Zadania maturitných tém z dejepisu 2010/2011

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.12.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 024 slov
Počet zobrazení: 8 530
Tlačení: 456
Uložení: 436
DEJEPIS – MATURITA 2011
 
Pravek
1.Vysvetliť predmet skúmania dejepisu, pojmy dejiny, dejepis a periodizácia
2.Uviesť, aké inštitúcie zbierajú, ochraňujú a sprístupňujú historické pramene.
3.Vymenovať pomocné vedy historické.
4. Rozlíšiť jednotlivé druhy historických prameňov
5.Uvedomiť si, že v spoločnosti existujú rôzne interpretácie minulosti
6.Charakterizovať predmet prehistórie
7.Vysvetliť pojem antropogenéza
8.Opísať obdobie paleolitu a neolitu
9.Posúdiť, v čom spočívajú výhody, resp. nevýhody medených, bronzových nástrojov  v porovnaní s kamennými
10. Porovnať bronzové nástroje so železnými a analyzovať ich podstatné znaky a vlastnosti 
 
Starovek
11.Charakterizovať predpoklady vzniku prvých civilizácií
12.Vysvetliť, ako fungovalo hospodárstvo v Mezopotámii
13. Charakterizovať štát a sociálne rozvrstvenie spoločnosti v Mezopotámii
14. Vymenovať predpoklady vzniku jednotného štátu v Egypte
15. Charakterizovať jednotný egyptský štát a sociálne rozvrstvenie jeho  spoločnosti
16.Dokázať vplyv duchovnej a materiálnej kultúry najstarších východných štátov na európsku kultúru
17. Opísať prírodné podmienky Stredomoria
18.Vysvetliť príčiny a dôsledky gréckej kolonizácie
19.Analyzovať vývoj demokratického politického systému a spoločnosti v Aténach
20 Opísať obdobie výbojov Alexandra Macedónskeho a helenistického Grécka
21. Porozprávať o gréckej kultúre a jej vplyve na neskoršiu európsku kultúru
22.Charakterizovať etruskú civilizáciu na Apeninskom polostrove
23 Objasniť politický systém rímskej republiky
24.Charakterizovať vývoj rímskeho impéria v období principátu
25.Objasniť vznik kresťanstva
26. Uviesť príčiny a dôsledky krízy a zániku Západorímskej ríše

Stredovek
27.Charakterizovať proces „sťahovania národov“ a vzniku „barbarských“ štátov
28.Opísať vznik Byzantskej ríše
29. Charakterizovať islamský svet a islamskú kultúru
30. Charakterizovať vznik a formovanie Franskej ríše
31.Vysvetliť politiku správcov palácov - majordómov
32.Porozprávať o vláde Karola Veľkého
33. Charakterizovať tzv. lénny vzťah medzi ľuďmi vyšších spoločenských vrstiev
34.Vysvetliť, prečo kráľovskí a nižší vazali prepožičiavali pôdu aj roľníkom
35.Vysvetliť úlohu kresťanstva pri formovaní Európy
36.Charakterizovať karolínsku renesanciu a románsku kultúru
37.Popísať vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Nemeckých štátov (Svätej ríše rímskej) a Anglicka
38.Opísať pohyb slovanských kmeňov z pravlasti
39.Vysvetliť vznik Samovej ríše, Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy.
40.Charakterizovať príčiny zániku Veľkej Moravy
41.Vysvetliť vznik a vývoj mnohonárodnostného uhorského štátu
42. Popísať pomery v českom a poľskom včasnostredovekom štáte
43.Opíšte proces vzniku centralizovaných monarchií v západnej Európe
44.Charakterizovať agrárnu revolúciu v období vrcholného stredoveku
45.Vysvetliť proces urbanizácie v období vrcholného stredoveku
46. Analyzovať štruktúru stredovekej spoločnosti
47.Zhodnotiť význam rozvoja vzdelanosti v období vrcholného stredoveku
48.Charakterizovať expanziu kresťanskej Európy a jej dôsledky
49.Charakterizujte vnútorné pomery a zahraničnú politiku uhorského štátu vo vrcholnom stredoveku
50. Vysvetliť prejavy krízy stredovekej spoločnosti
51.Opísať kultúru obdobia vrcholného stredoveku.
 
Novovek
52.Charakterizovať obdobie humanizmu a renesancia.
53. Porozprávať, ako Európania prenikali na mimoeurópske územia
54.Opísať proces reformácie
55.Charakterizovať ranonovoveký štát na príklade Francúzska, Anglicka, Ruska,
  Pruska a Habsburskej monarchie
56.Objasniť postavenie Slovenska v habsburskej monarchii
57.Charakterizovať postavenie Slovenska v susedstve Osmanskej ríše
58.Popísať príčiny, priebeh a dôsledky tridsaťročnej vojny
59.Objasniť príčiny, priebeh a dôsledky Nizozemskej revolúcie
60.Charakterizovať príčiny, priebeh a dôsledky revolučných zmien v Anglicku
61.Objasnite zmeny, ktoré nastali vo vede a filozofii na začiatku novoveku
62. Charakterizujte kultúru baroka
63.Charakterizovať osvietenstvo
64.Charakterizovať osvietenský absolutizmus za Márie Terézie a Jozefa II.
65.Vysvetliť, ako sa dotkli reformy osvietenského absolutizmu Uhorska a jeho
spoločnosti
66.Vysvetliť proces vzniku USA
67. Analyzovať situáciu vo Francúzsku pred vypuknutím revolúcie
68. Opísať priebeh Veľkej francúzskej revolúcie
69. Zhodnotiť význam a vplyv Veľkej francúzskej revolúcie na ďalší vývoj v
  Európe
70.Charakterizovať napoleonske Francúzsko
71.Objasniť proces modernizácie - priemyselnej revolúcie
72.Charakterizovať národné hnutie 19. storočia v Rakúskej monarchii
73.Dokumentovať rozvoj slovenského národného obrodenia
74.Charakterizovať vývoj revolučných udalostí v rokoch 1848-49 v Uhorsku
75. Analyzovať politický program Slovákov - Žiadosti slovenského národa
76.Objasniť oživenie slovenského národného života začiatkom 60. rokov
77.Analyzovať politický program Slovákov - Memorandum národa slovenského
78. Analyzovať slovenské národné hnutie koncom 19. storočia
79.Charakterizovať proces modernizácie Uhorska
80. Vysvetliť spôsob zjednotenia Nemecka a Talianska
88.Charakterizovať proces moderného kolonializmu
89.Určiť korene kolonializmu 19. storočia
90.Charakterizovať európske veľmoci a ich vzájomné vzťahy v 2. pol. 19. storočia
91.Charakterizovať politický, ekonomický a sociálny vývoj v USA v 2. pol. 19.
storočia
92.Opísať politické, ekonomické a sociálne pomery v Rusku
93.Charakterizovať ideové prúdy 19. storočia Analyzujte a určite dva podstatné
znaky pojmov nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, utopizmus,
marxizmus, boľševizmus, socializmus.
94.Charakterizovať umelecké smery a slohy 2. pol. 19. storočia
95.Vymenujte tri umelecké smery a z nich jedného typického predstaviteľa.
 
Najnovšie dejiny
96.Charakterizovať príčiny a priebeh prvej svetovej vojny
97.Charakterizujte slovenský a český odboj v priebehu 1. svetovej vojny
98.Vysvetliť výsledky a dôsledky prvej svetovej vojny
99.Opíšte politické, hospodárske, sociálne pomery v Rusku počas vojny
100.Charakterizovať povojnovú situáciu v Európe a vysvetliť Versailleský systém.
101.Vysvetliť vznik Česko-Slovenska
102.Charakterizujte podstatné vnútroštátne, zahranično-politické a medzinárodné problémy nového  štátu
103.Charakterizovať fašizmus a nacistickú ideológiu v Nemecku
104.Charakterizovať komunistickú diktatúru v ZSSR
105 Zreferovať o politike západných demokracií v medzivojnovom období
106.Charakterizovať kultúru medzivojnového obdobia
107.Opísať politiku nacistického Nemecka a ZSSR
108.Vysvetliť vznik Slovenského štátu
109.Vysvetliť príčiny a priebeh Druhej svetovej vojny 
110.Vysvetliť prepadnutie ZSSR a priebeh bojov na východnom fronte
111.Vysvetliť vojnové zločiny, situáciu vojakov na fronte i civilistov v zázemí
112.Objasniť konečné ciele a zámery nacistov vzhľadom na okupované územia
113.Charakterizovať odboj proti fašizmu vo svete
114.Opísať domáci odboj na Slovensku
115.Analyzovať závery spojeneckých konferencií
116.Posúdiť dôsledky druhej svetovej vojny a povojnového usporiadania sveta
117.Charakterizovať studenú vojnu
118.Objasniť proces západoeurópskej integrácie
119. Charakterizovať proces dekolonizácie
120. Vysvetliť vývoj v Číne po roku 1945
121.Vysvetliť príčiny izraelsko-arabského konfliktu
122.Charakterizujte vnútropolitický zápas v povojnovom Československu
123.Charakterizovať proces sovietizácie a jednotnosti sovietskeho bloku
124.Charakterizujte procesy industrializácie a kolektivizácie v Československu
125.Vysvetliť príčiny politickej a spoločenskej krízy v 60. rokoch v ČSSR
126.Opíšte intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy
127.Charakterizovať obdobie tzv. normalizácie a konsolidácie
128.Charakterizovať príčiny a dôsledky zrútenia komunistických režimov v Európe a v Československu
129.Charakterizovať politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu v Československu
na počiatku 90. rokov
130.Vysvetliť rozdelenie Československa a vznik Slovenskej republiky
131.Charakterizovať súčasný svet a vysvetliť globálne problémy tohto sveta
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013