Rím

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 165 slov
Počet zobrazení: 6 482
Tlačení: 352
Uložení: 381
Rím
-  na Apeninskom polostrove
priaznivé podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva – 2 hlavné rieky: S-rieka Pád, stred-rieka Tiber
-  na Sicílii podmienky pre obilie, vinič, olivy
ložiská kovov – Elba, stredná Itália-železo
dostatok stavebného materiálu-mramor,hlina,drevo
rybolov, remeslá
 
Osídlenie
okolo 12.stor pnl
-  od 12.stor: stred a východ – italické kmene – Italikovia - indo-europske kmene
  pozostával z viacerých podkmeňov , najznámejší Latinovia-stredAp
Juh,  SicíliaGréci, Kartágijci
SZ Etruskovia
S Kelti (Galovia)   
 
Etruskovia
-  pôvod neznámy
-  prisťahovali sa do Itálie okolo roku 1000pnl
-  územie, kt. osídlili na Ap bolo nazvané Etrúria
-  nikdy si nevytvorili jednotný štát, ale súhrn mestských štátov
-  vládla aristokracia na čele s kráľmi, neskôr ich vystriedali volení úradníci
-  vrchol v osídľovaní v 7-6.stor. kedy osídlili územie až po J – kontakt s Grékmi
-  veľmi vyspelá civilizácia – systém kanálov na zavlažovanie, vodovody
-  venovali sa remeslu – výborní kováči, spracovávali kovy, ťažba žel. rudy
architektúra : typ. prvok – klenba, mohutné hradby,opevnenia, dobre vybudované mestá
umenie: na keramike-ovplyvnené Grékmi – výjavy z gr. mytológie,Trójskej vojny
  na frezkách
písmo : prevzali od Grékov, sprava doľava, jazyk dodnes nerozlúštený
 
Vznik Ríma
-  v roku 753 pnl
-  leží na 7 pahorkoch pri rieke Tiber, 25 km od mora sa usadzovali kmene Italikov
-  podľa legendy ho založil Romulus
LEGENDA:
-  Aeneas (Grék) ušiel z Tróje, usadil sa v Itálii (v kraji Latium - budúci Rím)
-  Aeneassi vzal Rimanku Laviniu (dcéra kráľa); ich syn Július založil mesto AlbaLonga
-   Július mal 2 synov: Numitor, Amulius
-  Amulius vyhnal svojho brata Numitora, jeho dcéru (Rea Silvia) dal k vestálkam (panny); ale zostúpil k nej boh Mars a narodili sa im Romulus a Remus
-  Amulius ich dal do košíka, nechal ich plaviť sa riekou Tiber; voda ich vyplavila na vrch Palatinum - našla ich vlčica, dojčila ich
-  neskôr ich našiel a vychoval pastier Faustulus (aj jeho manželka AccaLarentia)
-  Rom. a Rem. sa dozvedeli o svojej minulosti; rozhodli sa, že Amulia zosadia z trónu a dosadia tam svojho otca Numitora → podarilo sa im to
-  v r. 753 na mieste AlbyLongy založili Rím - spor o to, kto z nich je zakladateľom → vtáci (veštenie) ukázali, že Romulus
-  Romulus urobil hranicu mesta; Remus túto hranicu prekročil - Rom. ho zabil (,,Tak zahynie každý, kto sa opováži prekročiť múry môjho mesta.")
 
KRÁĽOVSTVO  753 – 510 pnl
-  Kráľ bol najvyšším veliteľom a náboženským predstaviteľom
-  v období kráľovstva - 7 kráľov (1. bol Romulus)
-  boje medzi Italikmi a Etruskami - E vyhrali, poslední 3 králi boli E
Spoločnosť:
-   na čele - kráľ; pomáhal mu senát (300 mužov z bohatých rodín, pôvodne rada starších)
  ľudové zhromaždenie, snem - schvaľovali rozhodnutia senátu
  najväčší vplyv – rodová aristokracia
-  najmenšia spoločenská jednotka – rodina – tvorilo ju aj služobníctvo, mala pôdu
-  obyvateľstvo sa delilo na kmene, tie sa delili na kúrie→ podľa toho sa muži stretávali na kúrijných snemoch, kde prijímali rozhodnutia kráľa
-  obyvateľstvo:  patricijovia (patres - otec; členovia rodín, kt. založili Rím) -  plnoprávni občania (obč. aj pol. práva, zastávali úrady)
plebejci (plebs - ľud; potomkovia neskorších prisťahovalcov)   neplnoprávni občania (nemali obč. práva, nemohli byť úradníkmi,ale mali osobnú slobodu)
otroci - úplne v rukách panovníka (rozhodoval o ich živote a smrti) - nemali osobnú slobodu
 
1. kráľ: Romulus
5. kráľ: TarquiniusPriscus - Rím už bol veľmi dobre vybudovaný - vodovody, široké ulice, kanály
6. kráľ: ServiusTullius - uskutočnil reformu, podľa kt. obyvateľstvo rozdelil do 5 tried podľa veľkosti majetku → majetkový cenzus:
1. Patricijovia
2. Plebejci
3. klienti - závislí od bohatých, pochádzali z rodu plebejcov, dávali sa pod ochranupatricijov
4. otroci
5. prepustenci -prepustení otroci
+ proletári (proles - potomok) - vrstva, kt. nemala majetok, ale osobnú slobodu a deti
-   na základe tejto reformy každá skupina musela vytvoriť stotinu vojska, obyvatelia si museli sami zabezpečiť vojenskú výstroj
-  Stotiny sa schádzali na stotinovom sneme, kde hlasovali; každá trieda mala toľko hlasov, koľko mala stotín postavila do vojska
-  Reforma obmedzila moc rodovej aristokracie  a vytvorili predpoklady pre rozvoj Ríma
7. kráľ: TarquiniusSuperbus (Spupný)–Rimania sa vzbúrili => zbavenie kráľovej moci, volenie úradníkov ; Italikovia ho vyhnali v r. 510; tým sa skončila etruská nadvláda, zaniká kráľovstvo
 
REPUBLIKA  510 – 27 pnl
 
Vrstvy: 1. patrícijovia (stará rodová šľachta so všetkými právami)
2. plebejci (nižšie vrstvy, kt. majú majetok, ale nie práva)
3. proletári (nemajú práva, majetok, ale majú osobnú slobodu)
4. otroci (nemali ani slobodu)
prvé 2 storočia Rímskej republiky - vojny medzi patric. a pleb. - boje za zrovnoprávnenie
plebejci tvorili základ vojska, ale nemali práva - začali uskutočňovať secesie - odchody plebejcov na Aventinum; vyhrážali sa, že si založia vlastný štát
-  patricijovia ich povolali späť a sľúbili im ústupky:
vytvorenie plebejskej úradníckej funkcie =>tribún ľudu
tribún ľudu mal právo veta
spísanie zákonov - Zákon 12 tabúľ (boli medené, vystavené na verejnom mieste), spísala ho 10-členná komisia v rokoch 451-449 pnl.
Postupne plebejci získavali rovnoprávnosť s patrícijmi
-  mohli sa uzatvárať manželstvá medzi patric. a pleb.
-  367 - plebejci mohli zastávať najvyšší úrad - úrad konzula
-  351 - ... aj funkciu cenzora; neskôr aj kňažské úrady
-  uznesenia plebejských snemov mali platnosť zákonov
-  cca r. 300 - úplné vyrovnanie patric. a pleb.
-  vznikla nová vrstva nobilita - zmiešanie patric. a pleb., "úradnícka aristokracia"
-  funkcie kráľa sa delili medzi každoročne volených úradníkov (aby nedošlo k zneužitiu funkcie)
-  celý systém úradníkov → magistrát
Spoločnosť :
-  v čase mieru na čele boli 2 konzuli , -  symbolom moci boli zviazané prúty so sekerou, znak neskôr prebrali fašisti
-   v čase vojny bol menovaný diktátor , kt. mal neobmedzenú vládu len pol roka
- Nižšie funkcie : prétori – súdne spory, moc sa rovnala konzulom
  Cenzori – ohodnocovali každoročne majetok, delili ľudí do tried
  Kvestori – finačné záležitosti štátu
  Edikovia – bezpečnosť a poriadok
  Funkcie boli neplatené a volené
  Fungoval tu 300 členný senát
  Existoval aj snem = ľudové zhromaždenia
 
OVLÁDNUTIE ITÁLIE RÍMOM:
-  Rimania sa snažili vytlačiť Etruskov, podarilo sa im to okolo roku 500 a ovládli ich územie
-  V 4.stot.pnl bojovali Rimania s Keltmi a za veľké výkupné  sa im podarilo dostať za Alpy
Tarent(na juhu) dlho odolával Rimanom , pozvalo si na pomoc gréckeho kráľaPyrrha, tomu sa podarilo nad Rimanmi zvíťaziť, ale sám mal obrovské straty, preto z Tarentu odtiahol
Pyrrhovo víťazstvo (frazeologizmus) - víťazstvo s veľkými stratami
-  r. 265 - Rimania ovládli celý Ap. Polostrov
-  z malého mesta sa stala veľká ríša (Rím)
 
Púnske vojny
814 - Feničania založili na sev. pobreží Afriky obchodnú kolóniu Kartágo - stalo sa jednou z najvýznamnejších obchodných kolónií Stredozemného mora → vhodné prírodné podmienky, výhodná poloha (prístup k moru) - poľnohospodárstvo (obilie, olivy; využívali prácu otrokov) a výroba
-  Kartágijcov nazývali Púni
PRÍČINA: obchodné súperenie
1. púnska vojna (264-241pnl) - spor o Sicíliu
Rimanom sa darilo na súši, Kartágijcom na mori (lodiarske remeslo)
241 - Rimania porazili K na záp. pobreží Sicílie
237 - Sardínia a Korzika 
S, S, K - 1. rímske provincie (územie, kt. je závislé)
2. púnska vojna (218-202pnl) - územie Hispánie (Španielsko)
zámienka:Hanibalov (Kartágo) útok na Saguntum (spojenec Ríma)
Hanibal vytvoril veľké vojsko, prešiel cez Alpy (využil slony - moment prekvapenia) - stratil veľa zo svojho vojska, ale pridávali sa k nemu Kelti
Potom sa odohrala ďalšia bitka pri Trasimenskom jazere a pri riečke Trebia, v kt. Hanibal porazil Rimanov
V roku 216 pnl sa odohrala bitka pri Kannách, v kt. Rimania utpeli zdrvujúcu porážku
Hanibal sa dostal až pred brány Rímu, ale do Rímu nevstúpil, kvôli nedostatku zásob, odtiahol od Ríma, ponáhľal sa na pomoc Kartágu a v roku 202 pnl. bol Hanibal porazený v bitke pri Zame ; Hanibala dali do vyhnanstva do Malej Ázie, kde spáchal samovraždu – bol natoľko hrdý, aby sa nechal poraziť Rimanmi
Po 2. púnskej vojne získal Rím ďalšiu provinciu – Hispániu , Kartágo muselo platiť odškodné a stratilo loďstvo
3. púnska vojna (149-146 pnl)- zničenie Kartága
Príčiny: Rimania chceli definitívne zničiť Kartágo, využili ako spojenca numidského kráľa Massinisa
Priebeh: Rimania obliehali Kartágo, to nakoniec kapitulovalo a Rimania ho zrovnali so zemou a zem posolili, aby tam už ani tráva nerástla
S územia Kartága sa stala provincia Afrika, Achája a Malá Ázia
 
-  Po púnskych vojnách sa Rím stáva Rímskou ríšou s množstvom provincií a otrokov
 
KRÍZA RÍMSKEJ REPUBLIKY
Pozitíva: Rím získal veľa provincií,kt. spravovali rímsky úradníci, Rím sa buduje, rozširuje sa (cesty,akvadukty,viadukty...),  vznikla ViaAppia –krížová cesta, do Ríma sa dostáva veľa otrokov (lacná pracovná sila)– otrokársky štát-vytváral spojenectvá s inými krajinami a tie mali vl. samosprávu a nemuseli Rímu platiť dane, nemohli mať vl. zahran. politiku ani vl. obranu
Negatíva: 1. v Ríma začali vznikať latifundá– veľkostatky – vznikli zobratím pôdy roľníkom a na  nich pracovali otroci,
  2. drobní roľníci prichádzajú o prácu, stávajú sa bezzemkami(proletári)-nemôžu slúžiť  vojsku a žijú na úkor štátu
-  Dochádza k reformám:
TiberiusGracchus – reforma o pozemkovom maxime a minime
o  pozemkové maximum – veľkostatkárom odobraná pôda ak mali viac ako 1000 jutár
a prerozdeľovaná bezzemkom po 30 jutár (minimum)
v roku 133pnl tribún ľudu
GaiusGracchus – reforma vo forme obilného zákona
o  štát mal predávať obilie bezzemkom lacnejšie
v roku 122-123pnl tribún ľudu
-  Reformy neúspešné, Tiberius zavraždený, Gaius aj s ostatnými prívržencami spáchal samovraždu
-  Ďalší reformátor: GaiusMarius – voj. Veliteľ, kt. sa snažil vyriešiť krízu v oblasti armády – zaviedol žoldnierske vojsko a  po odslúžených rokoch mali dostať pôdu
-  Medzi ľudmi sa tvoria 2 skupiny :
1.  Populári – za reformu – populus-ľud-tribúniľudu,plebejci,ľudové zhromaždenia
2.  Optimáti – proti reforme – optimus-najlepší – muži zo senátu, patricíjovia
-  Medzi nimi začína občianska vojna. Na čele populárov bol GaiusMarius, na čele optimátov bol CorneliusSulla
-  V 82pnlvyhral Sulla – zaviedol diktatúru (doživotný diktátor) a vydal preskripcie – zoznamy politicky nepohodlných osôb, kt. mohli byť kedykoľvek zabitý , obmedzil moc  ľud. Zhromaždení, tribúnov ľudu, úradu sa vzdal sám a zomrel
SPARTAKOVO POVSTANIE – POVSTANIE OTROKOV – 73-71 PNL
-  Počas krízy vypukla vzbura gladiátorov(gladus-meč)(otroci, kt. bojovali pre zábavu) na čele s tráckym otrokom Spartakusom
-  Vypuklo v gladiátorskej škole v Capui
-  Vzbúrenci sa uchýlili na kopci sochy Vezuv
-  Povstanie bolo neúspešné – neboli jednotní – jedny chceli ísť na S, iní na J-Sicíliu
-  Situáciu využíva Crassus – gladiátori boli zabití(600 tisíc), ich telá boli pribité na kríže, kt. lemovali cestu viaAppia( z Capiu do Ríma)
 
PRVÝ TRIUMVIRÁT
-  V roku 60 uzatvorili tajnú dohodu  3 politici : GnaeusPompeius, MarcusLicinius, GaiusJulius Caesar
Pompeius – bol výborný veliteľ, preslávil sa vo viacerých vojnách
Crassus – vyznamenal sa pri potlačení Spartakovho povstania
Caesar – v roku 59pnl zvolený za konzula
Po skončení úradu si nechal odhlasovať správu v Gálii a začal si ju podmaňovať, porazil niektoré keltské kmene a územie pripojil k Rímskej ríši
-  V roku 56pnl sa 3 politici stretli v meste Lucca
-  Pompeius/ Crassus sa stali konzulmi a po skončení si nechali odsúhlasiť správu provincií: Pompeius Hispániu a Crassus územie na východe, chcel bojovať proti Parthom
-  Spojenectvo sa skončilo, Crassus zahynul vo vojne s Parthmi, Pompeius sa zblížil so senátom a intrigoval proti Caesarovi, dal ho zbaviť moci, taktiež jeho légií, kt. vybudoval a vycvičil v Gálii
49 pnl tiahol Caesar na Rím a uskutočnila sa 2. Občianska vojna– Caesar prekročil rieku Rubikon(Kocky sú hodené)
-  Pompeius ušiel do Grécka, kde začal zhromažďovať vojsko
-  Caesar sa zmocnil Ríma a porazil Pompeiových stúpencov v Hispánii
48 pnl pri mestečku Farsalos porazil nové Pomp.vojsko, Pompeius ušiel do Grécka, kde ho zabili
47 pnl – Caesar definitívne porazil pontského kráľa v bitke pri Zele a do Ríma poslal správu : Prišiel som, videl som, zváťazil som. (Veni, vidi, vici.)
-  v Egypte Caesar dosadil na trón Kleopatru, potom sa vrátil do Ríma, kde si nechal udeliť titul diktátor(doživotný) a vládol neobmedzene
uskutočnil reformy, zakladal kolónie, do kt. sa sťahovali chudobní občania, najchudobnejším rozdávali obilie, nechal postaviť významné budovy a upravil kalendár – juliánsky kalendár, kt. sa používal až do 16.storočia
-  Caesarova moc prekážala senátorom, kt. chceli pôvodnú republiku
15. Marca roku 44 Caesara pri vstupe do senátu asi 6O senátori dobodali na smrť – medzi nimi aj jeho synovec, adoptívny syn Brutus ( Aj ty Brutus?, Aj ty synku?)
 
DRUHÝ TRIUMVIRÁT
-  Vytvára sa v roku 43 pnl – Antonius, Oktavius, Lepidus
-  Chceli potrestať Caesarových vrahov, potom už nemali nič spoločné
-  Antonius odišiel do Egypta a postavil sa na stranu Kleopatry ; Lepidus bol zavraždený a Oktavius spravoval Rím
-  Vojská Oktávia porazili spojené vojsko Antónia a Kleopatry v roku 31 v bitke pri myse Actium
Oktávius sa ako víťaz vrátil do Ríma, tam mu v roku 27 pnl udelil senát titul Augustus-vznešený, a taktiež mu udelil viaceré úradnícke miesta
-  Od roku 27 pnl sa datuje obdobie rímskeho cisárstva – bol 1. rímsky cisár
 
CISÁRSTVO
 
Principát – od slova princeps – prvý občan
-  Pri moci je cisár, ale ponecháva všetky republikánske orgány
Octavius okrem titulu Augustus - vznešený dostal titul  Imperátor – najvyšší vojenský veliteľ, Pontifikus – najvyšší kňaz a na počesť Caesara aj titul Caesar – cisár
-  Zabezpečil Paxromanum – 200 ročný rímsky mier
-  Vytvoril elitné vojsko – pretoriáni – osobná stráž
-  Dal vybudovať množstvo légií, zaslúžil sa o kultúrny rozvoj Ríma
-  Podporoval umenie
-  Bojoval s Germánmi, v 9 nl boli légie porazené v bitke pri Teutoburskom lese
-  Prví cisári pochádzajú z julsko-claudiovskej dynastie, do tej patrili Tiberius, Claudius, Kaligula, Nero
Tiberius – pokračoval v politike Octaviana
Kaligula – prezývka :Čižmička, dali mu vytvoriť vlastnú uniformu, nastolil teror
Nero – „Aký umelec to vo mne umiera?“ – považoval sa za umelca, prenasledoval kresťanov,
-  V 64 bol vypálený Rím, Nero zvalil vinu na kresťanov ; samovražda
-  Viedli politiku „ chlieb a hry “ – aby zabavili rímske obyvateľstvo a aby sa nebúrilo ; každoročne cisár daroval obyvateľstvu obilie, pôdu, peňažné dary+organizovali sa gladiátorské hry
-  „rozdeľuj a panuj“- uzatvárali spojenectvá s rôznymi krajinami, umelo medzi nimi vytvárali spory a potom dobývali
 
FlaviusVespasianus  - zakladateľ flaviovskejdynastie
-  Za jeho vlády a syna Tita sa politická situácia upokojila
-  Postavili sa ďalšie významné stavby – Koloseum – kap.70 000 ľudí – gladiátorské hry a zápasy
-  Jeho ďalší syn Domitianus prenasledoval senátorov, nechal sa uctievať ako Pán a Boh, zavraždili ho pretoriáni
-  Senát zvolil za cisára M. Cocceia Nervu – ten aby si udržal moc adoptoval  M.UlpiaTraiana – po Nervovej smrti prešla moc na Trajána
Traján porazil v 2 vojnách kmene Dákov a Peržanov v Mezopotámií
-  Za jeho vlády dosiahla ríši najväčší územný rozsah
-  Bol posledný cisár, kt. viedol úspešné výbojné vojny
Hadrianus– jeho nástupca, bol adoptovaný
-  Pozdĺž ohrozených úsekov Ríma dal vystavať súvislý pás opevnení – LimesRomanus – aby zabránil nepriateľským kmeňom preniknúť do Rímskej ríše
LimesRomanus – systém opevnení vojenských táborov a strážnych veží pozdĺž Dunaja a Rýna
-  Prechádzal aj cez územie SR a blízke okolie
-  Tvorili ho pomocné tábory (dnešné Rusovce),Gerulata
-    Predsunuté pevnosti (Iža pri Komárne), Devín, Stupava, BA
-   Legionárske tábory Vindolom(Viedeň), Carnuntum(Rakúsko), Petronel, Brigetio(Komárom v Maďarsku), Advincum(Budapešť)
AntoniusPius – pokračoval v predchádzajúcej politike
-  Za vlády všetkých prežívala RR rozkvet, rozvíjala sa remeselná a poľnohospodárska výroba, mestá prekvitali a rástli
MarkusAureliusAntonin – za jeho vlády sa začali zahraničné politické problémy, musel viesť obranné vojny
161-166 – vojna proti Peržanom, a od roku 166 až do svojej smrti bojoval proti germánskym, sarmatským kmeňom
-  Tieto markomanské vojny sa odohrávali aj na našom území, jedným z kmeňov boli Kvádi – tí v 1-4 stor. sídlili na území Slovenska
-  Významnou pamiatkou na vojny je rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale – v roku 179
 
Dominát – od Dominuset Deus – Pán a Boh
-  V dominátemá cisár neobmedzenú moc – túto formu založil cisár Dioklecián – posilnil hospodárstvo, zaviedol novú menu, rozšíril sa kolonát-drobný prenájom pôdy=>je predchodca feudálnych vzťahov
-  Kolóni za prenajatú pôdu odvádzali aj peňažné, aj naturálne dávky
-  Zaviedol tetrarchiu – vláda štyroch, zvolil si spoluvládcov a o dôležitých veciach rozhodovali spoločne
-  Po Diokleciánovi vládne cisár Konštantín – dal založiť nové hl. mesto Konštantínopol – dnešný Istanbul
-  V roku 313 vydal Milánsky edikt – kresťanstvo sa stalo náboženstvom vládnucej vrstvy
395 cisár Theodosius rozdelil RR na Východorímsku – tu vládol jeho syn Arkádius, hl.mesto Konštantínopol ;úr. jazyk – gréčtina; rozprestierala sa na Balkáne,v Malej Ázií, Egypte , neskôr sa premenovala na Byzantskú ríšu a tá pretrvala do roku 1453
Západorímska ríša – vládol tu druhý Arkádiov syn – Horatius, úr.jazyk latinčina, hl. mesto Ravenna; rozprestierala sa na Apeninskom polostrove, v Gálií, Hispánií, S. Afrike a Británií
-  V roku 375 začalo Veľké sťahovanie národov
 
Barbarizácia a rozpad Západorímskej ríše
375 sa Húni  pohli z mongolských stepí a spôsobili veľké sťahovanie národov
-  Pred nimi utekali germánske a slovanské kmene
-  Pri Čiernom mori sa nachádzala ríša Galov, Húni ju zničili a Gáli sa rozpadli na 2 kmene : Ostrogótov a Vizigótov
Vizigótisa dostali do Gálie, kde založili svoju ríšu  a Ostrogóti sa dostali do Sev. Talianska
-  Na S. Afriky sa vytvorila ríša Vandalov
-  V roku 410 Vizigóti dobili Rím
-  Rím bojoval aj s Húnmi, kt. boli v roku 451 porazení v bitke pri Katalaunských poliach
-  V tejto bitke zahynul aj vodca Húnov- Atilla
455 Rím dobili iné kmene – Vandali a zničili ho
-  Germánske kmene neustále aj potom útočili na Západorímsku ríšu a v roku 476 germánsky náčelník Odo Akar zosadil posledného rímskeho cisára Augusta Romula a Západorímska ríša zanikla(zlá hospodárska, finančná a vojenská situácia, nájazdy Barbarov)
 
Rímska kultúra
-  vychádzala z etruskej a gréckej
PÍSMO: latinka, sprava doľava
ŠKOLSTVO: nadväzovalo na grécky systém
Plnoprávny občania mohli navštevovať 3 stupne: 7-12 rokov – čítať, písať, počítať
  12-16 rokov- aritmetika,geo,hudba,dej,gram,ant.kultúra
  16 rokov – mohli študovať rečníctvo a právo
ARCHITEKTÚRA:  vznikla v 8.storočí ; spojenie gréckej a etruskej architektúry,
prevládali chrámy-palatín(sídlo cisárov), Pantenón
vodovody-aquadukty, mosty-viadukty,
 fóra-námestia s obchodmi,
thermy-kúpele – oddych, rokovania
Cisári si dávali stavať víťazné stĺpy a víťazné oblúky ( stĺpy – cisár Traian, Marcus Aurelius; oblúk – Septimus, Titus, Konstantinus)
Nové druhy stavieb: bazilika, amfiteáter, cirkus, kúpele, víťazný oblúk
Baziliky – obchod, Juliánska b., Maxentiova b.
Amfiteáter – gladiátorské bitky,  Koloseum
 Forum Romanum, Caracallove kúpele, cirkus Maximus
Zákl. architektonické prvky: stĺpy(Gréci), klenba(Etruskovia) = rímsky sloh
Materiál: kameň, tehly,; spájali ich maltou, stĺp mal dekoratívnu funkciu
Forum Romanum – obchodné, snemové účely, trhy, súdne riadenia, verejná zábava
Rimania budovali aj spevnené cesty , napr. Via Appia
SOCHÁRSTVO: vychádzalo z gréckeho, zameriavali sa na busty (mramor), reliéfy a plastiky na kameňoch a víťazných oblúkoch
  Kapitolská vlčica ( bronz)
  Mars z Todi
MALIARSTVO: fresky(nástenné maľby)-hrobky mŕtvych, zobrazenie výjavov z trójskej vojny a gr.mytol
Zdobená keramika, kovové skrinky, zrkadlá
mozaiky najlepšie zachované v Pompejách a Herkunáleme ( zaliate Vezuvom)
LITERATÚRA: prebratá od Grékov ; vznik nového žánru - satira
LYRIKA: Publius Ovidius Naso – Umenie milovať,
Publius  Vergilius Maro – Bukoliga georgika
Horatius (epódy, satiry, ódy, listy)
DRÁMA: Platus
DEJEPIS: Tacitus
Rozvoj literatúry za vlády Oktávia
REČNÍCTVO: samostaná veda,pretože funkcie boli volené a museli si ich obhájiť, získanie voličov ; najznámejší rečník a filozof Cicero , Cato
FILOZOFIA: Seneca, Marcus Aurelius
NÁBOŽENSTVO: zo začiatku polyteistické(Gréci), od zač. letopočtu sa šíri kresťanstvo
PRÁVO: najväčší prínos civilizácie,
najvýznamnejšie : Zákony 12 tabúľ – verejné zákony
občianske práva
zvykové práva,
pre všetkých platné a nenavezovali na ostatné zákony
Každý rímsky občan mal právo na súdny proces so sudcom, obhajcom a prokurátorom, Moc sudcu bola obmedzené zákonmi. Pokračovateľom bolo byzantské právo 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033