Veľká Morava

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 870 slov
Počet zobrazení: 10 248
Tlačení: 539
Uložení: 486
Veľká Morava
7.stor – upadá Samova ríša
8.stor- Avari definitívne porazení franským kráľom Karolom Veľkým a Slovania začínajú budovať nadkmeňové zriadenia- kniežactvá:
  Nitrianske kniežactvo – známe už v 9.storočí ;
   na JZ Slovenska,
  centrum Nitra
  patril sem: Devín, Malé a Biele Karpaty, Turiec, Gemer
  knieža:Pribina – prijal kresťanstvo, v roku 828 dal postaviť 1. Kostol a vysvätil ho salzburský biskup Adalrám
  Moravské kniežactvo – juh Moravy – medzi riekami Dyja a Morava
  Knieža: Mojmír
 
Mojmír v roku 833 napadol Nitriansko, porazil Pribinu a zjednotil kniežactvá => vznik VM
 
Pribina sa po vyhnaní obrátil na pomoc najskôr k Bulharom, potom k Východofranskej ríši. Kráľ Ľudovít Nemec mu ako léno udelil časť Panónie. Pribina sa usadil na Blatnohrade-územie pri Blatnianskom jazere, kde aj so svojím synom Koceľom pokračoval v šírení kresťanstva – bolo tu 30 kostolov. Pribina  zomiera v bojoch s Moravanmi okolo roku 861, nástupcom bol Koceľ.
 
Na VM vládol Mojmír. Toho Východofranská ríša v roku 846 zosadila a na jeho miesto dosadili Rastislava(synovec). Rastislav začal na VM budovať hradiská a opevnenia. Rastislav spočiatku spolupracuje s VFR(akýsi vazalský vzťah), ale chcel sa spod jej vlády vymaniť=> v roku 861 sa obracia na pápeža s prosbou, aby mu poslal nejakých slovanských kňazov. U pápeža nepochodil preto sa obrátil na byz. cisára Michala III.  a ten mu v roku 863 posiela na VM Konštantína a Metoda. Za vlády Rastislava sa šíri liturgia v slovanskom jazyku.
 
Franská ríša chcela zosadiť Rastislava, využili na to jeho synovca Svätopluka – údelný vojvodca v NR – snažil sa dostať k moci, začína spolupracovať s Karolmanom. V roku 870 Svätopluk zradil Rastislava, Rastislav bol vydaný Karolmanovi, ten ho uväznil a vypichol mu oči.
Bavori boli nedôverčivý voči Svätoplukovi, preto ho uväznili a zmocnili sa VM – odpor Slovanov – dochádza k povstaniu na čele so Slavomírom. Svätopluk za prepustenie sľúbil pomoc franskému panovníkovi. Po prepustení sa však spojil so Slavomírom a stal sa panovníkom VM od roku 871.  V roku 874 Svätopluk uzatvára mier s VFR vo Fochheime – uznával vazalstvo VM k VFR, ale udržiava sa mier .
Svätopluk rozšíril územie VM o : Lužice, Sliezsko, Vislansko, Zátisie + Čechy sem už patrili
 
Svätopluk a kresťanstvo
Za jeho vlády vydal pápež Ján III. bulu Industriae tuae – prijal ňou Svätopluka a veľmožov pod patronát Ríma =>VM samostatná krajina, čím sa postavila na úroveň oných krajín. Pápež ňou prijal slovanskú liturgiu a staroslovienčina sa stala 4. liturgickým jazykom.
 
Po Svätoplukovej smrti sa niektoré časti chceli osamostatniť -> dochádza k úpadku
896 – Maďari prichádzajú do Podunajskej nížiny
906-907 – bitka pri Bratislave – Maďari proti Bavorom – vyhrali Maďari a zacína sa utvárať Uhorský štát => Zánik VM
Dielo O obrátení Bavorov a Korutáncov
 
Prvý krát názov VM (Megale Moravia) použil vo svojom diele Konštantín Porfyrogenetos(byz.cisár)- dielo O spravovaní ríše. VM v tomto období zaberala územie južnej a strednej Moravy, Naddunajské Rakúsko, oblasť Matry a Bukových hôr.  Ďalej sa o VM dozvedáme z franských prameňov – Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov.

Christianizácia VM
 
Rastislav sa chcel vymaniť spod nadvlády VFR – chcel šíriť liturgiu v slovanskom jazyku
Už pred príchodom K a M sa sem šíri kresťanstvo z Lách, Nemiec a Grécka
roku 862 za vlády Rastislava začína christianizáciaRastislav žiada o pomoc pápeža Mikuláša II., aby poslal vierozvestcov, kt. budú šíriť kresťanstvo v jazyku, kt. rozumieme – neúspech. Rastislav sa obracia na pomoc cisára Michala III., kt vyhovel a v roku 863 prichádzajú solúnski bratia Konštantín a Metod (Metod-právnik-preložil zákon; Konštantín-filozof)
-  Založili učilište na výchovu kňazov(teológia,hudba,gramatika,hlaholika a liturgia v domácom jazyku). K a M nemohli vysvätiť svojich žiakov => šli do Ríma(867). Cestou do Ríma sa zastavili u Koceľa, potom v Benátkach. Keď prišli do Benátok obhajovali tu sloviensku liturgiu proti trojjazyčníkom(grécky,latinský a hebrejský jazyk). Pápež v Ríme schválil slovanskú liturgiu. Počas pobytu v Ríme K chorľavel. Vstúpil do gréckeho baziliánskeho kláštora, prijal rehoľné meno Cyril a 14.2.869 zomrel. Metoda vysvätili za kňaza, neskôr za biskupa a arcibiskupa Panónie a Moravy. Metoda neskôr zajali Bavori, na žiadosť pápeža bol prepustený, potom sa vracia späť na VM. Tu čelí útokom nem. kňazov, že šíri bludy – najväčší odporca Wiching. Wiching sa po M smrti dostáva na čelo moravskej cirkvi. Wiching vyhnal Metodových žiakov(Gorand, Naum,Kliment,Angelár), tí sa uchýlili do Ochridu(Bulharsko), kde zostrojili cyriliku.
 
Význam christianizácie
-  Prispela k rozšíreniu kresťanstva v jazyku, kt. ľudia rozumeli
-  Prispela k rozšíreniu vzdelania – zakladali učilištia – Veľkomoravské učilište (centro na Devíne) – viedol ho Konštantín
-  K obhajoval v Benátkach slovanskú liturgiu proti trojjazyčníkom
-  Prišli s písmom – hlaholika, neskôr prepracovaná na cyriliku
-  Šírili staroslovienčinu
-  Základy slovanskej literatúra – prekladali aj písali nové diela
-  Preložili 1. občiansky zákonník – Zákon sudnyj ľjudem – pre svetských ľudí
 
Prekladové diela :
Metod -   Zákon sudnyj ľjudem
Nomokánon – ustanovenia byz. cisárov a cirk. otcov
Starý zákon
Hádanie o pravej viere so Židmi
 
Cyril -   pre príchodom na VM – Evanjelium-aprakos(výňatky)
  Breviár – modlitebná kniha
  Misál
  Trebník(Rituál) – bohoslužobná kniha
 
Spoločne -   Štvorevanjelium
 
Pôvodné diela:
Metod- Napomenutia vladárom – na Svätopluka
  Napomenutia k pokániu
 
Cyril -   Proglas – 1. Slovanská báseň – veršovaný predhovor k evanjeliu
  Cherzonezska legenda = O prenesení ostatkov praslávneho Klimenta
  Modlitba pred smrťou
  Abecedná modlitba
 
Spis : Moravsko-panónske legendy – život K a M
 
Nálezy z čias VM na našom území:
-  Čierne Kľačany – Veľkomoravská pyxida – šperkovnica zo slonoviny oválneho tvaru – dar pre Rastislava od Michala III.
Zlatý pektorálny krížik ( na hruď)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028