahala od Macedónie až po Indiu .
66/ Známy grécky filozof ? = SOKRATES 5. stor. pnl.,  ARISTOTELES  4. stor. pnl.
67/ filozof = mudrc, mysliteľ, vedec, ktorý študuje filozofiu
68/ otec dejepisu = grécky učenec Herodotos
69/ najväčší grécky sochár = Feidias
70/ Ako sa volalo pôvodné obyvateľstvo na území Apeninského polostrova /Itálie,Talianska/? = ETRUSKOVIA

71/ Kedy a ktoré rímske /talianske/ kmene prenikli ako prvé na územie Apeninského polostrova /Talianska/ ?
1900 pnl. Italikovia /italické kmene/ 
72/ Kedy a ako sa volal italický kmeň, ktorý osídlil strednú Itáliu = 1200 pnl. Latinovia
73/ V ktorom storočí založili Latinovia mesto RÍM ? = 8. stor. pnl.
74/ Kto stál na čele mestských štátov v Itálii ?
Najskôr králi /kráľovstvo/  a  neskôr volení úradníci /republika/
  /poznámka : králi boli zároveň aj veliteľmi vojska a najvyššími kňazmi/
75/ Podľa rímskej tradície vládlo v Ríme koľko kráľov? = sedem /poznámka : posledný traja boli etruského pôvodu/
76/ Pomocou koho spočiatku rímski králi riadili krajinu ?
Pomocou senátu – rady starších /bohatí/ a  snemu – ľudového zhromaždenia /slobodní – chudobní/
77/ Ako sa volal legendárny zakladateľ mesta Rím? Romulus /poznámka : tradícia hovorí, , že Romula a jeho brata Rema vychovala
vlčica/
78/ Ako sa volal rímsky kráľ a aké zmeny urobil zásadné v politickom zriadení Ríma?
Bol to šiesty kráľ Servius Tullius, ktorý zmenil politické zriadenie v Ríme tak, že obyvateľstvo rozdelil do piatich skupín podľa
veľkosti majetku.
79/ Čo bolo príčinou pádu rímskeho kráľovstva a utvorenia republiky?
  Lebo najbohatší mali takmer všetky politické práva vo svojich rukách, a tak rímski slobodní občania vyhnali kráľa a vzniká
  Rímska republika.

80/ Kedy zaniká v Ríme kráľovstvo a vzniká Rímska republika ? = 510 pnl.
81/ Aký bol spôsob vládnutia v rímskej republike ?
  V republike vládli dvaja konzuli /úradníci/ ,
  ktorých volilo ľudové zhromaždenie
  zložené patricijov /bohatí/ a plebejcov  /chudobní/
a konzulom radil a kontroloval Senát /bohatí/ «  a Tribúni ľudu /chudobní/ mali právo veta
82/ Čo je to právo veta ?
  Tribúni ľudu mohli zrušiť každý zákon, ktorý navrhol Senát /samozrejme zákony. Ktoré by zvýhodňovali patricijov pred
  plebejcami.
83/ Čo znamenalo slovo republika /res publica/ ? = spoločný majetok pod správou štátu
84/ Kedy a  akým spôsobom sa podarilo Rimanom podmaniť celé územie Apeninského polostrova /celú Itáliu/ ?
  V 3.stor. pnl. /265 pnl/  vojensky alebo uzavretím spojenectva so svojimi susedmi /tým , že  mohli získať také isté občianske práva
ako Rimania/.
85/ Kto bol silným protivníkom Ríma na juhu Apeninského polostrova, nad ktorým len-len zvíťazili ?
Bola grécka kolónia prístav TARENT, víťazstvom nad ním Rimania dokončili podmaňovanie celej Itálie.
86/ Čo to znamená Pyrrhovo víťazstvo ? , Že takmer už niet ani víťaza ani porazeného, víťaza to stálo všetky sily.
87/ Kedy boli a čo bolo príčinou troch vojen medzi Rímom a Kartágom /púnske vojny/?
V 3.až 2. stor. pnl. sa medzi Rímom a Kartágom začalo vojny o ovládnutie obchodu v západnom Stredomorí. Zvíťazili Rimania  a
Kartágo zrovnali zo zemou.
88/ gladiátori = sú otroci, špeciálne vycvičení na boj, aby pobavili rímskych občanov v gladiátorských hrách na život a smrť
89/ provincia = územie, ktoré dobyli Rimania mimo Apeninského polostrova

90/ Čo bolo príčinou nepokojov v Rímskej ríši v 1. stor. pnl. ?
  Po prvé to boli povstania otrokov, ktorí boli nespokojní zo svojim postavení a chceli sa vrátiť domov /SPARTAKUS/.
  Po druhé to boli vojny medzi rímskymi občanmi vedúce postavenie – vplyv v štáte.
91/ Čo je to TRIUMVIRÁT /Rím/ ?
Je to spojenectvo troch významných politikov /Pompeius, Crassus, Caesar/, ktorí si sľúbili vzájomnú pomoc v získaní politickej
moci nad krajinou.
92/ Kto sa stal diktátorským samovládcom z triumvirátu nad Rímom a Rímskou ríšou /1. stor. pnl./? = Gaius Julius Caesar 1. stor. pnl.
93/ Kto sa stal Caesarovým nástupcom /1. stor. pnl./ ? Gaius Octávius adoptívny Caesarov syn
94/ O čo sa usiloval Augustus na začiatku svojej vlády v rímskej ríši ?
  Octavius Augustus sa po dlhotrvajúcich bratovražedných vojnách usiloval nastoliť vnútorný mier a poriadok. Budoval cesty,
mosty, prístavy a dal opraviť aj staré chrámy či postaviť nové.
95/ Ako sa volá nová forma vlády, ktorú zaviedol Augustus ?
Senát, snem, konzuli a tribúni ľudu museli rozhodovať podľa vôle Augusta.
Tak vzniklo cisárstvo na čele s neobmedzeným vládcom – cisárom.
96/ Vymenuj známych rímskych cisárov ? = Augustus , Traján , Hadrián
97/ Aké opatrenia urobil rímsky cisár Dioklecián v 3. stor. nl. ?
Aby sa rímska ríša dala lepšie riadiť a kontrolovať cisár Dioklecián si zvolil spolucisára. Obidvaja mali svojich zástupcov. Spolu
tak vládli štyria cisári.
98/ Ako sa volalo nové hlavné mesto rímskej ríše, ktoré dal vybudovať cisár Konštantín a kedy?
V 4.st. nl. v Byzancii vybudoval hlavné mesto Konštantínopol /dnes Istanbul – v Turecku/ .
99/ Kedy a prečo sa Rímska ríša  rozdelila na dve časti a kedy zanikla Západorímska ríša ?
Rímska ríša rozpadla na východnú a západnú 395 nl. dôsledku nájazdov barbarských kmeňov Germánov a zaniká aj dôsledku ich
nájazdov v roku 476 nl.

100/ Kedy a kde sa začalo šíriť nové kresťanské náboženstvo a kto bol jeho zakladateľom ?
-  v židovskej obci Judei  - Ježiš Kristus – v 1. st. nl.
101/ Ako správali Rimania ku kresťanom ?
Vytýkali, , že veria v jedného Boha a nie ako oni mnohým bohom, , že rozvracajú štát. Prenasledovali ich a zabíjali.
102/ V čom spočíva význam Milánskeho ediktu /nariadenie/, ktorý vydal rímsky cisár Konštantín.
-  v 4. st. nl. rímsky cisár Konštantín vydal nariadenie, ktorým zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami
103/ relief = plastika pevne spojená s plošným pozadím
104/ slávny rímsky rečník a filozof  = Marcus Tulius Cicero
105/ slávny rímsky básnik a jeho dielo = básnik Vergílius a dielo AENEA /enea/
106/ najznámejší rímsky dejepisec = Titus Livius
107/ Od koho čerpali Rimania vzor pre svoju kultúru ? = od starovekých Grékov
108/ Aké nové druhy stavieb vytvorili Rimania ?
mosty, domy, chrámy, kúpele, amfiteátre a paláce
109/ Ktoré národy žili na našom území pred nami a kedy ?
  3. stor. pnl. keltský kmeň Kotínov  /razili mince s menami vládcov Biatec a Nonnos
1. stor. pnl. germánske kmene Kvádov

110/ Čo sú to oppidá? = keltské mestá opevnené hradbou z kameňa a tvorili hospodárske, politické a náboženské mestá
111/ V ktorom storočí Rimania začali stavať opevnenú hradbu tzv. Limes Romanus a prečo?
  V 1. st. nl.  a mala ich chrániť pred útokmi bojovných Germánov. Limes Romanus sa stavala aj pozdĺž stredného Dunaja.
112/ Kde na našom území sa nachádzali rímske vojenské tábory ? = na Devíne, v Rusovciach, v Iži pri Komárne
113/ Čím môžeme dokázať rímske vojská prenikli aj hlbšie na naše územie v boji s germánskymi kmeňmi Markomanov a Kvádov ?
  Rímsky nápis cisára Macusa Aurélia na hradnej skale v Trenčíne z rokov 179-180 nl.
114/ jantár = skamenená živica dávnych ihličnatých stromov
115/ Časová priamka tzv. veľkého sťahovania národov :
  375 nl. do Európy vtrhli kočovné kmene Hunov / kráľ Atila /
  410 nl. germánski Vizigóti dobyli Rím
  450 nl, germánski Vandali vyplienili Rím
  476 nl. zanikla Západorímska ríša
  5.-6. st, nl. sa sťahujú do strednej Európy aj starí Slovania
116/ Čo bolo cieľom politiky byzantského cisára Justiniána ?
  V 6. nl. chcel obnoviť Rímsku ríšu tak, ako vyzerala ešte pred rozdelením .
117/ Ktoré národy ohrozovali Byzantskú ríšu /Východorímsku ríšu/ ?
Arabi, Slovania, Bulhari až  nakoniec Turci si ju podmanili 1453 nl.
118/ Kde a v ktorom storočí žil a ako sa volal zakladateľ nového náboženstva – islamu /mohamedáni/ ?
v 7. storočí  Mohamed z Mekky  /náboženská kniha korán/
119/ Čo prevzala Európa od Arabov ?
  = arabské číslice, desiatkovú sústavu, … dostali sa k nám pomaranče, citróny, broskyne
lekárske knihy presláveného lekára Avicennu

120/ V ktorom storočí a aká veľká bola Arabská ríša tzv. kalifát ?
  V 8. st. nl.  a siahala od Indie cez severnú Afriku až po brehy Atlantického oceánu. Obsadili aj územie Španielska Portugalska.
Z Európy sa podarilo vyhnať až na konci 15. stor.
121/ Kde sídlili pôvodne franské kmene ? = na území dnešného Belgicka a severného Francúzska
122/ Kedy vznikla Franská ríša a kto je jej zakladateľom ?
Na prelome 5. a 6. nl. ju zakladá kráľ Chlodovik z rodu Merejovcov , ktorý prijal kresťanstvo ?
123/  Kde pôvodne žili naši slovanskí predkovia ?
  Pôvodné sídla Slovanov sa rozprestierali severne od Karpát na rozsiahlom území medzi riekami Odrou, Vislou a stredným
Dneprom.
124/ Ako sa rôzne volali /prerývali/ Slovania ? = Venéti, Slovieni, Antani
125/ Kedy Slovania začali prichádzať na naše územie ? = 5.až 6. stor. nl.
126/ Kto ohrozoval Slovanov na našom území od 2. polovice 6. až do 8.stor. nl. ?  Avari , ktrorí v Podunajskej nížine založili ríšu.
127/ Kedy vznikla a zanikla SAMOVA RÍŠA zjednotených Slovanov ? =  623 – 658 nl.
128/ Kto bol SAMO ? franský kupec, ktorý zjednotil Slovanov a ubránil ich aj pred nájazdmi Avarov i Frankov
129/ Prečo začala kráľovská moc Merejovcov vo Franskej ríši na začiatku 8. st. nl. upadať ?
Lebo veľmoži a ich rody v jednotlivých častiach Franskej ríše boli tak bohatí a silní, , že odmietali poslúchať svojho kráľa. 130/ Kto sa usiloval vrátiť Franskej ríši disciplínu v 8. stor. nl. ?  Bol to najsilnejší rod franských veľmožov rod KAROLOVCOV – Karol Martel , potom jeho syn Pipin III. Krátky, Karol Veľký – ktorého v roku 800 korunovali za cisára /Karol veľký zničil Avarskú ríšu/.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038