Európska únia v 90 rokoch

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 644 slov
Počet zobrazení: 3 219
Tlačení: 346
Uložení: 385

Európska únia v 90 rokoch
90 roky sú charakteristické veľkými zmenami. V tomto období sa uzavrelo veľa zmlúv ako napríklad - Schengenská zmluva, Maastrichtská zmluva, Amsterdamská zmluva. Vytvorila sa aj Európska centrálna banka (European Central Bank).
 
28.máj 1990 
v  Paríži podpísali zmluvu o založení Európskej banky. Táto banka má slúžiť na rozvoj a obnovu  pre krajiny strednej a východnej Európy s finančnou podporou.
 
19. jún - 1990 Schengenská zmluva
Schengenská dohoda dostala svoj názov podľa mesta Schengen. Ministri zahraničných  veci  Francúzska, Nemecka a krajín Beneluxu podpísali dohodu v Schengene. Táto zmluva bola platná už v roku 1993. V tejto zmluve sa jednalo o odstránenie colných a pasových kontrol na hraniciach týchto štátov a na ich územiach, oddelenie vybavovanie ľudí ,ktorí sú alebo nie sú zo Schengenských štátov na letiskách a v prístavoch, policajná spolupráca, spolupráca v oblasti Schengenských štátov v oblastiach spravodlivosti.  Postupne k dohode pristúpili aj iné krajiny ako napr.: Taliansko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a ďalšie krajiny. Túto dohodu nepodpísali krajiny ako Veľká Británia a Írsko. Umožnila im to výnimka, ktorú si tieto dva štáty vyjednali pri podpise Amsterdamskej zmluvy.

Kurssi ruotsin kruunu (SEK) - Ruotsi
 
1992 - Maastrichtská zmluva
Alebo aj inak zmluva o Európskej únii.  Vrcholní európski predstavitelia uzavreli významnú reformu. Začalo sa spolupracovať v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike Európskej únie (SZBP). Pred tým existovalo len hospodárske spojenie štátov ktoré sa zaoberali kvalitou a spoluprácu s priemyslom. Medzi hlavnými cieľmi  tejto zmluvy bolo zavedenie spoločnej EU meny. Zmluvou sa zmenil názov Európskeho hospodárskeho spoločenstva  na nový  -  Európske spoločenstvo.
 
Európska únia zastrešuje všetky existujúce integračné aktivity. Od Maschtritskej zmluvy tieto integračné  aktivity sa začali deliť  do troch hlavných časti.  Takže je možné  povedať, že  Európska únia stojí na troch pilieroch:
 
1 pilier
 - do  tohto piliera patria všetky aktivity, ktoré boli realizované už pred Masstrichtom napríklad voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovaru. Mimo inej politiky  :poľnohospodárske, obchodné, regionálne a sociálne aktivity spadajú pod ďalšie dva piliere po zavedení Masstrichtskej zmluvy.

2 pilier
-  do  tohto piliera patria spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP). Tento pilier vznikol po zavedení Masstrichtskej zmluvy. Druhý pilier nám zahŕňa posilnenie bezpečnosti EU a jej členských štátov a tiež podporoval medzinárodnú spoluprácu.

3 pilier
 - Tento pilier rieši justíciu a vnútornú bezpečnosť v európskej únii . V európskej únii bez hraníc musia byť možnosti podniknúť právne kroky proti zločinom aj za hranicami jednotlivých štátov. Páchateľom zločinu sa nesmie  dať možnosť vyhnúť sa ich trestu jednoduchým spôsobom, odchod do susedných krajín.
 
O vstupu do Európskeho hospodárskeho spoločenstva mali od začiatku 90. rokoch záujem nielen ďalšie európske krajiny, ale i mnohé tzv. postkomunistické štáty, ako je Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Česko a samozrejme aj Slovensko. Vďaka tomu bolo Európske hospodárske spoločenstvo v roku 1993 premenované na Európsku úniu. K poslednému rozširovaniu Európskej únie došlo 1. januára 1995, kedy sa ďalšími tromi členmi stali Fínsko, Rakúsko a Švédsko.
 
2.október 1997 - Amsterdamská zmluva  
Bola vypracovaná vo veľa medzivládnych konferenciách. Na týchto konferenciách sa stretávala Európska rada. Túto radu zastupovali jednotliví ministri zahraničných veci.  Amsterdamská zmluva rozšírila  spoluprácu v oblasti tretieho piliera  EÚ a základné princípy spoločnej zahraničnej politiky. Táto zmluva je prvá zmluva , ktorá mení zmluvu o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) a treťou zmluvou, ktorá mení zmluvu o založení Európskych spoločenstiev. Amsterdamská zmluva ma štyri hlavné ciele:
 
- postaviť zamestnanosť a práva občanov do centra pozornosti činnosti EÚ,
- odstrániť zostávajúce prekážky slobodného pohybu a posilniť bezpečnosť vnútri EÚ
- posilniť hlas, postavenie Európy vo svetových záležitostiach
- zefektívniť inštitucionálnu štruktúru EÚ vzhľadom na budúce rozšírenie
 
1.jún 1998
bola založená ECB (European Central Bank), t.j. skratka pre jednu z najmladších centrálnych bank. ECB je centrálnou bankou pre jednotnú európsku menu euro. Je centrálnou bankou pre 12 krajín Eurozóny (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko). Prvou základnou úlohou, ktorú plnila s centrálnymi bankami členských krajín eurozóny bolo vytvorenie Euro systému a zavedenie novej spoločnej meny. A udržiavať kúpnu silu eura, a tým cenovú stabilitu v eurozóne. Pri plnení úloh ECB spolupracuje s Európskym systémom centrálnych bank (ESCB). Prácu Európskej centrálnej banky riadia tri rady: Výkonná rada, Rada guvernérov a Generálna rada.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.055