Volebné systémy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 18.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 423 slov
Počet zobrazení: 4 304
Tlačení: 455
Uložení: 407
Volebný výber
• Demokratický spôsob dosadzovania štátnych funkcií podmienený legislatívnou úpravou a volebným správaním
• Znak volieb- permanentnosť- štát stanovuje presné obdobie
• Spôsob volieb ovplyvňuje
o politické tradície štátu
o forma štátu
o počet politických strán
o počet obyvateľov
• priame voľby- volič volí št. reprezentantov priamo svojím hlasom
• nepriame voľby- voľby cez zastupiteľa

Väčšinový volebný systém
• angloamerická právna kultúra
• územie štátu sa rozdelí na niekoľko jednomandátových volebných obvodov
• absolútna väčšina- 50% + 1 hlas
• relatívna väčšina – najviac hlasov; nemusí byť viac ako polovica
• nevýhoda- malé zastúpenie politických strán- volí sa konkrétny kandidát
-hlava štátu volená obyvateľmi môže zastupovať menšinu obyvateľov
• stabilnejšia vláda- vláda silnej politickej strany

Systém pomerného zastúpenia
• proporcionálny systém
• územie rozdelené na menší počet volebných obvodov
• veľké viacmandátové volebné kraje na zákl. počtu obyvateľov
• volič si vyberá politickú stranu- kandidátska listina
• preferenčné hlasy môžu ovplyvniť poradie na kandidátke
• quorum- hranica, aby sa strana dostala do parlamentu- SR- 5%
• nevýhoda- rôznorodejšie zloženie parlamentu- nestabilita krajiny, znevýhodnení kandidáti, hrozba preniknutia extrémistických strán
• absolútny systém- strany v parlamente = strany vo vláde
• upravený systém- stanovené quorum
Kombinovaný politický systém
• využíva pozitíva z oboch volebných systémov

Referendum
• prejav priamej demokracie
• hlasovanie, ktorým voliči štátu rozhodnú o prijatí/zamietnutí zákona, podpisu programu... predloženým na posúdenie obyvateľstvu
• zakotvené v ústave V. hlava, II. Oddiel
• predmetom ref nesmú byť práva a slobody obyvateľov, dane, odvody, št. rozpočet
• právo zúčastniť sa má každý občan, ktorý má volebné právo
• vyhlasuje ho prezident buď na návrh NR, alebo ako o to požiadajú občania petíciou, aspoň 350 tis obyvateľov
• vyhlásené musí byť do 30 dní, referenfum sa musí konať do 90 dní od vyhlásenia
• platné ref.- nadpolovičná väčšina voličov sa zúčastní + nadpolovičná väčšina zúčastnených je za
• výsledok môže NR zmeniť po uplynutí 3 rokov
• obligatórne- ref o otázkach zakotvených v ústave; SR- vstup/výstup z medzinárodných organizácií a zmlúv
• fakultatívne- ústava určuje o čom sa konať môže, ale nemusí
• ratifikačné- potvrdenie zákona prijatého parlamentom
• vládne- podnet z parlamentu, od prezidenta
• ľudové- podnet dáva ľud- petícia

Zastupiteľská demokracia
• sprostredkovaná učasť na správe štátu
• voľba poslancov, ktorí v mene občanov prijímajú polit. rozhodnutia
• občan- zdroj moci
• poslanec- nositeľ moci

Volebné právo
• umožňuje zúčastniť sa na riadení štátu
• súčasť občianskych práv a slobôd
• všeobecnosť- všetci občania nad 18 rokov majú volebné právo
• rovnosť- všetky hlasy si sú rovné, každý občan má len jeden hlas
• priamosť- volič sa musí osobne zúčastniť
• tajnosť
• volebný cenzus- majetkový, daňový, rasový, vzdelanostný, podľa pohlavia, pobytu, ostatní vylúčení- nesvojprávni, imigranti, väzni
• voľby- umožňujú pokojnú zmenu vlády, riešenie politických konfliktov, udeľujú legitimitu vláde a parlamentu, vyjadrujú mienku voličov, dávajú spätnú väzbu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030