Dejepis 8. ročník - otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 688 slov
Počet zobrazení: 30 867
Tlačení: 784
Uložení: 733
DEJEPIS – 8. ročník
1/ Aký bol rozdiel medzi Francúzskom a Anglickom v spôsobe vládnutia v 17. storočí po 30-ročnej vojne?
  Francúzsko = absolutizmus (neobmedzená moc kráľa),
  Anglicko = parlamentná monarchia (moc kráľa je značne obmedzená mocou vlády)
2/ Čo sú to manufaktúry aké vznikali v 16. – 17. storočí v Anglicku?
Manufaktúra – rukodieľňa, výroba vo veľkom, ktorá je založená na deľbe práce – na zhotovení jedného výrobku sa podieľajú
viacerí pracovníci.
V Anglicku vznikali vlnárske manufaktúry.
3/ Prečo a kedy došlo k občianskej vojne v Anglicku?
K vojne v Anglicku došlo v roku 1642-1648, lebo anglická vláda sa na čele s Oliverom Cromwellom nahnevala na kráľa, ktorý
chcel vládnuť absolutisticky – zajala ho,  popravila a vyhlásila republiku (republika –  parlament vládne neobmedzene bez kráľa).
4/ Ako vznikla parlamentná monarchia po smrti Olivera Cromwella?
Vláda republiky sa po smrti Cromwella bála nástupníckych rodov, že ich potrestá. Preto  navrhla nástupníckym kráľovským
rodom nový spôsob vládnutia – tzv. parlamentnú monarchiu,  ktorú nový kráľ Viliam III. Oranžský potvrdil v dokumente v listine
práv (Bill of Rights)
5/  Z čoho vznikla buržoázia a z čoho proletariát?
Buržoázia – z bohatých mešťanov /alebo aj šľachty, ktorá začala stavať manufaktúry/, proletariát – z robotníkov pracujúcich
v továrni
6/  Akým spôsobom si francúzsky kráľ v 17. storočí vytvoril podmienky pre neobmedzenú  moc (absolutizmus)?
Francúzsky kráľ Ľudovít XIII. v I. polovici 17. storočia sa rozhodol prestať zvolávať  Francúzsku vládu – tzv. generálne stavy,
  ktorá sa skladala z predstaviteľov vysokej šľachty, vysokého duchovenstva, najbohatších mešťanov;  kráľovské úrady nízkej 
  šľachty a mešťanom, pomocou ktorých riadil krajinu.
7/  Čo je merkantilizmus?
Hospodárska politika absolutistická štátu, podľa ktorej treba  v cudzine, čo najmenej  nakupovať a čo najviac tovaru vyvážať.
8/ Prečo francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. prezývali „kráľ Slnko“?
Obliekal sa do prepychu – do zlata a lesku – aby bol stredobodom pozornosti, že on je tá najvyššia osoba v celej krajine.
9/  Prečo na začiatku 18. storočia sa absolutizmus vo Francúzsku dostal do krízy?
Francúzski králi vyprázdnili kráľovskú pokladňu tým, že utrácali štátne prostriedky na svoj život – prepychové vily, poľovačky,
zábavy – a na nezmyselné vojny so susedmi.
10/  Prečo došlo k vojne medzi Francúzskom (Ľudovít XIV) a Rakúskou monarchiou (Leopold I.) na začiatku 18. storočia?
Bojovali o španielsku kráľovskú korunu, na ktorú mal väčšie právo Leopold I. Habsburský, lebo v Španielsku zomrel posledný
kráľ z rodu Habsburgovcov.

11/  Medzi kým bola tzv. Severná vojna?
Bojovali tu Rusi, Poliaci, Sasi a Dáni proti Švédsku, ktoré prehralo a Rusko získalo prístup k Baltskému moru.
12/  Aké zmeny nastali na začiatku 18. storočia v mocenských pozíciách Európskych štátov?
Strácali – Španielsko, Francúzsko, Osmánsku ríšu a Švédsko,
  Dostávali – Prusko a Rusko.
13/  Kto upevnil v 16. storočí postavenie katolíckej cirkvi v období reformácie?
Španielsky šľachtic – Ignác z Loyoly /lojoly/– ktorý založil jezuitský rád.
14/  V ktorých storočiach vládlo barokové umenie?  = V 16. a v 17. storočí.
15/  Kto a prečo mal záujem na vzniku barokového umenia?
Barokové umenie vzniklo na podnet katolíckej cirkvi, pretože chceli do prekrásnych
kostolov znovu získať odpadlíkov od katolíckej cirkvi a udržať si vlastných veriacich.
16/  Kde bola postavená l. baroková stavba?  = V Ríme.
17/  Prečo v 18. storočí vznikol oproti cirkevnému svetonázoru svetonázor osvietenecký?
  Rástlo presvedčenie, že skôr rozumom, ako vierou, možno vysvetliť mnohé tajomstvá prírody.
18/ Vymenuj významné osobnosti osvietenctva.
/Jean d Alembert (žan dalamber), Francois (fransoa) Voltaire, Isaac Newton, Denis Diderot (deni didro) a Charles (šárl) de 
  Montesquieu/
19/ Významné dielo osvietencov? = Encyklopédia.
20/ Prečo Ľudovít XVI. V roku 1789 po mnohých rokoch znova zvolal generálne stavy?
Pretože sa vyprázdnila kráľovská pokladnica

21/  Čo bolo príčinou Francúzskej revolúcie v roku 1789?
Došlo k hádke medzi 3. stavom, meštianstvom, na jednej strane a vysokou šľachtou,  vysokým duchovenstvom (l. a 2. stav) na
strane druhej o otázke privilégií a daní. 3. stav vyhlásil tzv. národné zhromaždenie – žiadal slobodu, rovnosť a bratstvo. Tretiemu
stavu prišiel na pomoc obyčajný ľud a ten povstal a zaútočil na Bastilu – 14. júl 1789.
22/ Aké zmeny nastali po revolúcii v roku 1789?
3. stav ako  národné zhromaždenie vytvoril vojsko, zrušil všetky feudálne povinnosti a šľachtické privilégiá. Vydalo Deklaráciu
  ľudských a občianskych práv a napokon podvojročnom úsilí prijalo v roku 1791 ústavu.
23/  Prečo zákonodarné zhromaždenie popravilo kráľa v roku 1793 a vyhlásilo republiku?
Niektorí poslanci zákonodarného zhromaždenia kráľovi neverili, lebo chcel bojovať proti revolučnej vláde /chcel utiecť za
  hranice a získať pomoc cudzích vojsk na potlačenie moci revolučnej vlády/
24/  Prečo sa republikový konvent vo Francúzsku hanlivo prezýval „Vláda gilotíny“?
Republikový konvent na čele s Maximiliánom Robespierrom (vláda gilotíny) prenasledoval tých, čo mali iný názor a prívržencov
  kráľa.
25/ Čím si získal sympatie Napoleon u francúzskej vlády (direktórium)?
Vojenskými úspechmi ako generál a tým, že potlačil vnútroštátne nepokoje vo Francúzsku, až napokon uskutočnil štátny prevrat
  a prevzal skoro všetku moc do svojich rúk.
26/  Kedy sa stal Napoleon Bonaparte cisárom Francúzov? = V roku 1804
27/  Ako Napoleon zlepšil občiansku situáciu v krajine?
  Vydal Občiansky zákonník – Code civil – v ktorom zakotvil rovnosť všetkých ľudí pred zákonom, občiansku slobodu, slobodu
náboženského vyznania a neodcudziteľnosť súkromného vlastníctva.
28/  Ako Napoleon zlepšil finančnú situáciu vo Francúzsku? = Tým, že podporoval súkromné podnikanie.
29/ Vymenuj úspešné i neúspešné bitky Napoleona I. Bonaparte ?
R. 1805 – bitka pri Trafalgarskom myse Napoleon prehral námornú bitku s Anglickom /s admirálom Nelsonom/
R. 1805 – bitka troch cisárov pri Slavkove, Napoleon v nej porazil ruského cára a rakúskeho cisára
R. 1812 – vojna v Rusku, Napoleon v nej hanebne prehral s generálom Kutuzovom cára Alexandra I. pri rieke Brezine
R. 1813 – bitke národov pri Lipsku Napoleon prehral
R. 1815  - prehral v bitke pri belgickom Waterloo definitívne
30/ Kedy a čo bolo príčinou Americkej vojny za nezávislosť ?
Konflikt sa vyhrotil ešte v roku 1773, keď  bostonskí robotníci prepadli anglické lode s čajom a vysypali ho do mora, pretože
anglická vláda zvýšila clá na čaj.
  R. 1775-1781 bola v Amerike veľká vojna za nezávislosť, pretože anglická vláda požadovala od Angličanov žijúcich v Amerike vysoké clá na dovážaný tovar a vysoké úradné poplatky. 

31/ Kedy bola vyhlásená nezávislosť USA a kto bol autor deklarácie za nezávislosť ?
  R. 1776 – Thomas Jefferson /džeferson/
32/ Aký bol rozdiel medzi federalistami a republikánmi v USA v 18. storočí ?
  Americkí federalisti chceli, aby štáty v Amerike boli federálne jednotne spojené federálnou vládou.
  Americkí republikáni chceli, aby americké štáty boli spojené voľnejším zväzkom v Únii
33/ Kedy bola vyhlásená ústava USA a prvý prezident ?
R.  1789 – Georg Washington /džordž vošington/
34/ Kedy a čo bolo príčinou vojny medzi severom a juhom USA a dôsledky ?
  R. 1861-1865 . Pretože priemyselný sever chcel, aby vláda zaviedla na dovážaný tovar clá a zrušenie otrokárstva /aby tak získali
▼  robotníkov do priemyslu/
▼  A plantážnický juh chcel zas voľný obchod a ponechanie otrokárstva na ich plantážach.
Juh v tejto občianskej vojne prehral  a otroctvo bolo zrušené, černosi dostali úplnú slobodu a spoločenskú rovnosť.
35/ Aká bola príčina povstania dekabristov v decembri 1825 v Rusku ?
Mladí ruskí šľachtici- dôstojníci -dekabristi v decembri 1825, keď zomrel cár Alexander I., sa pokúsili neúspešným vojenským
prevratom obmedziť absolutistickú moc nasledujúceho cára Mikuláša I. ústavou a vytvoriť tak spôsob vládnutia parlamentnej 
monarchie.
36/ Prečo Rusko po roku 1825 /19. storočí/ dostalo prezývku „žandár Európy“?
Cárske Rusko v 19. storočí dostalo prezývku „žandár Európy“ preto, lebo prišli každému štátu v Európe na pomoc, ak v ňom
vzniklo nejaké protifeudálne povstanie. Napr. r. 1831 potlačili veľké protifeudálne povstanie v Poľsku , v r. 1849 poslal ruský
cár svoje vojská  na pomoc rakúskemu cisárovi na potlačenie protifeudálneho povstania v Uhorsku.
37/ Kedy, príčina a dôsledky krymskej vojny ?
  Ruská rozpínavosť smerom na Balkánsky polostrov prerástla z rusko-tureckého konfliktu do veľkej vojny na Kryme 1853 -1856,
  keď proti Rusku bojovali Turecko, Anglicko, Francúzsko a Sardínia. Ruský cár Alexander II. v nej prehral a ako dôsledok tejto
  vojny bolo, že cár si uvedomil potrebu ruskej reformy a zrušil nevoľníctvo v r. 1861.
38/ Čo spôsobilo hospodársku a politickú nejednotnosť Talianska v 17., 18. a 19. storočí ?
  Lebo jednotlivé časti Talianska už od stredoveku ovládali cudzie štáty. Ešte v 19. storočí bolo Taliansko rozdrobené na desať
  štátov, takmer celý Apeninský polostrov bol pod nadvládou Rakúska.
39/ Kto sa postavil na čelo boja za zjednotenie Talianska ?
Camillo Cavour /kamilo kavúr/ predseda vlády Sardínsko-piemontského kráľovstva  a
Giuseppe Garibaldi /džuzepe/, taliansky revolucionár
40/ Ako si Taliani získali pomoc  Francúzska v boji za zjednotenie Talianska v 19. storočí ?
Taliani pomáhali francúzskemu cisárovi Napoleonovi III. v Krymskej vojne proti Rusku.

41/ Kedy sa Taliansko stáva samostatným štátom ? = 1861  / ale dovŕšenie až 1870 po pripojení Ríma /
42/ Čo spomaľovalo rozvoj hospodárstva Nemecka 19. storočí?
Nemecko už od 10. bolo rozdrobené na viacero kniežactiev, neskôr štátov.
43/ Prečo došlo k vojne medzi Pruskom a Rakúskom v r. 1866 ?
Najväčší a najsilnejší nemecký štát Prusko /kancelár Otto von Bismarck/ a Rakúsko sa oba štáty snažili zjednotiť nemecké štáty
pod  svojou nadvládou.
44/ Prečo došlo k vojne medzi Pruskom a Francúzskom v r. 1870 ?
Francúzsko sa snažilo zabrániť zjednoteniu nemeckých štátov, ale prehralo vojnu s Pruskom, prišlo aj o dve svoje územia –
  Alsasko a Lotrinsko.
45/ Kedy bolo zjednotené Nemecko ?
= 1871 bolo slávnostne vyhlásené nemecké cisárstvo pri podpísaní mieru s francúzskom vo Versailles.
46/ Aká bola príčina povstaní na balkánskom polostrove v priebehu 19. storočia ?
Jednotlivé národy žijúce na balkánskom polostrove sa chceli vymaniť /oslobodiť/ spod tureckej nadvlády.
47/ Ktoré štáty vznikli v priebehu 19. storočia na balkánskom polostrove ?
  Srbsko /1878/ , Grécko /1830/ , Rumunsko /1878/ , Bulharsko /1885/
48/ priemyselná revolúcia = čiže industrializácia = zavádzanie strojov do výroby
49/ Priemyselné vynálezy 18. a 19. storočia ?
▪ parný stroj 1784 – James Watt /džejm vot/  , ▪ spriadací tkáčsky/ stroj 1764 – James Hagreaves /džejm hargrejvz/
▪ prvá parná lokomotíva z roku 1815 – George Stephenson /džorďž stívenson/
 = Thomas Alva Edison : žiarovka, mikrofón, fonograf /gramofón/, filmovú kameru, premietačku filmov, prvá elektráreň

50/ Čo chceli vyjadrovať svojimi obrazmi impresionisti ?
  Impresionisti v 2. polovici 19. storočia maľovali nielen to, čo videli, ale aj čo cítili, snažili sa zachytiť dojem. Obraz skladal
  s farebných plôšok /rôznofarebné škvrny/ . Najznámejší impresionisti = Eduard Manet a Claude Monet
51/ Po čom túžili umelci prezývaní „prekliati“ ?
Umelci „preklati“ v 2. pol. 19. stor. sa búrili proti pravidlám vtedajšej spoločnosti, túžili po slobode, ale bez finančných
prostriedkov často upadali do biedy, chorôb a sklamania. Hlavní predstavitelia – Vincent van Gogh, Paul Gauguin /gogen/
52/ Ako získal meno umelecký smer fauvizmus /fóvizmus/ ?
Istý kritik nazval tieto obrazy akoby stádo divej zveri tadiaľ prehnalo – les fauves /le fóv/ (divá zver)
Henri Matiss hlavný predstaviteľ.
53/ Čím sa vyznačoval umelecký smer kubizmus ?
Obrazy boli celkom rozložené, poskladané z rôznych geometrických útvarov.
  Hlavní predstavitelia : Pablo Picasso /pikaso/, Georges Braque /žorž brak/
54/ Prečo sa politici v parlamente museli zaoberať sociálnymi problémami v 1. polovici 19. storočia ?
Pretože bolo potrebné riešiť sociálne problémy širokých vrstiev ľudu –  zamestnanosť, biedu, sociálnu výpomoc a predísť
konfliktom medzi chudobnými a bohatými.
55/ Prečo sa robotníci snažili získať všeobecné volebné právo ?
Aby sa aj nemajetní, chudobní mohli zúčastňovať volieb do parlamentu rovnocenne ako majetní, bohatí .
56/ Kedy bolo zavedené všeobecné hlasovacie právo v Rakúsko Uhorsku ? = 1907
57/ Ako, prečo vznikli politické strany ?
Parlamenty boli neraz svedkami veľkých slovných súbojov, dokonca sa rečníci fyzicky napádali. Preto bolo potrebné vniesť do
toho nejaký poriadok, a tak poslanci s rovnakými názormi začali zoskupovať do názorovo spriaznených skupiniek mimo budovy
parlamentu. Z týchto zoskupení postupne vznikali politické strany.
58/ Ako s volali prvé poitické strany v 19. stororčí ?
-  Anglicku to  boli = konzervatívna a liberálna strana
-  Francúzsko = republikánska strana
-  Nemecko = sociálnodemokratická strana  a národná strana
-  Taliansko = národná strana
-  ľudové strany , katolícke strany …
59/ liberálny = zmierlivý, zhovievavý, slobodomyseľný
  konzervatívny = zotrvávajúci na tradíciách, zvyklostiach
  radikálny = priebojný v novotách 
60/ Prečo sa najvyspelejšie štáty snažili získať kolónie ?
Aby získali lacné pracovné sily a lacné nerastné suroviny.

61/ Aké špekulatívne dôvody pre kolonizáciu cudzích území uvádzali politici najvyspelejších krajín ?
/Že/ vyspelejšia rasa je povinná civilizovať nižšie rasy, priniesť tam kultúrno-ekonomický rozvoj. /Jules Ferry – francúzsky
poslanec/
62/ Ako sa veľmoci znepriatelili koncom 19. a zač. 20. stor. ?
Anglicko, Francúzsko, Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko súperili kto si viac vybojuje kolónií. A zároveň mali
medzi sebou aj územné spory ako susedné štáty.
63/ Ktoré štáty patrili do DOHODY  a  TROJSPOLKU ?
  DOHODA = Anglicko, Francúzsko, Rusko
  TROJSPOLOK = Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko
64/ Kedy, kto vydal a čo je to pragmatická sankcia ?
  Nemecký cisár a uhorský kráľ KAROL VI. vydal zákon tzv. pragmatickú sankciu = ktorá povoľovala dedičnosť kráľovskej
  koruny aj pre ženy, lebo nemal syna // a tak po jeho smrti 1740 nastupuje jeho najstaršia dcéra Mária Terézia na uhorský trón //
65/ Kedy a kde cisár Nemecka a kráľ Uhorska Karol VI. porazil Turkov ?
=  zač. 18. stor.  Petrovaradíne a Temešvári spolu s Eugenom Savojským,  r. 1717  Belehrade
66/ Koho, kedy a prečo prezývali veľká ozdoba Uhorska ?
Mateja BELA /1684-1749 - Slovák/ pretože patril medzi najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zaoberal sa
geografiou, históriou a prírodnými vedami
67/ Ako sa volá významné dielo Mateja Bela ?
štvorzväzkové dielo – NOTÍCIE – historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku
68/ Čím bol Matej Bel  známy na Slovenku v 1. pol. 18. stor. ?
Pôsobil v Banskej Bystrici ako kňaz a pedagóg , neskôr v Bratislave ako rektor na evanjelickom gymnáziu
69/ Kedy a čím bol známy Samuel Mikovíni ?
  V 18. storočí Samuel Mikovíni bol slovenský rytec, kartograf, banský geometer, učiteľ banskej školy v Banskej Štiavnici. Autor
  prvých podrobných máp slovenských stolíc …
70/ Čo bolo príčinou sťahovania sa Slovákov na juh na zač. 18. stor. ?
Slováci pre veľkú biedu po tureckom plienení a kuruckých povstaniach putovali za vidinou lepšieho života na juh = na stredné
a južné Uhorsko /do dnešného Maďarska/.

71/ Kedy vládla a kde vládla Mária Terézia ? = 1740-1780 ako cisárovná Rakúsko-Uhorska
72/ Prečo a aké reformy začala v Rakúsko-Uhorsku uskutočňovať Mária Terézia.
  Prehratá vojna s Pruskom 1763 a strata Sliezska jasne ukázala hospodársku i vojenskú slabosť Rakúsko-Uhorska, a preto sa Mária
  Terézia rozhodla uskutočniť rôzne reformy,  ktoré mali povzniesť krajinu.
  Reformy : reforma vojska,  zakladanie manufaktúr, reforma poľnohospodárstva – nové plodiny, reforma súdnictva a školstva,
  „milostivy“ urbár
73/ Čo bol cieľom „milostivého“ urbáru Márie Terézie ?
Cieľom Tereziánskeho urbáru bol súpis poddanskej pôdy a určenie pomeru dávok a povinností voči zemepánovi,  ktorý mal byť
jednotný v celej krajine.
74/ Koho a prečo prezývali „slovenským Sokratom“ a v ktorom storočí pôsobil ?
  Slovenským Sokratom prezývali Adama Františka Kollára, ktorý bol dvorským radcom kráľovnej Márie Terézie a poradcom jej
  ministrov.  Bol právnikom  a  historikom. Navrhoval zrušenie nevoľníctva, zavedenie náboženskej slobody, ovplyvnil aj školské
  reformy.
75/ Kedy a kde vládol Jozef II.  ?  = 1780 – 1790 v Rakúsko-Uhorsku
76/ Vymenuj najznámejšie reformy rakúsko-uhorského panovníka Jozefa II.
☼ tolerančný patent čiže náboženská sloboda, zrušenie nevoľníctva, povinná školská dochádzka
77/ Kedy bol uzákonený prvý spisovný slovenský jazyk Antona Bernoláka
  = 1787 /základ tvorili západoslovenské nárečia – Trnava/
78/ Významní predstavitelia bernolákovskej generácie ?
  spisovateľ Ján Hollý , Juraj Fándly /ktorý založil v Trnave Slovenské učené tovarišstvo, známe dielo pre pokrok roľníkov „Pilný
  domáci a poľný hospodár.
79/ O čo sa usilovali uhorskí jakobíni koncom 18. storočia ?
Zvrhnúť monarchiu a nastoliť republiku podľa vzoru francúzskych jakobínov.
80/ Vymenuj najznámejších uhorských jakobínov ?
Vodca Ignác Martinovics, potom slováci = Jozef Hajnóczy, Samuel Vrchovský, Karol Smetanovič, František Abaffy

81/ Ako skončilo sprisahanie uhorských jakobínov ?
  Koncom 18. stor. (1794) ich odhalili a mnohých popravili, medzi nimi aj Martinovicsa a Hajnóczyho.
82/ Aká bola predstava Jána Kollára o slovanskom národe a všeslovanskej vzájomnosti ?
  Na začiatku 19. stor. Ján Kollár spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom chápali národ ako spoločenstvo ľudí jedného jazyka a kultúry, 
  a tak  slovanské  národy  chcel  spojiť v jeden, aby  sa  skončilo vykorisťovanie  slovanských  národov  inými národmi. Lenže táto
  myšlienka bola neuskutočniteľná už  aj zo samého faktu,  že Rusko utláčalo iný bratský slovanský národ Poliakov.
83/ Ktorý spisovný jazyk používali na Slovenku katolíci a ktorý luteráni /protestanti, evanjelici/ na konci 18. a 1. pol. 19. stor.  ?
Katolíci bernolákovčinu a evanjelici biblickú češtinu.
84/ Čím bol známy Jozef Dobrovský /1753-1829/ ? = ako jazykovedca ho pokladajú za tvorcu modernej spisovnej češtiny
85/ Čím bol známy Jozef Jungman /1773-1847/ ? = Zostavil slovník česko-nemecký 120 tisíc slovami
86/ Kedy a kde a aké boli príčiny cholerového povstania na Slovenku ?
  = 1831 v Zemplíne, roľníci boli nespokojní so svojím postavením,  s povinnou robotou zemepánovi,  rôznymi dávkami a
  službami,  nastal hlad a cholerová epidémia bola podnetom na povstanie. Povstanie sa rozšírilo ďalej do Novohradu, 
  Tekova, Liptova i Turca. Bolo pomerne rýchlo potlačené.
87/ Prvý parník v Bratislave = 1818
88/ Prvá konská železnica = 1837-1846 z Bratislavy do Trnavy
89/ Prvý cukrovar na Slovenku = Veľké Úľany 1832
90/ Papiernictvo – papiereň = 1829 zmodernizovanie – v Harmanci

91/ Kedy bol uzákonený druhý spisovný slovenský jazyk Ľudovíta Štúra ? = 1843 /základ tvoria stredoslovenské nárečia- Bystrica/
92/ Čo prisahali štúrovci v Devíne 1836 ?
. . .  že sa budú nezištne venovať potrebám slovenského národa
93/ Kto napísal hymnickú pieseň Nad Tatrou sa blýska ? = Janko Matuška
94/ Kedy a kde sa Ľudovít Štúr stáva poslancom uhorského snemu ? = Zvolen 1847
95/ Najbližší spolupracovníci Ľudovíta Štúra  ? = J. M. HURBAN, M. M. HODŽA
96/ Čím bol známy Martin Hamuljak a Martin Hattala 19. stor. ?
  = sa obetavo zapájali do boja za jednotný slovenský jazyk spoločný pre evanjelikov i katolíkov na Slovensku
97/ Aké boli dôvody pre zavedenie spisovného jazyka pre slovákov ?
 Zabrániť maďarizácii Slovákov, vzdelávať aj pospolitý ľud, zjednotiť katolíckych a evanjelických vzdelancov Slovenska, 
  a v neposlednom rade aby Slováci mohli byť v Uhorsku uznaní ako samobytný národ. 
98/ Aké ciele sledovali revolucionári v Uhorsku v revolučnom roku 1848-1849  ?
= zrušenie poddanstva, národné požiadavky – samospráva národných území s vlastným jazykom a úradmi
Ale Maďarskí revolucionári však žiadali politickú samostatnosť a národné práva od cisárskej Viedne /Rakúska/ len pre Maďarov, 
a tým stratili podporu menších národov žijúcich v Uhorsku.
99/ Ktoré dôležité zákony prijal uhorský snem v marci 1848 ?
☺  zákon o zrušení poddanstva a zákon o nezávislosti Uhorska
100/ Zostali zákony o zrušení poddanstva a nezávislosti Uhorska v platnosti aj po roku 1849  ?
L Maďari prehrali pri Világoši vojnu s rakúskym cisárom Františkom Jozefom,  ktorému prišiel na pomoc „žandár Európy“-
ruský cár.  A rakúsky cisár ponechal v Uhorsku v platnosti len zrušenie poddanstva, ale národy žijúce v monarchii dostali len drobné jazykové práva.

101/ Čo žiadali slovenskí revolucionári /Štúr, Hurban, Hodža/ v politickom programe v Žiadostiach slovenského národa v máji 1848?
úradný jazyk slovenčinu,  vlastný slovenský snem s rovnomerným postavením v uhorskom sneme, vlastné školy,
červeno-biela národnú zástavu, všeobecné volebné právo, slobodu tlače a zhromažďovania sa, vrátiť roľníkom ukradnutú pôdu
102/ Kedy vznikla Slovenská národná rada a čo bolo jej poslaním ?
  Vznikla v septembri 1848 vo Viedni na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom.  Bol to najvyšší slovenský politický a vojenský
  orgán slovenského dobrovoľníckeho vojska. Jej poslaním bolo vybojovať pre Slovákov to , čo žiadali v Žiadostiach slovenského
  národa.
103/ S akým výsledkom sa pre slovenský národ skončila revolúcia roku 1848-1849 ?
Po porážke maďarskej revolúcie napokon viedenská vláda dala Slovákom niektoré jazykové práva – v úradoch sa na Slovensku 
mohla používať aj slovenčina, slovenčina sa taktiež mohla aj používať v ľudových školách /základných/ a niektorých stredných.
104/ Kedy, kde a kto je autorom Memoranda slovenského národa ? = jún 1861Turčianskom Sv,. Martine Štefan Marko Daxner
105/ Ktoré boli hlavné požiadavky Memoranda slovenského národa  ?
Memorandum vychádzalo zo Žiadostí slovenského národa a sústredilo sa na politické a jazykové požiadavky.
Daxner žiadal autonómiu Slovenska /samosprávu/ a slovenčinu ako úradný jazyk na Slovensku a vyučovací jazyk. 
Memorandum bolo však neúspešné.
106/ Kedy a kde vznikla Matica slovenská ?
  = 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv.  Martine / na oslavách jubilea príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu /
107/ Ako sa volal prvý predseda a podpredseda Matice Slovenskej ?
predseda  = katolícky biskup Štefan Moyzes
podpredseda = evanjelický farár  Karol Kuzmány
108/ V čom spočíval význam Matice slovenskej ?
  Matica podnietila rozvoj slovenskej národnej kultúry,  umenia a osvety.
109/ Ktoré tri slovenské gymnáziá vznikli krátko po vzniku Matice slovenskej ?
V Revúcej, v Kláštore pod Znievom,  v Turčianskom Sv.  Martine
110/ Kedy vznikol dualistický štát čiže dvojštátie Rakúsko-Uhorsko ?
Kedy sa uhorskej šľachte podarilo, aby Uhorsko sa zrovnoprávnilo s Rakúskom, Rakúsko- Uhorskému vyrovnaniu ? = 1867

111/ Čo znamenalo pre Slovákov Rakúsko-Uhorské vyrovnanie /dualizmus/ ?
Maďari začali národnostne utláčať Slovákov,  ktorých chceli pomaďarčiť. Krátko na to zaniká Matica slovenská 1875,  ale i
slovenské gymnáziá.
112/ Kto podporoval Slovákov zo zahraničia ?
Boli to Slováci žijúci v Amerike,  ktorí založili v roku 1907 organizáciu – Slovenskú liga v Clevelande
113/ Čo je to priemyselná revolúcia ? = zavádzanie strojov do výroby a začala sa v polovici 18. stor. v Anglicku
114/  ( V roku 1884 vznikla prvá slovenská banka TATRA
  - koncom 19. stor. vznikla v Bratislave veľká rafinéria nafty Apollo a továreň na výrobu dynamytu, továreň Stollwerck)
115/ Prečo Slováci a Česi hľadali po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní 1867 cestu vzájomnej spolupráce ?
Pretože obidva národy boli vystavené národnostnému útlaku. Preto aj vznikol v roku 1882 v Prahe spolok DETVAN a neskôr
v roku 1896 v Prahe spolok Českoslovanská  jednota.  Stretávali sa každoročne v Luhačoviciach. Tým sa aj pred prvou svetovou
vojnou zrodil plán na utvorenie spoločného československého štátu.  
116/ Čo je to všeobecné hlasovacie právo ?
Umožňuje všetkým občanom sa zúčastniť na voľbách,  a tým sa aj podieľať na riadení  štátu prostredníctvom svojich zvolených
zástupcov – poslancov.
117/ Aké politické strany vznikali na začiatku 20. stor. na Slovenku ?
Slovenská národná strana,  Slovenská ľudová strana /Andrej Hlinka/,  Hlasisti, Sociálnodemokratická strana.
118/ Čo sledovala maďarská vláda pomaďarčovaním a uveď kroky  ?
Chceli premeniť Uhorsko na jednonárodnostný štát.
  1868 – uhorský snem prijal národnostný zákon, ktorý vyhlásil maďarčinu za štátny a úradný jazyk 1907 – prijatím Apponyiho školských zákonov vrcholí maďarizácia školstva v Uhorsku 1909 – sa už aj náboženstvo vyučovalo na všetkých školách v Uhorsku v maďarčine
119/  Čo vieš o krvavých udalostiach v Černovej ?
1907 – streľba žandárov do zástupu veriacich v Černovej, ktorí protestovali proti násilnému vysväteniu miestneho kostola
120/ ŽIVENA = celoslovenský ženský spolok
121/ Jozef Murgaš =  Slovák priekopník v bezdrôtovej telegrafii
  Aurel Stodola = tepelné turbíny
  Milan Rastislav Štefánik = astronóm, zakladateľ Československého štátu,  národný hrdina Slovákov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018