Európska únia v 50-60 rokoch

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 326 slov
Počet zobrazení: 2 179
Tlačení: 259
Uložení: 290
Európska únia v 50-60 rokoch
 
25. marec 1957
Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Schumanov plán z roku 1950 viedol k založeniu spoločenstva so svojimi vlastnými rozhodovacími právomocami, týkal sa však len dvoch odvetví, uhlia a ocele. Vlády členských krajín dospeli k presvedčeniu, že túto integráciu treba rozšíriť. Vznikla tak iniciatíva v oblasti obrannej a politickej integrácie. Verejná mienka však zaujala voči týmto iniciatívam negatívny postoj. Preto sa členské štáty ESUO sústredili na prehlbovanie ekonomickej integrácie a rozhodli sa rozšíriť vzájomnú spoluprácu na celú ekonomiku s cieľom vytvoriť spoločný trh a zabezpečiť dohľad nad atómovou energetikou a obchodom s jadrovým palivom. Zmluvy zakladajúce Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM) podpísali v Ríme 25. marca 1957 (do platnosti vstúpili 1. januára 1958). Tie znamenali začiatok novej etapy v procese európskej integrácie. Zriadili sa inštitúcie a rozhodovacie procedúry, ktoré mali umožniť zosúladenie národných záujmov so spoločným cieľom. Vznik nových spoločenstiev sa stal kľúčovým medzníkom v ďalšom vývoji európskej integrácie. Členské štáty sa dohodli na vzájomnom zrušení obchodných bariér a na vytvorení „spoločného trhu“. V tomto čase mal spoločný parlament 142 zástupcov.

20.júl 1963 1.Yaoundská konferencia
Po prvýkrát členské štáty ES spoločne rokovali o významnej dohode na svetovej úrovni. Zakladajúci členovia Európskeho spoločenstva podpísali prvú Yaoundskú konvenciu s bývalými kolóniami (najmä z Afriky). Dohoda poskytla týmto krajinám obchodné výhody a finančnú pomoc, posilnila tradičné úzke vzťahy medzi nimi a ich európskymi partnermi.

1965 Zlučovacia zmluva ES, ESUO a EURATOM
Členské štáty podpisujú zlučovaciu zmluvu vytvárajúcu jednotné orgány pre všetky tri spoločenstvá (ES, ESUO, EURATOM).

1967 zlúčenie ES, ESUO a EURATOM
Došlo k zlúčeniu inštitúcií všetkých troch Európskych spoločenstiev. V tomto roku začala svoju činnosť spoločná Komisia, spoločná Rada ministrov a Európsky parlament.

1. august 1968 odstránenie colných prekážok
Vypršaním termínu zakotvenom v Zmluve o EHS (18 mesiacov) sa odstránili všetky colné prekážky medzi členskými štátmi, ktoré zaviedli pre nečlenské krajiny jednotné clá. Tým začala fungovať spoločná colná únia so spoločnou colnou tarifou. Odstránenie colných poplatkov v rámci Spoločenstva bolo obrovským úspechom (obchod medzi členmi EHS sa za obdobie 1958-1970 zvýšil šesťnásobne, obchod so zvyškom sveta sa strojnásobil, za to isté
obdobie sa HDP EHS zvýšilo o 70%).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#euratom #Schumanov plán


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017